Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detta händer i Miljösamverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detta händer i Miljösamverkan"— Presentationens avskrift:

1 Detta händer i Miljösamverkan
Syfte med presentation: Informera om det nya samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) och Miljösamverkan Halland (MH) Presentera projekt 2015 och 2016 Genom den här presentationen vill vi berätta om vad som är på gång i miljösamverkan. Frågor ni kommer få svar på under denna presentation: Vad innebär vårt nya samarbete mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland? Vilka projekt är beslutade för 2015 och planeras för 2016? Upplägg Förutom information har vi lagt in några bikupor i presentationen med förslag till frågor att diskutera. Om ni inte hinner med alla frågor, tycker vi att det är särskilt viktigt att redan nu börja fundera på projekt till VP Målgrupp Presentationen riktar sig till alla som arbetar med miljö-, hälsoskydd och livsmedelskontroll i Västra Götalands och Hallands län. Länsstyrelsen Västra Götalands län

2 Men först – en tillbakablick!
Tillsynsutveckling i Väst (TUV) - sept feb 2014 Fokus på ”mjuka frågor”, som kommunikation, retorik, ledarskap och processledning För miljömyndigheter i Halland och Västra Götaland Finansiär - Europeiska Socialfonden (Punkt 1) Under september 2011-februari 2014 har vi drivit projektet Tillsynsutveckling i Väst (TUV) (Punkt 2) Fokus/innehåll I TUV har vi fokuserat på de mjuka frågorna, som kommunikation, retorik, ledarskap och processledning. För att nå framgång i sakfrågorna behöver vi känna oss trygga i vår roll, vara duktiga på att kommunicera, göra rätt saker, samverka och tycka att det känns bra att gå till jobbet. (Punkt 3) Målgrupp TUV har varit ett gemensamt projekt för oss som jobbar inom miljömyndigheter i Halland och Västra Götaland. Alla projektdeltagare arbetar, direkt eller indirekt, med tillsyn enligt miljöbalken, livsmedels- och djurskyddslagarna och med angränsande frågor. Cirka personer i 58 organisationer har medverkat i projektet. (Punkt 4) Samarbete och finansiering Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har varit projektägare och har drivit TUV i samverkan med Länsstyrelsen i Halland, alla 55 kommuner i Halland och Västra Götaland, Region Halland och fyra kommunförbund i Västra Götaland.

3 TUV är avslutat - så här fortsätter vi!
Samarbetet mellan Västra Götalands och Hallands län fortsätter Vi tar med oss delar från TUV… … och knyter det till Miljösamverkans verksamhet I våras satte vi punkt för TUV, men lärdomarna tar vi med oss. Många har fått nya perspektiv eller arbetssätt och detta vill vi vill givetvis behålla, utveckla och dela med varandra. En fråga som många ställde sig i slutet av TUV var- hur ska vi göra för att detta arbete ska fortsätta i våra verksamheter? En process kring detta påbörjades hösten Frågan diskuterades under 2 chefsmöten (ht 2013 och vt 2014) och det man kom överens om ska vi försöka sammanfatta här. Först kom cheferna överens om att: -Vi vill fortsätta med vår framgångsrika samverkan mellan länen. -Eftersom miljösamverkan redan hade en väletablerad struktur för samverkan, var det den naturliga vägen framåt. -Vissa aktiviteter som ingick eller uppstod i TUV kommer tas vidare genom miljösamverkans verksamhet. Länsstyrelsen Västra Götalands län

4 Därför ska vi samarbeta
Lära av varandra Totalt fler projekt Större möjlighet att påverka Större kunskapsbas Minskad sårbarhet Alltså, vi tror att vi kan nå ännu längre genom samarbete mellan länen! Och det kommer ske genom våra Miljösamverkan. Här är några av skälen till varför vi ska samarbeta: Vi har olika erfarenheter, metoder och arbetssätt som vi kan lära varandra Genom att representera alla Västsveriges kommuner har vi större genomslagskraft vid samtal eller förslag med centrala myndigheter eller externa aktörer. Dvs det ger oss bättre möjlighet att påverka Vi blir mindre sårbara eftersom vi är fler som kan ingå i projektgrupper samt vi får fler projektledare som kan ställa upp (tex om någon blir sjuk). Vi vill ta vara på och utveckla de nätverk, samarbeten och kontakter som vi har byggt upp under TUV. När vi samarbetar kan vi ta vara på de olika kompetenserna i länen samt blir fler som kan dela information och kunskap. Både Miljösamverkan Hallands och MVGs projekt blir öppna för deltagande så totalt sett blir det fler projekt som erbjuds Hur ska då denna samverkan se ut? (Hänvisning till nästa bild.) Bygga vidare på de nätverk som skapats genom Tillsynsutveckling i Väst (TUV)

5 Samverkan Miljösamverkan Halland Miljösamverkan Västra Götaland
Chefssamverkan Mötesplats goda exempel Styrgrupp Utbildning Jo, här ser ni en schematisk bild över samarbetet. Organisatoriskt Vår samverkan betyder inga budgetmässiga förändringar eller någon ny gemensam organisation. Däremot anpassar vi oss till varandra för att underlätta samverkan och effektivisera arbetet. Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland är fortsatt två separata Miljösamverkan med var sin styrgrupp. Aktiviteter från TUV Förutom det vanliga arbetet med projekt inom miljösamverkan tillkommer några nya aktiviteter från TUV. Vi kommer att samverka både kring tillsynsprojekten och de nya aktiviteterna. Bilden illustrerar vår samverkan i stora drag. 2014 är en övergångsperiod då vi diskuterar mer konkret hur vi ska arbeta ihop och vi har redan kommit framåt med många frågor! Vad betyder då detta? (byt slide) Tillsynsprojekt Länsstyrelsen Västra Götalands län

6 Aktivitetsplan för fortsatt arbete
Utbildning för nyanställda - kommunikation och bemötande Chefssamverkan Mötesplats goda exempel – fokus både på metodik- och sakfrågor Chefssamverkan Mötesplats goda exempel Utbildning För att ta reda på hur vi skulle arbeta framåt tog en arbetsgrupp fram ”Ett önskat läge”, dvs en vision om vart vi vill komma. Utifrån detta har olika aktiviteter tagits fram för att konkretisera arbetet mot att nå det önskade läget. I början av våren 2014 beslutades om en aktivitetsplan. För respektive aktivitet har eller kommer det bildas en arbetsgrupp. Planen ska uppdateras varje år. Förutom det som vi kommer presentara här idag så beskriver aktivitetsplanen hur vi ska integrera de ”mjuka” frågorna (HUR) mer i fortsatta projekt och utbildningar. Några viktiga delar i aktivitetsplanen är dessa tre gröna ”rutor” som ni såg på bilden om samverkan. (Punkt 1) Utbildning: Innebär främst att vi startar en utbildning för nyanställda med fokus på kommunikation och bemötande. De första två omgångarna av utbildningen för nyanställda körs i höst och är redan fulltecknade. Fortsättningsvis kommer utbildningar köras regelbundet så länge det finns behov och möjlighet. (Punkt 2) Chefssamverkan: Ledarskapet är otroligt viktigt för hela verksamheten. Därför tror vi att det gynnar alla kommuner att utveckla samverkan mellan cheferna. Under TUV fick chefsmöten en nystart, blev gemensamma för chefer från båda länen och utökades till att hållas både vår och höst. Detta fortsätter vi med! För de frågor som man vill driva gemensamt skapar cheferna arbetsgrupper eller deltar i nätverk. Dessa två första ”rutor”, Utbildning och Chefssamverkan, har vi alltså redan kommit igång med! (Punkt 3) Mötesplats goda exempel planeras till hösten Det kommer både handla om sakfrågor och metodik, dvs både VAD och HUR. Givetvis riktar sig dagen både till miljö- och hälsoskyddsinspektörer och livsmedelskontrollanter så att det finns något för alla liksom vi lär av varandra. Planering görs av en projektgrupp med både handläggare och chefer samt en projektledare. Hör av dig till en projektledare om du vill vara med i projektgruppen. Alla dessa aktiviter som behandlar ”mjuka” frågor benämns som kompetens- och verksamhetsutveckling i verksamhetsplanen och ska drivas i projektform. Diskutera i bikupor om ni har tid: - Har vi idéer på innehåll eller på vad vår arbetsplats kan bidra med till mötesplats goda exempel? Länsstyrelsen Västra Götalands län

7 Arbetssätt 6 + 49 = 55 Gemensam verksamhetsplanering
Gemensam arbetsgrupp med handläggare Styrgrupper möts minst 2 gånger per år Kontaktpersoner - länk mellan miljökontor och projektledning Vi har börjat fundera på hur vi i praktiken ska lägga upp vårt gemensamma arbete. (Punkt 1) Nya förutsättningar Från att ha varit 6 respektive 49 kommuner som samverkar så blir vi 55 kommuner som ska samverka. Utökningen innebär att vi behöver fundera på vårt gemensamma arbetssätt. Det vi presenterar idag är det som vi kommit fram till hittills och som vi kommer jobba vidare med under hösten. (Punkt 2) Verksamhetsplaneringen I årets verksamhetsplaneringen har vi skickat ut en enkät med projektförslag på var sitt håll och därefter har vi haft en dialog om VP och projekt. Från nästa år kommer vi samverka från start med verksamhetsplaneringen. Mer information om VP-arbetet för kommer i början av nästa år. (Punkt 3) Gemensam arbetsgrupp MVG har sedan tidigare en arbetsgrupp med handläggare som ses ca 5 gånger per år. En av de viktigaste uppgifterna för arbetsgruppen är att delta i processen att ta fram ny verksamhetsplan(VP). Det innebär att föra fram projektförslag, vara med och ta fram VP-enkätens innehåll samt utvärdera enkätresultatet. Slutligen ger arbetsgruppen ett förslag om verksamhetsplan till styrgruppen. När Miljösamverkan Halland och MVG diskuterat VP-processen föreslogs en gemensam arbetsgrupp där båda länen är representerade. Detta gör att samarbetet under VP-processen blir enklare och synpunkter från båda länen representeras. Förutom arbetet med VP fungerar arbetsgruppen även som ett bollplank till projektledningen för att få in synpunkter från miljökontoren samt hjälper till att planera den återkommande kontaktpersonträffen. I den gemensamma arbetsgruppen kommer det finnas representanter från båda län och kompetens inom både miljö- och hälsoskydd samt livsmedelkontroll. (Punkt 4) Styrgrupperna ska träffas minst 2 gånger per år för att diskutera verksamhetsplanering och samverkan. (Punkt 5) Något annat som är nytt för Halland men som redan finns i MVG är att man kommer ha 1 kontaktperson (handläggare/inspektör) på varje miljökontor. Projektledare skickar information till kontaktpersonen som förmedlar informationen till de som berörs på miljökontoret. Detta för att man ska ha liknande system i båda länen. Varje miljökontor väljer ut en kontaktperson. Om man vill kan man ha en kontaktperson från livsmedel och en från miljö- och hälsoskydd tex beroende på organisation eller kommunens storlek. Detta är upp till varje kommun. Det viktiga är att det finns en tydlig arbetsfördelning så att ingen information tappas bort. Våren 2015 kommer det att bli en kontaktpersonsträff där båda miljösamverkans kontaktpersoner träffas för att förankra samarbetet inom kommunerna. Mer information kommer längre fram. Länsstyrelsen Västra Götalands län

8 Samverkan i projekten Projekten Alla projekt är fördelas mellan
Tillsynsprojekt Projekten fördelas mellan projektledare i MVG och MH Alla projekt är öppna för deltagare från båda länen Två typer av projekt Och hur ska vi samarbeta i projekten? Det är säkert mycket vi inte har svar på än, men så här har vi tänkt hittills. (Punkt 1) Projekten fördelas mellan projektledningen för MVG och MH, så att MVG ansvarar för några och MH för några projekt. (Punkt 2) Det finns två typer av projekt. -Tillsynsprojekt samt kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt. Tillsynsprojekt är projekten som utgår från sakfrågor medan kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt handlar om kompetens i ”mjuka frågor” (framför allt kommunikation och bemötande) samt utvecklingsfrågor. Dessa är tex. Kommunikations- och bemötandeutbildning för nyanställda, Mötesplats goda exempel och Chefssamverkan. Även inom dessa finns projekt- eller arbetsgrupper. (Punkt 3) I praktiken innebär det att alla projekt är öppna för kommuner i båda länen, detta gäller även för samverkansträffar och utbildningar. Det här betyder att förfrågan om att vara med i projektgrupp kommer skickas till båda länens kommuner samtidigt. Nytt för Halland: För Miljösamverkan Halland så blir detta lite nytt. Alla kommuner som är med i projektet kommer inte vara med i projektgruppen (som tidigare i Halland). Istället har man en projektgrupp som tex tar fram handläggarstöd eller material till en tillsynskampanj. Projektgruppen kan även anordna en workshop/seminarium eller utbildning. Alla handläggare på kommunerna inbjuds sedan att delta i projektet genom tillsynskampanjer och utbildningar. Mer information om vad det innebär att vara med i en projektgrupp kommer att skickas ut i samband med efterfrågan av deltagare till nya projektgrupper. Då är ni förstås nyfikna på vilka tillsynsprojekt det blir nästa år!... (Byt sida) Länsstyrelsen Västra Götalands län

9 Gemensamma aktiviteter 2015
Tillsynsprojekt från 2014 Märkning av livsmedel Animaliska biprodukter Inomhusmiljö Först, här är de tillsynsprojekt som fortsätter från 2014. -Märkning av livsmedel - En projektgrupp med 9 kommuner har bildats. Ett första möte är planerat till början av december. -Animaliska biprodukter - En tillsynskampanj i butiker pågår från mitten av okt t.o.m. feb Kampanjen är av relativt liten omfattning och syftar till att kartlägga området, genomföra tillsyn hos butiker och skapa gemensamt lärande inom detta område. (fokus på hantering och märkning, transport inklusive handelsdokument, rutiner). Projektgruppen ska också utreda ansvarfördelningen inom området samt verka för bättre tillsynsvägledning.  -Inomhusmiljö - Påbörjat i sept. Nyligen enkät ute för att hitta rätt fokusfrågor. Kurs kommer 2015.) Se mer information om projekten på MVGs hemsida. Länsstyrelsen Västra Götalands län

10 Gemensamma aktiviteter 2015
Tillsynsprojekt start 2015 Dagvatten – teknik Enskilda avlopp - fosforfällor Reach Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt Kontaktpersonträff Här ser vi de tillsynsprojekt som är nya för De har tagits fram i dialogen mellan MVG och Miljösamverkan Halland (MH). Projekten har initierats av båda länen. De två första (dagvatten och enskilda avlopp) kommer Halland vara projektledare för och de två understa (Reach och utsläpp från mindre verksamheter) kommer MVG vara projektledare för. Nya tillsynsprojekt Dagvattenprojektet ska starta 2015 och vi kommer fokusera på tekniska lösningar för en effektiv dagvattenrening. Målet är att öka kunskapen hos miljö- och hälsoskyddskontoren och länsstyrelsen genom tex. Workshops, utbildning., studiebesök mm. Vid behov kan även handläggarstöd tas fram. MVG hade ett dagvattenprojekt men det fokuserade på fysisk planering och kommunens olika roller. Enskilda avlopp. MH har genom LOVA-projektet (Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med sämre än god status) och Minireningsverksprojektet tagit fram gemensamt material kring enskilda avlopp (checklistor och bedömningsunderlag för minireningsverk samt underlag och metoder för inventering av enskilda avlopp) vill man fortsätta samverka kring enskilda avlopp tillsammans med MVG. Fokus kommer vara på fosforfällor. Målet är att minska övergödningsproblemen tex. genom att ta fram gemensamt material för tillsynen av fosforfällor. Det är upp till projektgruppen att bestämma mer specifikt vilken metod och inriktning man vill ha. Reach-projektet är en fortsättning på det nationella tillsynsprojektet som samordnades av Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. De kommer främst vara ett komptensprojekt med syftet att höja kunskapen om EU:s kemikalielagstiftning bland inspektörerna. En tillsynskampanj kommer göras inom ramen för ordinarie tillsyn av verksamheter som är nedströmsanvändare av kemiska produkter. Utsläpp till vatten från mindre verksamheter har som mål att minska skadliga utsläpp av till exempel metaller, olja och organiska föreningar till vatten. Bakgrunden till projektet är att utsläpp från små industri-, service- och måleri-verksamheter med mera ofta är svårbedömda för miljökontoren. Här kan projektet hjälpa till med tex. Sammanställning av krav och rekommendationer, seminarier där man kan redovisa och diskutera bedömningar osv. En projektgrupp har bildats. Kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt samt kontaktpersonträff har redan presenterats tidigare och är med här endast för att ge en överblick. Länsstyrelsen Västra Götalands län

11 Gemensamma aktiviteter 2016
Nya tillsynsprojekt 2016 Redlighet Förorenade områden – Inventering MIFO-metoden Material i kontakt med livsmedel Kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt Under 2015 kommer vi att arbeta med verksamhetsplanering för Då kommer vi återkomma med ytterligare projektförslag. Det som hittills är bestämt för 2016 är följande tillsynsprojekt: Redlighetsprojekt - fokus på om livsmedelsanläggningarna följer reglerna kring märkning och spårbarhet samt att öka kunskaperna hos livsmedelsinspektörerna kring märkningsregler. Det kommer börja ett projekt hösten 2014 om de nya reglerna kring märkning så detta kan bli en bra fortsättning på det. Förorenade områden kommer handla om inventering av förorenade områden enligt MIFO- metoden (fas 1 dvs historisk inventering) på de verksamheter som kommunen har tillsyn på. Projektet startas endast om EBH-stödet (databas för potentiellt förorenade områden) finns tillgängligt för kommunerna Material i kontakt med livsmedel kommer handla om att öka kunskapsnivån hos livsmedelsföretagarna vad gäller förpackning. Vissa plastmaterial kan exempelvis bli hälsoskadliga vid höga temperaturer osv.. Därtill fortsätter några projekt från Åtminstone Reach, eventuellt fler. Diskutera i bikupor Har du/ni några förslag på projekt redan nu till VP ? Diskutera och skicka sedan era förslag till någon av projektledarna! Det är viktigt att ni tydliggör vilka problemställningar som är särskilt viktigt för projektet att fokusera på. Så att inriktningen på projektet svarar mot behoven. Passa på att ta tillfället och kom med förslag redan nu! Länsstyrelsen Västra Götalands län

12 Andrea Teran Öman, Miljösamverkan Halland
Vi är projektledare Anna Malmros, MVG Maria Nylén, MVG Andrea Teran Öman, Miljösamverkan Halland Hör gärna av er till oss projektledare om ni har frågor, synpunkter eller förslag som kommit fram genom dagens diskussioner! Det kan gälla allt från det nya samarbetet till projektförlag eller helt andra saker. Kontaktuppgifter hittar du på våra respektive hemsidor. Här ser ni lite ansikten på oss som arbetar med Miljösamverkan i Halland och MVG! Lasse Lind, MVG Cecilia Lunder, MVG

13 Håll utkik! Läs mer om projekten på våra hemsidor och i verksamhetsplanerna Information om nya projekt kommer skickas till kontaktpersonerna när uppstarten närmar sig Vi ser fram emot intressanta projekt och ett spännande samarbete! (Punkt 1) Mer information om projekt kommer skickas till kontaktpersonerna när uppstarten närmar sig. Anmälan till projektgrupper görs till projektledarna. (Punkt 2) Verksamhetsplanerna finns på både MVGs och MHs hemsidor (VP för MH kommer finnas tillgänglig senast 31 oktober). På hemsidorna hittar du även aktivitetsplanen. MVG: s webbplats Hallands webbplats: (Punkt 3) Vi ser fram emot både spännande projekt och ett utökat samarbete! Hör som sagt gärna av er till oss projektledare om ni har några funderingar! TACK för er tid!


Ladda ner ppt "Detta händer i Miljösamverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser