Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2011"— Presentationens avskrift:

1 Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2011
Nationella överenskommelser Sjukskrivningsmiljarden Rehabiliteringsgarantin

2 Sjukskrivningsmiljarden 2011
Ledningssystem enligt krav på God Vård Handlingsplaner för jämställdhet Kompletta och korrekta läkarintyg Elektroniskt överförda läkarintyg Fördjupade medicinska utredningar

3 Kompletta och korrekta läkarintyg
Handlingsplan till HSK

4 Rehabiliteringsgarantin
Patienter som har smärta i rygg, nacke och axlar eller lättare/medelsvåra depressioner, olika typer av ångest och stress ska få medicinsk behandling och rehabilitering efter att hälso- och sjukvården gjort en medicinsk bedömning och utredning.

5 Hur uppnå användbara läkarintyg?

6 DFA - kedjan Fält 5 Fält 4 Fält 2
Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning Fält 5 Fält 4 Fält 2

7 Funktionsnedsättning rörelseorganen
Nedsatt rörlighet, böj- och sträckförmåga, rotation Nedsatt kraft Smärta

8 Aktivitetsbegränsning rörelseorganen
Att ändra kroppsställning Att bibehålla kroppsställning Lyfta armarna ovan axelhöjd Gå med eller utan hjälpmedel Lyfta Stå framåtböjd Sitta Utföra finmotoriskt arbete med händerna

9 Funktionsnedsättning psykisk sjukdom/kognitiva funktioner
Koncentrationssvårigheter Nedsatt uthållighet Minnessvårigheter Trötthet

10 Aktivitetsbegränsning psykisk sjukdom/kognitiv nedsättning
Att vara uppmärksam Att lära nytt, förstå instruktioner Att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift Att hantera stress, förändring och andra psykologiska krav Att förstå och uttrycka sig i tal och skrift

11 Komplettering av läkarintyget
Även Försäkringskassans handläggare har fått tydliga krav att förbättra kvaliteten på läkarintygen. Vid behov av komplettering av läkarintyget ska handläggaren: Ta telefonkontakt med intygsskrivande läkare – eller erbjuda möjlighet för läkare att ringa tillbaka samma dag Skicka kompletterande frågor via brev – som ska besvaras inom två veckor Sända eventuell påminnelse om komplettering Om komplettering av det medicinska underlaget inte skett – senast en vecka efter påminnelse - fattas beslut på befintligt underlag

12 Vad säger kravboken VG PV om sjukskrivningsprocessen?
”Vårdenheten ska ha en aktiv roll i en kring individen sammanhållen rehabiliteringsprocess eller sjukskrivningsprocess samt delta i utarbetande av gemensamma planer. Dokumenterade lokala rutiner för sjukskrivningsprocessen ska finnas. Samtliga läkare ska ha god kunskap om försäkringsmedicin. Minst en läkare på vårdenheten ska ha kunskap som motsvarar innehåll i utbildning i fördjupad försäkringsmedicin, tillhandahållen av Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan eller annan likvärdig utbildning.”

13 Rutiner på vårdenhet Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – SoS vägledning för sjukskrivning Övergripande principer Specifika rekommendationer Arbetsverktyg VGR Riktlinjer Ledningssystem för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess Checklista vid bedömning av arbetsförmåga, rehabiliteringsbehov och sjukskrivning Fyrbodal Ledningssystem på förvaltningsnivå

14 Förvaltning SJUKSKRIVNINGSPROCESSEN Förutsättningar Vård av patient
Uppföljning Hälso- och sjukvårdslagen God Vård (SOSFS 2005:12) – Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- o sjukvården Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – övergripande principer Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2008:20) Socialförsäkringsbalken Intygsföreskrift (SOSFS 2005:29) Rehabiliteringskedjan Krav- och kvalitetsbok VG Primärvård Vårdgaranti Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin 2010 VGR Sjukskrivningsmiljarden Samverkansavtal VGR/Försäkringskassan Övergripande ledningssystem för sjukskrivningsprocess en i VGR Handlingsplan för en jämställd sjukskrivningsprocess Regional inriktning och struktur för Försäkringsmedicinska Forum i Västra Götaland Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – vägledning för sjukskrivning Övergripande principer Specifika rekommendationer Rehabiliterings-och sjukskrivningsprocessen i VGR Checklista vid bedömning av arbetsförmåga, rehabiliteringsbehov och sjukskrivning Uppföljning åtgärdsplan VGR/SKL och samverkansavtal VGR/Försäkringskassan Uppföljning rehab-/sjukskrivningsprocessen VGR Gemensam uppdragshandling Pv FBD/NU-sjv Sjukskrivningsprocessen Vården och Försäkringskassan FINSAM 93 Ök HoSjv+Försäkringskassan Exempel på lokala rutiner Rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen – modell Rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen - text Uppföljning av gemensam uppdragshandling Pv FBD/NU-sjukvården Mall för verksamhetsuppföljning på vårdenhet Dokumenterade lokala rutiner för sjukskrivning på vårdenhet Lokal tillämpning av processmodell och policys/rutiner Nationellt VGR Förvaltning PV FBD Vårdenhet

15 Vad säger kravboken VG PV om rehabilitering?
”Vårdenheten ska medverka till en väl samordnad vårdprocess när patienten har behov av annan kompetens än den som vårdenheten kan erbjuda. Vårdenheten ska ha en aktiv roll i en sammanhållen rehabiliteringsprocess eller sjukskrivningsprocess för individen samt delta i utarbetande av gemensamma planer” Västra Götalandsregionen har valt att inledningsvis lägga sjukgymnastik och arbetsterapi utanför åtagandet. Ambitionen är att rehabilitering ska integreras i de vårdprocesser som finns inom primärvården och den samverkan som finns mellan vårdenheter och olika rehabiliteringsaktörer. En fortsatt utredning ska visa på former och omfattning av hur ett sådant åtagande kan ingå i VG Primärvård.

16 VGRs definition av Rehabiliterings-/Sjukskrivningskoordinering
En funktion som i individärenden ansvarar för att patienterna får tillgång till snabb och relevant bedömning och rehabilitering som gör att sjukskrivningsprocessen blir effektiv. Det kan innebära att koordinera rehabiliteringsinsatser, vara kontaktperson gentemot andra aktörer och göra uppföljning.

17 Förslag till rutiner på vårdenhet
Rehabkoordinator kan ta fram vårdenhetens sjukskrivningsstatistik ur Journal III via Xtractor och ur Medidoc via Hekla (se instruktioner) En rekommendation är att regelbundet gå igenom aktuella sjukfall på vårdenheten - för att kunna bedöma status inom 28 dagars sjukskrivning - för att upprätta en vårdplan/rehabplan inom 90 dagar. Läkarmöten eller s k PV-rehabmöten med övrig personal kan används för dessa genomgångar - för att klargöra vilka patienter som behöver eventuella teaminsatser. Om det finns tillgång till Försäkringskassans handläggare på vårdcentralen bör dessa involveras för att boka avstämningsmöten etc

18 Rutiner på vårdenhet Tidigt!
inom 28 dagars sjukskrivning identifiera patienter som riskerar lång sjukskrivning Frågor inför dag 28: ”Kan vi förutse när sjukfallets bortre parentes sätts?” ”Kan vi förutse hur sjukdomsförloppet slutar?” Om ej – initiera teamutredning

19 Rutiner på vårdenhet Tidigt!
inom 28 dagars sjukskrivning identifiera patienter som riskerar lång sjukskrivning Indikatorer för bedömning i rehabteam kan vara: Återkommande korttidssjukskrivning utan distinkt diagnos Avvikelser från beslutsstödets rekommendationer för angiven diagnos Läkares intuition om att sjukskrivningsbehovet är oklart Psykisk ohälsa/smärttillstånd

20 Förslag till rutiner på vårdenhet
Patienter som söker för sjukskrivning, psykisk ohälsa/smärtproblematik bör kunna bokas direkt till sjukgymnast/arbetsterapeut/kurator/psykolog för att ta fram underlag inför eventuellt läkarbesök Utifrån screening* görs en analys och bedömning av risken för lång sjukskrivning. Resultatet återkopplas och eventuella teaminsatser initieras. *Förslag SCI 93, Lintons Frågeformulär om smärtproblem eller annat lämpligt frågeunderlag

21 Rutiner på vårdenhet Rehabkoordinator
gör utifrån screening* på vårdenheten en analys och bedömning av risken för lång sjukskrivning. Rehabkoordinatorn tar i samråd med PAL kontakt med de patienter som bedöms ha en ökad risk för långtidssjukskrivning och erbjuder stöd i rehabprocessen. *Förslag SCI 93, Lintons Frågeformulär om smärtproblem eller annat lämpligt frågeunderlag

22 Rehabkoordinatorns roll och funktion
Stödfunktion till vårdenheten i arbetet att utveckla strukturerad arbetsmetodik för tidiga rehabinsatser i sjukskrivningsprocessen enligt ledningssystem. Vara en sammanhållande länk i teamarbetet på vct och vid behov rehabteam (nivå 2) Stödfunktion till vårdenheten i arbetet att höja kvalitén på de medicinska underlagen. Samordnande funktion – Arbeta för bra flöden i patient-processerna som rör sjukskrivning och rehabilitering. Lotsa sjukskrivna patienter i rehabiliteringskedjan så att patienten utan dröjsmål får tillgång till adekvata åtgärder för att förbättra hälsa och arbetsförmåga

23 Rehabteam i FyrBoDal Nivå 1
Behandling inom VGPV, unimodal behandling. Kan utföras i egen regi eller via underleverentör Nivå2 Rehabteam. Strukturerat teamarbete Nivå 3 Specialistfunktion inom NU sjukvården

24 Rehabteam (Nivå 2-team) i FyrBoDal
PVO Dalsland (DS Bäckefors) PVO Norra Bohuslän (Munkedal) PVO Uddevalla PVO Göta Älvdalen

25 Rehabteam i FyrBoDal Uppdraget
Utreda och bedöma Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning Erbjuda behandlingsinsatser enligt rehabiliteringsgarantin Att göra Utveckla arbetssätt enligt Sjukskrivningsmiljardens och Rehabgarantins intentioner – ”att göra rätt från början” – och jobba strukturerat inom de angivna tidsramarna för rehabiliteringskedjan och Den nya sjukskrivningsprocessen Vara en stödfunktion för behandlande läkare vid individuella bedömningar av patienters Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning och ta fram underlag för läkarintyg. Vara en funktion som säkerställer multimodala rehabiliteringsinsatser MMR i enlighet med rehabiliteringsgarantin

26 Bedömningsuppdraget i sjukskrivningsprocessen
Att erbjuda vårdcentralerna stöd / att remittera patienter till rehabteam för funktionsbedömning med syfte att höja kvalitén i sjukskrivningsprocessen. Att göra samlade teambedömningar av patientens Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning Att arbeta med utvärderade bedömningsinstrument. Att utveckla en arbetsmodell för en strukturerad samverkan mellan primärvården och NU-sjukvården kring individens samlade sjukskrivningsprocess. Att samarbeta med NU- sjukvårdens ortoped, psykiater och smärtläkare som konsulter till teamet

27 Behandlingsinsatser MMR enligt rehabiliteringsgarantin
En rehabiliteringsgaranti för evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte att åstadkomma återgång i arbete långvarig smärta med minst 3 mån varaktighet icke specifika rygg- och nackbesvär diagnoser enligt förteckning MMR – Multimodal rehabilitering

28

29 Multimodal rehabilitering
MMR UV110 PAL ingår i teamet som läkare för sin patient

30 Remisskriterier Patienter med komplex sjukdomsbild
med pågående sjukskrivning risk för långvarig sjukskrivning som ej behandlats vid rehabteam senaste 12 månaderna. Inom tidsramarna för rehabkedjan ”den nya sjukskrivningsprocessen” Inom 90 dagar Inför dag 181 Inför dag 365

31 Exklusion Patienter som endast behöver unimodal behandling
(även hos flera yrkeskategorier var för sig) Fördjupad MU av SLU typ som Försäkringskassan begär och där sjukskrivning pågått mer än 12 månader Bedömning eller behandling som omfattas av VGPV uppdraget Bedömning och behandling som ingår i det reguljära rehabuppdraget

32 Rehabteam (Nivå 2-team) i FyrBoDal - Samlad teambedömning av Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning - Behandlingsinsatser MMR enligt rehabgarantin Rehabteam N Bohuslän Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator Rehabteam Dalsland Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator Rehabteam Göta Älvdalen Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator Rehabteam Uddevalla Sjukgymnast Arbetsterapeut Psykolog Rehabkoordinator

33 Remissadresser Rehabteam
Rehabteam N Bohuslän Sjukgymnastiken, Munkedals VC Centrumvägen 34 Munkedal Tel: Rehabteam Dalsland Dalslands Sjukhus Bäckefors Tel: Rehabteam Uddevalla Sjukgymnastik Primärvård Österled 2 Uddevalla Tel:  Rehabteam Göta Älvdalen Djupebäcksgatan 21 Trollhättan Tel:

34 Rehabteam (Nivå 2-team) i FyrBoDal
Patient kan remitteras för teambedömning som v.b kan göras tillsammans med ortoped, smärtläkare och/eller psykiater. Rehabteamet arbetar i team enligt strukturerad arbetsmetodik En bedömning tar i normalfallet timmar (max 18 tim) En multimodal rehabilitering cirka 2-3 dagar/vecka under 6-8 veckor

35 Rehabkoordinatorns roll och funktion
Rehabkoordinatorn ska initiera och påskynda sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen vara ett stöd och bollplank till patienten, läkaren, rehabteam och andra aktörer vara en sammanhållande länk i eventuellt teamarbete på vct och v b Rehabteam skapa aktivitet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

36 PVO-resurser Hög kompetens
Funktionsbedömning* Specialist - konsultation - medverkan MMR KBT på Nätet projekt

37 Fria nyttigheter Försäkringsmedicinskt Forum Processledare Rehabteam
Rehabkoordinatorer Hemsida Nyhetsbrev Utbildningsinsatser Utvecklingsprojekt


Ladda ner ppt "Arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser