Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-07-02 1 Aktiespararna Nya Ägarkrav & Årets Kärnfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-07-02 1 Aktiespararna Nya Ägarkrav & Årets Kärnfrågor."— Presentationens avskrift:

1 2014-07-02 1 Aktiespararna Nya Ägarkrav & Årets Kärnfrågor

2 2014-07-02 2 Bakgrund • Behov av revision • Bättre genomslag i debatten • Påverka utvecklingen • Ny Ägarstyrningspolicy •Bolagskommittén beställare av policyn, hösten 2009 •Styrelsen antagit policyn 23 februari 2010

3 2014-07-02 3 Allmänna överväganden • Handbok / Policy • Mottagarna • Stora och små bolag • Viktigt dokument • Fokus på nya viktiga frågor: •Likabehandlingen av aktieägarna •Bolagsstämma, valberedning, styrelse •Ersättningsfrågor • Gå att läsa dokumentet, lättöverskådligt • Kommunikation

4 2014-07-02 4 Innehåll • Inledning • Likabehandling av aktieägare - förstärkt skydd för de små aktieägarna. •Nyemission •Återköp och överlåtelse av egna aktier. •Offentliga uppköpserbjudanden •Fusion •Avnotering •Information till marknaden, ägarkontakter och webbplats

5 2014-07-02 5 Innehåll – forts. • Bolagsstämma, styrelse, valberedning och revisorer. •Bolagsstämma •Styrelsens ansvar •Styrelseval – valberedningar •Styrelsens sammansättning •Nominering av kvinnor till styrelsen •Styrelseutskott •Styrelseledamöters aktier i bolaget •Revisorer

6 2014-07-02 6 Innehåll – forts. • Ersättningsfrågor •Styrelsearvode •Ersättning (rörlig/fast) till VD, ledning och övriga anställda •Aktierelaterade incitamentsprogram

7 2014-07-02 7 Några nyheter • Formatet • Nya krav på lönesättningen • VD och CFO inte rörlig lön; även vissa delar av bankrörelse • Oberoende stämmoordförande • Negativ till emissionsgarantier • Utförligt motiverade bemyndiganden • Restriktivitet vad gäller återköp

8 2014-07-02 8 Några nyheter – forts. • Nej till lagreglerad kvotering av styrelseledamöter • Hänvisningar till web-sidan i vissa frågor • Informationsmöte i målbolag vid bud • Spridd sammansättning i valberedningarna • Krav på värderingsutlåtanden i budsituationer • Lojalitetskrav på målbolagets styrelse och VD i budsituationer

9 2014-07-02 9 Kommande aktiviterer • Bolagsstämmobevakarna • Intern utbildning • Extern kommunikation • Externa kontakter

10 2014-07-02 10 Nästa steg • Basen lagd • Identifiera slutsatser och ställningstaganden • Packetering • Driva frågor - publicitet

11 2014-07-02 11 Årets kärnfrågor

12 2014-07-02 12 Kärnfrågor 2010 • Bemyndiganden •Stoppa de omotiverade fullmakterna • Ersättningar & risker •Speciellt finansiella sektorn • Valberedningarna •Välja på årsstämman och höja kraven • Uppföljning av emissionerna •Redovisa hur pengarna har använts och följdverkningar

13 2014-07-02 13 Bemyndiganden Bakgrund • Trend mot bredare och större bemyndiganden •Kombinationer av nyemissions och återköpsbemyndiganden •Rådgivarna driver på utvecklingen Frågeställningar • Till vilken praktisk nytta? • Maktdemonstration av huvudägare & styrelsen? • Hur ska minoriteten bjudas in att diskutera angelägenheterna? • Varför göra avsteg från ABL och runda bolagsstämman?

14 2014-07-02 14 Krav - bemyndiganden Aktiespararna kräver att… • …strategiskt viktiga frågor beslutas av stämman och diskuteras med ALLA aktieägare • …styrelserna alltid använder årsstämman som forum för diskussioner kring bemyndiganden • …bemyndiganden aldrig överstiger en utspädning om 10% av de gamla antalet aktier, få undantag • …bemyndiganden rimmar väl med bolagets strategi och styrelsens avsikter, inga breda in blanco-fullmakter Styrelsernas slentrianmässigheten håller på att urvattna stämmans makt och skapa otydlighet

15 2014-07-02 15 Ersättningar & risker, finansiella sektorn Bakgrund • Bankstyrelserna har utsatt aktieägarna för omfattande risktagande • Ersättningsstrukturer har eldat på utvecklingen • Stora kreditförluster slukar nu resultaten • Aktieägarna har ställt upp med nya pengar • Utlåningen till hushållen ökar, nu större än företagsutlåning Nya regelverk om ersättningar och kapitaltäckningskrav

16 2014-07-02 16 Ersättningar & risker, finansiella sektorn Frågeställningar – risker & regleringar • Reserveringar för kreditförluster, i över- eller underkant? • Exponering mot kritiska marknader? •Ökade risker i PIIGS-länderna, effekter & konsekvenser? • Växande bolånebubbla? •Konsekvenser vid prisfall? •Risker med nya regler för egen insats? • Beredskap för nya regler för kapitaltäckning? • Anpassat ersättningarna till de nya reglerna?

17 2014-07-02 17 Krav - bankernas ersättningsprogram Aktiespararna kräver… • …ökad transparens kring prestationskriterier i kombination med känslighetsanalys • …att nyttan av ersättningssystemen utvärderas och presenteras för stämman • …att de rörliga ersättningarna är behäftade med ett tak • …breda aktiesparprogram där anställda engagerar sig privatekonomiskt

18 2014-07-02 18 Valberedningar Bakgrund • Valberedningarna har misslyckats med sitt uppdrag! •Likformigheten försämrar styrelsearbetet •Sammansättningen är under all kritik med avseende på bakgrund, erfarenhet & kön • Den bristfälliga Q3-modellen har bildat norm •Institutionella ägare får framskjuten roll Frågeställningar • Hur ser balansen ut mellan institutionella och privata företrädare? • På vilket sätt säkerställer bolaget en bred representation? • Kan privata ägare engageras i större utsträckning

19 2014-07-02 19 Valberedningar Aktiespararna kräver att… • …ledamöterna väljs av årsstämman • …de vanliga aktieägarna ges inflytande genom bredare representation • …förslaget presenteras i kallelsen •Det ska framgår vilka som är beroende till de större ägarna Aktiespararna är motståndare till lagstadgad kvotering •Att lösa en diskriminering med ytterligare diskrimineringar är fel

20 2014-07-02 20 Valberedningar Några bolag som redan utser valberedningen på årsstämman • Balder • Beijer Alma • Kungsleden • NCC • Niscayah • SAS • Securitas • Volvo • Wallenstam

21 2014-07-02 21 Emissionerna Bakgrund • Svenskt rekord - över 100 företrädesemissioner i marknaden 2009 • Aktieägarna har ställt upp • I princip samtliga emissioner garanterade •Förenat med stora kostnader, stor kapitalavrinning Frågeställningar • Har pengarna använts på föraviserat sätt? • Räcker pengarna som det var tänkt? • På vilket sätt tecknades emissionen? •primär, sekundär eller annan teckning/garanti? • Kan man dra några slutsatser kring behovet av garantier?

22 Bolagsbevakningen • Skydda den vanlige aktieägaren • Sveriges bredaste bevakning av börsbolagen • 40 bevakare över hela Sverige • Omfattande datainsamling, viktigt verktyg

23 Återrapportering • Följ stämmobevakningen • Direktrapportering från över 40 stämmor • Hemsidan, Webb-TV & Twitter www.aktiespararna.se

24 2014-07-02 24


Ladda ner ppt "2014-07-02 1 Aktiespararna Nya Ägarkrav & Årets Kärnfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser