Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information från skyddsombuden1 Information från skyddsombuden vid DSV Michael Persson / Eva Jansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information från skyddsombuden1 Information från skyddsombuden vid DSV Michael Persson / Eva Jansson."— Presentationens avskrift:

1 Information från skyddsombuden1 Information från skyddsombuden vid DSV Michael Persson / Eva Jansson

2 Information från skyddsombuden2 Agenda n Ramar för arbetsmiljöarbetet vid DSV n Medlemmar och deras roller i Skyddskommittén vid DSV n Protokoll - skyddsrond n Arbetsmiljöplan 2000 n Tema ”Brand” u Info u Film n Förslag till kommande teman

3 Information från skyddsombuden3 Introduktion Arbetsmiljö n Arbetsmiljöpolicy för Stockholms Universitet n Arbetsmiljöplan 2000 ( för DSV) n Handlingsplan för arbetsmiljön 2000 vid DSV u Problem u Åtgärd u Ansvarig u Färdigt n Skyddsombud n Elevskyddsombud n Huvudskyddsombud n Skyddsingenjör n Skyddskommitté n Arbetsmiljöansvarig - Arbetsgivare n Skyddsrond (2000-05-16) n Brandskydd

4 Information från skyddsombuden4 Bilagor n Arbetsmiljöpolicy för Stockholms Universitet (1993-12-16) n Arbetsmiljöplan2000 (för DSV) n Handlingsplan för arbetsmiljön 2000 (vid DSV) n Friskvård vid DSV (förslag) n Protokoll skyddsrond 2000-05-16

5 Information från skyddsombuden5 Skyddskommittén n Medlemmar (beslutat 25/5 - 99) u Anne Marie Philipson F Arbetsgivarrepresentant - Ordförande u Michael Persson SACO Eva Jansson ST-ATF F Skyddsombud u Helena Martinelle F Studerandeskyddsombud - DISK u Bengt Lundberg F SULF - SACO u Nina Malm F ST-ATF

6 Information från skyddsombuden6 Brandförloppet (Statens provningsanstalt,) n TidTemp Rökhöjd

7 Information från skyddsombuden7 Filmvisning !!! n Filmen som visas: u Det brinner bara en gång (En film om brand i rum) u Filmen visar hur en brand utvecklas via en liten tändkälla som i denna film är ett stearinljus i en soffa u I filmens andra del får vi parallellt följa ”larmkedjan” u Svenska Brandförsvarsföreningen telefon 08 - 783 72 00 u Filmen kan du se från din dator. Gå till följande länk http://www.srv.se/ds/brandskyd d/brand.htm (Välj sedan:Brandförlopp på film ) http://www.srv.se/ds/brandskyd d/brand.htm

8 Information från skyddsombuden8 Brandförloppet n Tid Temp Rökhöjd

9 Information från skyddsombuden9 ”Larmkedjan” n

10 Information från skyddsombuden10 Tema ”Brand” n Larma telefonnummer: u Ring 112 (Ambulans, Polis, Brandkår) u Från DSV ring 00 112 F Ange ditt namn F Varifrån du ringer F Typ av olycka F Antal skadade F Typ av skador u SU larmnummer F 4200

11 Information från skyddsombuden11 Varför uppstår bränder? n Olyckor u Barn och eld u Rökare u Öppen eld (stearinljus) u Köket u Brandfarliga produkter u Elektricitet n Anlagda bränder u minst 25% av alla bränder är anlagda u ca 10 000 bränder anläggs varje år u Kostar ca en miljard kronor per år u Motsvarar 30% av de totala skadorna

12 Information från skyddsombuden12 Vem anlägger bränder? n Barn och ungdomar under 18 år står för 60% av alla anlagda bränder n Detta motsvarar ca 100 bränder / vecka n Pyromaner står för 10% av alla anlagda bränder n Vanligast i tätorter u Skolor, bostadshus, container, soprum, vindar

13 Information från skyddsombuden13 Brandförloppet n Idag finns det massor av plast och syntetmaterial i bostäder n Dagens brand jämförd med en brand på 50 - 60 talet u 2-3 gånger mer rök u 3 gånger så snabbt u Röken är 5 gånger så tät u Den innehåller en mängd giftiga gaser u Övertänt på 3 - 5 min

14 Information från skyddsombuden14 Brandtriangeln n Brännbart ämne u Tag bort det som brinner F papperskorg n Syre (luft) u Kväv F Pulversläckare F Kolsyresläckare F Filt n Värme u Kyl F Använd vatten vid brand i trä, papper, tyg och fibrösa material

15 Information från skyddsombuden15 Vad gör du? n Rädda u Alla ut, håll för munnen, låg ställning, kommer du ut stanna där u Stäng dörren till det rum där det brinner n Larma n Släck u Om branden är liten försök att släcka med brandsläckare

16 Information från skyddsombuden16 Släck n Om det brinner i dina kläder u Ligg snabbt ner, rulla runt och kväv elden n Elapparater, datorer u Drag ur kontakten, släck n Om det brinner i någon annans kläder u Kväv med filt, rock, vatten n I fett matoljor stearinvid brand i grytor u Kväv med lock n Bil / Båt och brandfarliga produkter u Pulversläckare

17 Information från skyddsombuden17 Hur förhindra anlagda bränder n Information n Tekniska åtgärder u Val av material u Belysning u Intrångsskydd u Ordningsfrågor (hantering av brandfarligt material) u Sektionering av byggnader n Bättre brandorsaksutredningar n Övrigt u Försäkringsvillkor

18 Information från skyddsombuden18 Olika typer av brandsläckare n Vatten u Trä, Papper och Textilier n Skum u Trä, Papper, Textilier, Vätskor och Oljor n Pulver - ”släcker allt” u Trä, Papper, Textilier, Vätskor, Oljor, Elutrustning n Kolsyra u Vätskor, Oljor, Elutrustning

19 Information från skyddsombuden19 Arbetsgivaren är ansvarig (Arbetarskyddsstyrelsen) n Introduktion till anställda n Skriftliga instruktioner n Praktisk träning inklusive larm (kontrolleras en gång per kvartal) och utrymningsövningar(AFS 1993:56 20 §) n Anpassad information u invandrare u handikappade u studenter u...

20 Information från skyddsombuden20 Utrymningsvägar n Flera utrymningsvägar n Ej blockerade n Skyltade

21 Information från skyddsombuden21 Brandlarm n Signalen skall ej gå att förväxla med andra larm n Skall vara känd av alla

22 Information från skyddsombuden22 Återsamlingsplats och utrymningsplan n Framgår av orienteringstavlor vid brandsläckare

23 Information från skyddsombuden23 Förslag på ”tema” n Terminalarbete n Belastningsskador n Bildskärmsarbete n Ergonomi n Första hjälpen n Kontorsarbete n Psykosocialt n Rehabilitering n Relationer n Sexuella trakasserier n Stress n Eget förslag ….

24 Information från skyddsombuden24 Arbetsmiljö? n Vad är en god arbetsmiljö? För vem? n Internkontroll av arbetsmiljö n Psykosocial arbetsmiljö u Ensamarbete, stress, mobbing, alkohol och drogproblem, konflikter på jobbet, Hot och våld, Krisstöd, sexuella trakasserier n Fysisk arbetsmiljö u Bildskärmsarbete, Ergonomi, Buller,brandskydd, lokaler, kemikalier n Lagstiftning n Rehabilitering

25 Information från skyddsombuden25 Bakgrund - Arbetsmiljö n Lagstiftning - regering och riksdag u AML F Arbets Miljö Lagen u AFS F Arbetarskyddsstyrelsens Författnings Samling n Myndigheter u Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen

26 Information från skyddsombuden26 Arbetsmiljö - Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen n Arbetar för en god arbetsmiljö så att så få människor som möjligt blir skadade eller sjuka av jobbet. n Arbetarskyddsstyrelsen ger ut föreskrifter som preciserar arbetsmiljölagen med mer detaljerade regler. Yrkesinspektionen kontrollerar att arbetsplatserna är så säkra de ska vara enligt arbetsmiljölagen. n Tillsammans bildar Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen Arbetarskyddsverket.

27 Information från skyddsombuden27 Lagstiftningen om arbetsmiljön n Arbetsmiljölagen antogs av riksdagen 1977 och trädde i kraft den 1 juli 1978. Den har därefter ändrats flera gånger. Senaste upplaga 1 januari 1999. Varje kapitel i lagen följs av kommentarer.

28 Information från skyddsombuden28 Arbetsmiljölagen lagstiftningen om arbetsmiljön n Arbetsmiljölagen ger ramen för Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Dessa anger mer i detalj krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön. Styrelsens föreskrifter kan t.ex. gälla vissa slag av risker, psykiska och fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner. De utarbetas i samarbete med arbetsmarknadens parter.

29 Information från skyddsombuden29 Introduktion Arbetsmiljö n Skyddsombud n Elevskyddsombud n Huvudskyddsombud n Skyddsingenjör n Arbetsmiljöpolicy för Stockholms Universitet n Arbetsmiljöplan för DSV n Handlingsplan för arbetsmiljön vid DSV u Problem u Åtgärd u Ansvarig u Färdigt n Skyddskommitté n Arbetsmiljöansvarig - Arbetsgivare n Skyddsrond (2000-05-16) n Brandskydd

30 Information från skyddsombuden30 Introduktion Arbetsmiljö n Företagshälsovård n Friskvård n Rehabilitering n Utbildning för skyddsombud vid Stockholms Universitet (Enheten för personal och organisationsutveckling) n Samverkan Arbetstagare - Arbetsgivare

31 Information från skyddsombuden31 Skyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n 1 § n Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. n 2 § n På arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsättes, skall bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud. n Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns ej sådan organisation,utses skyddsombud av arbetstagarna.

32 Information från skyddsombuden32 Skyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n 4 § n Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt skyddsområde n vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2a §. n Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får erforderlig utbildning.

33 Information från skyddsombuden33 Skyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n Forts 4 § n Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Skyddsombud skall vidare delta vid upprättande av handlingsplaner enligt 3 kap. 2a §. n Arbetsgivaren skall underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område.

34 Information från skyddsombuden34 Skyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n 5 § n Skyddsombud, som avses i 2 § andra stycket, har rätt till den ledighet som fordras för uppdraget. Vid sådan ledighet bibehåller ombudet sina anställningsförmåner. n 6 § n Skyddsombud har rätt att taga del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs för ombudets verksamhet.

35 Information från skyddsombuden35 Elevskyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n 17 § n De som genomgår utbildning skall av huvudmannen för utbildningen ges tillfälle att genom elevskyddsombud medverka i skyddsverksamheten på arbetsstället, om det är rimligt med hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd.

36 Information från skyddsombuden36 Elevskyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n 18 § n Elevskyddsombuden utses av eleverna. n Huvudmannen för utbildningen skall se till att elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget. n Elevskyddsombuden har rätt till den information som behövs för uppdraget med undantag av information om uppgifter som är föremål för tystnadsplikt enligt 7 kap.

37 Information från skyddsombuden37 Skyddskommitté Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n 8 § n Vid arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsättes, skall finnas skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. n Skyddskommitté skall tillsättas även vid arbetsställe med mindre antal arbetstagare, om det begäres av arbetstagarna. n Företrädare för de anställda utses bland arbetstagarna av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till n arbetsgivaren. Finns ej sådan organisation, utses företrädare av arbetstagarna.

38 Information från skyddsombuden38 Skyddskommittén Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6 n 9 § n Skyddskommittén skall delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samt följa arbetets genomförande. Den skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. I skyddskommittén skall behandlas frågor om n 1. företagshälsovård, n 2. handlingsplaner enligt 3 kap. 2a §, n 3. planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation, n 4. planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, n 5. upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön, n 6. arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället.

39 Information från skyddsombuden39 Sammanfattning från skyddsombuds - utbildning n Dag-1 (heldag)  Vad är en god arbetsmiljö?  Vad säger lagen AML och IK  Att vara skyddsombud och huvudskyddsombud  Stockholms universitets arbetsmiljöpolicy  Kartläggning, handlingsplaner och årlig genomgång  Internkontroll av arbetsmiljön

40 Information från skyddsombuden40 Sammanfattning från skyddsombuds - utbildning n Dag 2 (halvdag) u Vad är psykosocial arbetsmiljö?  Stress  Företagshälsovård n Dag 3 (halvdag) u Vad är teknisk arbetsmiljö  Ergonomi  Universitetets säkerhetsorganisation

41 Information från skyddsombuden41 Sammanfattning från skyddsombudsutbild ning n Dag 4 (halvdag)  Delegering av arbetsmiljöuppgifter  Kompetens och befogenheter  Hur går vi vidare?


Ladda ner ppt "Information från skyddsombuden1 Information från skyddsombuden vid DSV Michael Persson / Eva Jansson."

Liknande presentationer


Google-annonser