Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information från skyddsombuden1 Information från skyddsombuden vid DSV Michael Persson / Eva Jansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information från skyddsombuden1 Information från skyddsombuden vid DSV Michael Persson / Eva Jansson."— Presentationens avskrift:

1 Information från skyddsombuden1 Information från skyddsombuden vid DSV Michael Persson / Eva Jansson

2 Information från skyddsombuden2 Information arbetsmiljö n Vad är en god arbetsmiljö? För vem? n Internkontroll av arbetsmiljö n Psykosocial arbetsmiljö u Ensamarbete, stress, mobbing, alkohol och drogproblem, konflikter på jobbet, Hot och våld, Krisstöd, sexuella trakasserier n Fysisk arbetsmiljö u Bildskärmsarbete, Ergonomi, Buller,brandskydd, lokaler, kemikalier n Lagstiftning n Rehabilitering

3 Information från skyddsombuden3 Introduktion - Arbetsmiljö n Lagstiftning - regering och riksdag u AML F Arbets Miljö Lagen u AFS F Arbetarskyddsstyrelsens Författnings Samling n Myndigheter u Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen

4 Information från skyddsombuden4 Arbetsmiljö - Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen n Arbetar för en god arbetsmiljö så att så få människor som möjligt blir skadade eller sjuka av jobbet. n Arbetarskyddsstyrelsen ger ut föreskrifter som preciserar arbetsmiljölagen med mer detaljerade regler. Yrkesinspektionen kontrollerar att arbetsplatserna är så säkra de ska vara enligt arbetsmiljölagen. n Tillsammans bildar Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen Arbetarskyddsverket.

5 Information från skyddsombuden5 Lagstiftningen om arbetsmiljön n Arbetsmiljölagen antogs av riksdagen 1977 och trädde i kraft den 1 juli 1978. Den har därefter ändrats flera gånger. Senaste upplaga 1 januari 1999. Varje kapitel i lagen följs av kommentarer.

6 Information från skyddsombuden6 Arbetsmiljölagen lagstiftningen om arbetsmiljön n Arbetsmiljölagen ger ramen för Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Dessa anger mer i detalj krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön. Styrelsens föreskrifter kan t.ex. gälla vissa slag av risker, psykiska och fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner. De utarbetas i samarbete med arbetsmarknadens parter.

7 Information från skyddsombuden7 Introduktion Arbetsmiljö n Skyddsombud n Elevskyddsombud n Huvudskyddsombud n Skyddsingenjör n Arbetsmiljöpolicy för Stockholms Universitet n Arbetsmiljöplan för DSV n Handlingsplan för arbetsmiljön vid DSV u Problem u Åtgärd u Ansvarig u Färdigt n Skyddskommitté n Arbetsmiljöansvarig - Arbetsgivare n Skyddsrond (99-06-15) n Brandskydd

8 Information från skyddsombuden8 Introduktion Arbetsmiljö n Företagshälsovård n Friskvård n Rehabilitering n Utbildning för skyddsombud vid Stockholms Universitet (Enheten för personal och organisationsutveckling) n Samverkan Arbetstagare - Arbetsgivare

9 Information från skyddsombuden9 Skyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n 1 § n Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. n 2 § n På arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsättes, skall bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud. n Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns ej sådan organisation,utses skyddsombud av arbetstagarna.

10 Information från skyddsombuden10 Skyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n 4 § n Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt skyddsområde n vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2a §. n Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får erforderlig utbildning.

11 Information från skyddsombuden11 Skyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n Forts 4 § n Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Skyddsombud skall vidare delta vid upprättande av handlingsplaner enligt 3 kap. 2a §. n Arbetsgivaren skall underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område.

12 Information från skyddsombuden12 Skyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n 5 § n Skyddsombud, som avses i 2 § andra stycket, har rätt till den ledighet som fordras för uppdraget. Vid sådan ledighet bibehåller ombudet sina anställningsförmåner. n 6 § n Skyddsombud har rätt att taga del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs för ombudets verksamhet.

13 Information från skyddsombuden13 Elevskyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n 17 § n De som genomgår utbildning skall av huvudmannen för utbildningen ges tillfälle att genom elevskyddsombud medverka i skyddsverksamheten på arbetsstället, om det är rimligt med hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd.

14 Information från skyddsombuden14 Elevskyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n 18 § n Elevskyddsombuden utses av eleverna. n Huvudmannen för utbildningen skall se till att elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget. n Elevskyddsombuden har rätt till den information som behövs för uppdraget med undantag av information om uppgifter som är föremål för tystnadsplikt enligt 7 kap.

15 Information från skyddsombuden15 Skyddskommitté Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n 8 § n Vid arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsättes, skall finnas skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. n Skyddskommitté skall tillsättas även vid arbetsställe med mindre antal arbetstagare, om det begäres av arbetstagarna. n Företrädare för de anställda utses bland arbetstagarna av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till n arbetsgivaren. Finns ej sådan organisation, utses företrädare av arbetstagarna.

16 Information från skyddsombuden16 Skyddskommittén Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n 9 § n Skyddskommittén skall delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samt följa arbetets genomförande. Den skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. I skyddskommittén skall behandlas frågor om n 1. företagshälsovård, n 2. handlingsplaner enligt 3 kap. 2a §, n 3. planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation, n 4. planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, n 5. upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön, n 6. arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället.

17 Information från skyddsombuden17 Skyddskommittén n Medlemmar (beslutat 25/5 - 99) u Anne Marie Philipson F Arbetsgivarrepresentant - Ordförande u Michael Persson och Eva Jansson F Skyddsombud u Studerandeskyddsombud - DISK u Bengt Lundberg F SULF - SACO - rådet u Nina Malm F ST-ATF

18 Information från skyddsombuden18 Sammanfattning från skyddsombuds - utbildning n Dag-1 (heldag)  Vad är en god arbetsmiljö?  Vad säger lagen AML och IK  Att vara skyddsombud och huvudskyddsombud  Stockholms universitets arbetsmiljöpolicy  Kartläggning, handlingsplaner och årlig genomgång  Internkontroll av arbetsmiljön

19 Information från skyddsombuden19 Sammanfattning från skyddsombuds - utbildning n Dag 2 (halvdag) u Vad är psykosocial arbetsmiljö?  Stress  Företagshälsovård n Dag 3 (halvdag) u Vad är teknisk arbetsmiljö  Ergonomi  Universitetets säkerhetsorganisation

20 Information från skyddsombuden20 Sammanfattning från skyddsombudsutbil dning n Dag 4 (halvdag)  Delegering av arbetsmiljöuppgifter  Kompetens och befogenheter  Hur går vi vidare?

21 Information från skyddsombuden21 Aktuella tidningsartiklar n Allt fler yngre utbrända u Arbete till döds n Fler fall av stress anmälda u Yrkesinspektionen slår ner på den psykosociala arbetsmiljön


Ladda ner ppt "Information från skyddsombuden1 Information från skyddsombuden vid DSV Michael Persson / Eva Jansson."

Liknande presentationer


Google-annonser