Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Storstockholms brandförsvar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Storstockholms brandförsvar"— Presentationens avskrift:

1 Storstockholms brandförsvar
Jan Wisén Brandchef Storstockholms brandförsvar

2 1,2 miljoner i 10 kommuner 850 anställda Brandstationer: 14 heltid 1 heltid/deltid 1 deltid 9 räddningsvärn 2 övningsfält

3 Hur förbereder vi oss? Oförutsägbart att förutsäga det oförutsägbara

4

5

6

7

8 Stockholmsregionen blir större … och större .. . och större …

9 Storstockholm, en region i förändring
Förändrad risk- och hotbild Regionen växer, boende och näringsliv har expanderat kraftigt. År 2030 beräknas Stockholms län ha 2,5 miljoner invånare. Nya infrastrukturella projekt Förtätning av Storstockholm, både i skärgård och i storstad. Globalisering och förändrade kulturer och attityder, ökade kulturella motsättningar, extremism, terrorism/sabotage. Klimatförändringar och naturpåverkan. Stockholm, en evenemangsstad i världsklass.

10 Bostad Fler äldre och vårdbehövande i hemmet
Ökad exploatering och förtätning Snävare optimering av byggnadskonstruktioner Snabba brandförlopp

11 Trafik Undermarksanläggningar Kollektivtrafik Vägtrafik
Farligt gods Sjöfart

12

13 Citybanan 6 km lång pendeltågstunnel, klart 2017

14 Offentliga miljöer

15 Ericsson Globe och Stockholmsarenan, totalt ca 70 000 åskådare, klart 2013

16 Swedbank Arena, 65 000 åskådare, klar 2012

17 Vård och omsorg/utbildning
Äldre befolkning Fler aktörer Ökad befolkning Anlagda bränder

18 Arbetsplatser Ökat antal arbetsplatser Liten industriell produktion
Stora byggprojekt Störningskänslighet

19

20 Regionens speciella förutsättningar
Erfarenheter av övningar och inträffade händelser Ökade krav och förväntningar på ett fungerande samhälle Motiv för att stärka regionens förmåga att upprätthålla god funktonalitet och krisberedskap

21 Planerade eller i förväg kända händelser Oförutsedda eller plötsliga händelser (med kända scenarios). Oförutsedda händelser (med ej kända scenarios).

22 Det svenska krishanteringssystemet: - Ansvarsprincipen - Likhetsprincipen - Närhetsprincipen

23 Kris – ett leveransproblem av samhällsviktiga funktioner

24 I dagens komplexa samhälle är beroendet mellan samhällets aktörer avgörande. Att säkra flöden är en väsentlig uppgift i det förebyggande krishanteringsarbetet.

25 LSO 1§ Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor

26 LSO 3§ Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

27 Handlingsprogram Vilken riskbild finns inom vårt område idag och i framtiden? Vilka resurser och vilken förmåga har vi för att förebygga och hantera olyckor? Vilken målsättning har vi och hur följer vi upp att vi når målen?

28 Närhet Kapacitet Robusthet

29

30 Program för Samverkan - Stockholmsregionen
”Utveckling av samverkan i syfte att öka samordningen av samhällets resurser för att förhindra och lindra störningar i samhället”

31 Regionen har en relativt god förmåga att hantera vardagliga störningar och kriser.
Förmågan att gemensamt analysera skeenden och händelser som kan leda till en kris behöver utvecklas.

32 Genom rutiner i vardagen, genom samverkansledning och samlokalisering skapas förutsättningar för att kunna fungera i kriser, även de oförutsägbara. Framkomligheten kommer att vara en av regionens stora utmaningar i den vardagliga krishanteringen under många år framöver.

33 Det finns brister i det svenska krishanteringssystemet avseende mandat och rollfördelning.
Trots en god omvärldsbevakning, god analysförmåga och en god planering, går det inte alltid att förutsäga det oförutsägbara.

34 Storstockholms brandförsvar – vi skapar trygghet


Ladda ner ppt "Storstockholms brandförsvar"

Liknande presentationer


Google-annonser