Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av överenskommelsen om samordning kring barn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av överenskommelsen om samordning kring barn"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av överenskommelsen om samordning kring barn
Löpande i chefsamverkan under 2014

2 Vilka enheter har varit med Har kriterierna för SIP Uppnåtts
Månad Antal enkätsvar Barn - Delaktig Barn - Nöjdhet Föräldrar - Nöjdhet Initiativ Samordnar-ansvar Vilka enheter har varit med Har kriterierna för SIP Uppnåtts Januari - 27 mars  28  43% medverkat eller delaktig i planering. 4% lämnat samtycke  87,5% (1 enkät)  100%, (8 enkäter) Fsk 6 Grsk 1 Soc 9 BUP 4 BUH 6 BFH 2 Fsk 5 BUP 5 BUH 3 BFH 1 Ej: UM, Gy/Gy.sär, MV,   24 SIP fanns varav 4 utan samordnare. 3 utan planerad uppföljning April  7  14% medverkat eller delaktig i planering, 14% lämnat samtycke  -  100% (1 enkät) Fsk 2 Soc 1 BUP 1 BFH 2 Ej: som ovan. En privat fsk tagit initiativ.  7 SIP fanns, varav 2 utan planerad uppfölning och 1 utan mål och ansvarig för insatser Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Detta är redskapet för uppföljning i chefsamverkan. OBS!!! Detta bygger på den webbenkät som fylls i av samordningsansvarig efter varje SIP-möte samt eventuella övriga avvikelser eller goda exempel. Därför mycket VIKTIGT att fylla i webbenkäten!!! Bilden fylls på varje månad och kommuniceras vidare på varje verksamhets egna APT och ledningsgrupper. (För Åsa och Jenny: OBS! Sammanfattning tom rad 39, dock ej rad 38.)

3 Goda Exempel  - Ett bra möte där flera aktörer medverkat för att få klarhet i ungdomens problematik Psykologen som var kallad kom inte. Annars har allt fungerat bra. Vi skall fundera om inte HAB skall vara samordnare eftersom de har fler åtgärder än förskolan. Denna SIP blev akut sammankallad till följd av ,,(händelser).. på skolan. Eftersom SIP:en var akut följdes inte planerade insatser från föreg. SIP upp, då tidsramen för dessa inte uppnåtts ännu, utan ska följas upp i april enl. tidigare planering. Barnet var inte delaktig utifrån sin autism - i detta läge skulle delaktighet i SIP bara förvirra och oroa henne. Föräldrarna hade sagt till barnet att ett möte skulle ske och barnet hade tidigare förmedlat sina önskemål inför framtidsplanering av skolgång. Fungerar bra med uppföljningar i ärendet. Barnet inte med utifrån de diagnoser som finns. Familjehemmet pratar med barnet innan mötena och vidarebefordrar informationen på möte Arbetssättet vid samordningsmötet med gemensam bild av risk- och skydd gav en fyllig bild med bra struktur som på ett tydligt sätt ringade in ”var ska vi börja” och ”vilka styrkor kan vi bygga på”. Varje verksamhet har tagit ansvar för sin del och genomfört planerade insatser. Bra tillfälle till gemensam diskussion där både barn och föräldrar medverkar och att föräldrar lämnat sitt medgivande till kommunikation mellan verksamheterna. Understruken text är inkommet via webbenkät under april

4 Avvikelser  - Psykologen som var kallad kom inte. Annars har allt fungerat bra. Vi skall fundera om inte HAB skall vara samordnare eftersom de har fler åtgärder än förskolan. Socialtjänsten Hudiksvalls kommun kom inte till kallat möte på BUP. Meddelade inte förhinder. 4 personer från BUP mottagningen var av inhyrd psykolog satt och väntade. Föräldrarna hade gett sitt samtycke till träffen med enbart professionen. Meddelar respektive enhet att de har förhinder så kan vi erbjuda andra barn insatser på tiden istället. Alla kallade kom inte till mötet, meddelade inte sin frånvaro i förväg. Kallelsen till skolan hade hamnat i skolsyster postfack trots att det var adresserat direkt till rektor BUP lämnar återbud - tycker inte att de har mer än medicinska insatser. Socialtjänsten lämnar återbud eftersom man innan mötet haft ett möte med LSS/omsorgen och kommit överens om att ansvaret kommer att ligga på den enheten. Barn o familjehälsan kunde inte komma vid första datumet och då flyttade vi fram mötet 1 dag men då kunde inte BVC komma pga. ledighet. Logoped kallar till möten på andra dagar än fredagar, känner inte till rutinen. Föräldrauppror facebook angående rätten till 15 timmars förskola vid arbetslöshet. BVC bidragit till upproret genom att bl a bekräftat föräldrarnas synpunkter. BUP skrivit brev till länets skolor om vad skolorna ska göra. Folktandvård kallat till SIP men inte enligt överenskommelsen. Soc. kallat BUP till SIP men fått svaret att den ska gå till familjehälsan. Vem har stöd till föräldrar till ungdomar inom 1a linjen? Soc. fått orosanmälan kring ett barn från skolinspektionen men ingen orosanmälan finns gjord från skolan. Fam hems handläggare var kallad men kom ej utan soc.tj utsåg andra handläggare till mötet. Ansvarig kurator på BUP var kallad men kunde ej närvara Vi arbetar över ett stort område, vilket gör det ibland omöjligt att få namnunderskrift direkt efter mötet. Det är även svårt att hinna skriva protokoll direkt på mötet, vilket gör att det administrativa arbetet blir än mer tungt. Det är mycket papper och det känns som att det ibland kostar på mer än vad det ger. Barn- och familjehälsan samarbetar alltid kring barnen på förskolan, speciellt kring utredningar, och det är sällan det var krångel innan SIP-tiden. Det som är bra med SIP är att bägge föräldrar alltid finns med/är delaktiga på ett sätt som gagnar barnet Ungdom som fallit mellan stolarna då landstinget inte utrett klart vilka som i första hand ska ta emot de som har spelmissbruk/dataspelsmissbruk, därmed har inte landstinget kunnat kopplas in. Endast sex av 15 chefer närvarade vid mötet i chefsamverkan 12 maj. Många av frågorna gick därmed inte att behandla. Processen för att utveckla samverkan tappar fart. Understruken text är inkommet under april

5 Aktivitetsplan - Chefssamverkan
Åtgärd Ansvariga verksamheter Ansvarig Påbörjat Klart  Arbetssätt vid SIP- möte  Samtliga  Åsa och Jenny Januari  Workshop: Verksamheternas uppdrag samt överenskommelsens innebörd. Samtliga  Åsa och Jenny Alla i chefsamv.  Mars Förtydliga när använda kallelse och enkät Chefsamverkan tillsammans och samtliga internt Åsa och Jenny Alla i chefsamv. April Påminn om att välja samordnare och fylla i enkäten Alla i chefsamv. april Se över rutin för postgång, säkerställ att kallelser kommer rätt och backup ifall den som blivit kallad inte kan komma. Informera logopeder och deras vec om överenskommelse n och rutinen. Åsa och Jenny 28 april -14 Skolans anmälningsplikt, rutiner. Analysera ev brister Skolan Hudik Elisabeth B Initiativ till dialog BUP-skola om hur använda välfärdsstrukturen BUP-skola Ingela R-Roger W 30 april Förtydliga ansvaret BUP-1a linjen, speciellt för stöd till för ungdomars föräldrar Familjehälsa (UM) och BUP Per L och Maud R 25 april -14, möte i ledningsgrupp Klargör för BVC att landstingets personal i sin yrkesroll inte kan tala om vad förskolan ska göra. HC Lillfjärden, BVC Seija H Februari vid spindelgrupp Vilka är de SIP som ej har samordnare, förklaring? Jenny Utvärdering av hur mötestiden för SIP, fredagar kl , fungerat. Information till BHV-enheten om ÖK BHV + lokala processledare BHV- samordnare +Åsa och Jenny

6 KOMMUNIKATION VAD NÄR ANSVARIG KLART - CHECK
Information till all ”barn-personal”, APT Första APT jan. Alla chefer Information till föräldrar och barn om mätning Psynk: enkät och intervju Kontinuerligt vid SIP/ uppföljning Samordnaren vid SIP Kunskap om överenskommelsen, ansvar och innehåll. Januari 2014 Chef och medarbetare Introduktion för nyanställda kontinuerligt Chefer och medarbetare Uppföljning Chefssamverkan Varje månad Jenny, Åsa Uppföljning APT Uppföljning verksamheternas ledn.grper Kontinuerligt Uppföljning ledningsgrupp psynk Djupintervjuer Informationsblad till verksamheterna Varannan månad Information till alla verksamheter januari 2014: Nytt i överenskommelsen. Vad och hur mäta. Kunskap om överenskommelsen utifrån behov. Internt i verksamheterna och eventuellt i ett gemensamt seminarium. Uppföljning av överenskommelsen hela 2014 utifrån personalens webb-enkätsvar efter varje samordningsmöte, barn och föräldrars enkätsvar, djupintervjuer samt eventuella avvikelser och goda exempel. I chefsamverkan I ledningsgruppen för projektet I respektive verksamhet; APT och i ledningsgrupper.


Ladda ner ppt "Uppföljning av överenskommelsen om samordning kring barn"

Liknande presentationer


Google-annonser