Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEWS Modified Early Warning Score.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEWS Modified Early Warning Score."— Presentationens avskrift:

1 MEWS Modified Early Warning Score

2 Varför använda MEWS? Känna igen en riskpatient
Behandla den kritiskt sjuka patienten Förebygga behovet av intensivvård Vara uppmärksam på detaljer Bättre dokumentation och journalföring Be om hjälp Involvera kollegor

3 Syftet Rätt behandlingsnivå Minska antalet allvarliga tillstånd/död
Överflytta i tid ( t.ex IVA, NIVA)

4 Glöm inte att…. MEWS är ytterligare ett instrument för att bedöma förändringar i status och att handla därefter. ABCDE är ytterligare ett instrument. Neurokontroller är ytterligare ett instrument. ALLA SKA LÖPA PARALLELLT!

5 Bedömning A B C D E Airway, fri luftväg Breathing, andning
Circulation, cirkulation Disability, nervstatus/medvetandepåverkan Exposure, exponering, kroppsinspektion Bedömm A till E i denna ordning!

6 Enkla undersökningsmetoder
Se Lyssna Känn

7 Dokumentation Görs och dokumenteras av inskrivande sjuksköterska när patienten kommer till avdelningen. Följ MEWS anvisningar därefter. Se stickan.

8 Vilka ska involveras? Sjuksköterska och undersköterska
Avdelningsläkare Beredskapen Medicinjouren

9 När ska MEWS avstämning ske?
Vid eftermiddagsronden: Beslut om att fortsätta eller avsluta kontrollerna. Vid ökning med 2 poäng: meddela avdelningsläkare under dagen. På jourtid till neuroberedskapen som bestämmer om fortsatt handläggning.

10 Övergripande flödesschema
Akut livshotande tillstånd, Ring 36000 Akut stroke, trombolyslarm Akut medicinska problem, t.ex andningsbesvär-bröstsmärta, sök medicinjour. Akut kirurgiska- urologiska- ortopediska, sök v.b jour enligt jourLisa

11 Rent neurologiska problem och ej urakuta medicinska problem
Ring neuroberedskapen

12 MEWS registrering 0-3 poäng
Resp Puls Blodtryck Temp CNS Urinproduktion Saturation

13 När ska man reagera? Vid MEWS på 4 poäng eller mer.
Om MEWS ökar med 2 poäng eller mer. OBS! CNS

14 Flödesschema! Registrera MEWS vid ankomsten till avdelningen!
MEWS 0: Ny kontroll nästa dags morgon. MEWS 1: Kontroller gånger två. MEWS 2: Kontroller gånger fyra. MEWS 3: Kontroller gånger sex. MEWS 4 och mera: Kontakta läkare! Inled med kontroller varje timme! Omvärdera efter hand!

15 Lathund för A till E Airway: Fri luftväg, kroppsläge, ev. tuber eller trach. Breathing: Andningsfrekvens, andningsmönster, syrgastillförsel, pO2, blodgaser. Circulation: Hjärtfrekvens, rytm, blodtryck, iv. Vätska, diures. Vätskebalans. Disability: RLS, pupiller, pareser m.m Exposure: Temp, perifera skador, hudkostym

16 Rapport per telefon enligt SBAR
S: Situation Problemet B: Bakgrund Kort anamnes A: Aktuellt tillstånd Status ABCDE Bedömning R: Rekommendation Åtgärd Behandling, ev.överflytt Tidsram Duration, frekvens m.m Bekräftelse

17 Talande patient Fri luftväg Intakt ventilation
Adekvat cerebral perfusion

18 3 minuters regeln I blodet finns 160ml syre/liter blod
Hälften kan utvinnas=80 ml/liter 5 l blod gånger 80 ml=400 ml syre 200 ml syre till finns i lungorna Totalt att disponera:600 ml syre Kroppens förbrukning är 200 ml syre/min Syreförrådet räcker alltså 3 minuter!

19 AIRWAY, Fri luftväg Symtom och orsak
Blod Främmande föremål Sekret Svullnad Kräkning Tungan Stridor Ansiktsfrakturer Dysfagi Halsskador Dysartri Stress, oro

20 A- Åtgärder Huvudända i neutral position
Lätt höjd huvudända grader Svalgtub, näskantarell Tala till vaken patient Sugning V-sond Intubation, narkos

21 BREATHING, Andning Symtom
Spontan andning Hudfärg Frekvens-djup Andningsljud Bröstkorgens rörelse Synliga skador Auxillär andning Andningsmönster Stasade halsvener

22 B- Monitorering Syrgassaturation Blodgaser Mönster- frekvenser
AT- utmattad, ångest

23 B- Åtgärder Enligt A CPAP, BIPAP Intubation

24 Indikation för intubation
RLS 4-8 Stigande pCO2 Utmattning Ryggmärgsskador Sjunkande medvetande Ansiktsskador

25 HYPOXI Ökad laktatbildning vilket ger: Cytotoxiskt ödem vilket ger:
Ökad vävnadsvolym vilket ger: Ökat ICP!

26 Hypoventilation Ger PCO2 stegring vilket ger:
Dilatation av kärlbädden vilket ger: Ökad blodvolym vilket ger: Ökat ICP

27 C-Circulation, cirkulation Symtom
Blodtrycksförändring Pulsförändring Blödningstecken Ändrad hudfärg Ändring av hudtemperatur och fuktighet

28 C-Åtgärder Stoppa blödning Dubbla infarter Vätska i.v, normovolemi
Ej hypotona infusioner, SAG v.b. Urinmätning Prover, EKG

29 D-Disability, Bortfall/Förändring
Fokala symtom Generella symtom Tidsprofil Förlopp Stegrat ICP? Hjärtstopp/ Andningsstopp?

30 D-Disability, Bortfall/Förändring
RLS 85 Andningsmönster Pupiller och övriga kranailnerver Pareser Babinski-reflexer Känsel Nackstelhet Sphinktertonus

31 E-Exposure, Avtäckning
Upptäcka skador AT Lukt alkohol, uremi,aceton Urin/faecesavgång Tungbett Ögon Bukstatus Frakturer M.m


Ladda ner ppt "MEWS Modified Early Warning Score."

Liknande presentationer


Google-annonser