Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översyn av stadgar, policys, instruktioner samt komma med förslag till förändringar. Överväga regler för ersättning vid olika upplåtelser och uthyrningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översyn av stadgar, policys, instruktioner samt komma med förslag till förändringar. Överväga regler för ersättning vid olika upplåtelser och uthyrningar."— Presentationens avskrift:

1 Översyn av stadgar, policys, instruktioner samt komma med förslag till förändringar. Överväga regler för ersättning vid olika upplåtelser och uthyrningar samt bedöma hur gällande och eventuellt nya regler beaktar likabehandlingsprincipen av medlemmar. Härvid bör vidare frågan om vem/vilka som kan bli medlemmar i föreningen behandlas. Ta fram riktlinjer för föreningen gällande vilken tillsyn och kontroll föreningen skall tillse avseende olika förändringar i området.Skall även beaktas vilka åtgärder föreningen skall eller bör vidta när förändringar har eller skall ske som inte av föreningen bedöms som godtagbara. 1Vision Eriksvik 2015 Stadgegruppen

2 …kort sagt * Stadgar och policys. * Regler för ersättning vid upplåtelse. * Likabehandlingsprinciper. * Vilka ska kunna bli medlemmar. * Riktlinjer, tillsyn – åtgärder. 2Vision Eriksvik 2015

3 1) Motion ang stadgeändringar 2) Motion ang ändring av policys 3a) Ang. ”likabehandlingsprinciper” 3b) Ang. ”vilka ska kunna bli medlemmar” 4) Ang. ”riktlinjer och tillsyn” 3Vision Eriksvik 2015 Åtgärder

4 Att å rsm ö tet beslutar ang stadge ä ndringar och till ä gg, enligt f ö ljande: § 16 Ut ö ka antalet ä renden som skall f ö rekomma med 3 st. Ekonomisk rapport, R&B + budget ska redovisas samt att budget för kommande år ska godkännas av Årsstämman P.6 ”årsredovisning” ändras till ”förvaltningsberättelse” P.10 ändras till ”Val av styrelseledamöter och suppleanter och i förekommande fall, ordförande för kommande två-års period (under f ö ruts ä ttning att ä ndring enligt P. 25 bifalles av Å rsst ä mman) § 24 Ä ndras till: 4 ledam ö ter, 1 ordf., 2 supp. § 25 Ä ndras till: Styrelsens ledarm ö ter och ordf ö rande v ä ljes f ö r en tid av tv å å r …. § 27 Ä ndras till: … av styrelseledamot eller ordf ö rande var f ö r sig. § 29 Till ä gg i stadgarna: …” vilka ska redovisas p å Å rsm ö tet. ” § 30 Ä ndring till: … senast den 1 februari å ret efter … 4Vision Eriksvik 2015 Motion 1

5 Att å rsm ö tet beslutar ang policy ä ndringar och till ä gg, enligt f ö ljande: ”… nedtagning av tr ä d ” Vid betydande omfattning g ä llande tr ä df ä llning, > 3 tr ä d, ska ä rendet f ö redragas p å Å rsst ä mman innan nedtagning kan beviljas. ”… en å rlig kostnad f ö r nyttjande av f ö renings ä gd mark ” Kostnaden ä ndras till 40 Kr / kvm f ö r nyttjandet. 5Vision Eriksvik 2015 Motion 2

6 Alla medlemmar har samma r ä ttigheter och skyldigheter. Medlemskap ska beviljas i enlighet med nu g ä llande stadgar. Behov f ö r fortsatt utredning kring alla aspekter f ö r medlemskap av BRF -avtalsfr å gor, nyttjande av mark o vatten, ers ä ttningar? Samsyn mellan f ö reningarna i denna fr å ga 6Vision Eriksvik 2015 Ang. ”likabehandlingsprinciper” och medlemskap I ETF

7 Ansvar f ö r tillsyn/kontroll av efterlevnad å ligger ETF ’ s styrelse eller av dem utsedd f ö retr ä dare. Tvister/konflikter ska l ö sas i f ö rsta hand genom direkta kontakter och diskussioner med ber ö rda. Lagliga å tg ä rder som sista utv ä g. 7Vision Eriksvik 2015 Ang. ”riktlinjer och tillsyn” samt kontroll av efterlevnad


Ladda ner ppt "Översyn av stadgar, policys, instruktioner samt komma med förslag till förändringar. Överväga regler för ersättning vid olika upplåtelser och uthyrningar."

Liknande presentationer


Google-annonser