Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intecknade medel av totala finansplanen För PO 1med 20 procents återflöde. 2010-08-20, mkr. Totalt 46 %

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intecknade medel av totala finansplanen För PO 1med 20 procents återflöde. 2010-08-20, mkr. Totalt 46 %"— Presentationens avskrift:

1 Intecknade medel av totala finansplanen För PO 1med 20 procents återflöde. 2010-08-20, mkr. Totalt 46 %

2 Intecknade medel av totala finansplanen För PO 2med 20 procents återflöde. 2010-08-20 mkr. Totalt 41 %

3 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt programmål för PO 1.

4 Registrerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt programmål för programområde 2.

5 Hur vill vi genomföra Socialfonds- programmet (mkr)

6 Avslutade projekt Antal avslutade projekt. Totalt 852 stycken Beviljat stöd i avslutade Projekt. Totalt 380 miljoner kr.

7 Mervärde inom Socialfonden skapas genom att göra det möjligt att: 1. Förbättra för individer och gruppers situation i arbetslivet 2. Påverka företagens strategier, produktivitet, tillväxt 3. Påverka arbetsplatsernas formella och informella rutiner 4. Påverka policy och idéutveckling inom politikområden, strukturer, institutioner

8 Lärande & strategisk påverkan Lärande & strategisk påverkan ESF-rådet - Processtödens och Temagruppernas samspel De fem Temagrupperna ESF-rådet Projektutveckling Tillgänglighet och Jämställdhet

9 Spel, regionala projektstöd, Tillgänglighet, Jämställdhet kontra temagrupperna Regionala projektutvecklingsstöden samt Tillgänglighet och Jämställdhet skall framför allt stötta projekten innan ansökan och under förprojektering Spel skall framför allt stötta projekten i genomförandefasen med fokus på lärande och strategisk påverkan...medan temagrupperna framför allt skall arbeta med projektens ”output”

10 I. Metodstöd II. Lärprocess i regionerna III. Strategiskt påverkansarbete SPEL – Lärande och strategisk påverkan

11 Erfarenheter, tankar.... Jämställdhet och Tillgänglighet startade tidigast och uppfattas nu fungera väl. - Viktigt nå projekt som inte ”inser att de behöver stöd”. - Utmaning integrera perspektiven i projekten - Former för uppföljning Regionala projektutvecklingsstöd; - Olika fokus och arbetssätt - Fungerar bättre och bättre men…. - Beställar – uppdragsrollen behöver förtydligas - Utökad uppföljning av effektiviteten - Kommer in för sent?

12 Erfarenheter, tankar.... SPEL: Komplext uppdrag; möjligheter och fallgropar Lärandenätverk, kunskapsuppbyggnad Arbete i strukturfondspartnerskapen Almedalen – lärdomar Publikationer

13 Ur utlysningen för temagrupperna: ”Temagruppernas roll blir att ta fram, analysera och systematisera projektresultat i syfte att påverka mer långsiktigt än vad de enskilda projekten kan göra själva. Temagrupperna ska nå genomslag och påverka målgrupper inom det aktuella området.”

14 Fokus på resultat och mervärde!

15 SWECO: Saknas verktyg för att aggregera kunskap om genomförande, lärande och effekter upp till programnivån Temagrupperna, SPEL och SCB-systemet är de verktygen! Stor förväntan på leverans av snabba resultat Ett 60-tal genomförandeprojekt har avslutats Att åstadkomma förändringar på strukturell nivå tar tid, måste få ta tid Samtidigt måste vi nu i halvtid börja leverera resultat, mervärde

16 SWECO: Behov att förtydliga vilka krav man ska ställa på projektens utvärdering Pågående åtgärder SPEL arbetar med att löpande analysera kvalité i projektutvärderingarna Handledningen för utvärdering revideras och tydliggörs bl a; - förtydligade krav på självvärdering och extern utvärdering - vikten av tillräcklig budget - socioekonomiska kalkyler/bokslut Kompetensutveckling för ESF-rådets samordnare LFA/PCM anpassas till lärande utvärdering i Socialfonden SPEL arrangerar nätverk för utvärderare Fokus på utvärdering i regionala projektutvecklingsstöden Nationell konferens lärande utvärdering 23 sept Boken Äga, styra och leda projekt

17 Läget i projektportföljen – vad behöver förstärkas Ojämnt genomförande i förhållande till vissa kvantitativa mål Förbättring av bakgrunds-/omvärldsbeskrivningar och koppling till aktivitetsplaner Bättre förankring av projekten Ytterligare fokus på utvärdering med koppling till påverkansarbete Mer engagemang för transnationellt samarbete Bättre kompetens, bemanning och prioritering av budget och redovisningskompetens i projekten

18 Processtöd för projektutveckling Exempel på avsnitt i arbetsplan för processtöd European Mind, region Östra Mellansverige Insatserna ska främst inriktas på att stödja projekten i att skapa en effektiv projektadministration i ett tidigt skede och ge projekten stöd för att snabbt komma igång med redovisningen. Insatserna ska inte omfatta att tolka eller bedöma stödberättigande kostnader.

19 Mycket positivt! Bättre kvalité i socialfondsansökningarna, valbarheten ökar Successivt bättre utvärderingsupplägg i projekten och därmed påverkansmöjligheter Flera projekt med potential att skapa mervärde Styrka med vår genomförandeorganisation Unika möjligheter följa deltagarna programmet (SCB) Sverige lär EU utvärdera! Transnationella strategin uppmärksammats Processtöd och temagrupper uppmärksammas


Ladda ner ppt "Intecknade medel av totala finansplanen För PO 1med 20 procents återflöde. 2010-08-20, mkr. Totalt 46 %"

Liknande presentationer


Google-annonser