Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenhetsdagen 21 oktober 2013 Länsstyrelsens ANDT-uppdrag ANDT-strategin Lägesrapport Aktuellt i Värmland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenhetsdagen 21 oktober 2013 Länsstyrelsens ANDT-uppdrag ANDT-strategin Lägesrapport Aktuellt i Värmland."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenhetsdagen 21 oktober 2013 Länsstyrelsens ANDT-uppdrag ANDT-strategin Lägesrapport Aktuellt i Värmland

2 Förordning om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet 2 § Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för ANDT-frågor. 3 § Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja 1. genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet, 2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete 3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstinget 4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå 5. utbildning och kompetensutveckling

3 Nationell strategi f ö r ANDT-politiken 2011-2015 •En samlad strategi för hela ANDT-området •Sju långsiktiga mål anger inriktningen för arbetet. •Tydlig styrning och långsiktighet •257 miljoner om året

4 Berörda myndigheter •Statens folkhälsoinstitut •Socialstyrelsen •Kommuner och landsting •Statens institutionsstyrelse •Statens skolverk •Ungdomsstyrelsen •Rikspolisstyrelsen •Åklagarmyndigheten •Skatteverket •Kriminalvården •Kronofogdemyndigheten •Tullverket •Kustbevakningen •Trafikverket •Transportstyrelsen •Läkemedelsverket •Konsumentverket

5 Nationell strategi för ANDT-politiken 2011-2015 Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Målet innebär: -en nolltolerans mot narkotika och dopning, -att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak, -att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bl.a. genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor.

6 Kommunalt ansvar

7 Politisk referensgrupp Länssamverkansgruppen för ANDT-frågor Referensgrupp frivilligorganisationer Samhällsråd Värmland Organisation ANDT-förebyggande arbete i Värmland Länsstyrelsens ANDT-funktioner ANDT-samordnare/kontaktperser, tobaks-/alkoholhandläggare, styrgrupper i länets 16 kommuner Mentorsgrupp alkoholhandläggare Mentorsgrupp Lokala samordnare ANDT frågor Arbetsgrupper t ex Länsgruppen mot dopning

8 Länsstrategi ANDT 2012-2015 •Gemensam plattform för ett samlat agerande på länsnivå •Inspirationskälla och vägledning för lokalt arbete

9 Nationellt mål 1 – Minskad tillgång till ANDT •Pris alkohol •Pris cigaretter och snus •Priserna på hasch och marijuana •Priserna på amfetamin och kokain •Antalet systembolagsbutiker •Antalet systembolagsombud •Antalet detaljhandelsställen för folköl och försäljningsställen för tobaksprodukter •Antalet restauranger med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten •Inga tecken på ökad anskaffning eller tillgänglighet av alkohol och tobak. •Narkotikaindikatorn pekar åt samma håll

10 Nationellt mål 2 – Skydda barn mot skadliga effekter Centrala och tillförlitliga data på området saknas •Andelen gravida som röker och andelen rökande spädbarnsföräldrar

11 Nationellt mål 3 – Minska ungas användande av ANDT •Alla alkoholmått Tydligast i årskurs 9 men även bland gymnasieelever •Tobaksbruket årskurs 9 •Gymnasiets år 2 andelen tobakskonsumenter •Narkotikaanvändningen pojkar gymnasiet Sammantaget har ungdomars användning av alkohol och/eller tobak och/eller narkotika minskat över tid och har inte ersatts av motsvarande ökningar av narkotika- och/eller tobaksbruk

12 Nationellt mål 4 – Minska skadligt bruk, missbruk eller beroende av ANDT •Tidsserier alkohol och tobak bland vuxna •Cannabis •Dopning – låga siffror och saknas data över tid •Beroende och missbruk kan inte följas över tid •2012 visar på högst andel beroende för tobak (snus för män och cigaretter för kvinnor), följt av alkohol och narkotikasiffrorna ligger mycket lägre

13 Nationellt mål 5 – Ökad tillgänglighet till vård och stöd •Inga tillförlitliga mått finns i dag som kan användas för att följa upp långsiktigt mål 5

14 Nationellt mål 6 – Minska döda och skadade av ANDT Ingen helt entydig bild av alkoholskadeutvecklingen •Dödsorsaksstatistik, slutenvårdsstatistik och uppgifter om våld och rattfylleri – viss ökning i början, nedgång senare år ? Ingen entydlig bild av narkotikaskador •Narkotikadödlighet utifrån narkotikaindex •Rättsmedicinskt undersökta dödsfall och data från slutenvård •Tobaksrelaterad dödlighet - Kvinnor Män

15 Insatser i Värmland 2013 •Bibehålla och utveckla organisation och struktur •Utveckla och kvalitetssäkra påbörjat arbete •Utveckla samverkan och involvera ännu fler aktörer, frivilligorg. •Utveckla samverkan mellan tillsyns-, ANDT-förebyggande-, folkhälso- och brottsförebyggande arbete •Kommunbesök, nätverksträffar •Utbildningsinsatser inom områdena: cannabis, barn i riskmiljöer, motiverande samtal •Projekt: Dopning, Småkommuner, Rökfria skolgårdar, Tänk om

16 Maude Johansson ANDT-samordnare Länsstyrelsen Värmland Maude.johansson@lansstyrelsen.se 010-2247333 Kontaktuppgifter


Ladda ner ppt "Erfarenhetsdagen 21 oktober 2013 Länsstyrelsens ANDT-uppdrag ANDT-strategin Lägesrapport Aktuellt i Värmland."

Liknande presentationer


Google-annonser