Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.carema.se 08-06-02Dok nr: Utställare: Maria Stenback Godkänt av: Version: 1 SFAM-Q Best Practice-vår verktygslåda 2009-10-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.carema.se 08-06-02Dok nr: Utställare: Maria Stenback Godkänt av: Version: 1 SFAM-Q Best Practice-vår verktygslåda 2009-10-01."— Presentationens avskrift:

1 www.carema.se 08-06-02Dok nr: Utställare: Maria Stenback Godkänt av: Version: 1 SFAM-Q Best Practice-vår verktygslåda 2009-10-01

2 Att vara privat vårdaktör, då och nu Tidigare  Upphandling, Tidsbegränsat, Fasta ersättningar  Geografiskt ansvarområde + patientens val Januari 2010 Vårdval Ändrat perspektiv  Auktorisering, Kontrakt tills vidare  Ersättning utifrån patientens aktiva val, Tillgänglighet, valfrihet, mångfald = konkurrens ”Patientens fria val och ersättning efter detta val kommer att leda till hårdare konkurrens om patienterna” …..och nu gäller samma för alla, privat eller LT

3 Best Practice projektet Syfte: Identifiera och (implementera) bästa sätt att driva vårdcentraler och därigenom bli mer effektiva, ha en god kostnadskontroll, optimerade intäkter och bibehålla en hög kvalitet.

4 Finns det paralleller? ”Vi står inför en revolution. De stora modehusen måste förnya sig, annars förvandlas de till mausoleer över en tid som flytt. Modeindustrin har haft sin bubbla, precis som storfinansen. Dagens kunder efterfrågar etik, kvalitet och ekologisk hållbarhet. Sådant har modevärlden inte brytt sig ett dugg om” Salvatore Testa, Docent i modemanagement Vad efterfrågar våra kunder?

5 Hur bygger vi Sveriges Bästa Primärvård? Hög tillgänglighet! Ett brett åtagande, ett brett utbud! Hög effektivitet Hög kvalitet i alla led!

6 Hög effektivitet? Vilken slö såg du har. Varför slipar du den inte? Hur ska jag hinna det, så´n tid som det här tar! Kan vi jobba på smartare sätt eller gör vi redan allt på bästa sätt överallt?

7 Hur gjorde vi? Projektorganisation: -Allmän specialister med lång primärvårdserfarenhet och med god kunskap om företaget och dess olika enheter -Distriktssköterska, Sjuksköterska s.o -Konsult Vilka är de viktigaste processerna på en vårdcentral? Var finns de goda exemplen? Hur ser de ut? (Hur inför vi detta?)

8 Patientens väg genom vårdcentralen Pat. in Reception Lab MottagningLab Pat. ut Frisk Remiss Frisk Identifiering av viktiga processser

9 Pat. in - Tillgänglighet Tidbok Nyckeltal: P: andel besvarade samtal/sköterska andel besvarade samtal/listad Nyckeltal: K: lönekostnad andel rådg.sköt.tjänst/1000 samtal el /listad? Flask- hals 30-40% av mott.ssk arbetstid = telefon Reception Flask- hals Flask- hals Nyckeltal: Q: andel besvarade samtal inom 3min andel pat. som fått tid samma dag andel pat som fått tid inom 7 dagar bemötande (enkät) Hur når patienten oss? Vad är avgörande? Hur mäter vi det? Nyckeltal: Öppna Jämförelser SKL: Tid<7 dgr Sthlm 89% <7dgr, Västmanland 85% Riket 88% Halland 97%. Tid samma dag:Sthlm 88%, Västmanland 56%, Riket 66%, Halland 77%

10 Mottagning 1: Läkarbesök Röntgen Nyckeltal: P: Läkarbesök/läkare Läkarbesök/listad Hembesök/läkare Nyckeltal: K:Inhyrd personal Rtg/besök Ext Lab/besök Int lab/besök Läkemedel/besök alt listad Extern psykolog, sjugymnast etc. Externt lab (skiftgång) Jour Remittering Flask- hals Organ Specialist (egna?) Läkemedel Läkarsekr. övriga personalkategorier Besöks ersättning Provsvar (besök/brev /telefon) Paramedicin extern Nyckeltal: Q: bemötande diagnossättningsgrad kontinuitet blodtryck diabetes (HbA1c, NDR) Remissfrekvens Sjukskrivningar Öppna Jämförelser SKL - Kostnad per vårdkontakt: Sthlm 1184, Västmanland 1086, Riket 1220, Halland 1175 Läkemdel: andel omeprazol/PPI andel simvastatin/statin

11 Studiebesök, insamling av kunskaper, mätningar (kvantitativ och kvalitativ analys av olika vårdcentralers delar och komponenter) Vi har samlat ihop och ”packeterat” den kunskap och kompetens som våra medarbetare och kollegor i professionen besitter samt använt oss av tillgängliga riktlinjer och vårdprogram ex. STRAMA, SBU, PV-kvalitet, mål och mått. Vi har också lyft in tidigare förändrings- och förbättringsprojekt som gjorts i företaget.

12 1. Koncept - Struktur Koncepten kan delas in i olika verktygslådor: Operationella förbättringar, Strukturella förbättringar samt Attraktiv vårdcentral – stor effekt nås om koncept ur alla tre verktygslådor appliceras Operationella förbättringarStrukturella förbättringarAttraktiv vårdcentral Läkarens arbetssätt Sköterskans arbetssätt Sekreterarens arbetssätt Receptionistens arbetssätt Layout Tidbok Ersättning Hemsjukvården Marknadsförings- koncept Drop-in Öka mottagningstid Effektiva besök Kommunikation, medarbetare, pat. Sköterskenavet Effektiva besök Professionell telefoni SSK arbetsplats Läkarens arbetsplats Övriga principer ABC Skrivbyrå Förbättrad arbetsmiljö Assistans SSK Assistans Sekr. Besöksbaserat system Kapiteringssystem Tidbokens öppenhet Tidsmoduler Synkronisering läkare - SSK Tjänste-erbjudande Marknads-aktiviteter ”Tydligt ansvar och tydliga roller - frigör tid för varandra” ”Skapa förutsättningar för ökad effektivitet” ”Behålla gamla kunder och attrahera nya” Egenvård Samverkan kommun, E-Dos Kapitationsbaserat system Ledningsfilosofi Besöksrelaterat system Organisation Kostnader (utöver personalkostnad) Förbruknings- material Förskrivning Lab och röntgen Verksamhetschef

13 Källa: Intervjuer, studiebesök, Teamanalys 3. Operationella förbättringar – Sköterskornas arbetssätt – Telefonikoncept Genom att få vår telefonmottagning att hanteras effektivt kan viktig tid frigöras för att ta emot egna patienter och assistera läkarna Reducera telefontid Minska inkommande samtal Korta ner genomsnittliga samtalstiden Boka återbesök direkt i receptionen istället för att skicka kallelse eller be patient ringa Erbjud Drop In som tjänst, patient slipper ringa innan besök Handlägga slutet vid alla kontakter med patient, lämna inte patienten ”hängande i luften” – ökar kunskap och ansvar hos SSK Web tidbokning Web recept Receptförnyelseblankett för ifyllnad av patient för att slippa framtida samtal SMS-påminnelse för återbesök Effektivt talsvar för hänvisning och information som patient behöver Information på hemsida om adress, öppettider, erbjudanden osv Tidböcker som motsvarar befolkningens behov Ring upp patient när belastning minskat Av alla känd rutin för handläggning av olika ärenden – ökad kunskap och ansvar hos SSK Beslutsstöd för de mest förekommande frågorna Läkare skriver bedömning i journal om vad som är tänkt som åtgärd om patient ej är bra Hänvisa till drop-in Öka kunskap om dokumentation, datakunskap, mallar etc Mätning av de genomsnittliga samtalstiden per sköterska bör göras kontinuerligt för att förstå vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra Vi hanterar telefonin effektivt – Mål. 90% svar inom tre minuter Vi mäter kontinuerligt samtalstid och antal samtal per person Jämna ut efterfrågan Dynamisk bemanning - riktlinjer: ”gå från 2 till 1 SSK i telefon när kön är X lång” Sköterska som erbjuder uppringning Telefonsvarare som erbjuder uppringning om pat. önskar det Styr om vissa samtal till eftermiddag genom infonrmatio på talsvar, ex recept Externt call center för att täcka toppar – på längre sikt Antal samtal Tid under dagen Utjämna flödet mot grad av bemannig

14 –Med hjälp av olika koncept kan tid frigöras och förutsättningarna för en effektiv vårdcentral förbättras … –Alla kugghjul är lika viktiga för att skapa en effektiv vårdcentral Intern effektivitet – att få kugghjulen att snurra ihop Vision om samarbete och effektivitet En vårdcentral kan ses som ett antal kugghjul av olika yrkesroller, där samverkan och koordination får hjulen att snurra tillsammans Optimering av förutsättningar – att få kugghjulen att snurra snabbare Läkare Sköterskor & receptionist Sekreterare Tidbok Drop-in Effektiv telefon- hantering Harmoni- seringsarbete Layout Sköterske- navet Lön

15 Gemensam målbild, mät och följ upp, korrigera!


Ladda ner ppt "Www.carema.se 08-06-02Dok nr: Utställare: Maria Stenback Godkänt av: Version: 1 SFAM-Q Best Practice-vår verktygslåda 2009-10-01."

Liknande presentationer


Google-annonser