Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kartläggning av valberedningar till årsstämmor 2007 2007-05-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kartläggning av valberedningar till årsstämmor 2007 2007-05-02."— Presentationens avskrift:

1 1 Kartläggning av valberedningar till årsstämmor 2007 2007-05-02

2 2 Innehåll Undersökningens metod och uppläggning Sammanfattning Tillsättning av valberedning –Metod –Ledamöter –Ordförande Valberedningsledamöter – grund för plats i valberedning? Fördelning män och kvinnor i valberedningarna 2007 Slutsatser

3 3 Undersökningens metod och uppläggning Baseras på de 101 bolag som registrerats som Kodbolag per 2007-02-01 med följande justeringar: Rezidor är nynoterat och har ingen information om VB finns. Fyra bolag har inte utsett någon formell valberedning. Dessa är Broströms, Hufvudstaden, Lundberg och Nibe. Undersökningen av valberedningens ledamöter baseras därför på 96 bolag. Två huvudfrågor har besvarats: 1.Tillsättning av valberedning – enligt vilken metod, om stämman fastställt kriterier för dess sammansättning, antal ledamöter, samt vem som är kommittéordförande 2.Hur ser personsammansättningen i valberedningarna ut – huvudsaklig grund för valberedningsplats samt kön

4 4 Sammanfattning Av 100 undersökta bolag använder 77 en dynamisk modell – årsstämman beslutar om procedur för VB tillsättning. 19 bolag tillsätter VB med ledamöter vid årsstämman. Av dessa har 5 st. fastställt kriterier för hur detta sker. 4 bolag har inte någon formell valberedning (kallad ”Annan modell” i kommande bilder). Genomsnittlig VB består av 4.43 personer, varav 3,81 personer (86%) är män och 2,79 personer (63%) är företrädare för institutionell ägare. Valberedningens ordförande är i 64% av fallen en företrädare för större ägare. I 32% av fallen är VB-ordf. en styrelseledamot. I dessa fall är det vanligast att styrelsens ordförande även är VB-ordf (57% av fallen).

5 5 Metod för tillsättning av valberedning Två huvudsakliga metoder, vilka 96% av bolagen tillämpar: 1.tillsättning av personer vid stämma 2.dynamisk modell, där stämman beslutar när och hur valberedningen ska tillsättas Några bolag, 4 st, har ingen formell valberedning (se bild 8-10).

6 6 Tillsättning av valberedning - Metod

7 7 Har stämman fastställt kriterier för VB sammansättning? Alla bolag med Dynamisk modell har fastställt kriterier. Av de bolag som beslutar om VB på stämman har 5 st. fastställt kriterier för VB sammansättning. –Ex. Wallenstam: ”Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande och en person i egenskap av huvudaktieägare. Dessa två utser gemensamt en tredje person att delta såsom ordförande.” –Ex. Securitas Systems: ”…en valberedning bestående av fyra ledamöter… För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i Systems, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2007, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.”

8 8 ”Annan modell” för tillsättning av valberedning - 1 Hufvudstaden: ”Med hänsyn till den koncentrerade ägarbilden finns inte en formellt utsedd nomineringskommitté. Huvudägarna kontaktas av styrelsens ordförande i god tid före årsstämman och bildar därmed en informell nomineringsgrupp som gemensamt tar fram förslag på styrelse, styrelseordförande och styrelsearvoden samt i förekommande fall revisorer och revisorsarvoden.”

9 9 ”Annan modell” för tillsättning av valberedning - 2 Lundbergs: ”Mot bakgrund av aktieägarkretsens sammansättning har en valberedning inte ansetts behövlig. Förslag om val av ordförande vid årsstämma, styrelseval och revisorsval samt om arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna lämnas därför av bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma samt på bolagets hemsida.”

10 10 ”Annan modell” för tillsättning av valberedning – 3, 4 Broström: ”Broström does not have a nominating committee, since an agreement exists between the company’s A-shareholders. One of the aims of this agreement is to establish consensus on nominating matters, which are drafted by the A-shareholders, who jointly submit their recommendations to the AGM for a decision” NIBE: “ Anledningen till att NIBE inte följer Svensk kod för bolagsstyrning med avseende på valberedning är den tydliga ägarsituationen med två huvudägar- konstellationer som tillsammans har 74% av bolagets röster och som dessutom har goda relationer med varandra.”

11 11 Tillsättning av valberedning - Metod Av "tillsätts vid stämma", har stämman fastställt kriterier? Tillsättning av ledamöter vid bolagsstämma; 19% Beslut om procedur för senare tillsättning; 77% Annan metod 4% Ja 26% Nej 74%

12 12 Tillsättning av valberedning - Ledamöter Totalt antal ledamöter i de 96 valberedningarna är 425 personer, vilket ger i genomsnitt 4,43 per VB Av dessa är 75% inte ledamöter i styrelsen medan 25% är styrelseledamöter Av de 105 styrelseledamöterna är 73 styrelseordförande och 32 ledamöter

13 13 Valberedningens storlek - fördelning

14 14 Tillsättning av valberedning - Ledamöter

15 15 Tillsättning av valberedning - Ledamöter Styrelseledamot; 25% Ej styrelseledamot; 75% SO 70% Övrig 30% Företrädare större ägare; 97% Företrädare mindre ägare; 1% Ingen ägaranknytning; 2% Utländska; 84% Svenska; 16%

16 16 Tillsättning av valberedning - Ordförande Av 96 bolag har 95 en ordförande. Pergo har enligt information från VB inte utsett någon ordförande. Av 95 VB-ordföranden är 30 styrelseledamöter och 61 företrädare för större ägare. I 4 bolag är VB-ordf. person utan ägar- eller bolagskoppling. Dessa är Peab, Q-Med, Wallenstam och Axfood. Styrelseordförande och ledamot kan även vara företrädare för större ägare och kan därför finnas registrerade i båda grupper.

17 17 Tillsättning av valberedning – Ordförande Styrelseledamot; 32% Företrädare större ägare; 64% Annan 4% SO; 57% Övrig; 43%

18 18 Valberedningsledamöter – grund för plats i valberedning? Av ledamöterna är 63% anställda hos institutionell ägare - SO, VD eller annan tjänsteman. 25% är ledamöter i styrelsen. 12% är större privata ägare och 10% ombud för både större och mindre ägare.

19 19 Valberedningsledamöter – grund för plats i valberedning?

20 20 Ledamöter kan ha flera roller SO eller ledamot i bolaget är ofta även större privat ägare - två grunder för VB-plats. Styrelseordförande i bolaget kan även vara VD i ägarbolag. Ombud kan även vara styrelseledamot i bolaget. Styrelseordförande eller ledamot Större privat Ägare i bolaget 105 34 51 Styrelseordförande I bolaget SO/VD inst. ägare 7 68 Ombud Styrelse- ledamot 73 43 1 32

21 21 Fördelning män och kvinnor i valberedningarna 2007 Av ledamöter i valberedningarna är 86% män. Gäller även för ordförande i VB. Dessa är Cristina Stenbeck, Annika Andersson, Malin Björkmo, Caroline av Ugglas, Sarah McPhee samt Elisabeth Salander Björklund.

22 22 Några huvudslutsatser Majoriteten av bolag, 77%, använder en dynamisk modell för tillsättning av valberedning. I genomsnitt består en valberedning av 4,43 ledamöter, varav 25% är ledamöter av styrelsen. Av dessa är 70% styrelsens ordförande. 63% av VB-ledamöterna är anställda hos institutionell ägare. Av dessa är 56% svenska ägare. 86% av VB-ledamöterna är män.


Ladda ner ppt "1 Kartläggning av valberedningar till årsstämmor 2007 2007-05-02."

Liknande presentationer


Google-annonser