Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av överenskommelsen om samordning kring barn Löpande i chefsamverkan under 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av överenskommelsen om samordning kring barn Löpande i chefsamverkan under 2014."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av överenskommelsen om samordning kring barn Löpande i chefsamverkan under 2014

2 Månad Antal enkätsv ar Barn - Delaktig Barn - Nöjdhet Föräldrar - Nöjdhet Initiativ Samordnar -ansvar Vilka enheter har varit med Har kriterierna för SIP Uppnåtts Januari - 27 mars 28 43% medverkat eller delaktig i planering. 4% lämnat samtycke 87,5% (1 enkät) 100%, (8 enkäter) Fsk 6 Grsk 1 Soc 9 BUP 4 BUH 6 BFH 2 Fsk 5 Grsk 1 Soc 9 BUP 5 BUH 3 BFH 1 Ej: UM, Gy/Gy.sär, MV, 24 SIP fanns varav 4 utan samordnare. 3 utan planerad uppföljning April 9 11% medverkat eller delaktig i planering, 11% lämnat samtycke - 100% (1 enkät) Fsk 4 Grsk 1 Soc 1 BUP 1 BFH 2 Fsk 4 Grsk 1 Soc 1 BUP 1 BFH 2 Ej: som ovan. En privat fsk tagit initiativ. 9 SIP fanns, varav 2 utan planerad uppfölning och 3 utan mål och ansvarig för insatser Maj 12 9% medverkat eller delaktig i planering, 18% lämnat samtycke 100% (2 enkäter) 98% (17 enkäter, 2 svar ”sådär” på frågan ”Hur känner du dig nu efter mötet?” Fsk 5 Soc 3 BUP 1 BUH 2 Fsk 5 Soc 3 BUP 1 BUH 2 Ej: UM, Gy/Gy.sär, MV 12 SIP fanns varav 3 utan planerad uppföljning och 1 utan mål och ansvarig för insatser Samt 1 med endast 1 verksamhet

3 Månad Antal enkätsvar Barn - Delaktig Barn - Nöjdhet Föräldrar - Nöjdhet Initiativ Samordnar- ansvar Vilka enheter har varit med Har kriterierna för SIP Uppnåtts Juni 3 66% - - BUH, BF, Familjen BUH, BF, Skola BUP, LSS, BUH, BF, Skola, Elevhälsa Ja Juli -------- Augusti -- - - --- - September 9 100%(varav 4 medverkat) - 100% (1 enkät) Soc 2 BUP 1 BUH 2 Grsk 4 Soc 2 BUP 1 BUH 2 Grsk 4 Soc, BUP, BUH, Grsk, BUS, Oms. 7 nya SIP har upprättats, en har kvar den som upprättats tidigare. En utan uppföljning. En utan gemensamm a mål och uppföljning.

4 Månad Antal enkätsvar Barn - Delaktig Barn - Nöjdhet Föräldrar - Nöjdhet Initiativ Samordnar- ansvar Vilka enheter har varit med Har kriterierna för SIP Uppnåtts Oktober 8 6 ej delaktig, 1 lämnat samtycke 1 medverkar Åldrar: 8-18 år 100% (2 enkäter) BUH, Grsk, Gy, soc. BUP, Grsk, BUH, elevhälsa, Gy., Soc, 6 nya SIP har upprättats, varav en utan planerad uppföljning. Ytterligare två SIP fanns sedan tidigare, varav en utan planerad uppföljning. November 5 40% 100% (2 enkäter) BUS, BUP, Grsk BUS, BUP. Grsk, Soc, BUH, Elevhälsa 4 nya SIP, varav tre utan uppföljning. En avslutad SIP. December

5 Goda Exempel - Ett bra möte där flera aktörer medverkat för att få klarhet i ungdomens problematik -Psykologen som var kallad kom inte. Annars har allt fungerat bra. Vi skall fundera om inte HAB skall vara samordnare eftersom de har fler åtgärder än förskolan. -Denna SIP blev akut sammankallad till följd av,,(händelser).. på skolan. Eftersom SIP:en var akut följdes inte planerade insatser från föreg. SIP upp, då tidsramen för dessa inte uppnåtts ännu, utan ska följas upp i april enl. tidigare planering. Barnet var inte delaktig utifrån sin autism - i detta läge skulle delaktighet i SIP bara förvirra och oroa henne. Föräldrarna hade sagt till barnet att ett möte skulle ske och barnet hade tidigare förmedlat sina önskemål inför framtidsplanering av skolgång. -Fungerar bra med uppföljningar i ärendet. Barnet inte med utifrån de diagnoser som finns. Familjehemmet pratar med barnet innan mötena och vidarebefordrar informationen på möte -Arbetssättet vid samordningsmötet med gemensam bild av risk- och skydd gav en fyllig bild med bra struktur som på ett tydligt sätt ringade in ”var ska vi börja” och ”vilka styrkor kan vi bygga på”. -Varje verksamhet har tagit ansvar för sin del och genomfört planerade insatser. Bra tillfälle till gemensam diskussion där både barn och föräldrar medverkar och att föräldrar lämnat sitt medgivande till kommunikation mellan verksamheterna. -Att vi fick en gemensam bild av barnet -Bra möte för att få reda på prognos och vad som vi skall arbeta vidare med -Samarbetet har fungerat bra, insatserna och resultatet går åt rätt håll om än i små steg. -Bra när ungdomen får vara med och planera det som gäller dem. -En samsyn kring eleven finns. -Mycket duktig och professionell tolk på telefon. -Bra möte där alla kom till tals, dock svårt att skriva protokoll under mötet så påskrifter får göras efteråt.Skickas runt till berörda.

6 Avvikelser - Psykologen som var kallad kom inte. Annars har allt fungerat bra. Vi skall fundera om inte HAB skall vara samordnare eftersom de har fler åtgärder än förskolan. -Socialtjänsten Hudiksvalls kommun kom inte till kallat möte på BUP. Meddelade inte förhinder. 4 personer från BUP mottagningen var av inhyrd psykolog satt och väntade. Föräldrarna hade gett sitt samtycke till träffen med enbart professionen. Meddelar respektive enhet att de har förhinder så kan vi erbjuda andra barn insatser på tiden istället. -Alla kallade kom inte till mötet, meddelade inte sin frånvaro i förväg. Kallelsen till skolan hade hamnat i skolsyster postfack trots att det var adresserat direkt till rektor -BUP lämnar återbud - tycker inte att de har mer än medicinska insatser. Socialtjänsten lämnar återbud eftersom man innan mötet haft ett möte med LSS/omsorgen och kommit överens om att ansvaret kommer att ligga på den enheten. -Barn o familjehälsan kunde inte komma vid första datumet och då flyttade vi fram mötet 1 dag men då kunde inte BVC komma pga. ledighet. -Logoped kallar till möten på andra dagar än fredagar, känner inte till rutinen. -Föräldrauppror facebook angående rätten till 15 timmars förskola vid arbetslöshet. BVC bidragit till upproret genom att bl a bekräftat föräldrarnas synpunkter. -BUP skrivit brev till länets skolor om vad skolorna ska göra. -Folktandvård kallat till SIP men inte enligt överenskommelsen. -Soc. kallat BUP till SIP men fått svaret att den ska gå till familjehälsan. Vem har stöd till föräldrar till ungdomar i 1a linjen? -Soc. fått orosanmälan kring ett barn från skolinspektionen men ingen orosanmälan finns gjord från skolan. -Fam hems handläggare var kallad men kom ej utan soc.tj utsåg andra handläggare till mötet. Ansvarig kurator på BUP var kallad men kunde ej närvara -Vi arbetar över ett stort område, vilket gör det ibland omöjligt att få namnunderskrift direkt efter mötet. Det är även svårt att hinna skriva protokoll direkt på mötet, vilket gör att det administrativa arbetet blir än mer tungt. Det är mycket papper och det känns som att det ibland kostar på mer än vad det ger. Barn- och familjehälsan samarbetar alltid kring barnen på förskolan, speciellt kring utredningar, och det är sällan det var krångel innan SIP-tiden. Det som är bra med SIP är att bägge föräldrar alltid finns med/är delaktiga på ett sätt som gagnar barnet -Ungdom som fallit mellan stolarna då landstinget inte utrett klart vilka som i första hand ska ta emot de som har spelmissbruk/dataspelsmissbruk, därmed har inte landstinget kunnat kopplas in. -Endast sex av 15 chefer närvarade vid mötet i chefsamverkan 12 maj. Många av frågorna gick därmed inte att behandla. Processen för att utveckla samverkan tappar fart. -Diskussioner om vem som har den största insatsen, vem ansvarar för SIP.

7 Avvikelser -Delad syn på elevens behov av hjälp att hantera aggressioner och våldstendenser, BUP anser inte att svårigheterna är tillräckligt allvarliga för att föranleda insatser utöver medicinering, svårigheter att göra riskbedömning för återgång i skola -1 pers.kom ej till mötet, (1a arb. dagen efter sjukskrivn)hälsat med kollega.Vårdn.havare besvikna över detta. -Svårt att få eleven delaktig

8 Aktivitetsplan - Chefssamverkan Åtgärd Ansvariga verksamheter AnsvarigPåbörjatKlart Arbetssätt vid SIP- möte Samtliga Åsa och JennyJanuari Workshop: Verksamheternas uppdrag samt överenskommelsens innebörd. Samtliga Åsa och Jenny Alla i chefsamv. MarsSeptember -14 Förtydliga när använda kallelse och enkät Chefsamverkan tillsammans och samtliga internt Åsa och Jenny Alla i chefsamv. April Påminn om att välja samordnare och fylla i enkäten SamtligaAlla i chefsamv.aprilDecember -14 Se över rutin för postgång, säkerställ att kallelser kommer rätt och backup ifall den som blivit kallad inte kan komma. Samtliga Alla i chefsamv.augustiDecember -14 Informera logopeder och deras vec om överenskommelse n och rutinen. Åsa och Jenny28 april -14 Skolans anmälningsplikt, rutiner. Analysera ev brister Skolan HudikElisabeth BMaj -14September -14 Initiativ till dialog BUP-skola om hur använda välfärdsstrukturen BUP-skola Ingela R-Roger W 30 april Förtydliga ansvaret BUP-1a linjen, speciellt för stöd till för ungdomars föräldrar Familjehälsa (UM) och BUP Per L och Maud R 25 april -14, möte i ledningsgrupp Klargör för BVC att landstingets personal i sin yrkesroll inte kan tala om vad förskolan ska göra. HC Lillfjärden, BVC Seija H Februari vid spindelgrupp Rapport, klart aug -14 Vilka är de SIP som ej har samordnare, förklaring? JennyAprilokt Utvärdering av hur mötestiden för SIP, fredagar kl 10-15, fungerat. Åsa och JennynovDecember -14 Information till BHV-enheten om ÖKBHV + lokala processledare BHV- samordnare +Åsa och Jenny Aug -14

9 KOMMUNIKATION VADNÄRANSVARIGKLART - CHECK Information till all ”barn-personal”, APTFörsta APT jan.Alla chefer Information till föräldrar och barn om mätning Psynk: enkät och intervju Kontinuerligt vid SIP/ uppföljning Samordnaren vid SIP Kunskap om överenskommelsen, ansvar och innehåll. Januari 2014Chef och medarbetare Introduktion för nyanställdakontinuerligtChefer och medarbetare Uppföljning ChefssamverkanVarje månadJenny, Åsa Uppföljning APTVarje månadAlla chefer Uppföljning verksamheternas ledn.grperKontinuerligtAlla chefer Uppföljning ledningsgrupp psynkVarje månadJenny, Åsa DjupintervjuerKontinuerligtJenny, Åsa Informationsblad till verksamheternaVarannan månadJenny, Åsa


Ladda ner ppt "Uppföljning av överenskommelsen om samordning kring barn Löpande i chefsamverkan under 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser