Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA!. VI SOM ÄR HÄR: Susanne Moberg - Projektledare Alexander Erixson - Planarkitekt Emma Färje Gustafsson - Planarkitekt Mahmood Mohammadi - Trafikplanerare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA!. VI SOM ÄR HÄR: Susanne Moberg - Projektledare Alexander Erixson - Planarkitekt Emma Färje Gustafsson - Planarkitekt Mahmood Mohammadi - Trafikplanerare."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA!

2 VI SOM ÄR HÄR: Susanne Moberg - Projektledare Alexander Erixson - Planarkitekt Emma Färje Gustafsson - Planarkitekt Mahmood Mohammadi - Trafikplanerare Anna Ek - Park och natur - Landskapsarkitekt

3 SYFTE MED MÖTET Att berätta om kommande arbete Samla in synpunkter

4 Agenda: Bakgrund - vad har hänt? Vårt uppdrag Kommunstyrelsens beslut Kommande arbete – Detaljplanen Din möjlighet att påverka De två förslagen Frågestund Tid till enskilda frågor Slut ca 19:30

5 BAKGRUNDSINFORMATION Uppdrag att hitta mark för studentbostäder Intresseanmälan Juryarbete – Nacka kommun, SSCO, jagvillhabostad.nu Alphyddan och Ektorp Hyris och SBC Bo Beslut kommunstyrelsen 2013-03-25

6 KS beslut och vårt uppdrag Kommunstyrelsen antar startpromemorian. ”I arbetet ska man pröva både nya bostäder men också förutsättningarna för att lösa Alphyddans parkeringsproblem och särskilt beakta kvalitet och omfattning av områdets friytor. Bostadsprojektet kan under planprocessen komma att justeras om det bedöms att viktiga grönytor behöver säkras. En dialog om detta ska föras med berörda”

7 VAD ÄR EN DETALJPLAN Detaljplanen reglerar i detalj hur marken och vattnet ska användas inom ett tydligt avgränsat område – Krav på DP vid samlad bebyggelse – Är marken/vattnet lämpad för föreslagen bebyggelse? – Omfattning – Innehåll – Utformning – Störningsskydd – P-behov m.m. – Avvägning mellan enskilda och allmänna intressen

8 Att ta fram en detaljplan Samråd Granskning Ev över-prövning Förslag tas fram Antagande =kommun-fullmäktigesslutliga beslutom detaljplanen Laga kraft =detaljplanenbörjar gälla Boende och remissinstanser får tycka till Ytterligare möjlighet för boende och remissinstanser att lämna synpunkter Bearbetningav förslaget Bearbetningav förslaget Planchefen el Miljö- och stadsbyggnads- nämnden beslutar att förslaget ska skickas på samråd. Miljö- och stadsbyggnads- nämnden beslutar att förslaget ska ställas ut. 1.Länsstyrelsen 2.Mark- och miljödomstolen Start-PM MSN, KSSU, KS

9 PRELIMINÄR TIDPLAN Framtagande av planförslagapril – sept Ev. ny informationsträffsept Samrådokt Samrådsmöteokt Granskningmars Antagande juni – sept 2014 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

10 DIN MÖJLIGHET ATT PÅVERKA: SAMRÅD: Förslaget skickas ut på remiss samt visas på bibliotek och i Nacka stadshus Samrådsmöte Synpunkter skickas skriftligen till kommunen GRANSKNING Samrådssynpunkter presenteras Möjlighet att skicka in synpunkter igen

11

12

13 HYRIS

14

15 SBC Bo

16

17 VAD ÄR VIKTIGAST FÖR DIG? Fyll i ett kort! www.nacka.se/alphyddan

18 TACK!


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA!. VI SOM ÄR HÄR: Susanne Moberg - Projektledare Alexander Erixson - Planarkitekt Emma Färje Gustafsson - Planarkitekt Mahmood Mohammadi - Trafikplanerare."

Liknande presentationer


Google-annonser