Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Aktiebolagets organisation 2. Regler och ramverk 3. Kodens uppbyggnad 4. Stämman 5. Styrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Aktiebolagets organisation 2. Regler och ramverk 3. Kodens uppbyggnad 4. Stämman 5. Styrelsen."— Presentationens avskrift:

1 1. Aktiebolagets organisation 2. Regler och ramverk 3. Kodens uppbyggnad 4. Stämman 5. Styrelsen

2 AKTIEBOLAGETS ORGANISATION Aktieägare Styrelse Bolagsstämma Bolaget ABL, Bolagsordning Aktieägaravtal Aktieägaravtalet utan verkan Förklaringar

3 REGLER OCH RAMVERK •ABL •B ö rskontraktet •Aktiemarknadsn ä mnden •Koden

4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER •Aktie ä garna p å verkar bolaget genom bolagsst ä mman •Styrelsens lojalitetsplikt mot bolaget

5 KODENS UPPBYGGNAD •Ny kod fr å n 1 juli 2008 - omfattar alla bolag vars aktier ä r upptagna p å en reglerad marknad •F ö lj eller f ö rklara

6 BOLAGSSTÄMMAN •Kallelsen och f ö rslag ska l ä ggas ut p å webben (g ä ller ä ven protokoll) •Beslutsf ö r styrelse ska n ä rvara p å bolagsst ä mman samt ordf ö rande •Valbredningen ska utses av bolagsst ä mman och vara offentlig •Valberedningen l ä mnar f ö rslag p å styrelse, arvoden och st ä mmoordf ö rande •Bolaget ska ha en valberedning •Oberoende ledam ö ter ska vara i majoritet •Ordf ö rande i styrelsen ska inte vara ordf ö rande i valberedningen •Presentation av nya styrelsen

7 STYRELSENS UPPGIFTER • Verksamhetsmål och strategi • Tillsätta, utvärdera, avsätta VD • Uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet • Kontroll av efterlevnad av lagar och regler • Etiska regler • Öppen, korrekt och relevant informationsgivning

8 STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING •Storlek som ä r anpassad till bolagets storlek och utvecklingsskede •M å ngsidighet •J ä mn k ö nsf ö rdelning •Inga suppleanter f ö r st ä mmovalda styrelseledam ö ter •H ö gst en st ä mmovald skall arbeta i bolaget •Majoriteten skall vara oberoende till bolaget och ledningen •Minst tv å ledam ö ter ska vara oberoende till st ö rre aktie ä gare

9 STYRELSENS ORDFÖRANDE • Om anställd – tydlig arbetsfördelning mot VD • Organisera och leda arbetet • Erforderlig introduktionsutbildning • Styrelens uppdatering och kunskap • Ägarkontakter • Tillfredsställande underlag till styrelsen för beslut • Dagordning inför möten • Följa upp verkställande av beslut • Utvärdering

10 ARBETSFORMER • Arbetsordning • Uppdelning mellan utskott och styrelsen om sådana inrättats. Tydliga mandat. • Protokoll

11 UTVÄRDERINGSPROCESSSEN •Ska finnas en strukturerad process f ö r utv ä rdering av styrelsens arbete och effektivitet. Å terkoppling till valberedningen. •Ska ä ven regelbundet utveckla VD:s arbete.

12 ERSÄTTNING TILL LEDNINGEN •Ers ä ttningsutskott. (Kan vara hela styrelsen) •Bolagsst ä mman ska besluta om incitamentsprogram. Styrelsen ska inte delta i samma program som ledningen.

13 REVISIONSUTSKOTT – RAPPORTERING OCH KONTROLL •Revisionsutskott (minst tre ledam ö ter) •Minst en ledamot ska vara oberoende till bolagets st ö rre ä gare. •Kan vara hela styrelsen. •Kvalitetss ä kra finansiell rapportering. •Fortl ö pande tr ä ffa revisorerna. Andra tj ä nster fr å n revisorerna. •Utv ä rdera revisionsinsatsen.

14 ANNAN INTERN KONTROLL •Styrelserna ska en g å ng per å r tr ä ffa revisorerna utan VD. •Styrelsen ska se till att revisorerna ö versiktligt granskar halv å rs- och niom å nadersbokslut. •Å rligen l ä mna redovisning av vilket system man anv ä nder f ö r intern kontroll. •Regelbundet utv ä rdera behov av system f ö r intern kontroll om det inte finns.

15 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT •Bolaget ska uppr ä tta en bolagsstyrningsrapport som bifogas å rsredovisningen. Bl a redovisa avvikelser fr å n koden. •Sammans ä ttningen av valberedningen •Uppgifter om styrelseledam ö terna


Ladda ner ppt "1. Aktiebolagets organisation 2. Regler och ramverk 3. Kodens uppbyggnad 4. Stämman 5. Styrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser