Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANDNINGSSVIKT Ulf Ludwigs, Jessica Fryckstedt, Björn Nilsson, Umut Heilborn, Ulrika Wallgren Akutkliniken KS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANDNINGSSVIKT Ulf Ludwigs, Jessica Fryckstedt, Björn Nilsson, Umut Heilborn, Ulrika Wallgren Akutkliniken KS."— Presentationens avskrift:

1 ANDNINGSSVIKT Ulf Ludwigs, Jessica Fryckstedt, Björn Nilsson, Umut Heilborn, Ulrika Wallgren Akutkliniken KS

2 Ungefärliga nivåer SaO2 pO2 25% 2,5kPa Överlevnadsgräns
70% 5,0kPa Risk akut organskada 80% 6,0kPa Risk för kronisk skada 90% 8,0kPa Målvärde

3 CNS Ryggmärg Neuromuskulär Thorax Stroke Opiater Guillain-Barré Polio ALS Pneumothorax Muskeldystrofi Obesitas/kyfoskolios Myastenia gravis Cirkulation Stora luftvägar Små luftvägar Diffusion Främmande kropp Larynxödem LE Chock/Låg CO Anemi Fibros Ödem Aspiration Astma / KOL ARDS/Pneumoni

4 2 typer av andningssvikt
Hypoxisk svikt = Typ 1 resp svikt pO2 PO2< 8 kPa PCO2 normalt-lågt Ventilationssvikt = Typ 2 resp svikt pO2 och pCO2 PO2 < 8 kPa PCO2 > 6,5 kPa

5 Och, för att krångla till det hela:
Hypoxisk svikt kan övergå i ventilationssvikt! Detta sker då patienten inte riktigt orkar andas längre.

6 Etiologi Hypoxisk svikt (pO2) Ffa Ventilation/Perfusion mismatch!

7 V= alveolär ventilation
Q= perfusion (blodflöde) V/Q=1 under perfekta betingelser

8 Mismatch ventilation/perfusion 2 extremvarianter:
SHUNT  DEAD SPACE Ingen alveolär ventilation Ingen alveolär perfusion V0/Q= V/Q0=  ”Allt däremellan går under benämningen V/Q mismatch”

9 Forts Etiologi Ffa Ventilation/Perfusion mismatch! Q>V = Shunt
Ventilationssvikt (pO2och pCO2) ”NEDSATT BÄLGFUNKTION” Hypoxisk svikt (pO2) Ffa Ventilation/Perfusion mismatch! V>Q = Dead space LE Chock Q>V = Shunt Pneumoni Lungödem Atelektaser

10 Ventilationssvikt

11 Forts Etiologi Ventilationssvikt (pO2 och pCO2)
Central hypoventilation opiatintox Neuromuskulär sjd ALS Restriktiv ventilationsnedsättning Grav fetma Kyfoscolios Obstruktiv ventilationsnedsättning KOL Hypoxisk svikt (pO2)

12 Symptom vid andningssvikt

13 Symptom vid andningssvikt
Dyspné, ångest, konfusion, sänkt medvetandegrad Symptom av underliggande orsak: Hjärtsvikt? Intoxikation? Infektion?

14 Statusfynd Något ospecifika:
Konfusion /Tachypné /Bradypné (vid central hypoventilation)/Tachycardi/ Cyanos

15 Forts statusfynd Hjälpsamma statusfynd:
Benödem + Rassel + ev Halsvenstas  tänk hjärtsvikt Ronchi + Förlängt expirium  tänk KOL Feber + Rassel  tänk pneumoni Stridor  tänk högt LV-hinder

16 Diagnostik Pulsoximetri
-Falskt pos vid methemoglobinemi och COHb! -Säger inget om pCO2! Art blodgas -ger även: syra/basstatus, Hb, COHb, laktat, elektrolyter, glukos - snabbt!!

17 DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING PARALLELLT!!!

18 Behandling O2!!!!!

19 Var generös med syrgas och ge det direkt då du uppmärksammat problemet!

20 O2 till alla med andningssvikt, även till KOL-patienter!

21 Oxygenbehandling GRIMMA 1-4L MASK >5L CPAP 21- 100% BiPAP 30- 100%
OXYBOX 100% VENTILATOR OXYGEN ÄR LÄKEMEDEL – ORDINERA!

22 Kan man oftast vänta med tills det lugnat ner sig!!!
Fortsatt diagnostik Kan man oftast vänta med tills det lugnat ner sig!!!

23 Fortsatt diagnostik EKG PEF Blodprover Rtg pulm

24 Fortsatt diagnostik DT Ekokardiografi

25 Specifik farmakologisk behandling av underliggande orsak
Ex antibiotika vid pneumoni Nitroglycerin och Furix vid hjärtsvikt Inhalationer + Cortison vid KOL-exacerbation Heparin/LMH vid lungemboli

26 Behandling mål Sa>90%
Hypoxisk svikt CPAP Ventilationssvikt BiPAP

27 CPAP- Continous Positive Airway pressure
Rekryterar atelektaser -> ökar lungvolymen (FRC) Minskar V/Q mismatch Motverkar dynamisk luftvägskompression Förbättrar compliance Minskar pre- (o afterload) vid hjärtsvikt

28 CPAP Indikationer Hypoxi vid: Vänsterkammarsvikt – lungödem Pneumoni
KOL/obstruktivitet Sömnapnésyndrom 100% O2 tillförsel Kontraindikationer Sänkt medvetandegrad - aspirationsrisk Hypovolemi Odränerad pneumothorax Högt luftvägshinder Bullöst emfysem

29 CPAP – hur gör man? Tättslutande mask Högt flöde
Välj motstånd 5 - 7,5 – 10 cm H2O Oxygen koncentration 30-60% Reevaluera kontinuerligt!

30 BiPAP/NIV- Bilevel PAP/ Noninvasive ventilation

31 BiPAP/NIV 2 trycknivåer, båda positiva
- EPAP, expiratory pressure (CPAP/PEEP) EPAP inspiratory pressure Skillnaden mellan IPAP och EPAP kallas tryckunderstöd (eng Pressure support) Samma indikationer/kontraindikationer som CPAP men väljs i första hand vid ventilationssvikt

32 BiPAP Ökar minutventilationen vilket ger ökad utvädring av CO2!

33 Överväg intubation och ventilatorbehandling
GCS <8 Redan initialt för patienter med grav hypoxi, svår acidos (pH<7,25) Patienter som ej förbättras med CPAP/BiPAP

34 Sammanfattning Hypoxisk eller ventilatorisk svikt el båda?
aB-gas ger mycket information! Behandling och diagnostik samtidigt! O2 till alla! CPAP vid hypoxisk svikt, BiPAP vid ventilationssvikt Överväg intubation och invasiv ventilation


Ladda ner ppt "ANDNINGSSVIKT Ulf Ludwigs, Jessica Fryckstedt, Björn Nilsson, Umut Heilborn, Ulrika Wallgren Akutkliniken KS."

Liknande presentationer


Google-annonser