Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare KS 20060423.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare KS 20060423."— Presentationens avskrift:

1 Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare KS

2 Medverkande organisationer Banverket Fortifikationsverket Jernhusen AB Luftfartsverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket Specialfastigheter Sverige AB Statens fastighetsverk Riksdagsförvaltningen Vasallen AB Svenska Kraftnät Vägverket

3 Samverkansforum representerar (2005) En byggnadsarea på närmare 10 miljoner m 2 C:a km vägar C:a km järnvägar C:a km kraftledningar 39 flygplatser 8 milj hektar mark, som utgör c:a 17 % av Sveriges yta.

4 Bakgrund Samverkansforum inrättades 2001 till följd av regeringens uppdrag att utveckla byggherre- och förvaltarrollen genom förbättrad samverkan inom statlig verksamhet

5 Syfte Samverkansforum ska bidra till  ett brett erfarenhetsutbyte och utveckling i gemensamma frågor bland statliga byggherrar och förvaltare.  att statligt byggande och förvaltning utvecklas till ett föredöme såväl inom Sverige som i ett internationellt perspektiv.

6 Vision "Helt rätt i statligt byggande och förvaltning "

7 Verksamhetsområden Arbetet i Samverkansforum spänner över många verksamhetsområden alltifrån teknikutveckling, upphandling, regler & avtal och arbetsmiljö till arkitektur &kulturmiljö och hållbar utveckling. Arbetssättet präglas av helhetssyn och samverkan. Erfarenhetsåterföring och sökande efter "Best Practice" är viktiga delar.

8 Organisation Samverkansforum Styrgrupp Nätverk Arkitektur & kulturmiljö Nätverk Hållbar utveckling Nätverk Projekt ledning Nätverk Verksam hetslednings system Nätverk Förvalt ning Speciella projekt Nätverk Regler och avtal Ledningsgrupp Kansli

9 STYRGRUPPEN Samverkansforums högsta beslutande organ är STYRGRUPPEN Styrgruppen  består av representanter för de medverkande organisationernas högsta ledning  träffas vanligen en gång per år. Styrgruppen fastställer  verksamhetsidé, vision och strategiska mål  verksamhetsplan och budget samt årsavgifter

10 LEDNINGSGRUPPEN LEDNINGSGRUPPEN är Samverkansforums verkställande ledning och består av en representant från varje medlem. LEDNINGSGRUPPEN sammanträder 5 – 6 gånger per år och beslutar om den löpande verksamheten Studiebesök i Bryssel okt 2005 Foto: Reinar Johansson

11 KANSLIET Samverkansforums kansli svarar för administrationen av Samverkansforum svarar för Samverkansforums hemsida tar fram underlag i speciella projekt samordnar nätverkens arbete fungerar som bollplank för nätverken svarar för kontakten med den Nationella byggsamordnaren bevakar omvärlden

12 Samverkansforums kansli KANSLIET finns på Vasagatan 52, Stockholm Telefon 070 – E-post Webbwww.samverkansforum.nuwww.samverkansforum.nu Kansliet delar kontor med Byggherreforum, BQR, BIC, FIA, Kretsloppsrådet, den Nationella byggsamordnaren m.fl.

13 Arbetsformer Arbetet bedrivs huvudsakligen nätverk samt i viss utsträckning som särskilda projekt I NÄTVERKEN deltar personer från medlemmarna i Samverkansforum. - Vid behov kan personer från andra organisationer och myndigheter adjungeras. Nätverkens arbete samordnas vid särskilda möten

14 Nätverk i Samverkansforum Arkitektur och kulturmiljö Förvaltning – nytt 2005 Hållbar utveckling Projektledning – nytt 2006 Regler och avtal Verksamhetsledningssystem – nytt 2006 Kvalitetskedjan - avslutat 2005

15 Utvecklingsprojekt Nätverket för arkitektur och kulturmiljö planerar följande, se VP 2006: Projektredovisning – Goda exempel – fortsättning Utbildningspaket - Regeringens handlingsprogram 5 år senare – fortsättning Årlig seminariedag kring arkitekturfrågor – nytt Träbyggnadsprojekt – förstudie - nytt

16 Utvecklingsprojekt Nätverket för förvaltning planerar följande - se VP 2006: Definition och gränsdragning av begreppen Drift, Underhåll och Investering Energi  effektivisering och nyckeltal  samarbete med Energialliansen

17 Utvecklingsprojekt Nätverket för hållbar utveckling planerar följande – se VP 2006: Hållbar utveckling i flera dimensioner – fortsättning Branchnyckeltal - fortsättning Bygg- & rivningsavfall – kartläggning av rutiner för hantering hos medlemsorganisationerna

18 Utvecklingsprojekt Nätverket för projektledning planerar följande - se VP  Kartläggning av rutiner för projektledning hos medlemsorganisationerna  Nätverket startar 2006 och förutsätter ett utbyte med övriga nätverk inom flera områden  Kontakter med ByggherreForum är naturligt

19 Utvecklingsprojekt Nätverket för regler och avtal planerar följande – se VP 2006: Lagen om offentlig upphandling - fortsätter AB-regelverket - fortsätter Uppföljning av leverantörer - fortsätter

20 Utvecklingsprojekt Nätverket för verksamhetsledningssystem planerar följande - se VP 2006  Kartläggning av verksamhetsledningssystem som används hos medlemsorganisationerna  Med ledningssystem avses kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöledningssystem m.fl.


Ladda ner ppt "Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare KS 20060423."

Liknande presentationer


Google-annonser