Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare KS 20060423.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare KS 20060423."— Presentationens avskrift:

1 Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare KS 20060423

2 Medverkande organisationer Banverket Fortifikationsverket Jernhusen AB Luftfartsverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket Specialfastigheter Sverige AB Statens fastighetsverk Riksdagsförvaltningen Vasallen AB Svenska Kraftnät Vägverket

3 Samverkansforum representerar (2005) En byggnadsarea på närmare 10 miljoner m 2 C:a 100 000 km vägar C:a 17 000 km järnvägar C:a 15 000 km kraftledningar 39 flygplatser 8 milj hektar mark, som utgör c:a 17 % av Sveriges yta.

4 Bakgrund Samverkansforum inrättades 2001 till följd av regeringens uppdrag att utveckla byggherre- och förvaltarrollen genom förbättrad samverkan inom statlig verksamhet

5 Syfte Samverkansforum ska bidra till  ett brett erfarenhetsutbyte och utveckling i gemensamma frågor bland statliga byggherrar och förvaltare.  att statligt byggande och förvaltning utvecklas till ett föredöme såväl inom Sverige som i ett internationellt perspektiv.

6 Vision "Helt rätt i statligt byggande och förvaltning "

7 Verksamhetsområden Arbetet i Samverkansforum spänner över många verksamhetsområden alltifrån teknikutveckling, upphandling, regler & avtal och arbetsmiljö till arkitektur &kulturmiljö och hållbar utveckling. Arbetssättet präglas av helhetssyn och samverkan. Erfarenhetsåterföring och sökande efter "Best Practice" är viktiga delar.

8 Organisation Samverkansforum Styrgrupp Nätverk Arkitektur & kulturmiljö Nätverk Hållbar utveckling Nätverk Projekt ledning Nätverk Verksam hetslednings system Nätverk Förvalt ning Speciella projekt Nätverk Regler och avtal Ledningsgrupp Kansli

9 STYRGRUPPEN Samverkansforums högsta beslutande organ är STYRGRUPPEN Styrgruppen  består av representanter för de medverkande organisationernas högsta ledning  träffas vanligen en gång per år. Styrgruppen fastställer  verksamhetsidé, vision och strategiska mål  verksamhetsplan och budget samt årsavgifter

10 LEDNINGSGRUPPEN LEDNINGSGRUPPEN är Samverkansforums verkställande ledning och består av en representant från varje medlem. LEDNINGSGRUPPEN sammanträder 5 – 6 gånger per år och beslutar om den löpande verksamheten Studiebesök i Bryssel okt 2005 Foto: Reinar Johansson

11 KANSLIET Samverkansforums kansli svarar för administrationen av Samverkansforum svarar för Samverkansforums hemsida tar fram underlag i speciella projekt samordnar nätverkens arbete fungerar som bollplank för nätverken svarar för kontakten med den Nationella byggsamordnaren bevakar omvärlden

12 Samverkansforums kansli KANSLIET finns på Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Telefon 070 – 686 71 58 E-post info@samverkansforum.nuinfo@samverkansforum.nu Webbwww.samverkansforum.nuwww.samverkansforum.nu Kansliet delar kontor med Byggherreforum, BQR, BIC, FIA, Kretsloppsrådet, den Nationella byggsamordnaren m.fl.

13 Arbetsformer Arbetet bedrivs huvudsakligen nätverk samt i viss utsträckning som särskilda projekt I NÄTVERKEN deltar personer från medlemmarna i Samverkansforum. - Vid behov kan personer från andra organisationer och myndigheter adjungeras. Nätverkens arbete samordnas vid särskilda möten

14 Nätverk i Samverkansforum Arkitektur och kulturmiljö Förvaltning – nytt 2005 Hållbar utveckling Projektledning – nytt 2006 Regler och avtal Verksamhetsledningssystem – nytt 2006 Kvalitetskedjan - avslutat 2005

15 Utvecklingsprojekt Nätverket för arkitektur och kulturmiljö planerar följande, se VP 2006: Projektredovisning – Goda exempel – fortsättning Utbildningspaket - Regeringens handlingsprogram 5 år senare – fortsättning Årlig seminariedag kring arkitekturfrågor – nytt Träbyggnadsprojekt – förstudie - nytt

16 Utvecklingsprojekt Nätverket för förvaltning planerar följande - se VP 2006: Definition och gränsdragning av begreppen Drift, Underhåll och Investering Energi  effektivisering och nyckeltal  samarbete med Energialliansen

17 Utvecklingsprojekt Nätverket för hållbar utveckling planerar följande – se VP 2006: Hållbar utveckling i flera dimensioner – fortsättning Branchnyckeltal - fortsättning Bygg- & rivningsavfall – kartläggning av rutiner för hantering hos medlemsorganisationerna

18 Utvecklingsprojekt Nätverket för projektledning planerar följande - se VP 2006.  Kartläggning av rutiner för projektledning hos medlemsorganisationerna  Nätverket startar 2006 och förutsätter ett utbyte med övriga nätverk inom flera områden  Kontakter med ByggherreForum är naturligt

19 Utvecklingsprojekt Nätverket för regler och avtal planerar följande – se VP 2006: Lagen om offentlig upphandling - fortsätter AB-regelverket - fortsätter Uppföljning av leverantörer - fortsätter

20 Utvecklingsprojekt Nätverket för verksamhetsledningssystem planerar följande - se VP 2006  Kartläggning av verksamhetsledningssystem som används hos medlemsorganisationerna  Med ledningssystem avses kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöledningssystem m.fl.


Ladda ner ppt "Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare KS 20060423."

Liknande presentationer


Google-annonser