Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

From the Division of Medical Imaging and Technology Department of Clinical Science, Intervention and Technology Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "From the Division of Medical Imaging and Technology Department of Clinical Science, Intervention and Technology Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden."— Presentationens avskrift:

1 From the Division of Medical Imaging and Technology Department of Clinical Science, Intervention and Technology Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Radiographic Quality Workflow – in the digitized healthcare environment Kerstin Hillergård Röntgenveckan 2014

2 Artiklar inkluderade i denna studie: I. Use your good judgement - Radiographers’ knowledge in image production work Larsson W, Lundberg N, Hillergård K Radiography, Volume 15, Issue 3, August 2009, Pages e11–e21Volume 15, Issue 3 2. Radiographic Quality Workflow - A definition grounded in an empirical study Hillergård K, Aspelin P, Larsson W, Lundberg N Submitted for publication in Radiography

3 MÅL/SYFTE 3 Att informera fältet radiografi om förändringar relaterade till digital bildproduktion och PACS genom att förstå hur: röntgensjuksköterskor använder sina kunskaper i arbete uppfattar radiografisk kvalitetsarbetsflöde i detalj

4 Röntgensjuksköterskans roll 4

5 Definitioner  Kunskap (Knowledge)  ”ett verktyg för vetande" (Cook and Brown)  “en blandning av olika delar; av erfarenhet, värderingar, förmåga att tolka sammanhängande information och en expertförståelse samt en förmåga att utvärdera och införliva nya erfarenheter och ny information ” (Davenport & Prusak)  Kvalitet  en egenskap, ett neutralt ord. Betyder något först när man definierar det. Enligt Deming betyder det ”förmågan att tillfredsställa eller till och med överträffa förväntningar”  Radiografiskt kvalitetsarbetsflöde  röntgensjuksköterskans olika förmågor och aktiviteter avsedda att säkra eller förbättra kvaliteten på bildproduktionen  Här betonas social och kommunikativ förmåga, kunskap och lärandeaspekter i arbetet och har ingenting att göra med automation och Taylorism (tidsstudier, just-in-time etc.) 5

6 Blackler´s kunskapskomponenter (1995) 6 Hjärnkunskap (embrained knowledge) Förmågan att behandla, förstå och processa information dvs kognitiv förmåga Kodad kunskap (encoded knowledge) Kunskap som innebär symboler och tecken såsom manualer, rutiner men även elektroniskt förmedlad kunskap. Förkroppsligad kunskap (embodied knowledge) Kunskap som innebär en praktisk kunskap om oh erfarenhet av hur någonting fungerar snarare än abstrakta principer Kulturerad kunskap (encultured knowledge) Förmågan att kunna komma fram till en gemensam förståelse. Kulturer som sitter i väggarna. Inbäddad kunskap (embedded knowledge) Roller, teknik, formella procedurer inom ett komplext system som upprepas systematiskt utan att man behöver tänka

7 7 Etnografi  En naturalistisk forskningsmetod  Se det som vanliga observatörer inte ser, fånga den tysta kunskapen och ge en rik bild av det som studeras  Förstå världen på samma sätt som de observerade individen gör  Används ofta för att studera komplexa situationer  Målet är inte att mäta, räkna eller bevisa utan att se och förstå sammanhang, aktiviteter, värderingar och mönster Kritik av etnografin  Kan vara främmande för många människor  Tar mycket längre tid än de flesta andra typer av forskning

8 När är du nöjd med den bild du precis producerat? 8

9 Beskrivning av studiens material 9

10 Analysprocess 10 6 arbetsfaser framträdde Planeringsfas Genomförandefas Utvärderingsfas Bildproduktion Kommunikation Återkoppling på arbetet Ett antal grupper framträdde såsom t ex Strukturera arbetet Analysera bilder Teknikanvändning Kommunikation med patienter Kommunikation med kollegor Återkoppling Kondenseringen gav bärande delar (exempel) Planeringsfasen Kontrollbehov Utvärderingsfasen Djup förståelse Image production Åstadkomma korrekt projektion Feedback in work Reflektera I slutet av analysarbetet framstod följande teman Hjärnkunskap Förkroppsligad kunskap Kodad kunskap Kommunikation Lärande Informellt lärande Observationerna tillförde Rutinbaserat arbetssätt Reflekterande arbetssätt

11 Artikel 1 11 ”Jag kollar varje bild mellan exponeringarna. Jag försäkrar mej om att alla projektioner uppfyller ställda kriterier” ”Jag förbereder röntgenapparaten, jag väljer rätt organknapp, jag kollar röret, vinklar, bländar in och att det är rätt exponeringsparametrar” ”Jag kan inte följa metoden exakt eftersom patientens tillstånd inte tillåter det. Jag improviserar och får ett underlag för diagnostik som duger ändå”

12 Artikel 2 12 ”Bilden skall vara välexponerad, inne i leden, skarp och inbländad för att undvika onödig strålning. Jag ser direkt om en bild duger eller inte – jag har det i ryggraden” ”Det är viktigt med en god patientkontakt. Hur jag och patienten samarbetar är viktigt för undersökningens resultat” ”Ibland känns det som ett löpande band. Man röntgar och röntgar men vet egentligen inte om det man gör är bra eller dåligt”

13 Radiografiskt kvalitetsarbetsflöde 13

14 14 Den digitala utvecklingen har inneburit stora förändringar för röntgensjuksköterskan. utökat arbetsområde utökat ansvar behovet av återkoppling har förändrats förmågan att lära i arbetet har förändrats Röntgensjuksköterskans framtida utmaning - att gå från ett rutinbaserad till ett reflekterande arbetssätt fokusera på det förändrade behovet av kunskap och kvalitet i det radiografiska arbetsflödet. röntgensjuksköterskan måste få möjlighet att reflektera, lära och ”transformeras” med stöd av innovativa sätt att kommunicera på. DISKUSSION

15 15 1.Fortsätta att bygga på röntgensjuksköterskans starka vilja att göra det bästa för patienten och viljan att ta större ansvar. 2.Etablera en förståelse för hur viktigt det är att röntgensjuksköterskan utvecklas från ett rutinbaserat till ett reflekterande förhållningssätt i det radiografisk arbetsflödet. 3.Uppmuntra reflektionsgrupper i form av läranderonder med radiolog 4.Engagera röntgensjuksköterskor i tankesmedjor såsom kollegiala granskningar mellan nya och mer erfarna röntgensjuksköterskor. 5.Se till att alla nya röntgensjuksköterskor har en mentor för formellt och informellt lärande. 6.Se till att ledningar uppmuntrar till lärande och informellt lärande och skapar möjlighet för detta 7.Betona nödvändigheten att införa verktyg för feedback/återkoppling. 8.Utveckla ett webbaserat kommunikationsverktyg såsom MSN för online feedback mellan röntgensjuksköterskor och radiologer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 9.Implementera digitala väglednings- och undervisningsmaterial såsom appar för smarta telefoner, på Facebook eller andra digitala tjänster för onlinehjälp. 10.Etablera fler påbyggnadsutbildningar för röntgensjuksköterskan. Konklusion Tio budord för att bli en reflekterande röntgensjuksköterska

16 Tack för er uppmärksamhet! Kerstin Hillergård

17 17 RIS och PACS SYSTEM

18 RÖNTGENUTRUSTNINGAR 18

19 RELATERAD FORSKNING

20 20 Larsson Beskriver att röntgensjuk- sköterskan arbetar mer självständigt i PACS-miljön och att detta nya sätt att arbeta kräver högre nivå av yrkesskicklighet Fridell Beskriver förändringen av röntgensjuk- sköterskans yrkesroll i PACS- miljön från att vara bildproducenter till mångsysslare och dessutom tidiga användare av den nya tekniken Andersson Fokuserar på radiografisk omvårdnad men påvisar ett antal olika komponenter i röntgensjuksköter- skans arbete såsom att vårda patienten och att hantera den tekniska utrustningen

21 Relaterad etnografisk forskning 21 Särskilt användbart inom hälso- och sjukvård Har använts i mer än 50 år inom medicinen Har använts av flera olika forskare för att förstå förändringen som skett när man gått från analog till digital teknik inom radiologi Har använts av flera för att studera intra- och interprofessionella frågor inom radiologin

22 Arbetsgång vid analys av materialet 22 1.Renskrivning av intervjuerna ord för ord 2.Genomläsning många gånger rad för rad 3.Markeringar görs och mönster söks tills mättnad erhålls – kategorier (work phases) 4.Citat ”klipps ut” och placeras in under kategorierna – fortgår till mättnad erhålls 5.Meningarna kondenseras till ord eller fraser med samma innehåll (bärande delar)genom ytterligare analys och färgmarkering 6.Bärande delar analyseras ytterligare tills mättnad uppstår och grupper (groups) framträder 7.Ytterligare analys för att få fram underliggande betydelser tills mättnad erhålls vilket blev temaområden (concepts) 8.Fördjupad analys av observationerna utifrån grupper och teman vilket gav det slutliga resultatet

23 DISKUSSION Röntgensjuksköterskans framtida utmaning - att gå från ett rutinbaserad till ett reflekterande arbetssätt Ett mer komplext och decentraliserat arbete kräver ökade teoretisk kunskap och intellektuella färdigheter (Ellström) Kundorienterade organisationer kräver nya sätt att kommunicera och organisarea arbetet på (Ellström) Större komplexitet och ökad decentralisering i arbetet kräver ett reflekterande arbetssätt Hjärnkunskap är mer central där individer arbetar mer självständigt Kodad kunskap - man går från att ”följa rutiner och metoder slaviskt” till att istället kritiskt granska och utveckla dessa Förkroppsligad kunskap – att utvecklas från ett automatiserat, löpande-band arbete till ett problemlösande och improviserande arbete 23

24 DISKUSSION Reflekterande röntgensjuksköterskor söker möjligheter till kommunicera och återkoppling  En möjlighet – nya digitala sätt att kommunicera  Facebook  Twitter  MSN  Appar för smarta telefoner 24

25 DISKUSSION Hur kan röntgensjuksköterskan lära i arbetslivet och därmed förbättra utförande och kvalité i det radiografiska arbetsflödet?  Yrkesutövare och organisationer kommer inte att lösa framtida utmaningar utan nya sätt för utbildning (Nordiska Rådet)  Förutom skolkunskap ses informellt lärande och praktisk träning som en framgångsfaktor för en ökad konkurrenskraft (EU, OECD) En möjlighet – nya sätt att lära  Kollegial granskning  Feedback TM  Equalis TM 25

26 DISKUSSION  Röntgensjuksköterskan har ett egenansvar att gå från ett rutinbaserat till ett reflekterande arbetssätt – ingen annan kan göra det åt henne  Röntgensjuksköterskan måste ta tag i och forma sin yrkesutveckling och skaffa sej ett nytt tankesätt – det blir sällan som det har varit.  Dagens problem måste lösas på nya sätt – röntgensjuksköterskan måste vara med i styrhytten och ta ut kompassriktningen 26


Ladda ner ppt "From the Division of Medical Imaging and Technology Department of Clinical Science, Intervention and Technology Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden."

Liknande presentationer


Google-annonser