Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

To måder at måle kvaliteten af ​​sygeplejen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "To måder at måle kvaliteten af ​​sygeplejen"— Presentationens avskrift:

1 To måder at måle kvaliteten af ​​sygeplejen
FS Nefros Årsmøde, Aarhus 2014 Magnus Lindberg, Leg. Sjuksköterska, Medicine doktor Dialysmottagningen Hudiksvalls sjukhus/Njur-hematologiavdelningen Gävle

2 Min bakgrund Sjuksköterskeexamen 1995
Arbetat med hemodialys sedan 1996 Medicine doktorsexamen 2010 Kombinerar forskning, undervisning, dialys (för tillfället satellit Hudiksvall)

3 Kvalitetsmätning- Patientsäkerhet
Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? Kvalitetsmätning- Patientsäkerhet

4 Kvalitetsmätning- Patientsäkerhet
Olika sätt att mäta dialyssjuksköterskans arbete- vätskebalans: Ultrafiltrationsrate The Fluid Intake Appraisal Inventory (et spørgeskema)

5 Teoretisk ram kvalitetsmätning
Hälso- och sjukvårdens tre element enligt Donabedian och Argylis & Schöns loopmodell för lärande i organisationer Struktur: Bemanning och andra resurser Process: organisation och utförande av vård Utfall: hälsa, dödlighet, patienttillfredsställelse

6 Ultrafiltrationsrate

7 Bakgrund Vätske- och elektrolytbalansen rubbas vid GFR <50ml/min
Att återställa vätske- och elektrolytbalansen är ett av målen vid varje dialysbehandling Teamarbete krävs för bästa resultat Sjuksköterskan ansvarar för genomförandet av ordinerad behandling

8 Vätskebalans vid hemodialys
Ackumulering av vatten & elektrolyter, mängd beroende på konsumtion (H2O & Na) och residual urinfunktion= övervätskning är förväntat

9 Ultrafiltration/rate
Avlägsnande av överskottsvätska med hjälp av undertryck i dialysatorn (volymstyrd, anges i ml/tim) Vald maskininställd maxgräns 3000 ml/tim Traditionellt kliniskt tillämpad maxgräns 1000ml/tim

10 Ultrafiltrationrate Evidensbaserad maxgräns 10ml/tim/kg kroppsvikt (torrvikt) Varje patient har dock sin egen maxgräns!

11 Ultrafiltrationrate som kvalitetsindikator
Avspeglar sjuksköterskans beslut i given vård, dvs en processindikator utifrån Donabedians element

12 Ultrafiltration- några metoder
Konstant rate Profilering ultrafiltration/natrium Isolerad ultrafiltration ca 1l < 30 min BVM styrd ultrafiltration/Hemocontrol

13 Ultrafiltrationrate som kvalitetsindikator
Hur värdera kvaliteten? 10 ml/h/kg kroppsvikt ”mitt i veckan dialysen”

14 Ultrafiltrationsrate som kvalitetsindikator
Andel behandlingar > 10 ml/min/Kg < 10 ml/min/Kg SE 19% 81% n=167 (Spjuth 2013) DK 38% 62% n=104 (Ludvigsen 2014)

15 Förbättringsarbete i samråd med patient
Införande av ordinerad max rate ultrafiltration utifrån torrvikt/status Sjuksköterska kan förlänga tiden om större ultrafiltrationsbehov Ex: Patient ordinerad 4,5 tim dialys, max rate 500 ml/tim Ultrafiltrationsbehov 2500 ml, torrvikt 52 kg = patient och sjuksköterska beslutar 5 tim dialys

16 Fluid Intake Appraisal Inventory

17 Fluid intake appraisal inventory
Avspeglar resultatet av sjuksköterskans arbete, dvs en utfallsindikator utifrån Donabedians element

18 Self-efficacy (tiltro til ens egen evne )
Situationsspecifik tankevärdering Egen bedömning av den egna förmågan att agera (ex livsstil) Fyra källor påverkar (egna erfarenheter, se andras framgångar, muntlig övertalning & affektiva känslor)

19 Utveckling av mått (spørgeskema)
Teorianknuten frågekonstruktion, 33 item Test av förståelse (n=15) Test av relevans (n=37) Psykometrisk prövning (n=144), intern konsistens, kriterierelaterad validitet, konfirmatorisk faktoranalys

20 The Fluid Intake Appraisal Inventory
Cronbach´s alpha 0.96 Signifikant positiv korrelation med generellt self-efficacy mått Signifikant negativ korrelation med IWG % Diskriminerar mellan följsamhet och oföljsamhet Teoretisk struktur är dock inte bekräftad

21 Illustration av formuläret

22 Att ta hand om vätskebalansen
Ett exempel där Fluid Intake Appraisal Inventory används

23 Att ta hand om vätskebalansen
Ett stödprogram med fem faser 1) Individuell analys 2) Basal färdighetsträning 3) Tillämpning av färdigheter 4) Överföring dagliga livet 5) Prevention av återfall gamla vanor

24 Individuell analys- fokus self-efficacy
Sammanställ resultat (spørgeskema) total score, delscore Identifierar problemområden (fysiologiska, affektiva, sociala & miljörelaterade) Vid låg self-efficacy, stöd patienten/nyttja källorna (egna erfarenheter, se andras framgångar, muntlig övertalning & affektiva känslor) Följ upp med ny mätning (spørgeskema)

25 Ett exempel Pat med stor övervätskning 4-5 liter låg self-efficacy
mycket god insikt salt-vatten balans -men klarade inte begränsa vätskeintaget Fick stöd under sex veckor, identifiera problematiska situationer, träna self-efficacy, värdera egen framgång, socialt stöd

26 Ett exempel- ökad self-efficacy

27 Förbättringsarbete Fluid intake appraisal inventory lämpligt för skattning av self-efficacy Stödprogrammet inte implementerat, endast utvärderat i liten skala Saknas kunskap om vad som är kliniskt betydelsefull self-efficacy score

28 Tack för er uppmärksamhet!
E-post:


Ladda ner ppt "To måder at måle kvaliteten af ​​sygeplejen"

Liknande presentationer


Google-annonser