Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska socialfonden avstamp i Europa 2020-strategin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska socialfonden avstamp i Europa 2020-strategin"— Presentationens avskrift:

1 Europeiska socialfonden 2014-2020 avstamp i Europa 2020-strategin
Svenska ESF-rådet

2 Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet
Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från Stärkt fokus på resultat och effekter Ökad samordning med den nationella arbetsmarknadspolitiken. Socialfonden ska förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå målsättningarna i Europa 2020 Projekt, temagrupper och processtöd har fantastiska resultat att bygga på Europa 2020 = Europa 2020-strategin utgör sedan juni 2010 EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Syftet med strategin är att förbättra förutsättningarna för full sysselsättning och hållbar tillväxt för alla till år Strategin bygger på tre prioriteringar som ska förstärka varandra: - smart tillväxt; utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation, - hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi, samt - tillväxt för alla; stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.

3 Fondsamverkan Socialfonden ska samverka med de övriga tre europeiska struktur- och investeringsfonderna: Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden. Arbetet med lokalt ledd utveckling görs om till ett eget program, LLU, som ska förvaltas av Jordbruksverket. 70 miljoner har avsatts från socialfonden.

4 Framtagandet av handlingsplaner & tidplan
Förslag till ett nytt nationellt socialfondsprogram beslutades av regeringen den 27 mars och har överlämnats till EU- kommissionen Kommissionen bereder programmet under april-oktober 2014 Programmet beräknas starta 2014/2015 Regionala handlingsplaner – regionalt tillväxtansvariga Nationell handlingsplan – Svenska ESF-rådet

5 Europeiska socialfonden 2007-2013
erfarenheter

6

7 Europeiska socialfonden 2014-2020 ska
Stärka individer: Kompetensutveckla anställda (eller ideella) Möjligheter för människor långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare den Stärka samhällsstrukturer: Skapa samverkan mellan aktörer för att förbättra arbetsmarknaden Skapa metoder/”utbildningar” för att förbättra arbetsmarknaden

8 Horisontella principer
28/3 ,enl utk Mål 10 Investera i utbildning och yrkesutbildning för livslångt lärande Mål 8 Främja varaktig sysselsättning o rörlighet Mål 9 Främja social integration, bekämpa fattigdom och diskriminering Mål 8 Främja varaktig sysselsättning o rörlighet Tematiska mål Investerings-prioriteringar 10.3 Stärka tillgång till livslångt lärande höja arbetskraft kunskaper 10.4 Underlätta övergång från utbildning till arbetsliv. 8.1 Tillgång till sysselsättning för arbets- sökande 8.2 Varaktig integration av ungdomar 9.1 Aktiv inkludering för att öka anställbarhet 8.2 Varaktig integration av ungdomar Program- område Programområde 1, Kompetensförsörjn Programområde 2, Öka övergångarna till arbete Programområde 3, Sysselsn.initiativet Mål 1:1 Bidra till sysselsättn, tillväxt och hållb arbetsliv. Kompetens- utveckling för anställda och målgrupp po 2 Mål 1:2 Utveckla o tillämpa metoder för stärka koppling utbildning och arbetsliv Mål 2:1 Tillämpa och utv metoder f arbetslösa komma närmare arbetsmarkn. Mål 2:2 Tillämpa och utveckla metoder för underlätta ungas etablering på arbetsmarknad Mål 2:3 Tillämpa och utveckla metoder för de som står långt ifrån arbets- marknaden, sammansatt problematik Mål 3:1 Bidra t ökad sysselsättn bland unga, Sydsverige, Norra Mellansverige och Mellersta Norrland. Mål Programområde 4, tekniskt stöd Programområden knyter an till tre av de 11 tematiska mål som framgår av det gemensamma ramverket för ESI-fonderna. De 11 tematiska målen omfattar 17 olika investeringprioriteringar varav socialfonden omfattar 5 av dem. Förutom Även tematisk mål 3 öka konkurrenskraft hos små och medelstora företag Mål 4, Stödja övergång till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer Mervärde; mål 3, mål 4, Målgrupp Sysselsatta och målgrupp po 2 Organisationer, myndigheter, företag Arbetslösa med flera Unga kvinnor och män (15-24 år) Arbetslösa m fl med sammansatt problematik Arbetslösa unga i Sydsverige, Norra Mellan Sv, Mell Norrland Horisontella principer

9 Programområde 1 och 2 Målgrupperna i programområde 1 och 2 kan blandas och verksamma i ideella sektorn kan få kompetensutveckling. Jämställdhetsintegrering, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, likabehandling och hållbar ekologisk utveckling ska genomsyra hela programmet och dess insatser. Det transnationella arbetet kommer att fokusera på Östersjöstrategin.

10

11 Inriktning programområde 1:1 Kompetensförsörjning
Satsningarna ska bidra till att ställningen på arbetsmarknaden stärks för alla deltagande och till att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens. Kompetensutveckling i små och medelstora företag är särskilt betydelsefull Prioritet ska ges till bransch- och partsgemensamma projektinitiativ som via kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen syftar till att bredda vägarna in på arbetsmarknaden för personer som saknar relevant yrkeserfarenhet och tillhör de prioriterade grupperna.

12 Målgrupp programområde 1:1
Sysselsatta, såväl företagare som anställda, inom privat och offentlig sektor samt verksamma inom ideell sektor. Målgruppen omfattar dessutom kvinnor och män som är prioriterade i programområde 2.

13

14 Inriktning programområde 1:2 Kompetensförsörjning
Stärkt koppling utbildning och arbetsliv Utveckla och tillämpa metoder och former för samverkan som förstärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Både reguljär utbildning och yrkesintroduktionsanställningar. Utveckla utbildningar i samverkan mellan ex utbildningsanordnare och näringsliv. Bygga upp stödstrukturer för lärande på arbetsplatsen för de grupper som inte omfattas av det statliga stödet för yrkesintroduktionsanställningar.

15 Målgrupp programområde 1:2
Organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.

16 Inriktning programområde 2 Ökade övergångar till arbete
Bidra till ökad övergång till arbete eller att deltagarna kommer närmare arbete. Möjligheter till individanpassning och samverkan. Exempel på insatser: utbildning, praktik och matchning till arbete, rehabilitering, förberedande insatser t.ex. validering.

17

18 Inriktning programområde 2:1
Insatserna ska riktas till de som står särskilt långt från arbetsmarknaden med sammansatt problematik ex ohälsa eller funktionsnedsättning. Särskilt anslag för att kompensera låg deltagarersättning. Samverkan med Af bör särskilt prioriteras. Utbildning, praktik, arbete men även behov av rehabilitering och förberedande insatser, ex validering. Matchning. Insatser som främjar rörlighet inom EU med koppling till Af:s EURES verksamhet. Bekosta det som ej kan bekostas av EURES! Målgrupp i det fallet är ALLA arbetssökande. Utbildning för sysselsatta i t ex handledning och anpassning av arbetets innehåll och organisering.

19 Målgrupp programområde 2:1
unga (15-24 år), arbetslösa mer än 3 månader långtidsarbetslösa (mer än 12 månader) har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga nyanlända invandrare är eller varit sjukskrivna och som har behov av stöd för återgång i arbete personer inom den privata, offentliga och den ideella sektorn, vilka kan bidra till att stärka övergången till arbete för prioriterade grupperna

20

21 Inriktning programområde 2:2
Tillämpa och utveckla metoder som underlättar unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Insatser till unga som inte fullföljt sina gymnasiestudier eller som varken arbetar eller studerar ska prioriteras. Individanpassning. Förebyggande insatser: relaterad kompetensutveckling för lärare, studie- och yrkesvägledare, elevhälsan, arbetskonsulenter och andra berörda som sin yrkesroll kan bidra till att förebygga skolavhopp.

22 Målgrupp programområde 2:2
unga (15-24 år) personer inom den privata, offentliga och den ideella sektorn, vilka kan bidra till att stärka övergången till arbete för prioriterade grupperna.

23

24 Inriktning programområde 2:3
Insatserna ska riktas till de som står särskilt långt från arbetsmarknaden med sammansatt problematik ex ohälsa eller funktionsnedsättning Tillämpa, pröva och/eller utveckla metoder och arbetssätt för att öka övergångarna till arbete. Individanpassning. Bredda arbetsmarknaden genom socialt företagande och annan verksamhet på ideell grund. Utveckla samverkan mellan relevanta aktörer. Insatser för att skapa en inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

25 Målgrupp programområde 2:3
unga (15-24 år) långtidsarbetslösa(mer än tolv månader) har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga nyanlända invandrare är eller har varit sjukskrivna och som har behov av stöd för återgång i arbete. personer inom den privata, offentliga och den ideella sektorn, vilka kan bidra till att stärka övergången till arbete för prioriterade grupperna Utbildning för sysselsatta i ex handledning och anpassning av arbetets innehåll och organisering.

26 Finansiering Programområde 1 och programområde 2: 5,8 mdkr i EU-medel och 5,8 mdkr i medfinansiering Privat medfinansiering är nytt för denna programperiod Nationellt: 25 % Regionalt: 75 % PO 1: 30% PO 2: 70%

27 Horisontella principer
Är ett verktyg för projektens fokus på viktiga aspekter för ett hållbart och inkluderande arbetsliv Hållbar utveckling Icke-diskriminering och tillgänglighet Jämställdhet mellan kvinnor och män Processtöd för jämställdhet (och tillgänglighet?)

28 Resultatbaserad styrning (RBM)
Projektmodell: Vad vill ni åstadkomma/förändra? Vilka indikatorer fångar in/ingår i denna förändring? Vad är nuläget? Hur kommer projektet att bidra till förändringen? Vilka resurser behövs? BÖRJA I SLUTET!

29 LFA-metoden

30 LFA – planeringsmetod Relevans, genomförbarhet, uthållighet
Omvärldsanalys – brukar finnas färdiga Intressentanalys – OLIKA aktörer Problemanalys – problemträd. Tänk inte för kort! Situationsanalys – vilket är huvudproblemet, vems problem, vad orsakar, vilka effekter. Workshop med dem som ”äger” problemet

31 LFA – planeringsmetod Relevans, genomförbarhet, uthållighet
Målformuleringen, koppla målträd till problemträdet (SMART) Konkret: vilken förändring ska ske, vad ska uppnås, vad leder det till... 5. Aktivitetsplan – vad/hur gör vi + samtliga kostnader (svårt) Specificera nära i tid

32 LFA – planeringsmetod Relevans, genomförbarhet, uthållighet
6. Resursplanering – personal, externa tjänster, lokal, material, resa 7. Indikatorer – berättande mått på måluppfyllelse, kvantitet och kvalitet, Googla, spåna, vrid & vänd, skillnad på indikator och prestation 8. Risk – analys & hantering, värdera riskerna i siffror å agera 9. Analysera förutsättningarna – viktigt! Realistisk! Hanterar någon annan förutsättningarna, vissa problem eller orsaker till huvudproblemet? LFA engagerar intressenterna.. Planering är en process med tid, resurser och personal. Man gör rätt saker sen vilket underlättar genomförandet. Uppföljningen blir möjlig.

33 Transnationalitet

34 Övrigt Medfinanseringskrav – privat / offentlig. Kan vara deltagarefinansiering, bidrag i annat än pengar men också rena kontanter Likviditetskrav – 3 månaders kostnader, förskott Kompetenskrav – eldsjälar och icke eldsjälar Kostnader som uppstår inom projekttiden - förarbete och efterarbete

35 Generella do’s/dont´s rörande ansökningar
Hjälp finansiären att lösa ett angeläget problem; ditt projekt är ett medel för att nå ett mål för någon annan, och inte ett syfte i sig själv. Din ansökan kommer att utvärderas av generalister, inte specialister. Skriv din ansökan med detta i åtanke. Börja i tid. En bra ansökan tar lång tid att skriva och kräver ”vila” mellan arbetscykler. Nästan alla börjar för sent. Ha en tydlig problemformulering: Praktisk, teoretisk, eller allra helst både-och. Många ansökningar saknar en bra problemdiskussion. Följ formalia till punkt och pricka % får avslag på rena formaliabrister. Prof Johan Frishammar, LTU

36 Sociala företag som driver näringsverksamhet som:
har som ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt återinvesterar sina vinster i de egna, eller liknande verksamheter är fristående från offentlig verksamhet

37 Temagrupp Entreprenörskap och Företagande 2007-2013
Temagrupp Entreprenörskap och Företagande är intresserad av inkludering på arbetsmarknaden och egenförsörjning och har därför ett starkt fokus på arbetsintegrerande sociala företag. De arbetsintegrerande sociala företagen binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster. De driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.

38 Socialt ansvarsfull upphandling
Parlamentet och kommissionen menar att både EU och de enskilda medlemsländerna är för dåliga på att utnyttja upphandling som ett strategiskt verktyg för att uppnå miljömässig och social hållbarhet. I jämförelse med andra EU-länder har Sverige inte nått önskvärt resultat.

39 Socialt ansvarsfull upphandling - En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling
”För att stödja sin socialpolitik kan de upphandlande myndigheterna tillämpa sociala hänsyn på en rad olika sätt. Nedan finns en kort lista med exempel på sociala hänsyn som skulle kunna vara relevanta vid offentlig upphandling och som följer upphandlingsdirektiven, och de grund- läggande principerna i EUF”

40


Ladda ner ppt "Europeiska socialfonden avstamp i Europa 2020-strategin"

Liknande presentationer


Google-annonser