Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om sjukförsäkringen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om sjukförsäkringen"— Presentationens avskrift:

1 Information om sjukförsäkringen
Camilla Nohammar

2 Försäkringskassan Administrerar försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen Fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar varje år Gör 45 miljoner utbetalningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning Betalar ut omkring 200 miljarder kronor per år (exklusive pensionsutbetalningar) … vilket motsvarar omkring 6 procent av BNP Verksamhet på ett åttiotal orter Huvudkontor i Stockholm Cirka anställda Källa: årsredovisningen 2012

3 Försäkringskassans del av Socialförsäkringens utgifter

4 Sjukförsäkringen Tryggar ersättningen när man inte kan arbeta på grund av sjukdom Sjukpenning, förebyggande sjukpenning, resa till jobbet i stället för sjukpenning, högriskskydd Rehabiliteringspenning Sjukersättning Aktivitetsersättning

5 Effekter av sjukförsäkringsreformen
Tidigare åtgärder, fasta tidsgränser Ökat samarbete med Arbetsförmedlingen Aktivare insatser för återgång i arbete Svårt för de försäkrade att överblicka regelverket Skälighetsbedömningar

6 Rehabiliteringskedjan
Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbets-uppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter söks även på hela arbets-marknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara de vanliga arbets-uppgifterna. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara någon arbets-uppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** 90 180 365 * Den sjukskrivne har rätt tilltjänstledighet för att söka och pröva annat arbete ** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar. *** Vid allvarliga sjukdomar eller om oskäligt betalas sjukpenning ut längre än 365 dagar.

7 Tidsbegränsning av sjukpenning
Sjukpenning i högst 364 dagar under en ramtid på 450 dagar. Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Lön Sjukpenning på normalnivå Ersättningsnivå 80% 364 dagar Sjukpenning på fortsättningsnivå Ersättningsnivå 75% 550 dagar Arbetslivs-introduktion Aktivitetsstöd/ utvecklingsersättning 3 månader A-kassa Aktivitetsstöd/ utvecklings- ersättning Vid allvarliga sjukdomar kan fler dagar med sjukpenning på normalnivå betalas ut. I vissa undantagsfall kan fler dagar med sjuk-penning på fortsättnings-nivå betalas ut. Sjukpenning

8 Stöd vid vår bedömning Rehabiliteringskedjan Läkarintyg
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Försäkringsmedicinska rådgivare Utlåtande från arbetsgivare Utlåtande från Arbetsförmedlingen Prejudicerande domar

9 Läkarintyg Utfärdas av behandlande läkare som i läkarintyget bland annat ska uttala sig om: Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning

10 Beslutstödets betydelse
Rekommenderad sjukskrivningstid Framtaget av Socialstyrelsen, i samråd med bland annat Försäkringskassan och Svenska läkaresällskapet, för att stödja läkare och handläggare på Försäkringskassan Minskat sjukskrivningar och lokala skillnader Gott samarbete och gemensamma arbetsmetoder med vården har visat på resultat

11 Försäkringsmedicinska rådgivarens uppdrag
Interna uppdrag Externa uppdrag Utbildning av handläggare i försäkringsmedicin Handledning i grupp och individuellt Utfärda försäkrings-medicinska yttranden Samverkan med vården Dialog med vårdgivare Utbildning av läkare i försäkringsmedicin

12 Alternativ till sjukskrivning
Deltidssjukskrivning Arbetsresor Tillfälliga arbetsuppgifter Ändrade arbetstider Arbetshjälpmedel Förebyggande sjukpenning Allmänt och särskilt högriskskydd Arbetsprövning Arbetsträning

13 Aktivitetsersättning
Arbetsförmågan nedsatt under minst ett år på grund av sjukdom sett till hela arbetsmarknaden Tidsbegränsad ersättning

14 Sjukersättning 30-65 år Arbetsförmågan stadigvarande nedsatt på grund av sjukdom sett till hela arbetsmarknaden Alla rehabiliteringsmöjlighet skall vara uttömda såväl medicinska som arbetslivsinriktade Särskilda skäl får inte beaktas (t.ex. ålder, bosättning, utbildning) Ej tidsbegränsad ersättning

15 Sjukskrivningsprocessen – en process med många aktörer
Individen Arbetsgivaren Försäkringskassan Vårdgivaren Arbetsförmedlingen Företagshälsovården

16 Försäkringskassans ansvar
Pröva rätten till ersättning och administrera utbetalningar Klarlägga behovet av rehabilitering Planera, samordna åtgärder som kunden behöver för att komma åter i arbete

17 Så här fungerar sjukskrivningsprocessen
Personlig handläggare Personligt möte/SASSAM Plan för återgång i arbete Arbetsgivarutlåtande Avstämningsmöte

18 Vad är ett avstämningsmöte?
Möte med person som är sjukskriven, Försäkringskassan och minst en annan part som kan påverka den sjukskrivnes situation Annan part kan vara läkare, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, facklig representant. Försäkringskassan sammankallar/ordförande Vanligt att ha mötet på vårdcentral/vårdklinik

19 Syfte med avstämningsmöte
Klarlägga vad individen på grund av sjukdom kan och inte kan göra (hinder och resurser) Ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att individen ska komma tillbaka till arbete Samsyn – berörda parter träffas tillsammans Upprätta en ”Plan för återgång i arbete”

20 Utökat samarbete med partners
Försäkringskassan arbetar proaktivt tillsammans med partners Vårdenheter erbjuds nära samarbete för förbättrat sjukskrivningsbeteende Arbetsgivare erbjuds både konsultativt stöd för att minska ohälsan på arbetsplatsen och stöd på handläggningsnivå i form av kontaktteam, nationella och lokala överenskommelser. Förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen


Ladda ner ppt "Information om sjukförsäkringen"

Liknande presentationer


Google-annonser