Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.skane.se/Utvecklingscentrum Region Skånes händelseanalysledarutbildning Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.skane.se/Utvecklingscentrum Region Skånes händelseanalysledarutbildning Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 www.skane.se/Utvecklingscentrum Region Skånes händelseanalysledarutbildning Välkomna!

2 www.skane.se/Utvecklingscentrum Utbildningens mål Ge en teoretisk grund och praktisk övning i händelseanalysmetodik. Deltagarna ska kunna leda arbetet med att göra analyser på sina förvaltningar. Deltagarna ska även vid behov kunna göra analyser i samverkan med andra förvaltningar.

3 www.skane.se/Utvecklingscentrum 09.00Varför behöver vi utveckla patientsäkerheten? Patientsäkerhet i Region Skåne Varför skadas patienterna? 10.00 caKaffe Varför skadas patienterna? fortsättning Händelseanalysmetodik 12.30Lunch 13.15Händelseanalysmetodik fortsättning 14 30 ca.Kaffe Händelseanalysmetodik fortsättning 16.00Avslutning Program

4 www.skane.se/Utvecklingscentrum Svensk hälso- och sjukvård 8,6 % av patienterna fick vårdskador 9 % fick bestående men 3 % avled och vårdskadan var en bidragande orsak En vårdskada medförde i snitt 6 extra vårddygn Varannan vårdskada medförde ett eller flera besök i öppenvården SoS studie

5 www.skane.se/Utvecklingscentrum

6 Region Skåne Varje dag: Får 45 patienter vårdskador (16 357/år) Får 4 patienter bestående men (1 472/år) Avlider minst 1 patient och vårskadan är en bidragande orsak (490/år) Vårdskadorna medförde dagligen 269 extra vårddygn (98 142 vårddygn/år) Minst 22 öppenvårdbesök (8 178/år)

7 www.skane.se/Utvecklingscentrum

8

9 God vård i Region Skåne God vård dec2007 Region Skånes eget tillägg utifrån Hälsoinriktade strategier, stödprocesser till Skånsk Livskraft – vård och hälsa 2005 SÄKER

10 www.skane.se/Utvecklingscentrum Förvaltningarnas uppdrag 2009 Säker vård Händelse- och riskanalys Ett effektivt förebyggande arbete förutsätt att det inom varje verksamhet finns bland annat välfungerande rutiner för avvikelsehantering. Förvaltningarna ska använda risk och händelseanalyser som ett naturligt beslutsstöd till verksamhetsutveckling” Uppföljning: Händelseanalyser på 75 % av Lex Maria fallen Minst två riskanalyser

11 www.skane.se/Utvecklingscentrum Patientsäkerhet är att skydda patienten mot vårdskada

12 www.skane.se/Utvecklingscentrum Patientsäkerhetsterminologi Avvikelser Samlingsbegrepp för tillbud och negativ händelse negativ händelse händelse som medfört vårdskada tillbud händelse som hade kunnat medföra vårdskada vårdskada lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom, eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd

13 www.skane.se/Utvecklingscentrum Varför skadas patienter? Glömska Situationen missuppfattas Bristande uppmärksamhet Att fel begås kan bero på den mänskliga faktorn exempelvis:

14 www.skane.se/Utvecklingscentrum Eilngt en udneörnsking på ett egnskelt uivtnierset så seplar det inegn roll i viekln odrnnig bksortnävea i ett ord såtr, det edna som är vtikigt är att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn kan stå hlelur om blluer och man kan ädnå lsäa tetxen uatn porbelm. Dttea broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern som hlehet. Källa SoS Varför gör vi fel?

15 www.skane.se/Utvecklingscentrum Cefotaxim Ceftazidim Cefuroxim Claforan Varför gör vi fel? Fortum Zinacef

16 www.skane.se/Utvecklingscentrum Varför gör vi fel?

17 www.skane.se/Utvecklingscentrum FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS Varför gör vi fel?

18 www.skane.se/Utvecklingscentrum FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERINCE OF YEARS Varför gör vi fel?

19 www.skane.se/Utvecklingscentrum Att göra fel är mänskligt och om det finns en möjlighet att göra fel kommer någon att göra fel för eller senare Prof em James Reason University of Manchester Människor gör fel för att de system, uppgifter och processer som de arbetar i är dåligt utformade Prof Lucian Leape Harvard School of Public Health Varför gör vi fel?

20 www.skane.se/Utvecklingscentrum Man kan inte ändra den mänskliga naturen, men man kan ändra de omständigheter under vilka människor arbetar, så att felkällor minskar och fel upptäcks tidigare och kan åtgärdas innan de leder till skada. Prof em James Reason University of Manchester

21 www.skane.se/Utvecklingscentrum SOSFS 2005:12

22 www.skane.se/Utvecklingscentrum Vad är en händelseanalys? En händelseanalys svarar på frågorna: Vad hände? Varför hände det? Hur kan vi undvika att det händer igen? Men aldrig på frågan vem eller vilka ?

23 www.skane.se/Utvecklingscentrum Arbetsgången 1. Initiera händelseanalysen 2. Samla in fakta 3. Beskriva händelseförloppet 4. Identifiera bakomliggande orsaker 5. Ta fram åtgärdsförslag och uppföljningsmetod 6. Utarbeta slutrapport 7. Besluta om åtgärder och tidplan för genomförande 8. Återföra resultatet till berörda 9. Följa upp att åtgärder genomförts och att de haft avsedd

24 www.skane.se/Utvecklingscentrum Initiera Ledningsansvarig fattar beslut

25 www.skane.se/Utvecklingscentrum Analysteamet Analysledare Teamledare Dokumentationsansvarig Analysteam - tvärprofessionellt sammansatt

26 www.skane.se/Utvecklingscentrum Datainsamling Journalhandlingar, avvikelse Rutiner, manualer, föreskrifter Intervjuer Besök på enheten Fotografier

27 www.skane.se/Utvecklingscentrum Ta fram en preliminär händelsekedja innan intervjuerna Bestäm vem i teamet som ska genomföra intervjuerna och fördela roller Kontakta de som ska intervjuas, bestäm tid och informera om syftet Intervjuer förberedelser

28 www.skane.se/Utvecklingscentrum Förklara syftet med händelseanalysen Förklara vad som händer efter intervjun Börja med en öppen fråga exv: Beskriv vad som hände vid det aktuella tillfället Beskriv din roll i händelsen Fortsätt med frågor som: - Kunde du ha handlat annorlunda? - Kan ni arbeta på ett annat sätt för att förhindra liknande händelser? Sammanfatta och stäm av att ni uppfattat rätt Intervjun

29 www.skane.se/Utvecklingscentrum Händelseförloppet Kronologisk sekvens av delhändelser/felhändelser Varje händelse återger något som inträffat och som varit av betydelse för händelseutvecklingen Varje felhändelse formuleras så att en orsakskedja kan utgå från händelsen, dvs att frågan ”Varför” kan ställas

30 www.skane.se/Utvecklingscentrum Förutsättning Patient med antikoagulantiabehandling ord på medklin 24 juni kl 02.30 Läkaren ordinerade NSAID Pat undersöks av läkare 24 juni kl 02.30 Patienten hämtade ut lkm 25juni kl 10.00 Patient söker akut för ryggskott 23 juni kl 23.00 Pat åt ord lkm 25 – 27 juni Pat fick huvudvärk, gick till sängs. Hustrun hittade patienten medvetslös 28juni kl 14.00 Patienten avled pga hjärnblödniong Vårdskada X X X Läkaren ordinerade NSAID trots antikoagulantia- behandling Patient med Antikoagulantiabehandling, ord på medklin, sökte akut för ryggskott Pat undersöktes av läkare utan att pågående antikoagulantia- behandling framkom Pat åt ord lkm trots interaktions- varning Patienten avled pga hjärnblödniong

31 www.skane.se/Utvecklingscentrum Varför? Därför att… Varför? Därför att…. Varför? Därför att…. Identifiering av bakomliggande orsaker Källa Landstinget i Östergötland

32 www.skane.se/Utvecklingscentrum Identifiering av orsaksområden Möjliga orsaksområden Kommunikation & information Utbildning & kompetens Omgivning & organisation Teknik, utrustning & apparatur Procedurer, rutiner & riktlinjer

33 www.skane.se/Utvecklingscentrum Bakomliggande orsaker finns oftast på systemnivå om den åtgärdas minskar risken att den negativa händelsen upprepas Varje mänskligt fel ska ha en eller flera bakomliggande orsaker Överträdelse av riktlinjer är i sig inte en orsak – överträdelsen har i sin tur en orsak. Identifiering av bakomliggande orsaker Källa Landstinget i Östergötland

34 www.skane.se/Utvecklingscentrum Förutsättning 2. Läkaren ordinerar NSAID trots antikoagulantia- behandling 24 juni kl 02.30 25 – 27 juni Vårdskada Patient med antikoagulantiabehandling ord på medklin söker akut f´ör ryggskott 1. Pat undersöktes av läkare utan att pågående antikoagulantia- behandling framkom 3. Pat äter ord lkm trots interaktions- varning Patienten avlider pga hjärnblödniong Varför gick det fel? Läk tog inte fullständig anamnes Läk glömde ta fullständig anamnes Se akt 1 De journaluppgifter Som fanns om ak-behandling var inte tillräckliga Pat var inte medveten om interaktionsrisk Pat hade inte förstått informationen. Vilket inte upptäcktes? Bakom- liggande orsak Tek, utrust & app Det fanns inget gemensamt Dokumentations- system Proc, rutin & riktlinjer Det saknades rutiner för att följa upp att patienterna erhållit och förstått informationen Läk var trött Läk hade arbetat långt pass med ord arbtid + jour Omgiv & Org Schemaläggning tog inte hänsyn till aktuell kunskap om arbetstidens inflytande På förmågan att utföra arbete Läk var stressad Arbetsbelastning var hög Verksamheten var inte dimensionerad för helgbelastning Omgiv & Org Bemanningsplanering tog inte hänsyn till den höga helgbemanningen 24 juni kl 02.30

35 www.skane.se/Utvecklingscentrum Föreslå åtgärder som är kopplade till de bakomliggande orsakerna Avgör om åtgärden är omedelbar, kortsiktig eller långsiktig Avgör om den bakomliggande orsaken kan elimineras, begränsas eller bevakas/accepteras Ge förslag till prioritering Föreslå metod för uppföljning Åtgärdsförslag

36 www.skane.se/Utvecklingscentrum Åtgärderna ska ge nya barriärer/skydd eller förstärka befintliga barriärer Typ av barriärer Tekniska Symboliska Administrativa Åtgärdsförslag

37 www.skane.se/Utvecklingscentrum Avsluta med att analysera åtgärdsföslagen/barriärena: - Är åtgärderna tillförlitliga? - Kommer åtgärderna att förhindra liknade händelser? - Kan åtgärderna innebära att nya, icke acceptabla, risker införs? och förslå metod för uppföljning - har åtgärderna genomförts? - har de haft avsedd effekt? Åtgärdsförslag

38 www.skane.se/Utvecklingscentrum Förutsättning 2. Läkaren ordinerar NSAID trots antikoagulantia- behandling 24 juni kl 02.30 25 – 27 juni Vårdskada Patient med antikoagulantiabehandling ord på medklin söker akut f´ör ryggskott 1. Pat undersöktes av läkare utan att pågående antikoagulantia- behandling framkom 3. Pat äter ord lkm trots interaktions- varning Patienten avlider pga hjärnblödniong Bakomliggand e orsak Omgiv & Org Bemanningsplanering Tog inte hänsyn till den höga helgbemanningen Omgiv & Org Schemaläggning tog inte hänsyn till aktuell kunskap om arbetstidens inflytande På förmågan att utföra arbete Tek, utrust & app Det fanns inget gemensamt dokumentations- system Proc, rutin & riktlinjer Det saknades rutiner för att följa upp att patienterna erhållit och förstått informationen Vad förhindrar åter- upprepning Bemanningsplanering ska göras med hänsyn till hög helgbelastning Bemanningsplanering ska göras med hänsyn till kunskap om arbets- tidens påverkan på förmågan att utföra arbete Gemensamt dokumentations- system Ta fram rutiner för att följa upp att pat förstått information 24 juni kl 02.30

39 www.skane.se/Utvecklingscentrum Den skrivna rapporten Formalia Händelsekedjan förtydligas De bakomliggande orsakerna förtydligas Åtgärdsförslag förtydligas Metod för uppföljning föreslås Bifynd presenteras Vårdskadekostnader uppges Bilagor

40 www.skane.se/Utvecklingscentrum Den skrivna rapporten Viktigt att tänka på: Slutrapporten är en offentlig handling Var objektiv – lägg inte in några personliga värderingar Har olika uppfattningar framkommit under intervjuerna ska dessa redovisas Ska kunna förstås av icke sjukvårdskunniga Rapporten ska vara avidentifierad Relevanta bilagor ska bifogas

41 www.skane.se/Utvecklingscentrum Uppdragsgivaren: Bedömer åtgärdsförslag samt prioriteringar och gör ev omprioriteringar Fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas Fattar beslut om tidplan för genomförande av åtgärder samt uppföljning Utser ansvariga för genomförandet Återför resultatet till de som varit involverade i händelsen. Uppdragsgivarens ansvar

42 www.skane.se/Utvecklingscentrum

43 Gör en händelseanalys med grafisk beskrivning och skriftlig rapport – klar 28 oktober Skicka till pia.altgard@skane.se eller ing 24 plan 3 UMASpia.altgard@skane.se Hemarbetsuppgiften Mallar finns på: www.skane.se/handelseanalyswww.skane.se/handelseanalys Använd papper och penna, power point eller Excel/Flow Breeze till den grafiska beskrivningen. Flow breeze kan hämtas gratis från http://www.patientforsakring.se/patientsakerhet/ http://www.patientforsakring.se/patientsakerhet/ Behöver ni hjälp ring eller e-posta till Pia: 040-33 63 31. pia.altgard@skane.se pia.altgard@skane.se


Ladda ner ppt "Www.skane.se/Utvecklingscentrum Region Skånes händelseanalysledarutbildning Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser