Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA!."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA!

2 VI SOM ÄR HÄR: Susanne Moberg - Projektledare
Alexander Erixson - Planarkitekt Emma Färje Gustafsson - Planarkitekt Mahmood Mohammadi - Trafikplanerare Anna Ek - Park och natur - Landskapsarkitekt

3 SYFTE MED MÖTET Att berätta om kommande arbete Samla in synpunkter

4 Agenda: Bakgrund - vad har hänt? Vårt uppdrag Kommunstyrelsens beslut
Kommande arbete – Detaljplanen Din möjlighet att påverka De två förslagen Frågestund Tid till enskilda frågor Slut ca 19:30

5 BAKGRUNDSINFORMATION
Uppdrag att hitta mark för studentbostäder Intresseanmälan Juryarbete – Nacka kommun, SSCO, jagvillhabostad.nu Alphyddan och Ektorp Hyris och SBC Bo Beslut kommunstyrelsen

6 KS beslut och vårt uppdrag
Kommunstyrelsen antar startpromemorian.  ”I arbetet ska man pröva både nya bostäder men också förutsättningarna för att lösa Alphyddans parkeringsproblem och särskilt beakta kvalitet och omfattning av områdets friytor. Bostadsprojektet kan under planprocessen komma att justeras om det bedöms att viktiga grönytor behöver säkras. En dialog om detta ska föras med berörda” 

7 VAD ÄR EN DETALJPLAN Detaljplanen reglerar i detalj hur marken och vattnet ska användas inom ett tydligt avgränsat område Krav på DP vid samlad bebyggelse Är marken/vattnet lämpad för föreslagen bebyggelse? Omfattning Innehåll Utformning Störningsskydd P-behov m.m. Avvägning mellan enskilda och allmänna intressen

8 Att ta fram en detaljplan
Planchefen el Miljö- och stadsbyggnads-nämnden beslutar att förslaget ska skickas på samråd. Miljö- och stadsbyggnads- nämnden beslutar att förslaget ska ställas ut. Antagande = kommun-fullmäktiges slutliga beslut om detaljplanen Laga kraft = detaljplanen börjar gälla Samråd Granskning Bearbetning av förslaget Bearbetning av förslaget Förslag tas fram Ev över- prövning Ytterligare möjlighet för boende och remissinstanser att lämna synpunkter Start-PM MSN, KSSU, KS Boende och remissinstanser får tycka till Länsstyrelsen Mark- och miljödomstolen

9 PRELIMINÄR TIDPLAN Framtagande av planförslag april – sept
Ev. ny informationsträff sept Samråd okt Samrådsmöte okt Granskning mars Antagande juni – sept 2014 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

10 DIN MÖJLIGHET ATT PÅVERKA:
SAMRÅD: Förslaget skickas ut på remiss samt visas på bibliotek och i Nacka stadshus Samrådsmöte Synpunkter skickas skriftligen till kommunen GRANSKNING Samrådssynpunkter presenteras Möjlighet att skicka in synpunkter igen

11

12

13 HYRIS

14 HYRIS

15 SBC Bo

16 SBC Bo

17 VAD ÄR VIKTIGAST FÖR DIG?
Fyll i ett kort!

18 TACK!


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA!."

Liknande presentationer


Google-annonser