Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal Vad säger kravboken VG PV? ”Vårdenheten ska ha en aktiv roll i en kring individen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal Vad säger kravboken VG PV? ”Vårdenheten ska ha en aktiv roll i en kring individen."— Presentationens avskrift:

1 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Vad säger kravboken VG PV? ”Vårdenheten ska ha en aktiv roll i en kring individen sammanhållen rehabiliteringsprocess eller sjukskrivningsprocess samt delta i utarbetande av gemensamma planer. Dokumenterade lokala rutiner för sjukskrivningsprocessen ska finnas. Samtliga läkare ska ha god kunskap om försäkringsmedicin. Minst en läkare på vårdenheten ska ha kunskap som motsvarar innehåll i utbildning i fördjupad försäkringsmedicin, tillhandahållen av Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan eller annan likvärdig utbildning.”

2 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf ”Vårdenheten ska medverka till en väl samordnad vårdprocess när patienten har behov av annan kompetens än den som vårdenheten kan erbjuda. Vårdenheten ska ha en aktiv roll i en sammanhållen rehabiliteringsprocess eller sjukskrivningsprocess för individen samt delta i utarbetande av gemensamma planer. Västra Götalandsregionen har valt att inledningsvis lägga sjukgymnastik och arbetsterapi utanför åtagandet. Ambitionen är att rehabilitering ska integreras i de vårdprocesser som finns inom primärvården och den samverkan som finns mellan vårdenheter och olika rehabiliteringsaktörer. En fortsatt utredning ska visa på former och omfattning av hur ett sådant åtagande kan ingå i VG Primärvård.”

3 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabiliteringsgarantin Patienter som har smärta i rygg, nacke och axlar eller lättare/medelsvåra depressioner, olika typer av ångest och stress ska få medicinsk behandling och rehabilitering efter att hälso- och sjukvården gjort en medicinsk bedömning och utredning.

4 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabiliteringsgarantin Patienten behöver inte vara sjukskriven för att omfattas av rehabiliteringsgarantin. Insatta åtgärder ska bidra till att en person kan återgå i arbete eller underlätta för denne att fortsätta arbeta och därmed förhindra och förebygga sjukskrivning.

5 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf VGRs definition av Rehabiliterings-/Sjukskrivningskoordinatorer En funktion som i individärenden ansvarar för att patienterna får tillgång till snabb och relevant bedömning och rehabilitering som gör att sjukskrivningsprocessen blir effektiv. Det kan innebära att koordinera rehabiliteringsinsatser, vara kontaktperson gentemot andra aktörer, ta ut statistik, delta i kompetensutveckling och fortlöpande informera övrig personal på enheten.

6 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Förslag till rutiner på vårdenhet Patienter som söker för psykisk ohälsa och/eller smärtproblematik bör kunna bokas direkt till sjukgymnast/arbetsterapeut/kurator/psykolog för att ta fram underlag inför eventuellt läkarbesök Utifrån screening* görs en analys och bedömning av risken för långvarig funktionsnedsättning och sjukskrivning. Resultatet återkopplas och eventuella teaminsatser initieras. *Förslag SCI 93, Lintons Frågeformulär om smärtproblem eller annat lämpligt frågeunderlag

7 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Förslag till rutiner på vårdenhet Rehabkoordinator kan tillsammans med verksamhetschef ta fram vårdenhetens sjukskrivningsstatistik ur Journal III via Rave3 eller Xtractor och ur Medidoc via Rave3. En rekommendation är att regelbundet gå igenom aktuella sjukfall på vårdenheten - för att kunna bedöma status inom 28 dagars sjukskrivning - för att upprätta en vårdplan/rehabplan inom 90 dagar. Läkarmöten eller s k PV-rehabmöten med övrig personal kan används för dessa genomgångar - för att klargöra vilka patienter som behöver eventuella teaminsatser. Om det finns tillgång till Försäkringskassans handläggare på vårdcentralen bör dessa involveras för att boka avstämningsmöten etc

8 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rutiner på vårdenhet Tidigt! inom 28 dagars sjukskrivning identifiera patienter som riskerar långvarig funktionsnedsättning Frågor inför dag 28: ”Kan vi förutse när sjukfallets bortre parentes sätts?” ”Kan vi förutse hur sjukdomsförloppet slutar?” Om ej – initiera teamutredning

9 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rutiner på vårdenhet Tidigt! inom 28 dagars sjukskrivning identifiera patienter som riskerar långvarig funktionsnedsättning Indikatorer för bedömning i rehabteam kan vara: Återkommande korttidssjukskrivning utan distinkt diagnos Avvikelser från beslutsstödets rekommendationer för angiven diagnos Läkares intuition om att sjukskrivningsbehovet är oklart Psykisk ohälsa/smärttillstånd

10 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabteam i FyrBoDal Nivå 1 –Behandling inom VGPV, unimodal behandling. Kan utföras i egen regi eller via underleverantör Nivå2 –Rehabteam. Strukturerat teamarbete Nivå 3 –Specialistfunktion inom NU sjukvården

11 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Remisskriterier nivå 2 Patienter med komplex sjukdomsbild med risk för långvarig funktionsnedsättning* ej behandlats vid rehabteam senaste 12 månaderna Inom tidsramarna för rehabkedjan Inom 90 dagar Inför dag 181 Inför dag 365 *Screening SCI 93, Lintons Frågeformulär om smärtproblem eller annat lämpligt frågeunderlag

12 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabteam i FyrBoDal Uppdraget Utreda och bedöma Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning Erbjuda behandlingsinsatser enligt rehabiliteringsgarantins riktlinjer Att göra Utveckla arbetssätt enligt Sjukskrivningsmiljardens och Rehabgarantins intentioner – ”att göra rätt från början” – och jobba strukturerat inom de angivna tidsramarna för rehabiliteringskedjan Vara en stödfunktion för behandlande läkare vid individuella bedömningar av patienters Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning och ta fram underlag för Läkarintyg Vara en funktion som säkerställer multimodala rehabiliteringsinsatser MMR i enlighet med rehabiliteringsgarantins riktlinjer

13 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Bedömningsuppdraget i sjukskrivningsprocessen Att erbjuda vårdcentralerna stöd / att remittera patienter till rehabteam för funktionsbedömning med syfte att höja kvalitén i sjukskrivningsprocessen. Att göra samlade teambedömningar av patientens Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning Att arbeta med utvärderade bedömningsinstrument. Att utveckla en arbetsmodell för en strukturerad samverkan mellan primärvården och NU-sjukvården kring individens samlade sjukskrivningsprocess. Att samarbeta med NU- sjukvårdens ortoped, psykiater och smärtläkare som konsulter till teamet

14 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Behandlingsinsatser MMR enligt rehabiliteringsgarantin En rehabiliteringsgaranti för evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte att åstadkomma återgång i arbete långvarig smärta med minst 3 mån varaktighet icke specifika rygg- och nackbesvär diagnoser enligt förteckning MMR – Multimodal rehabilitering

15 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf

16 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Multimodal rehabilitering MMR UV110 PAL ingår i teamet som läkare för sin patient

17 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Exklusion Patienter som endast behöver unimodal behandling (även hos flera yrkeskategorier var för sig) Fördjupad MU av TMU typ som Försäkringskassan begär och där sjukskrivning pågått mer än 12 månader Bedömning eller behandling som omfattas av VGPV uppdraget Bedömning och behandling som ingår i det reguljära rehabuppdraget

18 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabteam Dalsland Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator Rehabteam N Bohuslän Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator Rehabteam Göta Älvdalen Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator Rehabteam Uddevalla Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator Rehabteam (Nivå 2-team) i FyrBoDal - Samlad teambedömning av Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning - Behandlingsinsatser MMR enligt rehabgarantin

19 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabteam Dalsland Dalslands Sjukhus 668 88 Bäckefors Tel: 0530-668 35 Rehabteam N Bohuslän Sjukgymnastiken, Munkedals VC Centrumvägen 34 455 30 Munkedal Tel: 0524-711 80 Rehabteam Göta Älvdalen Djupebäcksgatan 21 461 32 Trollhättan Tel: 0520-136 00 Rehabteam Uddevalla Sjukgymnastik Primärvård Österled 2 451 34 Uddevalla Tel: 0522-928 23 Remissadresser Rehabteam

20 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabteam (Nivå 2-team) i FyrBoDal Patient kan remitteras för teambedömning som v.b kan göras tillsammans med ortoped, smärtläkare och/eller psykiater. Rehabteamet arbetar i team enligt strukturerad arbetsmetodik En bedömning tar i normalfallet 10-12 timmar (max 18 tim) En multimodal rehabilitering cirka 2-3 dagar/vecka under 6-8 veckor

21 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabkoordinatorns roll och funktion Rehabkoordinatorn ska initiera och påskynda sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen vara ett stöd och bollplank till patienten, läkaren, rehabteam och andra aktörer vara en sammanhållande länk i eventuellt teamarbete på vct och v b Rehabteam skapa aktivitet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

22 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rutiner på vårdenhet Rehabkoordinator gör utifrån screening* på vårdenheten en analys och bedömning av risken för långvarig funktionsnedsättning och sjukskrivning. Rehabkoordinatorn tar i samråd med PAL kontakt med de patienter som bedöms ha en ökad risk för långtidssjukskrivning och erbjuder stöd i rehabprocessen. *Screening SCI 93, Lintons Frågeformulär om smärtproblem eller annat lämpligt frågeunderlag

23 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabkoordinatorns roll och funktion Stödfunktion till vårdenheten i arbetet att utveckla strukturerad arbetsmetodik för tidiga rehabinsatser i sjukskrivningsprocessen. Vara en sammanhållande länk i teamarbetet på vct och vid behov rehabteam (nivå 2) Stödfunktion till vårdenheten i arbetet att höja kvalitén på läkarintygen. Samordnande funktion – Arbeta för bra flöden i patientprocesserna som rör sjukskrivning och rehabilitering. Lotsa sjukskrivna patienter i rehabiliteringskedjan så att patienten utan dröjsmål får tillgång till adekvata åtgärder för att förbättra hälsa och arbetsförmåga.

24 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf Rehabkoordinatorns roll och funktion Utredande funktion Vid oklar problematik kan rehabkoordinator göra en tidig kartläggning av patientens subjektiva hinder och resurser - för en djupare bedömning av patientens medicinska behov och förutsättningar för rehabilitering Om kartläggning visar problematik som kräver bredare myndighetssamverkan bör rehabkoordinator i samråd med patient och PAL initiera kontakt med FK eller andra myndigheter för vidare handläggning av berörd myndighet eller samordningsförbund. Om det finns tillgång till Försäkringskassans handläggare på vårdcentralen bör dessa involveras för att boka avstämningsmöten etc

25 Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal http://www.vgregion.se/fmf PVO-resurser Rehabteam nivå 2 Vårdcentral Hög kompetens Funktionsbedömning* Specialist - konsultation - medverkan MMR KBT på Nätet projekt


Ladda ner ppt "Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal Vad säger kravboken VG PV? ”Vårdenheten ska ha en aktiv roll i en kring individen."

Liknande presentationer


Google-annonser