Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR ETT HJÄLPMEDEL FÖR BRF-STYRELSER OCH VALBEREDNING FÖR FÖRENINGSSTYRNING ROLF LIND, HSB GÖTA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR ETT HJÄLPMEDEL FÖR BRF-STYRELSER OCH VALBEREDNING FÖR FÖRENINGSSTYRNING ROLF LIND, HSB GÖTA."— Presentationens avskrift:

1 HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR ETT HJÄLPMEDEL FÖR BRF-STYRELSER OCH VALBEREDNING FÖR FÖRENINGSSTYRNING ROLF LIND, HSB GÖTA

2 BAKGRUND HSBs uppdrag är att skapa det goda boendet. En medlemsägd och –styrd organisations verksamhet förpliktigar vad gäller insyn o inflytande! De regionala HSB-föreningarna, HSB Riksförbund och alla HSBs dotterbolag lever redan nu efter en HSB kod (sedan 2009) 2013 års Förbundsstämma i maj beslutade (efter beställning från 2011 års stämma) att fastställa en HSB Kod för brf.

3 IDÉ Utgångspunkten för Koden är Våra kärnvärderingar i HSB (ETHOS) och de kooperativa principerna. HSB Kod för brf ska vara ett hjälpmedel för styrelse och valberedning att – som komplement till lagar och stadgar – vara norm för en föreningsstyrning med en hög ambitionsnivå. Brf-stämma ska besluta att arbeta efter koden.

4 FÖLJA ELLER FÖRKLARA Styrelsen ansvarar för att tillämpa Koden– efter att brf-stämman tagit beslut om att brf ska arbeta efter den. Har man inte i alla delar levt upp till Kodens krav ska detta – förklaras. Detta görs i en rapport av styrelsen till ordinarie stämma.

5 FOKUS: Genom HSB Kod ska medlemmarna känna trygghet i att bostadsrättsföreningen styrs demokratiskt och att verksamheten är stabil och hållbar.

6 KAPITEL 2 – KLARGÖR KOD- REGLERNA: 1. Föreningsstämman Information: ‒ Styrelsen ska meddela medlemmarna tid för brf-stämman så snart datum är bestämt. ‒ Styrelsen ska i god tid före ordin. stämma informera om motionsrätten för medlemmarna och hur motion kan vara utformad och när den ska lämnas. ‒ Stämmokallelse och underlag ska vara tydliga. Utöver dagordning ska årsredovisning, valberedningens förslag, motioner och styrelsens behandlingsförslag för dessa samt övriga beslutsunderlag och formalia kring stämman utgöra underlag, tillgängligt för medlemmarna.

7 1.2 Genomförande av brf-stämman: ‒ Stämmoordförande ska vara fristående från styrelsen. ‒ Styrelsen ska ha utsedd föredragande på varje beslutspunkt på stämman. ‒ Skriftlig redovisning om hur Koden tillämpats, förklaring av ev avvikelser. ‒ Beslutsför styrelse ska delta (helst alla förstås). ‒ Stämman ska fastställa instruktion för Valberedning. ‒ Stämman ska välja styrelseordförande.

8 2. Valberedningen ‒ V ansvarar för att medlemmarna informeras om deras nomineringsrätt av de stämmovalda. ‒ V´s förslag om arvodering och personval sänds ut ihop med kallelsen till stämman. ‒ V ska redovisa sitt förslag på stämman och redogöra för sitt arbete. ‒ V sammanställer inkomna nomineringar till nya V. Bifogas stämmokallelsen. ‒ V ska arbeta efter stämmans antagna v-instruktion.

9 3. Styrelsen ‒ S ska vara mångsidig vad gäller kompetens, erfarenhet, ålder, bakgrund och ha jämn könsfördelning. ‒ Anställd i brf ska inte vara ledamot. ‒ Inga suppleanter ska utses (not stadg: ”högst fyra suppl”). ‒ S ska arbeta strategiskt, långsiktigt (ek, u-håll, medl-inflyt). ‒ S ska varje år fastställa sin arbetsordning. Den ska innehålla: Mål, mötesplan, arbetsfördelning, ansvar för uppdragstagare/ev anställd, firmateckning, attest och delegationsordning. Vidare ska upprättas:

10 ‒ Rutin för lånehantering och likvidplacering ‒ Rutin för underhållsåtgärder och investeringar ‒ Rutin för medlems- och fritidsaktiviteter ‒ Upphandlingsrutiner. ‒ Medlemsinformation/-kommunikation ‒ Rutin för årlig egenutvärdering ‒ Styrelsens utbildningsbehov ‒ Rutin för dokumentation och arkivering ‒ Princip för fördelning av styrelsearvodet

11 Forts Styr uppgifter o arbetsformer: ‒ Styrprotokoll ska tydligt återge ärendehantering, underlag, skäl för (tydligt) beslut. ‒ Prot. Ska finnas tillgängligt för ledam och rev så snart möjligt efter mötet. ‒ Revisorer ska inte delta i styrelsearbetet. ‒ Styr ska minst en gång per år träffa någon av rev.

12 Styrelsens ledamöter: ‒ Ska självständigt bedöma ärendena med stöd av nödvändigt underlag/information. ‒ Ledamot ska ta till sig den kunskap om brf som krävs. ‒ Ledamot som inte kan anses opartisk ska inte delta i behandling eller beslut i ärende. Ordföranden: ‒ Ansvarar för att möten hålls i lämplig omfattning. ‒ Tillser att ledam får dagordning och handlingar i tid. ‒ Ansvarar för att protokoll upprättas vid varje s-möte.

13 Upphandling: ‒ Vid inköp ska styrelsen ta hänsyn till pris, kvalitet och miljöpåverkan. ‒ Styr ska fastställa beloppsgränser och behörigheter för inköp och upphandling. ‒ Vid upphandling ska anbud begäras från minst tre leverantörer. ‒ Förfrågningsunderlag ska upprättas.

14 Information: ‒ Styrelsen ska kontinuerligt informera medlemmarna. Info ska vara aktuell, saklig, öppen och lättillgänglig. ‒ Årligen hålls minst ett medlemsmöte utöver ordinarie stämma. ‒ Skrivelser från medlem ska bekräftas o besvaras så snart möjligt, inom en vecka efter behandling på styr- möte.

15 HSB Riksförbunds stämma antog Kod för brf vid stämman 2013-05-22--23. Vad händer nu? ‒ Material om Koden finns nu tillgänglig för ”inläsning”. ‒ Mallar för rutiner mm utarbetas under vintern (klara feb -14) som stöd för införande av Koden. ‒ Informationsinsatser görs i resp HSB-förening i höst/vinter. ‒ Beslut om antagande av Kod för brf tas av resp ordinarie brf-stämma. ‒ Tillämpning fullt ut från och med 2015 i de brf som tar beslutet.


Ladda ner ppt "HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR ETT HJÄLPMEDEL FÖR BRF-STYRELSER OCH VALBEREDNING FÖR FÖRENINGSSTYRNING ROLF LIND, HSB GÖTA."

Liknande presentationer


Google-annonser