Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vägverket 2015-01-10 Vi gör den goda resan möjlig Med människan i centrum skapar Vägverket möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade transporter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vägverket 2015-01-10 Vi gör den goda resan möjlig Med människan i centrum skapar Vägverket möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade transporter."— Presentationens avskrift:

1 1 Vägverket 2015-01-10 Vi gör den goda resan möjlig Med människan i centrum skapar Vägverket möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade transporter för medborgare och näringsliv.

2 Allmänna trender Närtidssatsning – medfinansiering Åtgärdsplanering Drift & underhåll - överlaster Upphandlingar Trafikverksutredningen 2Vägverket 2015-01-10 Punkter

3 3Vägverket 2015-01-10 Ca 2 900 anställda Verksamhetsvolym ca 25 miljarder kronor Vägverkets verksamhet 2009: Fokusera på vägskötsel och framkomlighet Skapa en säkrare trafik Göra väghållningen mer energieffektiv Åstadkomma mer för pengarna Vägverket 3 2015-01-10 3

4

5 5Vägverket 2015-01-10 2009

6 Vägbudget MSEK (prisnivå 2009)

7 7Vägverket 2015-01-10 Pågående objekt 322 Staa – Riksgränsen E4 Enånger – Hudiksvall 68 W länsgr. - Vallbyheden E18 Sagån – Enköping E18 Hjulsta – Kista E20 Norra Länken 73 Nynäshamn – Fors 51 S. Tvärleden Örebro 49 Stubbetorp – Gustavstorp E6 Norra Bohuslän 49 Skara – Axvall E20 Lundsbrunn – Holmest. E20 Tollered – Alingsås E45 Angeredsbron – Älvängen - Trollhättan Partihallsförbindelsen 31 Förbi Tenhult 34 St Aby – Glahytt 25 Eriksmåla – Boda 41 Veddige – Järlöv Tvärleden Osby – Markaryd Närtidssatsning E4/E12 Umeå E4 Sundsvall 259 Södertörnsleden 55 Förbi Katrineholm 50 Mjölby – Motala Marieholmsleden Göteborg E6/155 Göteborgs hamn 40 Dållebo – Hester (Ulriceh.) E22 Sölve – Stensnäs E22 Hurva – Gualöv E6 Trelleborg – Vellinge Planerade projekt E4 Förbi Örnsköldsvik E4 Förbifart Stockholm E4 Norrtull – Kista 226 Huddingevägen – Tullinge E22 Förbi Norrköping E22 Förbi Söderköping E20 Förbi Hova E20 Alingsås – Vårgårda ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

8 Mia Heds tröm/ 2015-01-102015-01-102015-01-10 50 Mjölby – Motala 2 av 3 arbetsplaner fastställda och överklagade Upphandling hösten 2009 Byggstart årsskiftet 2009/2010 Avtal om finansiering hos kommunen för slutligt godkännande Kostnad: 1800 mnkr varav 900 mnkr lån/avgifter E4 Sundsvall Tillåtlighetsprövning pågår, vid beslut före sommaren kan fastställelse finnas i december och laga kraft före sommaren 2010 Förberedande entreprenader kan starta sommaren 2010, upphand- ling av huvudentreprenaden hösten 2010 Avtal om finansiering hos kommunen för slutligt godkännande Kostnad: 3900 mnkr varav 1200 mnkr lån/avgifter Avgiftsfinansiering – Motala, Sundsvall

9 E6/E45 Marieholmsleden Tillåtlighetsprövning pågår, vid beslut före sommaren kan fastställelse finnas i december och laga kraft före sommaren 2010 Förberedande entreprenader kan starta hösten 2010, upphandling av huvudentreprenaden vintern 2010/2011 Avtal om finansiering är under utarbetande Kostnad: 3500 mnkr varav 2300 mnkr lån/avgifter E4 Örnsköldsvik Objektet innefattar en tunnel genom Åsberget i Örnskölds- vik, förberedande diskus- sioner har påbörjats med kommunen Arbetsplan kan finnas färdig 2011 och en byggstart vara möjlig 2013 Kostnad: 600 mnkr som helt kan finansieras via lån/avgifter Avgiftsfinansiering – Marieholm, Ö-vik

10 Samhällsnytta Ökat samspel mel- lan olika aktörer ger ökade möjligheter för såväl individen som samhället i stort Tillväxt Fler jobb i fler och växande regioner Klimateffektivitet Minskad klimat- påverkan och ökad energi- effektivitet Åtgärdsplaneringen handlar om: 10

11 Drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar och statlig medfinansiering till enskilda vägar 136 mdkr Drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet64 mdkr Åtgärder för utveckling av statliga vägar och statliga järnvägar, räntor och amorteringar m.m. samt ramar för länsplaner (33,1 mdkr) 217 mdkr Summa trafikslagsövergripande statlig ram för planeringsperioden417 mdkr Den trafikslagsövergripande statliga ramen för planeringsperioden uppgår till 417 mdr Den omfattar:

12 Tidplan 21 april – Preliminärt förslag till län, organisationer, internremiss trafikverk 11 maj – Synpunkter på preliminärt förslag till plan 15 maj – Synpunkter på MKB 10 juni – Styrgruppens förslag 30 juni – Generaldirektörernas förslag Augusti – Beslut i trafikverkens styrelser 1 september - Förslag till nationell plan till regeringen samt ut på remiss

13 Trafikslagsövergripande, fyra trafikverk arbetar tillsammans med en gemensam plan. Öppen process, samverkan och kontinuerlig dialog med regionala planupprättare (län etc), näringslivet och andra viktiga aktörer. Processen – så här arbetar vi

14 Samarbete med länen Trafikverkens kontakter med de regionala planupprättarna samt olika organisationer sker på övergripande nivå via REGSAM, Referensgruppen för långsiktig planering och deltagande vid KEX (länens kommunikationsexperter) möten – samarbetet fungerar bra ! Planeringsrådet har en central roll i ”dagliga” kontakten med länen på politisk och handläggarnivå. Planeringsrådet består av representanter för Vägverkets 7 regioner och Banverkets regionala direktörer. De håller i samarbetet med län, kommuner och andra externa intressenter liksom regional samordning med ansvariga för upprättande av länsplaner 14

15 Prioriteringskriterier Uppfyllelse av de transportpolitiska målen Nya mål kring funktion och hänsyn ger utslag i form av satsning på arbetspendling och klimat Utgångspunkter i infrastrukturpropositionen Anpassning till budgetrestriktioner Fyrstegsprincipen Prioritet i regionala systemanalyser Samhällsekonomisk lönsamhet Samlad effektbedömning Medfinansiering 15

16 Det här vill vi åstadkomma Effektiva långväga godstransporter, i första hand på utpekat nät av stråk och noder Fungerande arbetspendling, främst kring storstäderna Flaskhalsar åtgärdas och problemen för dagens trafik löses

17 Drift och underhåll mycket högt prioriterat Hög prioritet på mindre åtgärder som ger stor nytta och hög måluppfyllelse Stor del av investeringsramen till närtidssatsningen och pågående/beslutade objekt Medel avsatta i ”marknadsanpassningspott” för att möta förändrad efterfrågan i framtiden Begränsade möjligheter för nya namngivna objekt Detta har varit vägledande i planeringen

18 Ram för Nationell plan 183,9 mdr SEK Ram f ö r Nationell plan 183,9 mdkr Planen omfattar:  P å g å ende projekt (byggstart ska ha skett 2009 eller tidigare) 23,5 mdkr  N ä rtidssatsningen (investeringar startade 2009-2010) 23,3 mdkr  Nyckelinvesteringar f ö r jobb och tillv ä xt (s ä rskilt utpekade) 18,3 mdkr  Sektorsuppgifter 8,8 mdkr  FUD 3,8 mdkr  R ä ntor och amorteringar p å l å nefinansierade investeringar under planperioden inkl. produktionskostnad 24,5 mdkr  R ä ntor och amorteringar p å l å nefinansierade investeringar f ö re planperioden samt hyra f ö r Botniabanan 18,3 mdkr  ERTMS korridor B (2,2 mdkr finansieras med brukaravgifter) 0,0 mdkr  Medfinansiering drift flygplatser 1,0 mdkr  Statlig medfinansiering (statsbidrag) f ö r investering i kollektivtrafikanl ä ggningar inkl. å terst å ende medfinansiering av sp å rfordon fr å n f ö reg å ende period 5,0 mdkr Å terbetalning av f ö rskotteringar 1,4 mdkr Summa medel f ö r prioriteringar 56,0 mdkr

19 Medel för prioriteringar Medel för nya namngivna investeringar17,0 mdkr Marknadsanpassning och riskreserv12,0 mdkr Miljöinvesteringar5,1 mdkr Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, Väg7,9 mdkr Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, Bana*14,0 mdkr * Ej relevant för Luftfart och Sjöfart

20 Åtgärdsområde Sektorsverksamhet Kunskap, information och FUD Expertstöd och förvaltning Samhällsplanering – samverkan med aktörer Personresor – samverkan med aktörer Godstransporter – samverkan med aktörer 2015-01-102015-01-102015-01-10 20

21 Åtgärdsområde Miljöinvesteringar för att begränsa transportsystemets omgivningspåverkan Buller Landskap Vatten Förorenad mark Tätortsmiljöer

22 Åtgärdsområde Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat Åtgärder för öka andelen cykel öka kollektivresande ett transportsystem som är säkert att färdas och vistas i en förstärkt kraftförsörjning till järnväg en ökad samordning av näringslivets gods- och varutransporter mellan olika transportslag att öka kapaciteten och kvaliteten

23 2015-01-102015-01-102015-01-10 23 Drift och underhåll 2010-2021 Drift och underhåll med fokus på nytta för användarna Leveranskvalitet för resenärer och transportköpare

24 vägtyp 2021.

25 2015-01-10 Effekter 2021 av drift och underhåll väg Möjligheten att bo på en plats och pendla till arbetet med rimliga restider bibehålls eller förbättras Genom minskade störningar och förbättrad trafikinformation Koldioxidminskning av drift och underhåll med ca 35 000 ton per år genom satsningar inom belagd väg, vägbelysning samt färjeverksamheten. Ökad statlig medfinansiering av enskilda vägar Antalet bullerutsatta människor minskar genom bullerdämpande beläggningar Robustare vägsystem som står emot klimatförändringarna bättre än idag Ett utpekat huvudvägnät för långväga gods som klarar 70 ton Jämnare standard på landsbygdsvägar vilket ibland medför viss försämring mot dagens standard Näringslivet får minskade kostnader tack vare bärighetssatsningar Det ackumulerade underhållsbehovet minskar något under planperioden

26 26Vägverket 2015-01-10

27 27Vägverket 2015-01-10 Exempel på lastens påverkan på vägen 10 ton 13 ton7 ton 20 ton motsvarar 2 ESAL20 ton motsvarar 3,1 ESAL Nedbrytningseffekten ökar alltså med drygt 50 % om lasten omfördelas enligt ovan, utan att transportnyttan ökar

28 28Vägverket 2015-01-10 Överlaster 20-30 % av tunga fordon är inte lagligt lastade Varför är det ett problem? -Orättvis konkurrens -Trafiksäkerhetsrisk -Onödigt slitage på vägarna, dvs ökat underhållsbehov med 100 – 300 Mkr / år

29 Mätresultat 2008 Stora variationer, omfattningen av överlaster minskar på flera platser, men ökar samtidigt på några. Sammantaget en liten minskning av överlaster 2008 jmf tidigare år Fortsatta mätningar WIM på 14 platser i landet Fortsatta stickprovskontroller av fordon på entreprenader Forskningsprojekt pågår på KTH och Chalmers där försök skall göras med att dimensionera vägkonstruktioner från axellastspektra av verklig trafik. 29Vägverket 2015-01-10

30 Anläggningsmarknaden 30Vägverket 2015-01-10 Byggmarknaden 250 miljarder Byggmarknaden 250 miljarder Anläggningsmarknaden 85 miljarder Anläggningsmarknaden 85 miljarder VV och BV andel av anläggningsmarknaden Ca 30 miljarder motsvarar ca 35 % Ca 30 miljarder motsvarar ca 35 % Lars Jacobsson VGu 2009 01 21

31 31Vägverket 2015-01-10 Lars Jacobsson VGu 2009 01 21

32 Upphandlings former Entreprenad former Ersättnings former Samverkan Verktyg för effektiv konkurrens Verktyg för effektiv ansvarsfördelning Verktyg för effektiv drivkraft Verktyg för effektivt samarbete Beskrivnings former Verktyg för specificering av produktkrav Upphandlingsmodeller Upphandling i Fokus 2007 Lars Jacobsson

33 Olika entreprenadformer 33Vägverket 2015-01-10

34 34Vägverket 2015-01-10

35 35Vägverket 2015-01-10 Utvecklingen ger svar! Målbild 2010 Totalentreprenader med funktionella krav: Drift som idag Investering1/3 del Utökad samverkan: Drift 100 % Investering50 % Funktionsentreprenad: Drift som idag Investering10 st per år Underhållsbeläggning1/3 del Delmål Enligt strategi Kund- / Leverantörsstrategi KUL-strategi HKu 06 Lars Jacobsson

36 36Vägverket 2015-01-10 2009-01-16 VGu Lars J Procentuell fördelning för upphandlade projekt fördelade på entreprenadform (jfr 2007 och 2008, antal resp varuvärde) Antal

37 Trafikverksutredningen Tydligare uppdrag – i stället för sektorsansvar (SOU 2008:128) De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden (SOU 2009:24) Effektivare transporter och samhällsbyggande – ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg (SOU 2009:31)

38 Varför översyn och förändringar Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg och järnväg för pengarna Den statliga styrningen är otydlig Det finns en potential till förbättringar och effektivare användning av statens medel Ändrad förvaltningspolitik Statens producerande roll har nästan upphört

39 De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden Staten har som beställare av anläggningstjänster stor betydelse för marknadens funktionssätt och kan genom sitt agerande påverka marknadens produktivitetsutveckling och innovationsgrad Statens agerande under den senaste årtiondena har gett ett mycket begränsat utrymme för att utveckla nya produktions- metoder och produkter Anläggningsmarknaden har en mycket låg produktivitets- utveckling och innovationsgrad Med stora prisökningar på insatsfaktorer har vi fått allt mindre väg och järnväg för pengarna

40 Beställarnas marknadsagerande under de senaste två årtiondena Driftupphandlingar förhållandevis stabila och över tiden relativt homogena, alltid flerårskontrakt Decentraliserat beslutsfattande med långtgående delegering vid upphandling av underhålls- och byggentreprenader, objekt för objekt, med förfrågningsunderlag som skiftar från gång till gång Nästan bara utförandeentreprenader – alltid kombinerade med krav på start- och sluttider Sena upphandlingar med krav på snabb start Kontrakt med indexklausuler där beställaren tagit hand om entreprenörers och teknikkonsulters löneökningar och prisstegringar på insatsvaror

41 Förslagen till åtgärder Standardisera förfrågningsunderlag och vidga kretsen av anbudsgivare Handla upp så att tid ges för produktionsplanering – gör serieköp Använd totalentreprenaden med långsiktiga åtaganden för utveckling och kostnadseffektivitet Ta bort generella indexklausuler och värdesätt korta byggtider, tidiga idrifttagningar och små störningar Utveckla kunskap om marknad och effektsamband

42 Perspektivförskjutningen i verkens planering Infrastruktur Transporter Samhällsbyggande

43 Den nya planeringsansatsen Politisk dialog nationellt/regionalt om mål och ambitioner för att bidra till lösningar av viktiga politiska utmaningar Kunskap om transportsystemets rådande funktionalitet i centrum Trafikslagsövergripande synsätt Åtgärdernas effektivitet styrande på valet – fyrstegsprincipen Samlad funktion för sammanvägning och prioritering Kortare processer och snabbare genomslag

44 Statligt åtagande – utredningens överväganden och förslag Bidragsgivning till kollektivtrafikanläggningar bör på sikt upphöra Väghållningsgränserna mellan statlig, kommunal och enskild väghållning bör ses över

45 Funktioner som behöver stärkas eller utvecklas Formerna för den politiska styrningen (starkare regeringskansli och parlamentarisk beredning) Den trafikslagsövergripande planerings- och avvägningsfunktionen (Trafikverk) Den samlade förvaltningen och utvecklingen av transportsystemet (Trafikverk) Beställarfunktionen (Trafikverk) Utvärderingsfunktionen (Utvärderingsfunktion knuten till VTI) En funktion för fastställelse av generella ingångsvärden för den samhällsekonomiska kalkylen (KI)

46 Varför planering och förvaltning av transportsystem i samma organisation Väsentligt att kedjan planering – genomförande - uppföljning hänger ihop Höga kostnader för informationsutbyte mellan planerande enhet och genomförande enhet om planering och genomförande skiljs åt i olika organisationer Den nya planeringsansatsen baseras på nära kontroll och ansvar för den faktiska funktionaliteten i transportsystemet

47 Motiven för ett gemensamt Trafikverk Trafikslagsövergripande planering bör ge ökad effektivitet Samarbete i transportsystemförvaltningen kan på sikt ge ökad effektivitet Samordnade statliga beställarfunktioner bör ge ökad effektivitet Samordnad administration bör ge ökad effektivitet Den regionala närvaron – en ingång

48 Konsekvenser av ny organisation Vägverket och Banverket läggs ned i samband med bildandet av Trafikverket Samtliga uppgifter som Vägverket och Banverket för närvarande svarar för flyttas över till Trafikverket SIKA läggs ned Ansvaret för modellutveckling förs över till Trafikverket Ansvaret för den officiella statistiken på transportområdet förs över till Transportstyrelsen Rikstrafikens uppdrag på kollektivtrafikområdet samlas på Trafikverket Funktioner hos LFV och Sjöfartsverket för den långsiktiga planeringen och för utpekande av sjöfartens riksintressen förs över till Trafikverket.

49 49Vägverket 2015-01-10


Ladda ner ppt "1 Vägverket 2015-01-10 Vi gör den goda resan möjlig Med människan i centrum skapar Vägverket möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade transporter."

Liknande presentationer


Google-annonser