Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VTI Transportforum Linköping 9-10 januari 2013 Näringslivstransporter ”Styrmedel för ökad sjöfart.” Bertil Arvidsson 0705-141102

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VTI Transportforum Linköping 9-10 januari 2013 Näringslivstransporter ”Styrmedel för ökad sjöfart.” Bertil Arvidsson 0705-141102"— Presentationens avskrift:

1 VTI Transportforum Linköping 9-10 januari 2013 Näringslivstransporter ”Styrmedel för ökad sjöfart.” Bertil Arvidsson 0705-141102 bertil.arvidsson@bacab.se www.bacab.se 2013-01-10VTI. Styrmedel för ökad sjöfart1

2 Vad är problemet ? (1) Inrikes fartygstransporter uppseendeväckande få. (mellan svenska orter) Närsjöfart mycket ovanligt trots Europas längsta kust. Totalt fraktas endast 7 % av inrikesgodset på vattenvägarna. (mätt i tonkm) 2013-01-10VTI. Styrmedel för ökad sjöfart2

3 Vad är problemet ? (2) Godstrafiken på väg omfattande, ökar snabbt; CO2 utsläppen från vägtrafiken ökar pga. lastbilstrafiken, miljömålen nås ej. Höga PM och NOx- halter i Svenska Städer. Trängsel på vägarna ökar, stora samhällskostnader pga. olyckor och förseningar. Vägarna körs sönder, mycket stora underhållskostnader. 2013-01-10VTI. Styrmedel för ökad sjöfart3

4 Vad är problemet ? (3) Trafiken på järnväg ökar snabbt; Trängsel på järnvägarna, stora samhällskostnader pga. trafikstörningar och förseningar. Järnvägarna körs sönder av tung godstrafik, mycket stora underhållskostnader. (Betalas av staten). 2013-01-10VTI. Styrmedel för ökad sjöfart4

5  30 % av vägtransporterna på mer än 300 km bör fram till 2030 flyttas över till andra transportmedel, exempelvis järnväg eller sjötransporter, och mer än 50 % fram till 2050  Se till att alla viktiga hamnar har bra anslutningar till järnvägstransportnätet och om möjligt till inre vattenvägar.  Göra framsteg mot en fullständig tillämpning av principerna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar” och åtaganden från den privata sektorn att eliminera snedvridande faktorer.  Fram till 2050 uppnå ett mål med nästan inga dödsolyckor i trafiken.  Kapacitetsutredningen; Öka användningen av våra vattenvägar genom att använda ekonomiska styrmedel. 2013-01-10 VTI. Styrmedel för ökad sjöfart5

6 Havsgående IMO-klassad kustsjöfart mellan svenska orter ; Godsflödena styrs av de ekonomiska förutsättningarna. Kustsjöfarten med havsgående fartyg finns redan idag. Andelen gods som tar sjövägen skulle vara mycket större om infrastruktur avgifterna var rättvisa och godstransportslags- neutrala. 2013-01-10 6VTI. Styrmedel för ökad sjöfart

7 Ahlmarks rederi AB Linjenät EU Ingen trafik mellan de svenska hamnarna på grund av avgiftssystemet! 2013-01-10VTI. Styrmedel för ökad sjöfart7

8 Hamnavgifterna idag (Infrastruktur) är inte transportslagsneutrala. Exempel 1. Hämtning av last i en hamn. 2013-01-10VTI. Styrmedel för ökad sjöfart8 Alt 2; Ut med båt Avgift 129 000 SEK Alt 1; Ut med bil Avgift 0 SEK Hamn 4600 ton flis

9 M/S Kinne 4600 ton Byggd 2004. Erik Thun AB Motsvarar 115 lastbilar. 2013-01-10VTI. Styrmedel för ökad sjöfart9

10 M/S Skagen. 3000 ton Ahlmarks Lines Byggd 2000 Motsvarar 75 lastbilar 2013-01-10VTI. Styrmedel för ökad sjöfart10

11 Rättvisa Hamnavgifter = samma infrastrukturavgift per ton? ( Kostnadsneutralt för hamnen) 2013-01-10VTI. Styrmedel för ökad sjöfart11 Alt 2. Ut med båt Avgift tot. 129 000SEK Alt 1. Ut med bil Avgift tot. 129 000 SEK Hamn 4600 ton flis 1 120 SEK per lastbil 129 000SEK per båt

12  Fartygstransporten debiteras i vardera hamn ca 29 kr per ton flis (1,90 kr per GT + 27 kr) per ton lastat och lossat gods.  Tågtransporten debiteras i vardera hamnen ca 3 kr per ton flis per ton lastat och lossat gods.  Lastbilstransporten debiteras ingen infrastrukturavgift alls i hamnarna.  Fartygstransporten har en stor kostnadsnackdel,58 kronor per ton relativt lastbilen, pga. infrastrukturavgiftssystemet. 2013-01-10 VTI. Styrmedel för ökad sjöfart12

13  Totala fartygskostnad per år 110 Mkr  Varav Kapitalkostnad 10 Mkr Besättning/teknisk drift 12 Mkr Hamnavgifter 22 Mkr20 % Stuveri 42 Mkr38 % Lots 4 Mkr Farledsavgift 1 Mkr 1 % Bränsle 19 Mkr ¤ Ett 800 TEU-fartyg i en slinga mellan svenska hamnar och en hamn på norra kontinenten. 2013-01-10 VTI. Styrmedel för ökad sjöfart13

14 InfrastrukturavgifterTankfartygTankbil Kapacitet;14000 ton40 ton Antal resor;En enkel resa350 resor ToR på E6 Hamnavgift Göteborg;141 000 0 Farledsavgift totalt; 24 000 0 Hamnavgift Helsingborg;239 000 0 Dieselskatt/fordonskatt; 0210 000 Summa404 000 kr210 000 kr Källa; Erik Thun AB 2013-01-10 VTI. Styrmedel för ökad sjöfart14

15  Intermodala transporter måste ofta betala en omlastningar mer jämfört med direkttransport med lastbil.  Problemet för sjöfarten är inte omlastningskostnaden (stuveriet) utan den orättvisa infrastrukturkostnaden i hamnen.  Rättvisa infrastrukturavgifter i hamnen skulle ge mer sjöfart och mindre lastbil i Sverige. 2013-01-10 VTI. Styrmedel för ökad sjöfart15

16 2013-01-10 VTI. Styrmedel för ökad sjöfart16

17  30 % av godsflödet väljer vattenvägen där alternativet inre vattenväg finns.  30 % av godstransporterna på IWW i Europa är idag under 5 mil, stark koppling till uthållig stad - konceptet.  30 % billigare containertransport på IWW i genomsnitt. Gäller för dörr till dörr- transport dvs. inklusive lastbilstransporten. 2013-01-10 VTI. Styrmedel för ökad sjöfart17

18 Avgiftssystem för pråmtrafik/IWW i Sverige I dag finns det, av naturliga skäl, inget avgiftssystem för infrastrukturavgifter för pråmar. (Hamn och farled) Ett avgiftssystem måste tas fram, kravet på avgiftssystemet skall rimligen vara konkurrensneutralt mellan godstransportslagen (tåg, lastbil och pråm) En extra kostnadsbelastning på runt 30 kronor för pråmen i hamnen innebär att IWW inte kan konkurrera om transporterna med lastbil och tåg. Avgiftssystemet måste vara i drift mycket snart. 2013-01-10VTI. Styrmedel för ökad sjöfart18

19  Ja, och det är enkelt och kostar inget.  Åtgärder: 1. Tranportslagsneutrala avgifter i hamnarna. (Omfördelning: Kostnadsneutralt för hamnarna) 2. Transportslagsneutrala väg-, järnväg- och farledsavgifter. (Lönsamt för staten och kommunen) 2013-01-10 VTI. Styrmedel för ökad sjöfart19

20 VTI. Styrmedel för ökad sjöfart 2013-01-10 20

21 Staten är ytterst ansvarig för att alla har tillgång till en väl fungerande, kostnadseffektiv och rättvis infrastruktur.  Infrastrukturavgifter för väg/järnväg/vattenväg råder staten över. Konkurrensneutralitet kan åstadkommas genom att; ◦ Tågets avgiftssystemet tillämpas även på vattenvägarna. ◦ Stöd till närsjöfart. (Jmf Italien, Spanien etc)  För att skapa konkurrensneutralitet i hamnarna finns olika alternativ; ◦ Hamnarna omfördelar kostnaderna mellan användarna. ◦ Staten skärper tillståndsprövningen. (Jmf. Rotterdam) ◦ Hamnlag. (Lagkrav på likabehandling) 2013-01-10 VTI. Styrmedel för ökad sjöfart21

22  Rättvisa infrastrukturavgifter ger ; ◦ Mindre trängseln på väg- och järnväg. ◦ Mycket stora samhällsvinster i form av högre framkomlighet och minskad miljö- och klimatpåverkan. ◦ Radikalt lägre kostnaderna för väg- och järnvägsunderhållet. 2013-01-10 VTI. Styrmedel för ökad sjöfart22

23 Tack för uppmärksamheten Några Frågor ? Bertil Arvidsson 0705-141102 bertil.arvidsson@bacab.se www.bacab.se bertil.arvidsson@bacab.se 2013-01-10VTI. Styrmedel för ökad sjöfart23


Ladda ner ppt "VTI Transportforum Linköping 9-10 januari 2013 Näringslivstransporter ”Styrmedel för ökad sjöfart.” Bertil Arvidsson 0705-141102"

Liknande presentationer


Google-annonser