Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

24 april 2014 Information om sjukförsäkringen Camilla Nohammar 010-118 44 80

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "24 april 2014 Information om sjukförsäkringen Camilla Nohammar 010-118 44 80"— Presentationens avskrift:

1 24 april 2014 Information om sjukförsäkringen Camilla Nohammar 010-118 44 80 camilla.nohammar@forsakringskassan.se

2 24 april 2014 Administrerar försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen Fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar varje år Gör 45 miljoner utbetalningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning Betalar ut omkring 200 miljarder kronor per år (exklusive pensionsutbetalningar) … vilket motsvarar omkring 6 procent av BNP Verksamhet på ett åttiotal orter Huvudkontor i Stockholm Cirka 13 400 anställda Försäkringskassan

3 24 april 2014 Försäkringskassans del av Socialförsäkringens utgifter

4 24 april 2014 Sjukförsäkringen Tryggar ersättningen när man inte kan arbeta på grund av sjukdom Sjukpenning, förebyggande sjukpenning, resa till jobbet i stället för sjukpenning, högriskskydd Rehabiliteringspenning Sjukersättning Aktivitetsersättning

5 24 april 2014 Effekter av sjukförsäkringsreformen Tidigare åtgärder, fasta tidsgränser Ökat samarbete med Arbetsförmedlingen Aktivare insatser för återgång i arbete Svårt för de försäkrade att överblicka regelverket Skälighetsbedömningar

6 24 april 2014 Rehabiliteringskedjan Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara de vanliga arbets- uppgifterna. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara någon arbets- uppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbets- uppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter söks även på hela arbets- marknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt tilltjänstledighet för att söka och pröva annat arbete ** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar. *** Vid allvarliga sjukdomar eller om oskäligt betalas sjukpenning ut längre än 365 dagar. 0 90 180365

7 24 april 2014 Sjukpenning på normalnivå Ersättningsnivå 80% 364 dagar Sjukpenning på fortsättningsnivå Ersättningsnivå 75% 550 dagar Lön A-kassa Sjukpenning Arbetslivs- introduktion Aktivitetsstöd/ utvecklingsersättning 3 månader Aktivitetsstöd/ utvecklings- ersättning I vissa undantagsfall kan fler dagar med sjuk- penning på fortsättnings- nivå betalas ut. Vid allvarliga sjukdomar kan fler dagar med sjukpenning på normalnivå betalas ut. FörsäkringskassanArbetsförmedlingen Tidsbegränsning av sjukpenning Sjukpenning i högst 364 dagar under en ramtid på 450 dagar.

8 24 april 2014 Stöd vid vår bedömning Rehabiliteringskedjan Läkarintyg Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Försäkringsmedicinska rådgivare Utlåtande från arbetsgivare Utlåtande från Arbetsförmedlingen Prejudicerande domar

9 24 april 2014 Läkarintyg Utfärdas av behandlande läkare som i läkarintyget bland annat ska uttala sig om: Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning

10 24 april 2014 Beslutstödets betydelse Rekommenderad sjukskrivningstid Framtaget av Socialstyrelsen, i samråd med bland annat Försäkringskassan och Svenska läkaresällskapet, för att stödja läkare och handläggare på Försäkringskassan Minskat sjukskrivningar och lokala skillnader Gott samarbete och gemensamma arbetsmetoder med vården har visat på resultat

11 24 april 2014 Försäkringsmedicinska rådgivarens uppdrag Interna uppdragExterna uppdrag Utbildning av handläggare i försäkringsmedicin Handledning i grupp och individuellt Utfärda försäkrings- medicinska yttranden Samverkan med vården Dialog med vårdgivare Utbildning av läkare i försäkringsmedicin

12 24 april 2014 Alternativ till sjukskrivning Deltidssjukskrivning Arbetsresor Tillfälliga arbetsuppgifter Ändrade arbetstider Arbetshjälpmedel Förebyggande sjukpenning Allmänt och särskilt högriskskydd Arbetsprövning Arbetsträning

13 24 april 2014 Aktivitetsersättning 19-30 år Arbetsförmågan nedsatt under minst ett år på grund av sjukdom sett till hela arbetsmarknaden Tidsbegränsad ersättning

14 24 april 2014 Sjukersättning 30-65 år Arbetsförmågan stadigvarande nedsatt på grund av sjukdom sett till hela arbetsmarknaden Alla rehabiliteringsmöjlighet skall vara uttömda såväl medicinska som arbetslivsinriktade Särskilda skäl får inte beaktas (t.ex. ålder, bosättning, utbildning) Ej tidsbegränsad ersättning

15 24 april 2014 Sjukskrivningsprocessen – en process med många aktörer Individen Arbetsgivaren Försäkringskassan Vårdgivaren Arbetsförmedlingen Företagshälsovården

16 24 april 2014 Försäkringskassans ansvar Pröva rätten till ersättning och administrera utbetalningar Klarlägga behovet av rehabilitering Planera, samordna åtgärder som kunden behöver för att komma åter i arbete

17 24 april 2014 Så här fungerar sjukskrivningsprocessen Personlig handläggare Personligt möte/SASSAM Plan för återgång i arbete Arbetsgivarutlåtande Avstämningsmöte

18 24 april 2014 Vad är ett avstämningsmöte? Möte med person som är sjukskriven, Försäkringskassan och minst en annan part som kan påverka den sjukskrivnes situation Annan part kan vara läkare, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, facklig representant. Försäkringskassan sammankallar/ordförande Vanligt att ha mötet på vårdcentral/vårdklinik

19 24 april 2014 Syfte med avstämningsmöte Klarlägga vad individen på grund av sjukdom kan och inte kan göra (hinder och resurser) Ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att individen ska komma tillbaka till arbete Samsyn – berörda parter träffas tillsammans Upprätta en ”Plan för återgång i arbete”

20 24 april 2014 Utökat samarbete med partners Försäkringskassan arbetar proaktivt tillsammans med partners Vårdenheter erbjuds nära samarbete för förbättrat sjukskrivningsbeteende Arbetsgivare erbjuds både konsultativt stöd för att minska ohälsan på arbetsplatsen och stöd på handläggningsnivå i form av kontaktteam, nationella och lokala överenskommelser. Förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen


Ladda ner ppt "24 april 2014 Information om sjukförsäkringen Camilla Nohammar 010-118 44 80"

Liknande presentationer


Google-annonser