Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010-11 Nationella överenskommelser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010-11 Nationella överenskommelser."— Presentationens avskrift:

1 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010-11 Nationella överenskommelser Sjukskrivningsmiljarden Rehabiliteringsgarantin

2 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Sjukskrivningsmiljarden 2010-11 Ledningssystem enligt krav på God Vård Handlingsplaner för jämställdhet Kompletta och korrekta medicinska underlag Elektroniskt överförda Medicinska Underlag Fördjupade medicinska utredningar

3 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabiliteringsgarantin Patienter som har smärta i rygg, nacke och axlar eller lättare/medelsvåra depressioner, olika typer av ångest och stress ska få medicinsk behandling och rehabilitering efter att hälso- och sjukvården gjort en medicinsk bedömning och utredning.

4 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Kompletta och korrekta Medicinska Underlag A. De medicinska underlagen i ärenden om sjukpenning som inkommer från hälso- och sjukvårdens läkare ska i minst 50 procent av alla inkommande underlag i nya ärenden under 2010 hålla en sådan kvalitet i samtliga de obligatoriska uppgifter som krävs för beslut i sjukpenningärenden. Om villkor 2:A uppfyllts betalar Försäkringskassan ut landstingets andel av 75 miljoner kronor 2011. B. De medicinska underlagen i ärenden om sjukpenning som inkommer från hälso- och sjukvårdens läkare ska i minst 70 procent av alla inkommande underlag i nya ärenden under 2010 hålla en sådan kvalitet i samtliga de obligatoriska uppgifter som krävs för beslut i sjukpenningärenden. Om villkor 2:B uppfyllts betalar Försäkringskassan ut landstingets andel av 75 miljoner kronor 2011. År 2011 C. De medicinska underlagen i ärenden om sjukpenning som inkommer från hälso- och sjukvårdens läkare ska i minst 80 procent av alla inkommande underlag i nya ärenden under 2011 hålla en sådan kvalitet i samtliga de obligatoriska uppgifter som krävs för beslut i sjukpenningärenden. Om villkor 2:C uppfyllts betalar Försäkringskassan ut landstingets andel av 150 miljoner kronor 2012 Uppföljnings- och utbetalningskrav Försäkringskassan följer upp villkoren i november 2010 och 2011. Försäkringskassan betalar ut landstingets andel av 75 miljoner kronor 2011 om villkor 2:A uppfyllts. Försäkringskassan betalar ut landstingets andel av ytterligare 75 miljoner kronor 2011 om villkor 2:B uppfyllts. Försäkringskassan betalar ut landstingets andel av 150 miljoner kronor 2012 om villkor 2:C uppfyllts.

5 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Kompletta och korrekta Medicinska Underlag Som en del av förberedelserna i FyrBoDal har vi beslutat att med FINSAM 93-medel genomföra en "Baslinjemätning" i FyrBoDal under vecka 16-17. Samtliga MU kommer att granskas utifrån bifogade frågeställningar. Vi hoppas därigenom få ett bra underlag för att planera vidare insatser.

6 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Hur uppnå användbara medicinska underlag?

7 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf DFA - kedjan Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning Fält 2 Fält 4 Fält 5

8 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Funktionsnedsättning rörelseorganen Nedsatt rörlighet, böj- och sträckförmåga, rotation Nedsatt kraft Smärta

9 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Aktivitetsbegränsning rörelseorganen Att ändra kroppsställning Att bibehålla kroppsställning Lyfta armarna ovan axelhöjd Gå med eller utan hjälpmedel Lyfta Stå framåtböjd Sitta Utföra finmotoriskt arbete med händerna

10 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Funktionsnedsättning psykisk sjukdom/kognitiva funktioner Koncentrationssvårigheter Nedsatt uthållighet Minnessvårigheter Trötthet

11 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Aktivitetsbegränsning psykisk sjukdom/kognitiv nedsättning Att vara uppmärksam Att lära nytt, förstå instruktioner Att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift Att hantera stress, förändring och andra psykologiska krav Att förstå och uttrycka sig i tal och skrift

12 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Komplettering av det medicinska underlaget Även Försäkringskassans handläggare har fått tydliga krav att förbättra kvaliteten på de medicinska underlagen. Vid behov av komplettering av det medicinska underlaget ska handläggaren: Ta telefonkontakt med intygsskrivande läkare – eller erbjuda möjlighet för läkare att ringa tillbaka samma dag Skicka kompletterande frågor via brev – som ska besvaras inom två veckor Sända eventuell påminnelse om komplettering Om komplettering av det medicinska underlaget inte skett – senast en vecka efter påminnelse - fattas beslut på befintligt underlag

13 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Vad säger kravboken VG PV? ”Vårdenheten ska ha en aktiv roll i en kring individen sammanhållen rehabiliteringsprocess eller sjukskrivningsprocess samt delta i utarbetande av gemensamma planer. Dokumenterade lokala rutiner för sjukskrivningsprocessen ska finnas. Samtliga läkare ska ha god kunskap om försäkringsmedicin varav minst en läkare vid varje enhet ska ha, av Västra Götalandsregionen tillhandahållen, fördjupad utbildning i försäkringsmedicin.”

14 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rutiner på vårdenhet Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – SoS vägledning för sjukskrivning -Övergripande principer -Specifika rekommendationer Arbetsverktyg VGR Riktlinjer - Checklista vid bedömning av arbetsförmåga, rehabiliteringsbehov och sjukskrivning Avstämningsmöten

15 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rutiner på vårdenhet Patienter som söker för sjukskrivning, psykisk ohälsa/smärtproblematik bör kunna bokas direkt till sjukgymnast/arbetsterapeut/kurator/psykolog för att ta fram underlag inför eventuellt läkarbesök SCI 93, Lintons Frågeformulär om smärtproblem kan/bör användas som screeninginstrument En rekommendation är att regelbundet gå igenom aktuella sjukfall på vårdenheten - för att kunna bedöma status inom 21 dagars sjukskrivning - för att upprätta en vårdplan/rehabplan inom 90 dagar. Läkarmöten eller s k PV-rehabmöten med övrig personal kan används för dessa genomgångar - för att klargöra vilka patienter som behöver ev teaminsatser. Verksamhetschef eller sekreterare kan ta fram vårdenhetens sjukskrivningsstatistik ur Journal III via Xtractor och ur Medidoc via Hekla (se instruktioner) Om det finns tillgång till Rehabkoordinator på vårdcentralen bör denne involveras Om det finns tillgång till Försäkringskassans handläggare på vårdcentralen bör dessa involveras för att boka avstämningsmöten etc

16 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rutiner på vårdenhet Tidigt! inom 21 dagars sjukskrivning identifiera patienter som riskerar lång sjukskrivning Frågor inför dag 21: ”Kan vi förutse när sjukfallets bortre parentes sätts?” ”Kan vi förutse hur sjukdomsförloppet slutar?” Om ej – initiera teamutredning

17 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rutiner på vårdenhet Tidigt! inom 21 dagars sjukskrivning identifiera patienter som riskerar lång sjukskrivning Indikatorer för bedömning i rehabteam kan vara: Återkommande korttidssjukskrivning utan distinkt diagnos Avvikelser från beslutsstödets rekommendationer för angiven diagnos Läkares intuition om att sjukskrivningsbehovet är oklart Psykisk ohälsa/smärttillstånd

18 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rutiner på vårdenhet Rehabkoordinator gör utifrån screening* på vårdenheten en analys och bedömning av risken för lång sjukskrivning. Rehabkoordinatorn tar i samråd med PAL kontakt med de patienter som bedöms ha en ökad risk för långtidssjukskrivning och erbjuder stöd i rehabprocessen. *Förslag SCI 93 samt Lintons Frågeformulär om smärtproblem

19 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabkoordinatorns roll och funktion Samordnande funktion – Arbeta för bra flöden i patientprocesserna som rör sjukskrivning och rehabilitering vid psykisk ohälsa och smärta. Lotsa sjukskrivna patienter i rehabkedjan så att patienten utan dröjsmål får tillgång till adekvata åtgärder för att återfå hälsa och försörjningsförmåga Stödfunktion till vct i arbetet att höja kvalitén på de medicinska underlagen och att skapa bra samarbete kring sjukskrivningsfrågor på vct och v b rehabteam. Stödfunktion till vct i arbetet att utveckla strukturerad arbetsmetodik för tidiga insatser.

20 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabteam i FyrBoDal Nivå 1 –Behandling inom VGPV, unimodal behandling. Kan utföras i egen regi eller via underleverentör Nivå2 –Rehabteam. Strukturerat teamarbete Nivå 3 –Specialistfunktion inom NU sjukvården

21 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabteam (Nivå 2-team) i FyrBoDal PVO Dalsland (DS Bäckefors) PVO Norra Bohuslän (Munkedal) PVO Göta Älvdalen PVO Uddevalla

22 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabteam i FyrBoDal Uppdraget Utreda och bedöma Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning Erbjuda behandlingsinsatser enligt rehabiliteringsgarantin Att göra Utveckla arbetssätt enligt Sjukskrivningsmiljardens och Rehabgarantins intentioner – ”att göra rätt från början” – och jobba strukturerat inom de angivna tidsramarna för rehabiliteringskedjan och Den nya sjukskrivningsprocessen Vara en stödfunktion för behandlande läkare vid individuella bedömningar av patienters Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning och ta fram underlag för MU. Vara en funktion som säkerställer multimodala rehabiliteringsinsatser MMR i enlighet med rehabiliteringsgarantin

23 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Bedömningsuppdraget i sjukskrivningsprocessen Att erbjuda vårdcentralerna stöd / att remittera patienter till rehabteam för funktionsbedömning med syfte att höja kvalitén i sjukskrivningsprocessen. Att göra samlade teambedömningar av patientens Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning Att arbeta med utvärderade bedömningsinstrument. Att utveckla en arbetsmodell för en strukturerad samverkan mellan primärvården och NU-sjukvården kring individens samlade sjukskrivningsprocess. Att samarbeta med NU- sjukvårdens ortoped, psykiater och smärtläkare som konsulter till teamet

24 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Behandlingsinsatser MMR enligt rehabiliteringsgarantin En rehabiliteringsgaranti för evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte att åstadkomma återgång i arbete långvarig smärta med minst 3 mån varaktighet icke specifika rygg- och nackbesvär diagnoser enligt förteckning MMR – Multimodal rehabilitering

25 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf

26 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Multimodal rehabilitering MMR UV110 PAL ingår i teamet som läkare för sin patient

27 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Remisskriterier Patienter med komplex sjukdomsbild med pågående sjukskrivning risk för långvarig sjukskrivning som ej behandlats vid rehabteam senaste 12 månaderna. Inom tidsramarna för rehabkedjan ”den nya sjukskrivningsprocessen” Inom 90 dagar Inför dag 181 Inför dag 365

28 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Exklusion Patienter som endast behöver unimodal behandling (även hos flera yrkeskategorier var för sig) Fördjupad MU av SLU typ som Försäkringskassan begär och där sjukskrivning pågått mer än 12 månader Bedömning eller behandling som omfattas av VGPV uppdraget Bedömning och behandling som ingår i det reguljära rehabuppdraget

29 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabteam Dalsland Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator Rehabteam N Bohuslän Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator Rehabteam Göta Älvdalen Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator Rehabteam Uddevalla Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator Rehabteam (Nivå 2-team) i FyrBoDal - Samlad teambedömning av Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning - Behandlingsinsatser MMR enligt rehabgarantin

30 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabteam Dalsland Dalslands Sjukhus 668 88 Bäckefors Tel: 0530-668 35 Rehabteam N Bohuslän Sjukgymnastiken, Munkedals VC Centrumvägen 34 455 30 Munkedal Tel: 0524-711 80 Rehabteam Göta Älvdalen Djupebäcksgatan 21 461 32 Trollhättan Tel: 0520-136 00 Rehabteam Uddevalla Sjukgymnastik Primärvård Österled 2 451 34 Uddevalla Tel: 0522-928 23 Remissadresser Rehabteam

31 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabteam (Nivå 2-team) i FyrBoDal Patient kan remitteras för teambedömning som v.b kan göras tillsammans med ortoped, smärtläkare och/eller psykiater. Rehabteamet arbetar i team enligt strukturerad arbetsmetodik En bedömning tar i normalfallet 10-12 timmar (max 18 tim) En multimodal rehabilitering cirka 2-3 dagar/vecka under 6-8 veckor

32 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabkoordinatorns roll och funktion Rehabkoordinatorn ska initiera och påskynda sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen vara ett stöd och bollplank till patienten, läkaren, rehabteam och andra aktörer vara en sammanhållande länk i eventuellt teamarbete på vct och v b Rehabteam skapa aktivitet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

33 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf PVO-resurser Rehabteam nivå 2 Vårdcentral Hög kompetens Funktionsbedömning* Specialist - konsultation - medverkan MMR KBT på Nätet projekt

34 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Fria nyttigheter Rehabteam Försäkringsmedicinskt Forum Processledare Hemsida http://www.vgregion.se/fmfhttp://www.vgregion.se/fmf Nyhetsbrev Utbildningsinsatser Utvecklingsprojekt med fokus på jämlik sjukskrivning

35 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf


Ladda ner ppt "Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2010-11 Nationella överenskommelser."

Liknande presentationer


Google-annonser