Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningsstöd. •Uppdrag, process och tidplan •Politiska ställningstaganden för nytt regelverk •Frågestund i grupper Upplägg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningsstöd. •Uppdrag, process och tidplan •Politiska ställningstaganden för nytt regelverk •Frågestund i grupper Upplägg."— Presentationens avskrift:

1 Föreningsstöd

2 •Uppdrag, process och tidplan •Politiska ställningstaganden för nytt regelverk •Frågestund i grupper Upplägg

3 •Utgångspunkter: Idrottspolitisk handlingsplan och förslag till kulturpolitisk handlingsplan •Se över det samlade stödet till föreningslivet utifrån det idrottspolitiska handlingsprogrammet. (Åtagande för KFN i verksamhetsplan och årsplan 2011) •Regler för bidrag ska vara begripliga, transparenta och framtagna i samverkan med föreningarna. (Idrottspolitisk handlingsplan) Detta innebär att förslagen i remissen enbart rör det stöd (lokaler och bidrag) som kultur- och fritidsnämnden tillhandahåller. För stöd från kommunstyrelsen eller övriga nämnder, svarar de som handhar stödet idag. Uppdrag och utgångspunkter

4 •Styrgrupp: Mona Kanaan, Anette Stavehaug, Maria Buco •Projektledare: Stina Edqvist •Projektmedarbetare: Mattias Anglemark och Stefan Axberg •Öppna möten med föreningar •Diskussioner i råd, forum, nämnder och utskott •Skriftliga synpunkter från föreningar •Vi har även läst remissvaren till idrottspolitisk och kulturpolitisk handlingsplan samt konsultrapport om idrottsföreningarnas inställning till kommunens stöd Process

5 •Mars 2012: Remissvar lämnas senast 20 mars, rapport klar om det samlade stödet per förening •April 2012: Beslut i kultur- och fritidsnämnden •Juni 2012: Beslut i kommunfullmäktige •Hösten 2012: Information till föreningar, ansökningar om bidrag och behandling av ansökningar •Nya regler införs för bidrag avseende 2013 Tidplan framåt

6 •April: Kultur- och fritidsnämnden beslutar om behov, prioriteringar och möjliga effektiviseringar inför 2013 samt förslag till investeringar 2013-2017 •Juni: Kommunfullmäktige beslutar hur mycket kultur och fritid får totalt 2013 samt vilka investeringar som ska göras 2013- 2017 •Oktober: Kultur- och fritidsnämnden beslutar om en preliminär budget 2013 •December: Kultur- och fritidsnämnden beslutar om en definitiv budget och fördelar det första medlen enligt det nya regelverket Vem bestämmer om pengarna och när?

7 Intäkter -Medlems- avgifter -Försäljning -Sponsring -Andra bidrag -Etc. Kostnader -Hyra -Material -Löner -Etc. Bidrag Ideellt arbete Lokal- subvention Verksamhet är föreningens ansvar Kommunen ger stöd till föreningar för verksamhet genom bidrag och lokalsubventioner utifrån politiska prioriteringar

8 •Verksamhet är föreningars ansvar. Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar för viss verksamhet genom bidrag och lokalsubventioner. •Det finns inte behov av någon omfattande omfördelning av föreningsstödet för kultur respektive idrott. Däremot behöver regelverket för stöd bli mer likvärdigt. Politiska ställningstaganden: allmänt

9 •Lokalsubventioner är en viktig del kultur- och fritidsnämndens föreningsstöd och bör komma så många som möjligt till del. •En anpassning av lokalstödet behöver göras för att situationen ska bli mer likvärdig mellan föreningar med lokalsubventioner och föreningar med bidrag för egna anläggningar. •Kultur- och fritidsnämnden subventionerar verksamhets- lokaler som bedöms som angelägna, som delas av flera föreningar, allmänhet och/eller kommunala verksamheter och där nämnden har kvar rådighet över hur lokalerna ska användas. Politiska ställningstaganden: lokalsubventioner

10 •Lokalsubventioner i kultur- och fritidsnämndens prislista för hyra av lokaler delas in i tre nivåer: 1) barn- och ungdomsverksamhet i stödberättigad förening, 2) vuxenverksamhet i stödberättigad förening, 3) övriga föreningar, allmänhet och företag. Vid matcher och arrangemang med inträde gäller särskilda hyresnivåer. •Fördelning av tider per säsong mellan föreningar ska göras i samråd med berörda föreningar och med utgångspunkt från antalet aktiva medlemmar i en förening. •Tider i kultur- och fritidsnämndens anläggningar ska fördelas så att barn och unga tilldelas tider före vuxna. Flickor och pojkar respektive män och kvinnor ska ha lika god möjlighet att använda en anläggning under attraktiva tider.

11 •Kultur- och fritidsnämnden ska ge kontanta bidrag till 1) verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, 2) publik verksamhet och 3) verksamhet med särskild samhällsnytta. •Antalet bidragsformer ska minskas samtidigt som respektive form breddas för att underlätta tydlighet och flexibilitet. •Bidrag för lokaler och anläggningar förändras för att uppnå högre grad av likvärdighet och tydlighet. Politiska ställningstaganden: kontanta bidrag

12 Lokalsubventioner Verksamhet för barn, unga och personer med funktions- nedsättning Publik verksamhet Verksamhet med särskild samhälls- nytta Utbildnings- bidrag Stimulans- bidrag Aktivitets- medlems- bidrag Bidrag för lokaler och anläggningar Arrangemangs- bidrag Bidrag för samlingslokaler Årligt bidrag

13 •För att få stöd från kultur- och fritidsnämnden krävs att en förening lever upp till de krav kommunen ställer med utgångspunkt från de idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna. •Relationen mellan kultur- och fritidsnämnden och föreningar ska präglas av ömsesidigt förtroende. •Kontroll av föreningar sker vid ansökan om att bli stödberättigad förening, genom löpande uppföljning, vid stickprovskontroller och när det uppstår misstanke om att en förening inte uppfyller kraven. Föreningar ska kunna redovisa kostnader för de verksamheter som de får kontanta bidrag för. Politiska ställningstaganden: kriterier för stöd

14 •Regler för fördelning av kansli- och förrådslokaler i kultur- och fritidsnämndens lokaler. •Regelverk för uppdragsersättningar. •Information om stöd i form av personresurser inom kultur- och fritidsnämnden. •Samordning av kommunens stöd till föreningar vid arrangemang. •Regelverk för möjligheter till intäkter vid nyttjande av kultur- och fritidsnämndens lokaler. •Riktlinjer för sponsring från kommunala bolag. •Ansvar för underhåll av kommunägda anläggningar. •Ansvarsfördelning mellan nämnder för fördelning av bidrag. •Översyn av handläggningsrutiner för kultur- och fritidsnämndens bidrag. Politiska ställningstaganden: vidare utredningar

15 Svar från •Mona Kaanan, kultur- och fritidsnämndens ordförande •Anette Stavehaug, kultur- och fritidsnämndens vice ordförande •Magnus Arreflod, Torshälla stads nämnds ordförande •Eva Königsson, förvaltningschef •Stina Edqvist, projektledare •Mattias Anglemark, ekonomi- och tf fritidschef •Anette Pallhed Nordh, informations- och tf kulturchef •Jörgen Hedberg, Sörmlandsidrotten •Lahja Molin, idrottens samorganisation i Eskilstuna Frågor?


Ladda ner ppt "Föreningsstöd. •Uppdrag, process och tidplan •Politiska ställningstaganden för nytt regelverk •Frågestund i grupper Upplägg."

Liknande presentationer


Google-annonser