Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Min framtid som senior - Vård och omsorg i en ny tid Gösta Bucht Talesperson för vård och omsorg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Min framtid som senior - Vård och omsorg i en ny tid Gösta Bucht Talesperson för vård och omsorg."— Presentationens avskrift:

1 Min framtid som senior - Vård och omsorg i en ny tid Gösta Bucht Talesperson för vård och omsorg

2 SPFs kongress 2014 beslutade att SPF skall arbeta för att en huvudman ska bli ansvarig för vård och omsorg av äldre – en huvudman en lag, en kassa att alla som möter äldre inom vård och omsorg ska ha geriatrisk kompetens, förståelse och insikt i att arbeta i team och att de som leder verksamheten utbildas och förbättras i sitt ledarskap att forskningen inom äldreområdet prioriteras och att finansiella medel för det öronmärks att anhörigstödet förbättras, skillnader mellan kommuner arbetas bort och att villkoren för att klara av att vara anhörigvårdare är lika oavsett ålder Vård och omsorg i en ny tid

3 SPFs kongress 2014 beslutade att SPF skall arbeta för (forts.) att de kommunala pensionärsråden utvecklas och får större inflytande och att det lagstadgas om att de ska finnas i alla kommuner att lagen om valfrihet i vård och omsorg blir obligatorisk att informationstekniken i vården förbättras, e-hälsa utvecklas och att den görs tillgänglig för äldre samt att datajournalerna förbättras, förenklas och görs kompatibla med varandra att behovet av speciella insatser inom vård och omsorg för äldre personer med särskilda behov, såsom invandrare, hbtq-personer uppmärksammas och åtgärdas Vård och omsorg i en ny tid

4 att en huvudman ska bli ansvarig för vård och omsorg av äldre – en huvudman en lag, en kassa Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt – KPR/LPR – Distrikt – förening

5 2014-12-14

6

7 Hur ser det ut idag? Vågar jag bli gammal? Mediabild - positiv eller negativ? Samverkan eller stuprör? Personcentrerad vård, integritet, självbestämmande – värdegrund? Kompetensen i äldreomsorgen? IT- verktyg – hjälp eller stjälp?

8 Varför har det blivit som det blev? Ättestupa Fattigvård Fattigauktion/fattighus Ålderdomshem –Rösträtt 1945 Särskilda boenden Generationsseparering Ålderism/Attityder! –Många äldre – ej produktivt, köttberg, samhällets oro

9 Ålderism i vård och omsorg Åldersgränser – Mammografi, PSA, operationer Forskning – Sämre med forskningsmedel Läkemedelsbehandling – för mycket, för lite, olämplig – dålig kunskap, för lite forskning De allra mest sjuka – Organen behandlas, inte hela människan

10 Ålderism i vård och omsorg Socialförsäkringen Sjukersättning upphör vid 65 Rehabersättning upphör vid 65 Handikappersättning, handikappet måste ha uppstått före 65 Bilstöd upphör vid 65 Lagen om särskilt stöd (LSS) – funktionsnedsättningen måste ha uppstått före 65

11 Demografisk förändring ökad överlevnad minskad sjuklighet compression of morbidity Fries 1983

12 Demografin Från pyramid till muffin

13 Demografisk förändring

14 2014-12-14 Åldrandets effekter – tvärsnittsstudier ( j ämför grupper i olika åldrar vid samma tidpunkt) Kroppslängd minskar Vikten går ner Intellektet blir långsammare Muskelstyrkan minskar Lungkapaciteten minskar Konditionen avtar Sociala nätverket minskar

15 2014-12-14 Åldrandets effekter – kohort ( jämför grupper födda vid olika tidpunkter ) Ökande kroppsvikt Ökande livslängd Bättre intellekt Rikare socialt liv Bättre tänder Mindre magsår, gallsjukdom, reumatism Minskande bentäthet, fler frakturer, fler med demenssjukdom

16 2014-12-14

17 Muskelstyrka/Muskelkraft/Kondition

18 Minne/Intelligens 60 Ålder 80 Ålder

19 Vi blir allt friskare! men en del sjukdomar ökar och åldrandets gissel är fr a Demens Depression Frakturer pga Osteoporos

20 2014-12-14 Demens Stabil minnesstörning Personlighetsförändring Försämrat omdöme Planeringssvårigheter Orienteringssvårigheter

21 2014-12-14 Depression Socialt stigma Kroppslig sjukdom Maskerat uttryck S omatisering Samtidig demens Samtidig medicinering

22 Osteoporos

23 Den tredje åldern Laslett 1989 Första åldern: beroende, socialisering, omognad och utbildning Andra åldern: oberoende, mognad, ansvar, förtjänst och sparande TREDJE ÅLDERN: PERSONLIG FULLBORDAN Fjärde åldern: slutligt beroende

24 Faktorer viktiga för ett aktivt åldrande  Känslan av att vara behövd  Fysisk och psykisk aktivitet - träning  Ett bra socialt nätverk  Näringsriktig kost – trivsamma måltider  Skadeförebyggande insatser  Respekt för alkoholen  Rökslut  Rätt användning av läkemedel

25 Minnesträning Associera Visualisera Placera Roligt, förenat med känslor, i samband med fysisk aktivitet Googla på – ca 40.000 träffar 2014-12-14

26 Fysisk aktivitet Stå upp för hälsan! DNA påverkas av måttlig fysisk aktivitet Promenad 10 km/vecka

27 Styrketräning

28 Och hur vill jag ha det om ohälsan slår till Då vill jag vara med och bestämma hur mina behov ska tillgodoses Och kan jag inte bestämma själv så ska min ställföreträdare göra det Barbro Westerholm

29 Och är jag så sjuk att jag måste bo i vård- och omsorgsboende Då vill jag bo i ett boende där jag får träffa andra intresserade av samma saker som jag Då vill jag ha ett rum som passar mina möbler och ett mysigt badrum Då vill jag stiga upp när jag vill och äta frukost på mitt rum om jag vill Då ska måltiderna vara höjdpunkter i dagen Det ska finnas djur i boendet Det ska finnas varierat kulturellt utbud – ideella organisationer har en given plats här Barbro Westerholm

30 SPFs enkät till ett representativt urval av 18 – 79 åriga män och kvinnor Tror du att kvaliteten vad gäller vård och omsorg av äldre kommer bli bättre eller sämre om 10 år? BAS: Allmänheten (n=1009) 51 % Kvinnor Norrland yngre

31 Oavsett om hemtjänst eller äldreboende drivs i privat eller kommunal regi finansieras den med skattemedel. Tycker du att man ska satsa mer eller mindre offentliga medel/skattemedel på framtidens äldrevård? BAS: Allmänheten (n=1009) Kvinnor Norrland

32 Vad oroar du dig mest för inför att bli ålderspensionär? BAS: Ej de som redan är ålderspensionär (n=822) Kvinnor Kvinnor/unga Män/unga

33 Vad vill du kunna önska av din äldreomsorg i framtiden? Max 3 svarsalternativ möjliga. BAS: Allmänheten (n=1009)

34 SVT:s undersökning Januari 2014 > 18 år, >1000 deltagare Jag känner mig trygg med att åldras i Sverige: 67 % stämmer ganska dåligt eller inte alls Vad tycker du om utvecklingen av äldreomsorgen sedan valet 2010? 50 % sämre eller mycket sämre 24 % varken bättre eller sämre eller något bättre Äldreomsorgen generellt fungerar: 33 % mycket eller ganska bra 37 % ganska dåligt 10 % mycket dåligt

35 Humanas undersökning (Utförd av Novus) Maj 2013, 55 – 65 åringar, 1200 intervjuer Känner du oro över att inte få den äldreomsorg du behöver när du blir gammal? 36 % stor oro 50 % viss oro 13 % ingen oro Tror du att dina anhöriga kommer att behöva hjälpa till för att du ska få den omsorg du behöver? 66 % Ja 15 % nej

36 Hur skall vi nå en vision av en god äldrevård och omsorg? En rad utmaningar Önskemål och krav 80+ Sjuklighet? - Demenssjuka ökar, fall/benbrott ökar, depression fortfarande vanligt Kostnader? Kompetent personal? Friska pensionärer, utmaning och positivt Attityder/Ålderism

37 Bostadsrapporten Öka bostadsbyggandet och bygg tillgängligt från början – Anpassa, seniorboenden Försvara rätten att bo kvar så länge man önskar och det är möjligt – RUT avdrag, hemtjänst och hemsjukvård – Efter 90 senior eller särskilt boende utan biståndsprövning

38 Bostadsrapporten Särk stödet för att bygga trygghetsboenden – Permanenta stödet, ta inte bort det Tänk på seniorerna när bostadsbeståndet renoveras Sänk flyttskatten Bra boenden för de allra mest behövande – de demenssjuka, de mest sjuka

39 Organisation och ansvar Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen bör genomarbetas och skrivas samman i en gemensam lag En huvudman - landstingen avvecklas Finansiering för jämlik vård – kommunen ansvarar En huvudman, en lag, en kassa Vård och omsorg i en ny tid

40 Individanpassning och samverkan Äldres vård och omsorg måste prioriteras Höjd status –forskning och utveckling Samverkan utifrån individens behov –Gemensamma vård- och omsorgsteam Gemensamma journaler – följer individen (chip, ”moln”) Interaktiva verktyg – intelligenta! Vård och omsorg i en ny tid

41 Ökad kompetens Bättre förutsättningar för arbete med vård och omsorg för äldre Geriatrisk kompetens hos alla som möter äldre personer, fortbildning Äldrepsykiatrisk kompetens Prioritera forskning, utveckling och utbildning Ledarskap högprioriterat Vård och omsorg i en ny tid

42 Stöd till anhöriga Stöd till anhöriga ska tillhandahållas genom utbildning, avlösning och psykosocialt stöd – gärna i kombination. Information om vilka rättigheter till anhörigstöd som finns måste ges av kommunen. Anhörigstödet måste vara flexibelt och individanpassat, IT. Vård och omsorg i en ny tid

43 Minska behov av vård och omsorg Främja –Aktivitet fysisk och psykisk, goda matvanor, social gemenskap, delaktighet och inflytande, meningsfull sysselsättning, stimulerande boenden Förebygga –Ålderism, olämpliga läkemedel, fall, våld och övergrepp, missbruk –Behandla det som går att lindra och bota Vård och omsorg i en ny tid

44 Thoursies dikt blir förlegad Föremål för omsorg Vi gamla är föremål för omsorg Visst är det underbart! Bara vi inte blir föremål i omsorgen Ragnar Thoursie 2009 Sånger från äldreomsorgen

45 SPFs kongress 2014 beslutade att SPF skall arbeta för att en huvudman ska bli ansvarig för vård och omsorg av äldre – en huvudman en lag, en kassa att alla som möter äldre inom vård och omsorg ska ha geriatrisk kompetens, förståelse och insikt i att arbeta i team och att de som leder verksamheten utbildas och förbättras i sitt ledarskap att forskningen inom äldreområdet prioriteras och att finansiella medel för det öronmärks att anhörigstödet förbättras, skillnader mellan kommuner arbetas bort och att villkoren för att klara av att vara anhörigvårdare är lika oavsett ålder Vård och omsorg i en ny tid

46 SPFs kongress 2014 beslutade att SPF skall arbeta för (forts.) att de kommunala pensionärsråden utvecklas och får större inflytande och att det lagstadgas om att de ska finnas i alla kommuner att lagen om valfrihet i vård och omsorg blir obligatorisk att informationstekniken i vården förbättras, e-hälsa utvecklas och att den görs tillgänglig för äldre samt att datajournalerna förbättras, förenklas och görs kompatibla med varandra att behovet av speciella insatser inom vård och omsorg för äldre personer med särskilda behov, såsom invandrare, hbtq-personer uppmärksammas och åtgärdas Vård och omsorg i en ny tid

47 att en huvudman ska bli ansvarig för vård och omsorg av äldre – en huvudman en lag, en kassa Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt – KPR/LPR – Distrikt – förening

48 att alla som möter äldre inom vård och omsorg ska ha geriatrisk kompetens, förståelse och insikt i att arbeta i team och att de som leder verksamheten utbildas och förbättras i sitt ledarskap Vem gör vad och när? Kort sikt Lång sikt Centralt –förbundet Lokalt – KPR/LPR – Distrikt – förening

49 att forskningen inom äldreområdet prioriteras och att finansiella medel för det öronmärks Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt – KPR/LPR – Distrikt – förening

50 att anhörigstödet förbättras, skillnader mellan kommuner arbetas bort och att villkoren för att klara av att vara anhörigvårdare är lika oavsett ålder Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt – KPR/LPR – Distrikt – förening

51 att de kommunala pensionärsråden utvecklas och får större inflytande och att det lagstadgas om att de ska finnas i alla kommuner Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt – KPR/LPR – Distrikt – förening

52 att lagen om valfrihet i vård och omsorg blir obligatorisk Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt – KPR/LPR – Distrikt – förening

53 att informationstekniken i vården förbättras, e-hälsa utvecklas och att den görs tillgänglig för äldre samt att datajournalerna förbättras, förenklas och görs kompatibla med varandra Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt – KPR/LPR – Distrikt – förening

54 att behovet av speciella insatser inom vård och omsorg för äldre personer med särskilda behov, såsom invandrare, hbtq-personer uppmärksammas och åtgärdas Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt – KPR/LPR – Distrikt – förening


Ladda ner ppt "Min framtid som senior - Vård och omsorg i en ny tid Gösta Bucht Talesperson för vård och omsorg."

Liknande presentationer


Google-annonser