Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) Den koordinerande funktionen (KPS)  stödjande och sammanhållande roll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) Den koordinerande funktionen (KPS)  stödjande och sammanhållande roll."— Presentationens avskrift:

1 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) Den koordinerande funktionen (KPS)  stödjande och sammanhållande roll i förhållande till de regionala processtöden (nätverksträffar för erfarenhetsutbyte, löpande enskilda kontakter/möten, infoöverföring, gemensam informations- och resursbank under uppbyggnad)  uppföljning/utvärdering av genomförda stödaktiviteter  Kvalitetssäkring - gemensam metodutveckling, utbildning mm  samordning av PPS i samband med interregionala initiativ, nationella utlysningar mm.

2 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) Processtöd för projektutveckling (PPS) • UPPDRAGET • PPS – INSATSER (Lägesrapport + uppdatering 2010) • ”UTVECKLINGSOMRÅDEN” OCH FÖRSLAG

3 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) UPPDRAGET • De regionala processtöden ska ”fungera som ett stöd i processen att forma idéer till projekt och tillhandahålla metoder via ett strukturerat projektplaneringsverktyg.” • Andra villkor/förutsättningar, bland annat 1 – 24 timmar per ”uppdrag”, inga volymgarantier, efterfrågestyrt (i första hand) eller uppsökande utifrån identifierade behov, omfattning beslutas av ESF rådets regionala chef. Årlig arbetsplan ska godkännss av Svenska ESF-rådet senast den 30 okt. • Arbetet ska baseras på en dialog med det regionala ESF- rådet och SFP i respektive region syftande till att sätta upp mål för och följa upp om insatserna med processtöd för projektutveckling har givit önskad effekt i relation till dessa mål. Leverantören förutsätts även ge löpande återföring till uppdragsgivaren av sådan information som kan visa på behov av justeringar av arbetet.

4 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) REGIONALA PROCESSTÖD FÖR PROJEKTUTVECKLING REGION: 1:a rankade leverantörer: Övre Norrland European Minds AB Mellersta Norrland Serus ek för Norra Mellansverige Serus ek för Östra Mellansverige European Minds AB Stockholm Sensus (regionalt projekt) Arbetsmiljöforum European Minds AB Småland och Öarna European Minds AB Västsverige Norlin & Partners Sydsverige Region Skåne

5 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) DET FÖRSTA ÅRET • Start under pågående program; stort antal förprojekteringar (pågående eller genomförda och ”i kön”) och genomförande- projekt, senarelagda utlysningar • Uppbyggnadsfas – reg. Skillnader, utveckling av uppdragsrelatio- nerna till ESF-rådet, samverkan med övriga PS + Tema-grupper.. • PA/PÄ - begränsade kunskaper om PSS (ibland även ESF-kraven) • PSS ofta in sent i processen (jmf enkät) • Mindre än hälften av sommarens/höstens ansökningar 2009 föregicks av PS-kontakt • Begränsat utrymme i regionala arbetsplaner/avtal för de uppsökande/proaktiva delarna av uppdraget • Vissa efterfrågade insatser på marginalen av det gemensamma uppdraget

6 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) PSS-insatser  Proaktiva/uppsökande/initierande aktiviteter*  Medverkan i gemensamma (ESF-rådet, övriga PS + temagrupper) informationsinsatser, workshops mm  Öppna utbildningar för projektaktörer  Efterfrågestyrt stöd till projektaktörer/ansökare i anslutning till utlysningar  Förprojekteringar kontaktats o erbjudits stöd (utifrån ESF-rådets lista och inför utlysningar)  Uppföljning med projekt som fått avslag  Stöd till genomförandeprojekt i inledningsfas som ESF-rådet bedömt behöva hjälp för att komma igång/vidare, styra tillbaka mot uppsatta mål mm  Stöd vid rekvisitioner

7 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) 1:a halvåret 2010 (kort lägesrapport i sept.) • Ökat antal kundkontakter (nya och ”gamla”) • Proaktiva insatser i fler regioner, även sista minuten-stöd, ”handledning” mm • Utveckling av samordning/samarbete mellan processtöden (även Temagrupper) och i förhållande till ESF-rådet I ny lägesrapport…Utvecklad beskrivning (jmf tidigare) av avropbara tjänster inkl. former för (gemensam) uppföljning av gjorda insatser. Översyn i förhållande till gemensam uppdragsbeskrivning o regionala avtal/planer + resursramar och alternativa arbetsformer.

8 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) Hur bedöma utfall/resultat/effekter av PPS ? • 90%-målet (laglighetsprövningen) … begränsat mått …och ”tolkningsproblem” - i utgångsläget stora skillnader mellan regioner/samordnare/PO - ofta sena och begränsade PSS-insatser - beslutet att lämna in en ansökan är idé-/projektägarens - stöd till PA som valt att gå vidare på annat sätt • Genomgång av avslagsärenden visar på vikten av gemensam (även J o. T) uppföljning i anslutning till genomförda utlysningar. Sker i varierande former/utsträckning. Standardupplägg möjligt/önskvärt (?)

9 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) Utfall av ESF-rådets laglighetsprövning och SFPs priori- teringar, samtliga behandlade ansökningar t.o.m. januari 2010.

10 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) ”Utvecklings-/förbättringsområden”  Stöd för transnationalitet (och innovativitet)  Fortsatt utveckling av LFA/PCM + kompletterande insatser (panelförfaranden mm)  Planering för lärande utvärdering (och kompletterande ansatser)  Stöd för ansökan mm (inkl blanketter o handledning) mm  Samordning/samverkan

11 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS)  Transnationellt projektsamarbete Utgångsläget: • Låg andel projekt med TN-budget* • TN-projekt – främst vissa regioner och aktörer med tidigare TN-erfarenheter o kompetens + inom utlysningar med TN-krav • ”Icke-fråga” på flera håll (regioner, SFP/regionala planer) Utveckling skett… • TN fått ”egen plats” i flera regioners ”öppna program” och lyfts fram i större seminarier/konf. i flera regioner (Igår i Västerås!) • Erfarenhetsutbyte, samordn. o kompetensutv. inom ESF (TKP) • PPS bidrar till att lyfta TN som möjlighet • Infomtrl • andelen projekt med TN-budget ökar.. - 31/7 2009 1/8 2009- 31/7 2010 PO1-G9%12% PO2-G20%42%

12 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) (Toolkit for partner search …) MSANTAL REG AUG 2010 FÖRÄNDR fr JAN 2010 Italien386 +14 Tyskland275 +28 Spanien236 +11 Grekland154 0 Polen128 +42 Frankrike111 +5 Storbritannien106 +5 Portugal82 0 Tjeckien63 +2 Sverige47 +26 Österrike43 +1 Belgien32 +5 Rumänien28 +23 Finland26 ? MSANTAL REG AUG 2010 FÖRÄNDR fr JAN 2010 Estland23 +2 Holland20 +2 Slovakien19 0 Slovenien17 +1 Ungern16 0 Bulgarien15 +2 Irland14 +1 Litauen14 0 Danmark10 +2 Malta9 0 Cypern7 +1 Lettland3 +1 Luxemburg1 0 TOT1885+200

13 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) Men…ff stora skillnader mellan regionerna Programområde 2 – Genomf. Programområde 1 – Genomf.

14 Förklaringar….. • Kunskapsnivån • TN sällan krav eller prioritetshöjande i utlysningarna • Lång väg för dem som saknar tidigare TN erfarenheter • Svårt väcka intresse för analys av möjliga vinster i sent skede av ansökningsprocessen • Kraven från ESF (kunnat variera) • Möjligheterna ibland tydliga först i genomförandefasen (budgetfråga) • ….

15 …ideér o förslag  Profilering av programmet i kommunikation och utlysningar (kampanj) – lyfta fram den europeiska dimensionen/sammanhanget  Framtagning och spridning av info- och inspirationsmaterial  Ökad tydlighet vad gäller krav o möjligheter (ESF-rådet och processtöden)  Lyfta möjligheter att kombinera ESF med övriga program (finns exempel)  Stöd för att etablera TN partnerskap, på svensk nat el regional nivå (TLN)  Gemensamma/synkade utlysningar o tematiska satsningar, nationella eller regionala utlysningar osv.

16 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) ESF-rådets strategi: Kunskap-Information-Verktyg För ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige • Bred satsning på att stärka kunskap, kompetens o intresse (ESF-rådet/TKP, SFP, Processtöd, PA/PÄ …) • Kopplingen till Social Innovation och 2020-perspektivet • Regionala, nationella och europeiska nätverk och temagrupper • Temagrupperna viktig roll • Nätverksträffar och seminarier, nyhetsbrev och information på hemsida, tjänstemannautbyten och utbildn.insatser, Samarbete med andra myndigheter • Informationsmaterial och handledning • Verktyg och metoder • Rapportering, goda exempel, system/policypåverkan, återkoppling. Utvärdering och validering • Styrgrupp och arbetsgrupp …

17 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS)  LFA/PCM Utgångspunkter • Viktig del i PPS´uppdrag att kunna ”tillhandahålla”.. • Handlar om hela processen – från idéutveckling till genomförande och s/p Erfarenheter • LFA bra verktyg men.. • Man kommer ofta in för sent – många underskattar arbetet med ett utvecklingsprojekt • Anpassning till att enskilda projekts/projektaktörers utgångsläge vid PSS- kontakten kan se så olika ut; • Många ser inte utanför den egna verksamheten. Drivkrafterna bakom projekt(ansökningar) kan se mycket olika ut • Viktigt gemensamt synsätt - PA/PÄ, PS och ESF-rådet

18 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) Utbildning, information mm • Utbildningsmaterial (PPT) – första version – att fritt förfoga över – och gemensamt utveckla - t.ex. genom tydligare lärandeperspektiv, metodstöd för LFA som modell för deltagande och att motverka missförstånd kring linjärt tänkande, trad. syn på utvärdering osv) – för att i nästa steg lägga ut för allmän åtkomst • Gemensam utbildning juni 2010 (samtliga processtöd) * • ESF-anpassad LFA-skrift under framtagning • Förslag kring utformningen av ansökan/handledning

19 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) Några bedömningar o förslag • Möjligheterna komma in tidigare i processen och nå fler (åtskilliga PA ”dyker upp” under de sista veckorna – eller inte alls) är bl.a. beroende av hur programmet och stödresurserna marknadsförs - allmänt och inför kommande utlysningar • Förprojekteringar och genomförandeprojekt i mobiliseringsfas bör ”uppmanas”/anmodas utnyttja processtöden - jmf nat. utlysningar (”LFA workshop borde alla ha för att hamna rätt inför genomförande”) • Kontrollstation/PS-dag inför genomförande, bl.a. för uppdatering – eller utarbetande - av projektplaner (även budget o finansiella flöden),fördjupning av riskanalys (utryckningar i senare skede kräver ofta ansenliga resurser), ”säkring” av projektledningskompetens, förankring i styrgruppen etc och vid behov erbjudande om riktat stöd - t.ex. utbildning för PL o ev andra nyckelpersoner.

20 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS)  Strategisk påverkan • Idé att – som del i en satsning på att förstärka projektens/programmets strategiska påverkan - bygga vidare på erfarenheter från Equal (Portugal, Tjeckien, Flandern) kring ”validering” av projektens resultat/produkter • Utveckla panelförfarande (valideringssessioner) bl.a. utifrån OCN-modellen (förankring o brett deltagande)

21 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS)  Stöd vid planering för lärande utvärdering Utgångspunkter: • Stöd viktigt redan vid planering/riggning o budgetering + upphandling. Och att förmedla tydlig bild av programmets krav och de krav/möjligheter som följer med en lärande utvärdering. Kompletterande utvärderingsinsatser (t.ex. ”socio-ekonomiska bokslut”) som del i planering för strategisk påverkan • Styrgrupperna viktiga – och visar ofta stort intresse • Utvärderingskompetens förutsätts finnas i de regionala processtöden - men angeläget att få in en utvärderare i så tidigt skede som möjligt Inriktning/önskemål: • Utveckling av samordning/samverkan PPS och Spel kring kval stöd under ansökan och mob fasen (bl.a. utifrån SPeLs analys) • Utveckling av befintligt stödmaterial

22 Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS)  Samordning/samverkan mellan PS o TEMA-grupper …och i förhållande till ESF-rådet och SFP  Mycket pågår på regional nivå (där det i huvudsak måste ske…)  Nationella PL/koordinatorer  ESF-hk  PA/PÄ-perspektivet styrande  Optimal organisation? Onödigt mycket ”inåt-verksamhet”?


Ladda ner ppt "Processtöd för projektutveckling inom Socialfonden – Koordinerande funktion (KPS) Den koordinerande funktionen (KPS)  stödjande och sammanhållande roll."

Liknande presentationer


Google-annonser