Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information från skyddsombuden vid DSV

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information från skyddsombuden vid DSV"— Presentationens avskrift:

1 Information från skyddsombuden vid DSV
Michael Persson / Eva Jansson Information från skyddsombuden

2 Information från skyddsombuden
Agenda Ramar för arbetsmiljöarbetet vid DSV Medlemmar och deras roller i Skyddskommittén vid DSV Protokoll - skyddsrond Arbetsmiljöplan 2000 Tema ”Brand” Info Film Förslag till kommande teman Information från skyddsombuden

3 Information från skyddsombuden
Introduktion Arbetsmiljö Arbetsmiljöpolicy för Stockholms Universitet Arbetsmiljöplan 2000 ( för DSV) Handlingsplan för arbetsmiljön 2000 vid DSV Problem Åtgärd Ansvarig Färdigt Skyddsombud Elevskyddsombud Huvudskyddsombud Skyddsingenjör Skyddskommitté Arbetsmiljöansvarig - Arbetsgivare Skyddsrond ( ) Brandskydd Information från skyddsombuden

4 Information från skyddsombuden
Bilagor Arbetsmiljöpolicy för Stockholms Universitet ( ) Arbetsmiljöplan2000 (för DSV) Handlingsplan för arbetsmiljön 2000 (vid DSV) Friskvård vid DSV (förslag) Protokoll skyddsrond Information från skyddsombuden

5 Information från skyddsombuden
Skyddskommittén Medlemmar (beslutat 25/5 - 99) Anne Marie Philipson Arbetsgivarrepresentant - Ordförande Michael Persson SACO Eva Jansson ST-ATF Skyddsombud Helena Martinelle Studerandeskyddsombud - DISK Bengt Lundberg SULF - SACO Nina Malm ST-ATF Information från skyddsombuden

6 Brandförloppet (Statens provningsanstalt,)
Tid Temp Rökhöjd Information från skyddsombuden

7 Information från skyddsombuden
Filmvisning !!! Filmen som visas: Det brinner bara en gång (En film om brand i rum) Filmen visar hur en brand utvecklas via en liten tändkälla som i denna film är ett stearinljus i en soffa I filmens andra del får vi parallellt följa ”larmkedjan” Svenska Brandförsvarsföreningen telefon Filmen kan du se från din dator. Gå till följande länk (Välj sedan:Brandförlopp på film ) Information från skyddsombuden

8 Information från skyddsombuden
Brandförloppet Tid Temp Rökhöjd Information från skyddsombuden

9 Information från skyddsombuden
”Larmkedjan” Information från skyddsombuden

10 Information från skyddsombuden
Tema ”Brand” Larma telefonnummer: Ring 112 (Ambulans, Polis, Brandkår) Från DSV ring Ange ditt namn Varifrån du ringer Typ av olycka Antal skadade Typ av skador SU larmnummer 4200 Information från skyddsombuden

11 Varför uppstår bränder?
Olyckor Barn och eld Rökare Öppen eld (stearinljus) Köket Brandfarliga produkter Elektricitet Anlagda bränder minst 25% av alla bränder är anlagda ca bränder anläggs varje år Kostar ca en miljard kronor per år Motsvarar 30% av de totala skadorna Information från skyddsombuden

12 Information från skyddsombuden
Vem anlägger bränder? Barn och ungdomar under 18 år står för 60% av alla anlagda bränder Detta motsvarar ca 100 bränder / vecka Pyromaner står för 10% av alla anlagda bränder Vanligast i tätorter Skolor, bostadshus, container, soprum, vindar Information från skyddsombuden

13 Information från skyddsombuden
Brandförloppet Idag finns det massor av plast och syntetmaterial i bostäder Dagens brand jämförd med en brand på talet 2-3 gånger mer rök 3 gånger så snabbt Röken är 5 gånger så tät Den innehåller en mängd giftiga gaser Övertänt på min Information från skyddsombuden

14 Information från skyddsombuden
Brandtriangeln Brännbart ämne Tag bort det som brinner papperskorg Syre (luft) Kväv Pulversläckare Kolsyresläckare Filt Värme Kyl Använd vatten vid brand i trä, papper, tyg och fibrösa material Information från skyddsombuden

15 Information från skyddsombuden
Vad gör du? Rädda Alla ut, håll för munnen , låg ställning, kommer du ut stanna där Stäng dörren till det rum där det brinner Larma Släck Om branden är liten försök att släcka med brandsläckare Information från skyddsombuden

16 Information från skyddsombuden
Släck Om det brinner i dina kläder Ligg snabbt ner, rulla runt och kväv elden Elapparater, datorer Drag ur kontakten, släck Om det brinner i någon annans kläder Kväv med filt, rock, vatten I fett matoljor stearinvid brand i grytor Kväv med lock Bil / Båt och brandfarliga produkter Pulversläckare Information från skyddsombuden

17 Hur förhindra anlagda bränder
Information Tekniska åtgärder Val av material Belysning Intrångsskydd Ordningsfrågor (hantering av brandfarligt material) Sektionering av byggnader Bättre brandorsaksutredningar Övrigt Försäkringsvillkor Information från skyddsombuden

18 Olika typer av brandsläckare
Vatten Trä, Papper och Textilier Skum Trä, Papper, Textilier, Vätskor och Oljor Pulver - ”släcker allt” Trä, Papper, Textilier, Vätskor, Oljor, Elutrustning Kolsyra Vätskor, Oljor, Elutrustning Information från skyddsombuden

19 Arbetsgivaren är ansvarig (Arbetarskyddsstyrelsen)
Introduktion till anställda Skriftliga instruktioner Praktisk träning inklusive larm (kontrolleras en gång per kvartal) och utrymningsövningar(AFS 1993:56 20 §) Anpassad information invandrare handikappade studenter ... Information från skyddsombuden

20 Information från skyddsombuden
Utrymningsvägar Flera utrymningsvägar Ej blockerade Skyltade Information från skyddsombuden

21 Information från skyddsombuden
Brandlarm Signalen skall ej gå att förväxla med andra larm Skall vara känd av alla Information från skyddsombuden

22 Återsamlingsplats och utrymningsplan
Framgår av orienteringstavlor vid brandsläckare Information från skyddsombuden

23 Information från skyddsombuden
Förslag på ”tema” Terminalarbete Belastningsskador Bildskärmsarbete Ergonomi Första hjälpen Kontorsarbete Psykosocialt Rehabilitering Relationer Sexuella trakasserier Stress Eget förslag …. Information från skyddsombuden

24 Information från skyddsombuden
Arbetsmiljö? Vad är en god arbetsmiljö? För vem? Internkontroll av arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö Ensamarbete, stress, mobbing, alkohol och drogproblem, konflikter på jobbet, Hot och våld, Krisstöd, sexuella trakasserier Fysisk arbetsmiljö Bildskärmsarbete, Ergonomi, Buller ,brandskydd, lokaler, kemikalier Lagstiftning Rehabilitering Information från skyddsombuden

25 Bakgrund - Arbetsmiljö
Lagstiftning - regering och riksdag AML Arbets Miljö Lagen AFS Arbetarskyddsstyrelsens Författnings Samling Myndigheter Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen Information från skyddsombuden

26 Arbetsmiljö - Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen
Arbetar för en god arbetsmiljö så att så få människor som möjligt blir skadade eller sjuka av jobbet. Arbetarskyddsstyrelsen ger ut föreskrifter som preciserar arbetsmiljölagen med mer detaljerade regler. Yrkesinspektionen kontrollerar att arbetsplatserna är så säkra de ska vara enligt arbetsmiljölagen. Tillsammans bildar Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen Arbetarskyddsverket. Information från skyddsombuden

27 Lagstiftningen om arbetsmiljön
Arbetsmiljölagen antogs av riksdagen 1977 och trädde i kraft den 1 juli Den har därefter ändrats flera gånger. Senaste upplaga 1 januari Varje kapitel i lagen följs av kommentarer. Information från skyddsombuden

28 Arbetsmiljölagen lagstiftningen om arbetsmiljön
Arbetsmiljölagen ger ramen för Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Dessa anger mer i detalj krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön. Styrelsens föreskrifter kan t.ex. gälla vissa slag av risker, psykiska och fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner. De utarbetas i samarbete med arbetsmarknadens parter. Information från skyddsombuden

29 Introduktion Arbetsmiljö
Skyddsombud Elevskyddsombud Huvudskyddsombud Skyddsingenjör Arbetsmiljöpolicy för Stockholms Universitet Arbetsmiljöplan för DSV Handlingsplan för arbetsmiljön vid DSV Problem Åtgärd Ansvarig Färdigt Skyddskommitté Arbetsmiljöansvarig - Arbetsgivare Skyddsrond ( ) Brandskydd Information från skyddsombuden

30 Introduktion Arbetsmiljö
Företagshälsovård Friskvård Rehabilitering Utbildning för skyddsombud vid Stockholms Universitet (Enheten för personal och organisationsutveckling) Samverkan Arbetstagare - Arbetsgivare Information från skyddsombuden

31 Skyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6
1 § Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. 2 § På arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsättes, skall bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud. Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns ej sådan organisation,utses skyddsombud av arbetstagarna. Information från skyddsombuden

32 Skyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6
4 § Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2a §. Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får erforderlig utbildning. Information från skyddsombuden

33 Skyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6
Forts 4 § Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Skyddsombud skall vidare delta vid upprättande av handlingsplaner enligt 3 kap. 2a §. Arbetsgivaren skall underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område. Information från skyddsombuden

34 Skyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6
5 § Skyddsombud, som avses i 2 § andra stycket, har rätt till den ledighet som fordras för uppdraget. Vid sådan ledighet bibehåller ombudet sina anställningsförmåner. 6 § Skyddsombud har rätt att taga del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs för ombudets verksamhet. Information från skyddsombuden

35 Elevskyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6
17 § De som genomgår utbildning skall av huvudmannen för utbildningen ges tillfälle att genom elevskyddsombud medverka i skyddsverksamheten på arbetsstället, om det är rimligt med hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd. Information från skyddsombuden

36 Elevskyddsombud Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6
18 § Elevskyddsombuden utses av eleverna. Huvudmannen för utbildningen skall se till att elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget. Elevskyddsombuden har rätt till den information som behövs för uppdraget med undantag av information om uppgifter som är föremål för tystnadsplikt enligt 7 kap. Information från skyddsombuden

37 Skyddskommitté Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6
8 § Vid arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsättes, skall finnas skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. Skyddskommitté skall tillsättas även vid arbetsställe med mindre antal arbetstagare, om det begäres av arbetstagarna. Företrädare för de anställda utses bland arbetstagarna av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns ej sådan organisation, utses företrädare av arbetstagarna. Information från skyddsombuden

38 Skyddskommittén Arbetsmiljölagen – KAPITEL 6
9 § Skyddskommittén skall delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samt följa arbetets genomförande. Den skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. I skyddskommittén skall behandlas frågor om 1. företagshälsovård, 2. handlingsplaner enligt 3 kap. 2a §, 3. planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation, 4. planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, 5. upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön, 6. arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället. Information från skyddsombuden

39 Sammanfattning från skyddsombuds -utbildning
Dag-1 (heldag) Vad är en god arbetsmiljö? Vad säger lagen AML och IK Att vara skyddsombud och huvudskyddsombud Stockholms universitets arbetsmiljöpolicy Kartläggning, handlingsplaner och årlig genomgång Internkontroll av arbetsmiljön Information från skyddsombuden

40 Sammanfattning från skyddsombuds -utbildning
Dag 2 (halvdag) Vad är psykosocial arbetsmiljö? Stress Företagshälsovård Dag 3 (halvdag) Vad är teknisk arbetsmiljö Ergonomi Universitetets säkerhetsorganisation Information från skyddsombuden

41 Sammanfattning från skyddsombudsutbildning
Dag 4 (halvdag) Delegering av arbetsmiljöuppgifter Kompetens och befogenheter Hur går vi vidare? Information från skyddsombuden


Ladda ner ppt "Information från skyddsombuden vid DSV"

Liknande presentationer


Google-annonser