Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om du är sjuk och inte kan arbeta"— Presentationens avskrift:

1 Om du är sjuk och inte kan arbeta
Försäkringskassan Mona Ericsson

2 Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Alternativ till sjukskrivning Vem ansvarar för rehabiliteringen Sjuk- eller aktivitetsersättning Livränta -arbetsskada

3 Anmälan Sjuklön – 14 dagar Karensdag Återinsjuknande Anställd/arbetslös

4 Läkarintyg Om du är borta mer än 7 dagar måste du ha ett läkarintyg
Utfärdas av behandlande läkare som i läkarintyget bland annat ska uttala sig om: Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning DFA-kedjan

5 Rehabiliteringskedjan
Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbets-uppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter söks även på hela arbets-marknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara de vanliga arbets-uppgifterna. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara någon arbets-uppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** 90 180 365 * Den sjukskrivne har rätt tilltjänstledighet för att söka och pröva annat arbete ** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar. *** Vid allvarliga sjukdomar eller om oskäligt betalas sjukpenning ut längre än 365 dagar.

6 Exempel Tage arbetar som taxichaufför sedan många år tillbaka.
Han är sjukskriven på grund av knäledsbesvär. Försäkringskassan har efter kontakt med Tages arbetsgivare i sin utredning kommit fram till att det inte finns några möjligheter till annat arbete inom det relativt lilla åkeriet. Helt nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete och annat arbete finns inte hos arbetsgivaren. Rätt till sjukpenning till och med dag 180.

7 Exempel forts. På dag 181 bedömer Försäkringskassan att Tage, trots sina knäbesvär, skulle kunna utföra annat arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Läkaren menar att det i dagsläget inte går att bedöma om Tage kommer att kunna återgå till sitt arbete eller till något annat arbete hos arbetsgivaren. Försäkringskassan bedömer att det inte finns särskilda skäl att skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot den vanliga arbetsmarknaden. Tage har därför inte rätt till sjukpenning från och med dag 181.

8 Arbetslös Om du är arbetslös bedöms din arbetsförmåga i förhållande till den vanliga arbetsmarknaden redan från början av sjukperioden Rehabiliteringskedjan gäller fullt ut endast för de som har en anställning

9 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Den sjukpenninggrundande inkomsten beräknas utifrån din årliga arbetsinkomst Kan inte bli högre än 7,5 prisbasbelopp Prisbasbeloppet för 2015 är kronor x 7,5 = kronor Motsvarar månadslön på kronor

10 Tidsbegränsning av sjukpenning
Högst 364 dagar med sjukpenning på normalnivå under en ramtid av 450 dagar Högst 550 dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Lön Sjukpenning på normalnivå Ersättningsnivå 80% 364 dagar Sjukpenning på fortsättningsnivå Ersättningsnivå 75% 550 dagar Arbetslivs-introduktion Aktivitetsstöd/ utvecklingsersättning 3 månader A-kassa Aktivitetsstöd/ utvecklings- ersättning Vid allvarliga sjukdomar kan fler dagar med sjukpenning på normalnivå betalas ut. I vissa undantagsfall kan fler dagar med sjuk-penning på fortsättnings-nivå betalas ut. Sjukpenning

11 Fler dagar med sjukpenning på normalnivå
Allvarlig sjukdom 1. Ett väl avgränsat sjukdomstillstånd eller en skada, baserat på verifierbara undersökningsfynd eller definitioner. Tillståndet ska ha adekvat varaktighet trots att behövliga insatser gjorts. samt 2. Mycket omfattande funktionsnedsättning. eller 3. Betydande funktionsnedsättning och progredierande tillstånd med sannolik risk för omfattande försämring av funktion inom det närmsta året. 4. Efter lång tids sjukdom eller skada, fortsatt behov av omfattande och krävande behandling. 5. Betydande risk för mycket kraftig försämring inom 5 år.

12 Fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå
1. Nedsättningen av arbetsförmågan till minst en fjärdedel beror på en godkänd arbetsskada. 2. Den försäkrade vårdas intagen på sjukhus eller på grund av sjukdom får omfattande vård, utan att vara intagen på sjukhus. 3. Den försäkrade på grund av sjukdom har fått en sådan avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan att orientera sig att han eller hon inte kan tillgodogöra sig information. 4. En återgång i arbete eller ett deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program skulle medföra risk för allvarlig försämring av den försäkrades sjukdom. 5. Det i annat fall på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte betala sjukpenning.

13 Alternativ till sjukskrivning
Deltidssjukskrivning Arbetsresor Tillfälliga arbetsuppgifter Ändrade arbetstider Arbetshjälpmedel Förebyggande sjukpenning Allmänt och särskilt högriskskydd Arbetsprövning/Arbetsträning

14 Vem ansvarar för rehabiliteringen?
Medicinsk behandling och rehabilitering – sjukvården Arbetslivsinriktade åtgärder – arbetsgivaren/arbetsförmedlingen Sociala åtgärder – kommunen Samordna åtgärderna och se till att de utförs - Försäkringskassan

15 Sjuk- eller aktivitetsersättning
19-29 år. Nedsatt arbetsförmåga i minst ett år Sjukersättning 30-64 år. Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga

16 Arbetsskada Om du skadar dig på arbetet eller på väg till eller från arbetet, kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen Även sjukdomar som orsakats av arbetet räknas som arbetsskador Livränta Om din förmåga att skaffa dig inkomst är varaktigt nedsatt med minst 1/15 på grund av en godkänd arbetsskada Livräntan ska täcka den inkomstförlust du har på grund av arbetsskadan

17 Mer information om socialförsäkringen finns på
Där finns broschyrer med övergripande information samt faktablad med fördjupad information om enskilda ärendeslag Kundcenter för partner Personlig service och support för bland annat vårdgivare


Ladda ner ppt "Om du är sjuk och inte kan arbeta"

Liknande presentationer


Google-annonser