Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-07-02 1 Aktiespararna Nya Ägarkrav & Årets Kärnfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-07-02 1 Aktiespararna Nya Ägarkrav & Årets Kärnfrågor."— Presentationens avskrift:

1 Aktiespararna Nya Ägarkrav & Årets Kärnfrågor

2 Bakgrund • Behov av revision • Bättre genomslag i debatten • Påverka utvecklingen • Ny Ägarstyrningspolicy •Bolagskommittén beställare av policyn, hösten 2009 •Styrelsen antagit policyn 23 februari 2010

3 Allmänna överväganden • Handbok / Policy • Mottagarna • Stora och små bolag • Viktigt dokument • Fokus på nya viktiga frågor: •Likabehandlingen av aktieägarna •Bolagsstämma, valberedning, styrelse •Ersättningsfrågor • Gå att läsa dokumentet, lättöverskådligt • Kommunikation

4 Innehåll • Inledning • Likabehandling av aktieägare - förstärkt skydd för de små aktieägarna. •Nyemission •Återköp och överlåtelse av egna aktier. •Offentliga uppköpserbjudanden •Fusion •Avnotering •Information till marknaden, ägarkontakter och webbplats

5 Innehåll – forts. • Bolagsstämma, styrelse, valberedning och revisorer. •Bolagsstämma •Styrelsens ansvar •Styrelseval – valberedningar •Styrelsens sammansättning •Nominering av kvinnor till styrelsen •Styrelseutskott •Styrelseledamöters aktier i bolaget •Revisorer

6 Innehåll – forts. • Ersättningsfrågor •Styrelsearvode •Ersättning (rörlig/fast) till VD, ledning och övriga anställda •Aktierelaterade incitamentsprogram

7 Några nyheter • Formatet • Nya krav på lönesättningen • VD och CFO inte rörlig lön; även vissa delar av bankrörelse • Oberoende stämmoordförande • Negativ till emissionsgarantier • Utförligt motiverade bemyndiganden • Restriktivitet vad gäller återköp

8 Några nyheter – forts. • Nej till lagreglerad kvotering av styrelseledamöter • Hänvisningar till web-sidan i vissa frågor • Informationsmöte i målbolag vid bud • Spridd sammansättning i valberedningarna • Krav på värderingsutlåtanden i budsituationer • Lojalitetskrav på målbolagets styrelse och VD i budsituationer

9 Kommande aktiviterer • Bolagsstämmobevakarna • Intern utbildning • Extern kommunikation • Externa kontakter

10 Nästa steg • Basen lagd • Identifiera slutsatser och ställningstaganden • Packetering • Driva frågor - publicitet

11 Årets kärnfrågor

12 Kärnfrågor 2010 • Bemyndiganden •Stoppa de omotiverade fullmakterna • Ersättningar & risker •Speciellt finansiella sektorn • Valberedningarna •Välja på årsstämman och höja kraven • Uppföljning av emissionerna •Redovisa hur pengarna har använts och följdverkningar

13 Bemyndiganden Bakgrund • Trend mot bredare och större bemyndiganden •Kombinationer av nyemissions och återköpsbemyndiganden •Rådgivarna driver på utvecklingen Frågeställningar • Till vilken praktisk nytta? • Maktdemonstration av huvudägare & styrelsen? • Hur ska minoriteten bjudas in att diskutera angelägenheterna? • Varför göra avsteg från ABL och runda bolagsstämman?

14 Krav - bemyndiganden Aktiespararna kräver att… • …strategiskt viktiga frågor beslutas av stämman och diskuteras med ALLA aktieägare • …styrelserna alltid använder årsstämman som forum för diskussioner kring bemyndiganden • …bemyndiganden aldrig överstiger en utspädning om 10% av de gamla antalet aktier, få undantag • …bemyndiganden rimmar väl med bolagets strategi och styrelsens avsikter, inga breda in blanco-fullmakter Styrelsernas slentrianmässigheten håller på att urvattna stämmans makt och skapa otydlighet

15 Ersättningar & risker, finansiella sektorn Bakgrund • Bankstyrelserna har utsatt aktieägarna för omfattande risktagande • Ersättningsstrukturer har eldat på utvecklingen • Stora kreditförluster slukar nu resultaten • Aktieägarna har ställt upp med nya pengar • Utlåningen till hushållen ökar, nu större än företagsutlåning Nya regelverk om ersättningar och kapitaltäckningskrav

16 Ersättningar & risker, finansiella sektorn Frågeställningar – risker & regleringar • Reserveringar för kreditförluster, i över- eller underkant? • Exponering mot kritiska marknader? •Ökade risker i PIIGS-länderna, effekter & konsekvenser? • Växande bolånebubbla? •Konsekvenser vid prisfall? •Risker med nya regler för egen insats? • Beredskap för nya regler för kapitaltäckning? • Anpassat ersättningarna till de nya reglerna?

17 Krav - bankernas ersättningsprogram Aktiespararna kräver… • …ökad transparens kring prestationskriterier i kombination med känslighetsanalys • …att nyttan av ersättningssystemen utvärderas och presenteras för stämman • …att de rörliga ersättningarna är behäftade med ett tak • …breda aktiesparprogram där anställda engagerar sig privatekonomiskt

18 Valberedningar Bakgrund • Valberedningarna har misslyckats med sitt uppdrag! •Likformigheten försämrar styrelsearbetet •Sammansättningen är under all kritik med avseende på bakgrund, erfarenhet & kön • Den bristfälliga Q3-modellen har bildat norm •Institutionella ägare får framskjuten roll Frågeställningar • Hur ser balansen ut mellan institutionella och privata företrädare? • På vilket sätt säkerställer bolaget en bred representation? • Kan privata ägare engageras i större utsträckning

19 Valberedningar Aktiespararna kräver att… • …ledamöterna väljs av årsstämman • …de vanliga aktieägarna ges inflytande genom bredare representation • …förslaget presenteras i kallelsen •Det ska framgår vilka som är beroende till de större ägarna Aktiespararna är motståndare till lagstadgad kvotering •Att lösa en diskriminering med ytterligare diskrimineringar är fel

20 Valberedningar Några bolag som redan utser valberedningen på årsstämman • Balder • Beijer Alma • Kungsleden • NCC • Niscayah • SAS • Securitas • Volvo • Wallenstam

21 Emissionerna Bakgrund • Svenskt rekord - över 100 företrädesemissioner i marknaden 2009 • Aktieägarna har ställt upp • I princip samtliga emissioner garanterade •Förenat med stora kostnader, stor kapitalavrinning Frågeställningar • Har pengarna använts på föraviserat sätt? • Räcker pengarna som det var tänkt? • På vilket sätt tecknades emissionen? •primär, sekundär eller annan teckning/garanti? • Kan man dra några slutsatser kring behovet av garantier?

22 Bolagsbevakningen • Skydda den vanlige aktieägaren • Sveriges bredaste bevakning av börsbolagen • 40 bevakare över hela Sverige • Omfattande datainsamling, viktigt verktyg

23 Återrapportering • Följ stämmobevakningen • Direktrapportering från över 40 stämmor • Hemsidan, Webb-TV & Twitter

24


Ladda ner ppt "2014-07-02 1 Aktiespararna Nya Ägarkrav & Årets Kärnfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser