Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektledare Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektledare Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna"— Presentationens avskrift:

1 Projektledare Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna
Utvärderingen av kommunaliseringen av hemsjukvården i Dalarna - Projektplan Projektledare Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna

2 Utvärderingens upplägg
Patient- och anhörigperspektiv Medarbetarperspektiv Organisations- och ledningsperspektiv ”Identifiera områden för förbättringsarbete” ”Jämföra det som går” Löpande verksamhetsnära statistik används som bas.

3 Tidsplan och resurser Delrapport/ Slutrapport Projektplan
SUD och Styrgrupp äldre nov-14 och jan-15 Analys och samman-ställning av data okt-nov 2014 Data-insamling II aug-okt 2014 Data-insamling I mars-maj 2014 Styrgrupp äldre december 2013 Projektplan Delrapport/ återkoppling? Slutrapport Resurser: 20 % projektledare (inklusive projektmedarbetare) under 2014 10 % projektmedarbetare under delar av 2014

4 Insamling av data Löpande verksamhetsnära statistik – Registerdata inklusive kvalitetsindikatorer. Insamling av registerdata en vecka två gånger/år (vecka 13 och vecka 39). Insamling av ett urval av kvalitetsindikatorer på årsbasis. Patient- och anhörigperspektiv – Intervjuer med patienter och deras anhöriga. Fem patienter och fem anhöriga per kommun. Enkätundersökning KUPP (Kvalitet ut patientens perspektiv) som studentuppsats. Medarbetarperspektiv – Enkät till all legitimerad personal. Fokusgruppsintervjuer med ett strategiskt urval av medarbetare från landstinget. Organisations- och ledningsperspektiv – Fokusgruppsintervjuer med länets MAS’ar, enhetscheferna för biståndshandläggare samt ett strategiskt urval av chefer.

5 Registerdata

6 Mera registerdata samt kvalitetsindikatorer
Från biståndshandläggarna: Antal SVPL (vårdplaneringar) samt deltagare Antal icke genomförda SVPL Antal personer med SIP Från slutenvården: Antal vårdplatser Antal vårddygn Antal återinläggningar Antal undvikbar slutenvård Övrigt: Läkemedelsgenomgång senaste året (från Öppna jämförelser) Olämpliga läkemedel (från Öppna jämförelser) Riskbedömning enligt Senior alert BPSD Palliativregistret Delaktighet (från Äldreguiden)

7 Intervjuguide: Berätta om dina erfarenheter av hemsjukvården. Beskriv hur hemsjukvården som du får fungerar. Vad är viktigt för dig när det kommer hem vårdgivare till ditt hem? Vem/var hör du av dig till om du inte känner dig bra? Vad betyder hemsjukvården för dig? Skulle du vilja att hemsjukvården fungerar på något annat sätt? I den bästa av världar – hur skulle hemsjukvården fungera då? Är det något som vi inte tagit upp under intervjun som du skulle vilja berätta om? Enkätfrågor: Bakgrundsfrågor (kön, ålder, kommun, yrkesprofession, antal yrkesverksamma år mm.) Instrumentet QWC (Quality Work Competence – metoden) till legitimerad personal (upplevelse av kompetens, arbetsbelastning, stress och arbetstillfredsställelse). Frågor om tillgänglighet, patientsäkerhet, delaktighet, kontinuitet, samverkan, samarbete och ledarskap. Fokusgruppsfrågor: Vilka styrkor/fördelar har hemsjukvården i sin nuvarande form jämfört med tidigare? Vilka svagheter/nackdelar har hemsjukvården i sin nuvarande form jämfört med tidigare? Vilka möjligheter ser du med hemsjukvården i sin nuvarande form jämfört med tidigare? Vilka hot ser du med hemsjukvården i sin nuvarande form jämfört med tidigare? Hur har organisationsförändringen påverkat den övriga verksamheten?


Ladda ner ppt "Projektledare Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna"

Liknande presentationer


Google-annonser