Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation Med patient Med anhöriga Inom teamet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation Med patient Med anhöriga Inom teamet."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation Med patient Med anhöriga Inom teamet

2 Stort behov av kommunikation genom hela förloppet UtredningsfasBehandlingfas Om konfusion Unga anhöriga? I hemmet Inläggning på sjukhus/sluten avdelning På boendet Post mortem – källa till kunskap

3 Tid Funktionsnivå Låg Död Demens Cancer Hjärtsvikt, KOL, Multisjuklighet Vad kan vi förvänta oss? Terminal fas Hög

4 5 – 20 år Funktionsnivå Ätsvårigheter Inkontinens Motorik störd Dysfagi Återkommande infektioner Sängbunden Tyst MildMåttlig Svår demensMCI DemensboendeHelt hjälpberoende Kunskap om förloppet vid demens är nyckeln till förståelse för målet med vården

5 Vårdplanering är lösningen – målet med vården Etiska frågeställningar: Förväntningar? Farhågor? Hjärt-/Lungräddning?Antibiotika?Nutrition? Inremittering till sjukhus? Terminal fas

6 ”Sundelöfs checklista för dialog med anhöriga” Familjens förväntningar? Familjens farhågor? Beskriv sjukdomsförloppet för anhöriga 1 mån efter inskr. Beskriv kliniska tecken vid svår demens Markera med kryss på funktionsstatuskurvan var pat är Näringsdropp och vätska på terminalt sjuka patienter – tala om konsekvens – illamående&vätskeretention Skillnad mellan malnutrition och kakexi SondmatningHjärt-/lungräddning Inremittering till sjukhus Antibiotikabehandling Vanliga dödsorsaker på boende – “recurrent infections” Efterlevandesamtal 4-6 veckor efter dödsfallet

7 Faktorer som styr medicinska beslut i vård i livets slut Diagnos, cancer eller annan diagnos Prognos Patientens mål För och nackdelar med behandling Komorbiditet Symtombörda Anhörigbelastning Svar på tidigare behandling Ålder och livsfas Sjukdomsuttryck just för stunden Behandlingskostnad Personlighet and psykologiska faktorer: hopp, förnekande Sorg, nedstämdhet Kulturell bakgrund (Based on Teno et al,6,15 Emanuel et al,14 Block,16 Kagawa-Singer and Blackhall,21 Muir et al,22 Weissman,23 Baile et al,32 and Lamont and Christakis.38,39)

8 Palliative care A space where you can live until you die Ref: WHO definition of Palliative Care 2002

9 Helhetssyn Fysiska, emotionella, existentiella och psykosociala behov Livskvalitet Palliativ vård Ett utrymme där du kan leva tills du dör

10 HelhetssynLivskvalitetSymtomlindring Bejakar livet Varken påskyndar eller försenar döden Fysiska, emotionella, existentiella och psykosociala behov Stöd till patient och anhöriga Multidiciplinärt team Applicerbar i alla faser av sjukdom Palliativ vård Ett utrymme där du kan leva tills du dör

11 4 hörnstenar i palliativ vård Symtomkontroll och prevention TeamworkKommunikationAnhörigstöd

12 Hur uppehåller vi en god livskvalitet? Svårvärderat - icke-verbal kommunikation Observationer God fysisk symtomkontroll God kontroll BPSD Symtomprevention Meningsfulla aktiviteter God sömnrytm Anhörigstöd Teamarbete för avstämning med anhöriga och patient Liverpool Care Pathway bra hjälp

13 Palliativ demensvård – kliniska utmaningar Symtomskattning Identifiering av terminal fas Vårdplanering med anhöriga Multisjuklighet Polyfarmaci & Lm-biverkningar Familjebörda

14 Palliativ demensvård – kliniska lösningar Palliativ vård Vård på boendet Multidiciplinära guidelines – Liverpool Care Pathway Förbereda anhöriga på vård i livets slut Planering av ”mål med vård” Läkemedelsgenomgångar Återkommande anhörigstöd Utbildning

15 Vård i livets slut vid demens Tidig information om sjukdomsförloppet Tidig etisk diskussion om ”mål med vården” Tidigt råd och stöd till personal och anhöriga Fortlöpande information om läget Efterlevandesamtal 4-6 veckor efter dödsfall – källa till kunskap

16 Hög kvalitet i vården Gemensam värdegrund Ledarskap Välutbildad personal Tydlig vårdfilosofi – palliativ vårdfilosofi Individanpassad vård Meningsfullhet - dagaktiviteter Hollistiskt förhållningssätt Patient och anhöriga

17 Anhörigstöd

18 Anhörigas behov Någon att få hjälp/råd i medicinska frågor BehandlingFörflyttningshjälpmedel Anpassing av hem – säkert/framkomligt Anhöriga försöker orka hantera pat i hemmet, hinna göra saker själv, skapa meningsfullt innehåll, litet utrymme för sorgen Meningsfulla aktiviteter Praktiska råd omvårdnad Ekonomi, förvaltare, God Man Bromsmediciner – kunskap – effekt - utsättning Tala med beh läkare om mål med vården, näring, antibiotika, HLR, skicka in

19 Anhörigas behov Information om sjukdomen, orsaker, råd och knep Anpassning av hemmet Anhöriga får gradvis ta över allt mer av hemmets sysslor, börda under lång tid Någonstans att vända sig vid försämringar Råd att hantera krisartade situationer i hemmet Anhöriga behöver andra intryck Kuratorsstöd Avlastning, växelvård (?)

20 Anhörigstöd Att se den anhörige Ingår i teamet Individuellt stöd AnhörigutbildningAnhöriggrupperDagaktiviteter Kommunikation om mål med vården

21 Kommunikation är anhörigstöd Tidigt: anamnes, behov, behandling och förväntad effekt, någonstans att vända sig Senare:SväljningssvårigheterAvmagring Upprepade infektioner Samtal i tid om vilken resa som väntar

22 Viktigt för anhöriga Dagvårdsverksamhet Informations- och kommunikationsteknik Diskussionsforum; ex Unganhörig.se Någonstans att vända sig för stöd

23 Patient och anhörigas behov PatientAnhörig Medicinska Sjukgymnast Arbetsterapeut Existentiella Omvårdnad Meningsfulla aktiviteter Psykosociala

24

25 Jenny Eriksson Unganhorig.se

26 Teamarbete

27 Team En grupp personer med olika arbetsuppgifter Samma mål Kunskap och kompetens Respekt för varandra

28 Välfungerande team Klart ledarskap Klara mål – ”målet med vården” Tydliga värderingar Klara yrkesroller Klara krav Realistiska förväntningar Tillräckliga resurser Trygg anställning

29 Det goda teamarbetet Gott självförtroende Fri och tydlig kommunikation Olikhet accepteras och respekteras

30 Teamet – alla behövs Patient och anhörig LäkareSjuksköterskaUndersköterskaSjukgymnastArbetsterapeutKuratorSekreterareDietist

31 Terminal fas – palliativ vårdfilosofi är lösningen LivskvalitetSymtomkontrollTeamworkAnhörigstödKommunikation Liverpool Care Pathway Kunskap läkemedel tillgängliga, rutiner, vid behovs ordinationer + kunskap om indikationer

32 Palliativ demensvård – kliniska utmaningar Symtomskattning Identifiering av terminal fas Vårdplanering med anhöriga Multisjuklighet Polyfarmaci & Lm-biverkningar Familjebörda

33 Palliativ demensvård – kliniska lösningar Palliativ vård Vård på boendet Multidiciplinära guidelines – Liverpool Care Pathway Förbereda anhöriga på vård i livets slut Planering av ”mål med vård” Läkemedelsgenomgångar Återkommande anhörigstöd Utbildning

34 www.svensktdemenscentrum.se

35

36 Sammanfattning Kunskap om sjukdomsförloppet är nyckeln Evidens om HLR, Antibiotika, näring och inremittering till sjukhus på boenden Icke-farmakologisk intervention till förstahandsval vid behandling av BPSD Symtomskattning – klinik och tidigare sjd Symtomlindring – ingen skillnad farmakologiskt Symtomprevention mage och vändningar LCP mycket värdefullt för höja kvaliteten på vård i livets slut

37 Take home messages Demens ökar i takt med att antalet äldre blir fler Demenssjukdomar dyraste sjukdomsgruppen 4 faser i förloppet vid demenssjukdomar Evidens för HLR, Ab, Nutrition, ”Skicka in” Behandla inte kommunikationsbrist med Lm! Ändrat beteende – symtomkontroll? Tidig vårdplanering är nyckeln Beskriv sjukdomsförloppet i tid! Checklista för kommunikation med anhöriga 1:a hjälpen i mötet med personer med demens Symtomlindring, symtomskattning, symtomprevention God vård i livets slut oavsett diagnos en mänsklig rättighet

38 ”Den som lämnar livet bör få samma uppmärksamhet och kärleksfulla vård som den som inträder i livet” – oavsett diagnos! Tillsammans kan vi göra det till verklighet! Tack!

39 Riktlinjer för demensvård enligt NICE Palliativ vård VårdplaneringLivstestamente Palliativt konsultstöd Minska onödiga interventioner Liverpool Care Pathway Ändrat beteende - dålig symtomkontroll? Anhöriginformation (Ref: NICE guidelines of dementia 2011)

40 Tidig vårdplanering är nyckeln Palliativ vårdfilosofi Kliniska tecken vid svår demens Tidig vårdplanering är nyckeln Palliativ vård – utmaningar&lösningar NICE guidelines Sammanfattning


Ladda ner ppt "Kommunikation Med patient Med anhöriga Inom teamet."

Liknande presentationer


Google-annonser