Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För Barnlyans förskola, Kyrktåsjö Läsåret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För Barnlyans förskola, Kyrktåsjö Läsåret"— Presentationens avskrift:

1 För Barnlyans förskola, Kyrktåsjö Läsåret 2013-14
Plan för att förebygga kränkande behandling och diskriminering – främja likabehandling För Barnlyans förskola, Kyrktåsjö Läsåret

2 Vår vision Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ska inte förekomma på vår förskola. Alla skall känna sig trygga och välkomna på vår förskola. Alla ska få vara den man är på vår förskola. Både barn och föräldrar skall känna förtroende för all personal. Vi skall ha roligt tillsammans på vår förskola.

3 Förskolans mål utifrån LpFö-98
Utifrån förskolans läroplan (LpFö-98) skall förskolan sträva efter att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga att ta hänsyn till och förmåga att leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Sin förmåga att reflektera över och ta ställning till olika dilemman och livsfrågor i vardagen. Förståelse för att alla människor har lika värde. Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. På Barnlyans förskola skall: Ingen behöva känna sig rädd/otrygg Barnen ska lära sig att säga och ta emot ett nej. Barnen ska stärkas i sin självkänsla och i sitt självförtroende. Alla visa varandra hänsyn.

4 Umgängesregler Vi skall vara snäll mot alla på förskolan.
Vi skall behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Vi är trevliga mot varandra och säger hej när vi ses. Vi berättar om det hänt något som inte är ok. Vi plockar ihop efter oss själva, alltifrån ålder och mognad. Dessa regler förändras vid behov och tas upp på personalträffar och föräldramöten.

5 Så här gick det Vi gick igenom riskområden både inomhus och utomhus, vilket påverkade grunderna för ett gott verksamhetsår. Vi frångick ”Hjärtestunder” 1 tillfälle per vecka. I stället arbetar vi med vår gemensamma värdegrund kontinuerligt i verksamheten. Barnen har fått fundera kring hur en bra kamrat skall vara bl.a. genom ”Kompissolen”, drama och temaarbete. Vi har berört samtliga diskrimineringsgrunder under året, bl.a. med hjälp av sagor och samtal. Personalen försöker alltid ta till sig av det barn och föräldrar påtalar om vår verksamhet. Kontinuerliga diskussioner i arbetslaget för att upprätthålla målen med verksamheten.

6 Årets utvecklingsområden 2013-2014
Göra all personal insatt i denna plan. Göra föräldrar medveten om innehållet i denna plan. Fortsätta arbetet med förhållningssätt och bemötande i vår verksamhet. Fortsätta arbetet med en trygg och god verksamhet på Barnlyans förskola

7 Kartläggning av nuläget
Kartläggning av riskområden på förskolan. Observationer av barnen. Barnintervjuer. Frågor till föräldrar inför utvecklingssamtal. Samtal i arbetslaget. Genomgång av rutiner och regler i samband med att något hänt.

8 Utvärdering av årets plan
Utvärdering sker i arbetslaget och tillsammans med barnen i slutet av maj. Personalen delger varandra senast första veckan i juni. Under september tas utvärderingen upp i arbetslaget och ny plan upprättas. Resultaten redovisas i planen för kommande verksamhetsår och tas upp på föräldramöten och utvecklingssamtal.

9 Definitioner och begrepp
De sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Direkt diskriminering: någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i samband med diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering: någon missgynnas av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt men som missgynnar ett barn av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund. Trakasserier: kränkningar som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier: kränkning av sexuell natur, behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Annan kränkande behandling: uppträdande som kränker någons värdighet. Mobbing: upprepad negativ handling när någon eller några tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

10 Främja likabehandling Förebygga kränkning/diskriminering.
Fördela talutrymmet vid t.ex. samlingar lika mellan flickor och pojkar och olika individer oavsett ålder, etnicitet, religion… Lika lekar där alla/många kan vara med. Leka och umgås på många ställen och utan uppdelningar. Grupp- och samarbetsövningar i verksamheten. Använda sagoböcker och filmer etc som belyser att människor är och lever på olika sätt. Personalen får kunskap om hur egna normer och värderingar påverkar. Medvetandegöra alla om att inga former av kränkningar accepteras, vara en god kompis och reagera. Levande umgängesregler. Ge barnen förutsättningar för att utveckla demokratiska värderingar och våga ta ställning. Medvetna vuxna är tillsammans med barnen under dagen. Föräldrarna involveras.

11 När det upptäcks att någon kan vara utsatt för trakasserier eller annan kränkning
Skolans/förskolans handlingsplan används. Utredning görs i första hand av förskolepersonal med stöd av någon fler från samma eller annat arbetslag, t.ex. specialpedagog. Föräldrar informeras samma dag, liksom förskolechef. Uppföljning skall alltid ske. Vid misstanke om att personal kränker barn skall förskolechef utreda.

12 Handlingsplan bilaga 1 Hur vi utreder:
Utredningen skall alltid ske med all möjlig hänsyn till den som är utsatt och övriga inblandade. Vad som har hänt bör allsidigt belysa vad som har inträffat och omfatta både den flicka eller pojke som blivit utsatt och han/hon/de som påstås ha utövat kränkningarna. Första samtalet sker med förskolepersonal och/eller den vuxne som sett vad som hänt. Samtalet dokumenteras och läses upp för berörd barn som får styrka att det är rätt uppfattat av den vuxne. Vid behov tillsätts ett utredningsteam av en grupp vuxna, bestående av lämplig pedagogisk personal, vid behov förstärkt med skolkurator. Teamet kartlägger och dokumenterar alla fakta som: En allsidig belysning om vad som egentligen har hänt. Vem/vilka är utsatta? Vem/vilka är det som kränker? Hur ofta och hur länge har kränkningarna pågått? Var äger kränkningarna rum? Orsakerna till den uppkomna situationen samt söka analysera dessa. Vad kan den/de som kränker göra för att få ett slut på kränkningen? Dagliga samtal för att få ett slut på beteendet. I allvarliga fall upprättas ett åtgärdsprogram. Samma dag skall följande samtal göras: Personligt samtal med flickan eller pojken som kränkts (tillsammans med vårdnadshavare om så önskas) samt information till berörda vårdnadshavare. Undvik att plocka flickan eller pojken ur gruppen för detta samtal. Allvarligt samtal med utövaren, först därefter med var och en av dem som understödjer kränkningarna med detaljerade uppgifter om vad som hänt och krav på att var och en tar ansvar för att vända på den uppkomna situationen. Fråga vad vederbörande tänker göra för att trakasserierna/kränkningarna skall upphöra. Skriv ner det! Kontakt med utövarens och de aktivt inblandade barnens vårdnadshavare, för att informera dem och be om deras medverkan och hjälp. Var positiv och konstruktiv! Uppföljningsfasen: Åtgärdsprogram upprättas vid behov för de inblandade. Kontinuerliga samtal med han eller hon som blivit kränkt och hans/hennes vårdnadshavare senast efter två veckor och därefter efter en månad samt vidare (eller i den takt som den kränkte önskar) tills kränkningarna har upphört. Har det blivit någon förändring? Han/hon som utsatts kan behöva stödjande samtal med kurator, skolsköterska eller psykolog. Uppföljande samtal senast efter två veckor med barnet/barnen som utövat kränkningen och sedan efter en månad samt vidare vid behov. Stödjande samtal kan behövas. Överlämnandefasen: Elevvårdskonferens sammankallas, om man inte når tillfredsställande resultat efter handlingsplanen ovan. Lämpliga möjligheter diskuteras eller i undantagsfall flytta elev som kränker till annan skola. Barn-, kultur och utbildningsnämnden informeras om man inte kommit till någon lösning av ärendet och överväger att överlämna det till polis eller socialtjänst. Trakasserier och annan kränkande behandling mellan vuxen och elev Förskolechef utreder och ansvarar för dokumentation, uppföljning och kontakt med facklig representant till den vuxne samt skyddsombud.


Ladda ner ppt "För Barnlyans förskola, Kyrktåsjö Läsåret"

Liknande presentationer


Google-annonser