Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemskifte?. …att föreställa sig det nya Målet är rörligt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemskifte?. …att föreställa sig det nya Målet är rörligt."— Presentationens avskrift:

1 Systemskifte?

2 …att föreställa sig det nya Målet är rörligt

3 Internet fyller 20 år År 2010 Över 92 % av Sveriges befolkning använder Internet, vilket innebär en första plats i EU Av hela världens befolkning är det 30% som använder internet, dvs 2 miljarder människor Varje dag görs en miljard Google sökningar Varje dag läser 300 miljoner en blogg Varje dag görs två miljarder visningar på YouTube Varje dag sänds 294 miljarder e-brev Vid utgången av året finns det 255 miljoner webb-platser Källa: Populär Kommunikation nr 3/11

4 Att nå 50 miljoner dagliga användare Radio 40 år TV 12 år Internet 5 år Facebook 4 år Twitter 2 år Kvalitet är ett rörligt mål

5 Önskvärd riktning Glouberman & Zimmerman, 2002

6 Då och Sedan Dominanta inslag Sjukdom Vård Doktor och Ssk Specialisering Sjukhus Episodisk vård Standardisering Patient kommer till Vg Patient skall ha tålamod Producera Det nya Hälsa Stöd prevention Team Integrerad vård Nätverk Uppföljande vård Personbaserad Interaktion på distans Proaktiva patienter Kvalitet och säkerhet.. Driver på Kunskapsutvecklingen Demografi Epidemiologi Teknologi Robotisering Kostnader Patienters medvetenhet Sociala nätverk Komplexa system

7 Kundvalet – en ”ny” modell Ambitionen att pengarna ska följa befolkningens val av vårdgivare är på plats, liksom att konkurrensen ska breddas. Dessa ”vårdvalsmodeller” förutsätter är förekomsten av konkurrens mellan vårdenheter. Ser vi till vårdsystemen generellt i Europa finns både likheter och skillnader jämfört med vårdvalsmodellerna i Sverige. Centrala skillnad är att ersättningarna i andra länder vanligen är enhetliga, nationella och fastställs i regel genom förhandlingar mellan de som finansierar vården och vårdgivarnas organisationer. I Sverige finns det i praktiken 21 system.

8 Värdeanalys av koloncancerprocessen Identifiering av aktuella patienter Utredning/diagnostikBehandlingUppföljning Prevention

9 Värdeanalys av koloncancerprocessen Identifiering av aktuella patienter Utredning/ diagnostik BehandlingUppföljning Värdeskapande Icke värdeskapande Värdeskapande Icke värdeskapande Värdeskapande Icke värdeskapande Värdeskapande Icke värdeskapande

10 Ref:Caroline Fruberg

11 En folkhälsoatlas… … ska ur ett geografiskt perspektiv: –beskriva befolkningens (o)hälsa –beskriva faktorer som påverkar folkhälsan riskfaktorer friskfaktorer …kan avslöja mönster som inte tydligt framgår av tabeller …kan synliggöra variationer och visa på högriskområden … beskriver regionen utifrån ett risk och främjande perspektiv... är ett komplement till öppna jämförelser … ger öppen insyn i regionens hälsofrämjande verksamheter … underlag för dialog och förbättringsarbete … ger underlag för den offentliga och politiska debatten kring folkhälsa

12 Riskfaktorer för att insjukna i koloncancer Låga nivåer av D-vitamin Fetma Diabetes Minskar risken: Intag av acetylsalicylsyra (rekommenderas ej pga. andra risker) Hormonbehandling (rekommenderas ej pga. andra risker) Levnadsvanor –Fysisk inaktivitet –Rökning Ökad risk vid långvarig och mycken rökning –Alkohol Högt intag av alkohol har en ökad risk –Lågt intag av folsyra Primärpreventivt skyddande men ev. motsatt effekt vid sjukdom –Lågt intag av kalcium/mjölkprodukter –Högt intag av rött kött och processat kött –Västerländsk kost

13 Exempel på vad som görs preventivt i regionen inom hälso- och sjukvården? Fysisk aktivitet på recept som alternativ och/eller komplement till läkemedelsbehandling Tobaksavvänjning Tobaksfri inför operation Överviktsgrupper Med stöd av dietist erbjuds kostrådgivning, vid behov enligt lokala förutsättningar. Utbildning Motiverande samtal (MI)

14

15 Planerbart?

16

17 Ålder vid diagnos av koloncancer Sydöstra sjukvårdsregionen 2000 -2009 Koloncanc er KönAntalP 25 MedianP 75 SamtligaKvinnor2457677683 Män2369667481 Ingen större åldersskillnad mellan länen Avled under Kvinnor1190717984 periodenMän1145707883 Levde vidKvinnor1267637380 periodens slut Män1224637178

18 Förslag till triage via telefon eller besök Grupp 1 - Snabb utredning om 2 poäng eller mer enl. Stålhammars score* Starka symtom >50 år (2 poäng per symtom) - Rektal blödning utan anala symtom**, infektion m.m. (ssk, läk) - Subileussymtom*** (ssk, läk) Svaga symtom >50 år (1 poäng per symtom) - Järnbristanemi utan rimlig förklaring (läk) - Hereditär belastning oavsett ålder (2 eller fler 1:a, 2:a-gradssläktingar****) (ssk, läk) - Ändrade avföringsvanor (förstoppning, ökad frekvens, svårt att tömma, diarré, slem, trängningar) >2 veckor utan rimlig förklaring (ssk, läk) - Pos F-Hb (läk) - Rektal blödning med anala symtom (ssk, läk) - Avmagring, aptitlöshet, trötthet >1 månad utan rimlig förklaring (ssk, läk) - Ulcerös colit med 8-15 års duration beroende på lokalisation***** (ssk, läk) Skyndsam utredning på VC - Läkartid inom 3 arbetsdagar, förberedd för rektoskopi - Prov för F-Hb medtages till besöket enl. instruktion av ssk (ej om blödning) - Provtagning (Blodstatus, krea, längd, vikt m.m.) - Remiss skickas samma dag till till kir.klin. för utvidgad utredning. Skyndsam utredning på sjukhus - Kir.klin. koordinerar utredningen och konverterar till lämplig diagnostisk utredning om coloskopi inte bedöms lämplig. Grupp 2 - Sedvanlig utredning Patienter som inte uppfyller kriterier enl. Grupp 1. men där misstanke om kolo-rektalcancer uppkommer utreds enl. sedvanlig rutin. * Efter Peter Stålhammar, distriktsläkare, Sävsjö ** klåda, värk, smärta vid avföring *** intermittenta buksmärtor, uppdriven buk, illamående, tilltagande avföringsproblem **** föräldrar, syskon, barn, morbror/faster, syskonbarn, far/mor-föräldrar ***** ingen risk om enbart i sigmoideum/rectum Tidig upptäckt av kolorektalcancer i primärvård – Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Alltför många patienter med kolorektalcancer får sin diagnos sent trots att man sökt sjukvård. Detta kan bero på att symtomen ofta är varierande och diffusa men det beror också på brister i handläggningen i primärvården och långa väntetider på utredning och behandling på sjukhus. En arbetsgrupp med telefonrådgivningssjuksköterskor och distriktsläkare har gått igenom tillgänglig evidens, internationella och nationella riktlinjer och utformat nedanstående förslag på handläggning i syfte att minska tiden från att patienten kontaktar vårdcentralen till diagnos och behandling på sjukhus. Vi har valt att fokusera på att patienter med symtom talande för hög risk för kolo-rektalcancer får snabb handläggning. Dessa patienter (grupp 1.) identifieras och handläggs skyndsamt både på vårdcentral och sjukhus enl. nedanstående förslag. Övriga patienter (grupp 2.) utreds enl. sedvanliga rutiner om misstanke om kolo-rektalcancer uppkommer. Förslag från primärvårdsgrupp i Jönköping 2011-08-25, reviderat 2011-10-28 och 2011-11-07 Kjell Lindström, Jönköping, Eva Ellbrant, Huskvarna, Staffan Ekedahl, Jönköping, Annika Bergdahl, Jönköping, Peter Stålhammar, Sävsjö, Helene Sigfridsson, Sävsjö, Per Hauschildt, Skillingaryd och Marie-Louise Claesson, Skillingaryd

19 ”Matchmaking” Samma behov? Samma förutsättningar? Samma individuella val? Vad är bästa cancervård för var och en? Ref Per-Anders Heedman

20 Temaområde Multidisciplinär samverkan Patientens koordinator –Regionalt nätverk etablerat – workshop 29.11 –Koppling nationellt nätverk och kommande krav –Fördjupad inventering av förekomst, kompetens och utvecklingsbehov under jan/feb –Bilda länsteam 29.11 Samsyn kring utvecklingsinsatser under 2012 CUUS Ref Marie Lagerfelt

21 Temaområde Multidisciplinär samverkan MDK – hur utveckla i regionen? –Problemställning Utvecklingskraft –Kontinuerlig mätning via kvalitetsregistret –Djupanalys – Sjödahl –Kopplas samman med Best Practice –Behov av regionalt nätverk kopplat till kvalitetsregistrets aktörer Ref Marie Lagerfelt

22 ”Matchmaking” Samma behov? Samma förutsättningar? Samma individuella val? Vad är bästa cancervård för var och en? Ref Per-Anders Heedman

23 Varför läsplatta? Fungerar lika bra på smartphone (för liten) eller stationär dator (ej mobil) Fördelar läsplatta: –Lagom storlek –Enkel att använda, teknik som fungerar! –Portabel => pat kan få information när som helst och hur ofta som helst (inga tappade papper/broschyrer) –Personlig, ingen konkurrens med övriga familjen –Lätt att fylla med diagnosspecifik information –Appar => behöver inte tänka på adresser, länkar, inloggning –Alla får möjlighet att använda => jämlikhet Ref: Stefan Johnsson, PhD, chefsfysiker LKL

24 Samtal till vårdcentral Besök på vårdcentral Remiss till specialister Dator- tomografi Koloscopi Operation Diagnossamtal/ vårdplanering Cyto- statica Palliativ Vård Processnavigering – koloncancer Utredning och behandling, steg för steg Ref Eva Lindholm LtJ

25 Samtal till vårdcentral Besök på vårdcentral Remiss till specialister Dator- tomografi Koloscopi Operation Diagnossamtal/ vårdplanering Cyto- statica Palliativ Vård Intressanta Länkar Kris och sorg: http://www.1177.se/Tema/Cancer/Kris-och-sorg/ Psykosocialt stöd: http://www.1177.se/Tema/Cancer/Hjalp-och- stod/Psykologiskt-stod/Psykosocialt-stod-och- rehabilitering/ Palliativ vård Om det visar sig att du har en så pass spridd cancer att olika former av behandlingar inte kan hjälpa till att bromsa den kan du bli erbjuden palliativ vård som står för ”vård i livets slutskede”. Du får då medicins hjälp med att lindra symtomen från sjukdomen. Du blir också erbjuden psykosocialt stöd för dig och din familj.

26 Svenska Palliativ registret

27 Ref: Per-Anders Heedman

28 Prevention Bakgrundsinformation Incidens Hälsostatus Ålder/kön Processmått Ledtider Följsamhet till riktlinjer Resultatmått Patientupplevelse Funktionellt Kliniskt Resurs Patientinvolvering Tidig upptäckt Utredning Palliation Tvärprofessionellt och tvärfunktionellt i samverkan Patient/kund upplevda behov Resultatmått 1, 2, 3 Processmått… Patient/kund upplevda behov Resultatmått 1, 2, 3 Processmått… Ref Peter Kammerlind et al

29 Värdekompass koloncancer Kliniskt status Funktionellt status/hälsostatus Patient/kundupplevda behov Resurser/Kostnader God vård koloncancer Bemötande Delaktighet Information Livskvalitet Oro/ångestAptit Huvudsakliga aktiviteter Täckningsgrad Komplikationer Stadium vid diagnos Ledtider Utredningskostnad VårdtiderKompetens

30 Tid från diagnos till operation per sjukhus Källa: Kvalitetsregister för kolorektalcancer - INCA Koloncancer – Diagnosår 2010

31 Granskning av journaler med GTT och PPP Granskning av journaler med GTT och PPP Global Trigger Tool (GTT). Omfattar inneliggande patienter med vårdens perspektiv. Speglar konsekvenserna av komplikationer och skador Patientperspektivprotokollet (PPP) Uppgifter som belyser väntetider i olika delar av vårdkedjan, antal läkarkontakter, hur informationen ges m.m. Ref Rune Sjödahl

32 Best practice Antalet komplikationer ökade efter operation för kolorektal cancer när några av de 15 viktigaste åtgärderna (”key points”) i ”best practice” inte utfördes. När alla åtgärderna utfördes noterades komplikationer hos 7 %, sedan ökade komplikationsfrekvensen för varje missad åtgärd. När 4 eller fler punkter i ”best practice”missades uppträdde komplikationer hos 42 %. Arriaga et al. Annals Surg 2009

33

34

35

36 Integration – doing everything at the same time Will Ideas Execution Measure- ment Analyzes Actions Improvement projects Process redesign System transformation

37 Lau Tzu Learn from the people Plan with the people Begin with what they have Build on what they know Of the best leaders When the task is accomplished The people all remark We have done it ourselves


Ladda ner ppt "Systemskifte?. …att föreställa sig det nya Målet är rörligt."

Liknande presentationer


Google-annonser