Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

To måder at måle kvaliteten af ​​ sygeplejen FS Nefros Årsmøde, Aarhus 2014 Magnus Lindberg, Leg. Sjuksköterska, Medicine doktor Dialysmottagningen Hudiksvalls.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "To måder at måle kvaliteten af ​​ sygeplejen FS Nefros Årsmøde, Aarhus 2014 Magnus Lindberg, Leg. Sjuksköterska, Medicine doktor Dialysmottagningen Hudiksvalls."— Presentationens avskrift:

1 To måder at måle kvaliteten af ​​ sygeplejen FS Nefros Årsmøde, Aarhus 2014 Magnus Lindberg, Leg. Sjuksköterska, Medicine doktor Dialysmottagningen Hudiksvalls sjukhus/Njur-hematologiavdelningen Gävle

2 Min bakgrund Sjuksköterskeexamen 1995 Arbetat med hemodialys sedan 1996 Medicine doktorsexamen 2010 Kombinerar forskning, undervisning, dialys (för tillfället satellit Hudiksvall)

3 Kvalitetsmätning- Patientsäkerhet Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor?

4 Kvalitetsmätning- Patientsäkerhet Olika sätt att mäta dialyssjuksköterskans arbete- vätskebalans:  Ultrafiltrationsrate  The Fluid Intake Appraisal Inventory (et spørgeskema)

5 Teoretisk ram kvalitetsmätning Hälso- och sjukvårdens tre element enligt Donabedian och Argylis & Schöns loopmodell för lärande i organisationer Struktur: Bemanning och andra resurser Process: organisation och utförande av vård Utfall: hälsa, dödlighet, patienttillfredsställelse

6 Ultrafiltrationsrate

7 Bakgrund Vätske- och elektrolytbalansen rubbas vid GFR <50ml/min Att återställa vätske- och elektrolytbalansen är ett av målen vid varje dialysbehandling Teamarbete krävs för bästa resultat Sjuksköterskan ansvarar för genomförandet av ordinerad behandling

8 Vätskebalans vid hemodialys Ackumulering av vatten & elektrolyter, mängd beroende på konsumtion (H2O & Na) och residual urinfunktion= övervätskning är förväntat

9 Ultrafiltration/rate Avlägsnande av överskottsvätska med hjälp av undertryck i dialysatorn (volymstyrd, anges i ml/tim) Vald maskininställd maxgräns 3000 ml/tim Traditionellt kliniskt tillämpad maxgräns 1000ml/tim

10 Ultrafiltrationrate Evidensbaserad maxgräns 10ml/tim/kg kroppsvikt (torrvikt) Varje patient har dock sin egen maxgräns!

11 Ultrafiltrationrate som kvalitetsindikator Avspeglar sjuksköterskans beslut i given vård, dvs en processindikator utifrån Donabedians element

12 Ultrafiltration- några metoder Konstant rate Profilering ultrafiltration/natrium Isolerad ultrafiltration ca 1l < 30 min BVM styrd ultrafiltration/Hemocontrol

13 Ultrafiltrationrate som kvalitetsindikator Hur värdera kvaliteten? 10 ml/h/kg kroppsvikt ”mitt i veckan dialysen”

14 Andel behandlingar > 10 ml/min/Kg< 10 ml/min/Kg SE 19%81% n=167 (Spjuth 2013) DK 38%62% n=104 (Ludvigsen 2014) Ultrafiltrationsrate som kvalitetsindikator

15 Förbättringsarbete i samråd med patient Införande av ordinerad max rate ultrafiltration utifrån torrvikt/status Sjuksköterska kan förlänga tiden om större ultrafiltrationsbehov Ex: Patient ordinerad 4,5 tim dialys, max rate 500 ml/tim Ultrafiltrationsbehov 2500 ml, torrvikt 52 kg = patient och sjuksköterska beslutar 5 tim dialys

16 Fluid Intake Appraisal Inventory

17 Fluid intake appraisal inventory Avspeglar resultatet av sjuksköterskans arbete, dvs en utfallsindikator utifrån Donabedians element

18 Self-efficacy (tiltro til ens egen evne ) Situationsspecifik tankevärdering Egen bedömning av den egna förmågan att agera (ex livsstil) Fyra källor påverkar (egna erfarenheter, se andras framgångar, muntlig övertalning & affektiva känslor)

19 Utveckling av mått (spørgeskema) Teorianknuten frågekonstruktion, 33 item Test av förståelse (n=15) Test av relevans (n=37) Psykometrisk prövning (n=144), intern konsistens, kriterierelaterad validitet, konfirmatorisk faktoranalys

20 The Fluid Intake Appraisal Inventory Cronbach´s alpha 0.96 Signifikant positiv korrelation med generellt self-efficacy mått Signifikant negativ korrelation med IWG % Diskriminerar mellan följsamhet och oföljsamhet Teoretisk struktur är dock inte bekräftad

21 Illustration av formuläret

22 Att ta hand om vätskebalansen Ett exempel där Fluid Intake Appraisal Inventory används

23 Att ta hand om vätskebalansen Ett stödprogram med fem faser 1) Individuell analys 2) Basal färdighetsträning 3) Tillämpning av färdigheter 4) Överföring dagliga livet 5) Prevention av återfall gamla vanor

24 Individuell analys- fokus self-efficacy Sammanställ resultat (spørgeskema) total score, delscore Identifierar problemområden (fysiologiska, affektiva, sociala & miljörelaterade) Vid låg self-efficacy, stöd patienten/nyttja källorna (egna erfarenheter, se andras framgångar, muntlig övertalning & affektiva känslor) Följ upp med ny mätning (spørgeskema)

25 Ett exempel Pat med stor övervätskning 4-5 liter låg self-efficacy mycket god insikt salt-vatten balans -men klarade inte begränsa vätskeintaget Fick stöd under sex veckor, identifiera problematiska situationer, träna self-efficacy, värdera egen framgång, socialt stöd

26 Ett exempel- ökad self-efficacy

27 Förbättringsarbete Fluid intake appraisal inventory lämpligt för skattning av self-efficacy Stödprogrammet inte implementerat, endast utvärderat i liten skala Saknas kunskap om vad som är kliniskt betydelsefull self-efficacy score

28 E-post: magnus.lindberg@lg.se Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "To måder at måle kvaliteten af ​​ sygeplejen FS Nefros Årsmøde, Aarhus 2014 Magnus Lindberg, Leg. Sjuksköterska, Medicine doktor Dialysmottagningen Hudiksvalls."

Liknande presentationer


Google-annonser