Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEWS Modified Early Warning Score. Varför använda MEWS? Känna igen en riskpatient Behandla den kritiskt sjuka patienten Förebygga behovet av intensivvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEWS Modified Early Warning Score. Varför använda MEWS? Känna igen en riskpatient Behandla den kritiskt sjuka patienten Förebygga behovet av intensivvård."— Presentationens avskrift:

1 MEWS Modified Early Warning Score

2 Varför använda MEWS? Känna igen en riskpatient Behandla den kritiskt sjuka patienten Förebygga behovet av intensivvård Vara uppmärksam på detaljer Bättre dokumentation och journalföring Be om hjälp Involvera kollegor

3 Syftet Rätt behandlingsnivå Minska antalet allvarliga tillstånd/död Överflytta i tid ( t.ex IVA, NIVA)

4 Glöm inte att…. MEWS är ytterligare ett instrument för att bedöma förändringar i status och att handla därefter. ABCDE är ytterligare ett instrument. Neurokontroller är ytterligare ett instrument. ALLA SKA LÖPA PARALLELLT!

5 Bedömning A B C D E Airway, fri luftväg Breathing, andning Circulation, cirkulation Disability, nervstatus/medvetandepåverkan Exposure, exponering, kroppsinspektion Bedömm A till E i denna ordning!

6 Enkla undersökningsmetoder Se Lyssna Känn

7 Dokumentation Görs och dokumenteras av inskrivande sjuksköterska när patienten kommer till avdelningen. Följ MEWS anvisningar därefter. Se stickan.

8 Vilka ska involveras? Sjuksköterska och undersköterska Avdelningsläkare Beredskapen Medicinjouren

9 När ska MEWS avstämning ske? Vid eftermiddagsronden: Beslut om att fortsätta eller avsluta kontrollerna. Vid ökning med 2 poäng: meddela avdelningsläkare under dagen. På jourtid till neuroberedskapen som bestämmer om fortsatt handläggning.

10 Övergripande flödesschema Akut livshotande tillstånd, Ring 36000 Akut stroke, trombolyslarm Akut medicinska problem, t.ex andningsbesvär-bröstsmärta, sök medicinjour. Akut kirurgiska- urologiska- ortopediska, sök v.b jour enligt jourLisa

11 Rent neurologiska problem och ej urakuta medicinska problem Ring neuroberedskapen

12 MEWS registrering 0-3 poäng Resp Puls Blodtryck Temp CNS Urinproduktion Saturation

13 När ska man reagera? Vid MEWS på 4 poäng eller mer. Om MEWS ökar med 2 poäng eller mer. OBS! CNS

14 Flödesschema! Registrera MEWS vid ankomsten till avdelningen! MEWS 0: Ny kontroll nästa dags morgon. MEWS 1: Kontroller gånger två. MEWS 2: Kontroller gånger fyra. MEWS 3: Kontroller gånger sex. MEWS 4 och mera: Kontakta läkare! Inled med kontroller varje timme! Omvärdera efter hand!

15 Lathund för A till E Airway: Fri luftväg, kroppsläge, ev. tuber eller trach. Breathing: Andningsfrekvens, andningsmönster, syrgastillförsel, pO2, blodgaser. Circulation: Hjärtfrekvens, rytm, blodtryck, iv. Vätska, diures. Vätskebalans. Disability: RLS, pupiller, pareser m.m Exposure: Temp, perifera skador, hudkostym

16 Rapport per telefon enligt SBAR S: Situation Problemet B: Bakgrund Kort anamnes A: Aktuellt tillstånd Status ABCDE Bedömning R: Rekommendation Åtgärd Behandling, ev.överflytt Tidsram Duration, frekvens m.m Bekräftelse

17 Talande patient Fri luftväg Intakt ventilation Adekvat cerebral perfusion

18 3 minuters regeln I blodet finns 160ml syre/liter blod Hälften kan utvinnas=80 ml/liter 5 l blod gånger 80 ml=400 ml syre 200 ml syre till finns i lungorna Totalt att disponera:600 ml syre Kroppens förbrukning är 200 ml syre/min Syreförrådet räcker alltså 3 minuter!

19 AIRWAY, Fri luftväg Symtom och orsak Blod Främmande föremål Sekret Svullnad Kräkning Tungan Stridor Ansiktsfrakturer Dysfagi Halsskador Dysartri Stress, oro

20 A- Åtgärder Huvudända i neutral position Lätt höjd huvudända 20-30 grader Svalgtub, näskantarell Tala till vaken patient Sugning V-sond Intubation, narkos

21 BREATHING, Andning Symtom Spontan andning Hudfärg Frekvens-djup Andningsljud Bröstkorgens rörelse Synliga skador Auxillär andning Andningsmönster Stasade halsvener

22 B- Monitorering Syrgassaturation Blodgaser Mönster- frekvenser AT- utmattad, ångest

23 B- Åtgärder Enligt A CPAP, BIPAP Intubation

24 Indikation för intubation RLS 4-8 Stigande pCO2 Utmattning Ryggmärgsskador Sjunkande medvetande Ansiktsskador

25 HYPOXI Ökad laktatbildning vilket ger: Cytotoxiskt ödem vilket ger: Ökad vävnadsvolym vilket ger: Ökat ICP!

26 Hypoventilation Ger PCO2 stegring vilket ger: Dilatation av kärlbädden vilket ger: Ökad blodvolym vilket ger: Ökat ICP

27 C-Circulation, cirkulation Symtom Blodtrycksförändring Pulsförändring Blödningstecken Ändrad hudfärg Ändring av hudtemperatur och fuktighet

28 C-Åtgärder Stoppa blödning Dubbla infarter Vätska i.v, normovolemi Ej hypotona infusioner, SAG v.b. Urinmätning Prover, EKG

29 D-Disability, Bortfall/Förändring Fokala symtom Generella symtom Tidsprofil Förlopp Stegrat ICP? Hjärtstopp/ Andningsstopp?

30 D-Disability, Bortfall/Förändring RLS 85 Andningsmönster Pupiller och övriga kranailnerver Pareser Babinski-reflexer Känsel Nackstelhet Sphinktertonus

31 E-Exposure, Avtäckning Upptäcka skador AT Lukt alkohol, uremi,aceton Urin/faecesavgång Tungbett Ögon Bukstatus Frakturer M.m


Ladda ner ppt "MEWS Modified Early Warning Score. Varför använda MEWS? Känna igen en riskpatient Behandla den kritiskt sjuka patienten Förebygga behovet av intensivvård."

Liknande presentationer


Google-annonser