Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nuvarande samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nuvarande samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen"— Presentationens avskrift:

1 Nuvarande samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Handlingsplanen Försäkringskassan har bedömt att arbetsförmåga finns men med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering Kompletterande uppdrag - nolltoleransrutinen Avstämningsmöte Överlämningsmöte

2 Arbetsförmedlingens roll i Rehabiliteringskedjan
Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd av Arbetsförmedlingen Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen för återgång till någon form av arbete. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden Dag 1 till 90 Dag Dag

3 Samarbetsformer för anställd Kontaktmöte NYTT
Kontaktmöte från dag 91 Försäkringskassan erbjuder den försäkrade ett kontaktmöte med Arbetsförmedlingen Under dag 91 till 180 behåller personen sin sjukpenning Försäkringskassan bokar tid för möte hos Arbetsförmedlingen Mötet ska underlätta för personer att börja söka arbete Arbetsförmedlingen säkerställer att tider finns i den omfattning som krävs. MÖTEN Förutom dom redan befintliga avstämningsmöten och överlämningsmöten så till kommer ett nytt möte, kontaktmöte. Det extra mötet är ett ytterligare steg i ”nolltoleransanrutinen” för att säkerställa att den enskilda får det stöd denne behöver under hela processen från sjukskrivning till återgång i arbete. Samarbetsformer för anställda som bedöms i enlighet med rehabiliteringskedjan Kontaktmöte När den försäkrade haft nedsatt arbetsförmåga i 90 dagar och Försäkringskassan gör bedömningen att risk finns att den försäkrade inte kan återgå i arbete hos arbetsgivaren före 180 dagar men skulle kunna ta ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska den försäkrade ges möjlighet att få kontakt med Arbetsförmedlingen. Om den försäkrade vill utnyttja denna möjlighet erbjuder Försäkringskassan ett kontaktmöte mellan den försäkrade, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan bokar tid för mötet hos berörd Arbetsförmedling och kallar den försäkrade. Mötet äger företrädesvis rum hos Arbetsförmedlingen. En beskrivning av hur denna bokning ska gå till mer i detalj kommer att tas fram. De första ärendena som erbjuds kontaktmöte kommer fr.o.m. oktober 2008. Kontaktmötet måste äga rum så snabbt som möjligt så att den försäkrade kan utnyttja de 90 dagar då sjukpenning utbetalas samtidigt som stöd ges från Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att tider finns i den omfattning som krävs. Det är viktigt att den försäkrade informeras om sin möjlighet att få stöd från Arbetsförmedlingen även om han eller hon inte är intresserad av ett kontaktmöte. Den försäkrade får då själv ta kontakt med Arbetsförmedlingen. Dag 1-90 Dag Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 månader

4 Flöden till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan
Enligt Försäkringskassans bedömning Under 2008 från oktober beräknas 6000 personer i ett flöde om ca 2000 per månad Under 2009 beräknas i ett flöde om per månad 2010 och 2011 beräknas jämförbara med 2009 HUR PÅVERKAR DETTA ARBETSFÖRMEDLINGEN Försäkringskassan har gjort en bedömning på förväntade flöden från sjukförsäkringen/Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Under 2008 från oktober månad beräknas 6000 personer aktualiseras på Arbetsförmedlingen. Från och med oktober 2008 beräknas 2000 personer komma in till Arbetsförmedlingen. Under 2009 rör det sig om personer i ett flöde på personer per månad. Under kommer flödena att vara jämförbara med 2009 enligt analysen. Observera att detta är en bedömning och baserar sig på snittsiffror. 2008 2009 2010 och 2011

5 Viktigt att tänka på Personer som kommer till Arbetsförmedlingen är medicinskt färdigutredda Försäkringskassan har bedömt att arbetsförmåga finns Arbetsförmedlingen matchar till jobb Rehabiliteringskedjan involverar många aktörer. Många av aktörerna har fått nya krav och ett närmare samarbete krävs. Det är vikigt att tänka på att olika aktörer hanterar olika delar i kedjan och respekterar deras professionalism. Försäkringskassan bedömer utifrån medicinskt underlag den försäkrades arbetsförmåga utifrån den reguljära arbetsmarknaden, det vill säga hela arbetsmarknaden. I begreppet den reguljära arbetsmarknaden ingår även vissa subventionerade anställningar såsom nystartsjobb. Däremot inbegrips inte sådana subventionerade anställningar som endast är tillgängliga för människor med funktionshinder såsom anställning med lönebidrag eller inom Samhall. Personer som kommer från Försäkringskassan är färdigutredda och det är inget som Arbetsförmedlingen ska göra.

6 Hur kan vi anpassa matchningen till den här målgruppen?
för att hitta jobbet för att väcka nya tankar och vägleda för att visa på lösningar ackvirering av platser hjälp med CV och ansökningshandlingar använd alla servicevägar – Internet, Kundtjänst, lokalt arbetsförmedlingskontor stöd att kontakta arbetsgivare stöd inför intervjuer Hur kan vi anpassa matchningen till den här målgruppen?

7 Arbetslöshetskasseregler
Reglerat i förordningen om arbetslöshetsförsäkringen §19.1 Ersättning får lämnas till personer som har beviljats tjänstledigt utan lön och som av hälsoskäl inte kan återgå, vare sig till sitt tidigare arbete eller annat arbete hos sin arbetsgivare, under förutsättning att alla rehabiliteringsåtgärder har vidtagits som åligger arbetsgivaren och Försäkringskassan. Intyg från arbetsgivare kan erfordras


Ladda ner ppt "Nuvarande samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen"

Liknande presentationer


Google-annonser