Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolan förebygger År 2010. Politisk referensgrupp Länssamverkansgruppen för alkohol- och drogfrågor Länssamordnare 16 samordnare/ kontaktperson 4 nätverk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolan förebygger År 2010. Politisk referensgrupp Länssamverkansgruppen för alkohol- och drogfrågor Länssamordnare 16 samordnare/ kontaktperson 4 nätverk."— Presentationens avskrift:

1 Skolan förebygger År 2010

2 Politisk referensgrupp Länssamverkansgruppen för alkohol- och drogfrågor Länssamordnare 16 samordnare/ kontaktperson 4 nätverk Referensgrupp frivilligorganisationer Landstingets arbetsgrupp för drogprevention Projektet Ansvarsfull Alkoholservering Styrgrupp skolan förebygger Styrgrupp Småkommun satsning Nätverket Se mig Alkohol Trafik Nationella och Regionala nätverk Strategisk ledningsgrupp för ANTD frågor Organisation

3 Bakgrund Skolverket granskar ANT- undervisningen 1999 Uppdrag FHI ta fram förslag hur skolan kan arbeta för att främja ungdomars hälsa och förebygga alkohol- och narkotikamissbruk och andra riskbeteenden

4 Byggde på ett tidigare regeringsuppdrag med syfte att beskriva vad skolan kan göra för att främja ungdomars hälsa och förebygga alkohol- och narkotikamissbruk och andra riskbeteenden Resulterade i rapporten ”Förebyggandets konst” Statens folkhälsoinstitut i samarbete med: –Skolverket –Myndigheten för skolutveckling –Alkoholkommittén –Mobilisering mot narkotika –Sveriges kommuner och landsting Ett regeringsuppdrag 2005-2007

5 Mål för arbetet: i.alla kommuner skall nås av information om värdet av en alkohol- och narkotikapolicy i skolan, ii.samtliga skolledare nås av kunskap om värdet av en ny inriktning på alkohol- och narkotikapolicy i skolan, iii.kommuner tar ansvar för att stimulera skolor att skapa policies för att främja elevers hälsa och förebygga alkoholskador, drogmissbruk samt andra riskbeteenden, iv.olika former av fortbildning om förebyggande arbete görs tillgänglig för lärare och annan skolpersonal, v.framställa och sprida kunskapsunderlag och annat material som är nödvändiga i informations- och utbildningsprocessen. enligt Regeringens Promemoria nr 4, 2004-09-16

6 Viktiga utgångspunkter Utgångspunkt i risk- och skyddsfaktorer – förebygger man ett problem förebygger man samtidigt många andra problem Att eleverna trivs och fungerar väl i skolan är däremot ett grundläggande skydd mot att utveckla problem och missbruk Förebyggande arbete går hand i hand med skolans lärande kärnuppdrag

7 Viktiga utgångspunkter, forts Det drogförebyggande arbetet bör därför i första hand handla om att skapa ett gott skolklimat och en god lärandemiljö som motverkar att elever faller ifrån och hamnar i bekymmer Skolan är endast en pusselbit Att arbeta med kunskapsbaserade metoder ökar chansen att lyckas

8 Skolan förebygger - insatser Två pilotlän, Skåne och Värmland Informationsskriften ”Att göra det möjliga” Hemsida, www.fhi.se/skolanforebyggerwww.fhi.se/skolanforebygger Distansutbildning (5 p), ÖPP, Motiverande samtal, föreläsare/inspiratörer, Verktygslådan Adressregister och informationsutskick Samverkan med lokala aktörer, samverkanskonferenser Uppdraget slutrapporterades i mars 2008

9 Skolan förebygger i Värmland Pilotlän - Värmland och Skåne Karlstad Sunne Arvika

10 Skolan förebygger i Sunne Skolledningen Bildningsnämnden Skolan förebygger, projektgrupp Rektorer från förskola till gymnasiet Fritidschef IFO chef Samordnare för drog och alkoholfrågor

11 Val av metoder Nuläget i kommunen Samordning med de andra tre kommunerna Metoddag Val av metoder

12 Klassrummet klimat Skolans sätt att möta eleverna – det viktiga lärarledarskapet Precis som att kunna läsa, skriva eller räkna är det grundläggande att fungera bra tillsammans med andra människor. Det är viktigt att känna igen sina egna och andra individers känslor och att kunna tolka och hantera dem. Reglerna mot mobbning måste vara glasklara och väl förankrade.

13 Klassrummets miljö SET SkolKOMET

14 Elevhälsa Elevhälsans personal har en särskild närhet till eleverna, men också sakkunskap när det gäller barns och tonåringars sociala utveckling och hälsa, har dessa personer en viktig roll i arbetet att skapa en trygg arbetsmiljö i skolan.

15 Elevhälsa MI Hälsosamtal

16 Samverkan med föräldrar Föräldrarna är en betydelsefull, men ofta underskattad resurs när det gäller att skapa en positiv och trygg lärandemiljö i skolan.

17 Samverkan med föräldrar ÖPP COPE Familjecentral Vägledande samspel Föräldrautbildning MHV, BHV Barnhälsoteam FöräldraKOMET Marte Meo

18 Meningsfull fritid. Motverka segregerade fritidsmiljöer där ungdomar med riskbeteende samlas. Att umgås med ”antisociala” vänner på fritiden är en riskfaktor

19 Kursområden Metodik, kommunikation och bärande relationer i öppen verksamhet5 poäng Gruppsykologi och sociologi5 poäng Ungdomar med särskilda behov 5 poäng Hälsopedagogik och friluftsmetodik5 poäng

20 Metoder i skolan förebygger MI- utbildare inom länet Skolkomet SET - utbildare inom länet ÖPP- utbildare inom länet

21 Framgångsfaktorer Bättre skolklimat Minskat alkoholbruk bland klass 9 elever Nattvandringar Gemensamma satsningar

22 Framtiden Gemensamma satsningar Handledning Nätverksträffar Fortbildning Styrgrupp för satsningen

23 Inte bara en pusselbit... utan flera Insatser på olika nivåer i kommunen Samspel mellan olika slags insatser som understödjer och förstärker varandra

24 ”Skolan förebygger 2” Förnyat uppdrag under 2009-2010 att; ”…intensifiera arbetet med att sprida metoder som i grund- och gymnasieskolan kan förebygga och reducera elevers bruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak”. (regeringsbeslut S2008/4700/FH)

25 Värmlands län MÅL Vidareutveckla och stötta det som har startats i länet inom ramen för Skolan förebygger uppdrag

26 Kartläggning av Värmland Frågeställningar till samtliga kommuner Kommunbesök till samtliga skolledningar Sammanställning Utbildningar Samordning

27 Forskningen visar på att.. lärarnas sätt att möta eleverna skolans sätt att möta föräldrarna att stärka elevernas sociala och emotionella kompetens att reducera förekomst av mobbning att utveckla arbetet med elevhälsan.

28


Ladda ner ppt "Skolan förebygger År 2010. Politisk referensgrupp Länssamverkansgruppen för alkohol- och drogfrågor Länssamordnare 16 samordnare/ kontaktperson 4 nätverk."

Liknande presentationer


Google-annonser