Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Remiss Funktionellt prioriterat vägnät"— Presentationens avskrift:

1 Remiss Funktionellt prioriterat vägnät 2014-10-29

2 Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät för nationell och regional tillgänglighet

3 Bakgrund – dagens indelning
Administrativ indelning Europavägar Riksvägar Primära länsvägar Sekundära länsvägar Tertiära länsvägar Utpekande av vägnät för olika ändamål NRL nät Huvudväg godstransporter Funktionell vägklass Rastplatsvägnät Leveranskvalitet Drift och underhåll Prioriterad väg för kollektivtrafik Etc. Dagens indelning av vägnätet är omodern (rv, lv, primära, sekundära osv) Utpekanden har gjorts för olika ändamål och de är av olika status och kvalitet Svårt att veta vilket underlag som ska användas när och till vad Underlagen används på olika sätt Planeringsverksamheten behöver olika typer av underlag Trafikverket har därmed tagit initiativ till att ta fram ett uppdaterat underlag tillsammans med länsplanupprättarna.

4 Bakgrund Dagens indelning av vägnätet är omodern
Utpekanden har gjorts för olika ändamål och de är av olika status och kvalitet Planeringsverksamheten behöver olika typer av underlag Trafikverket har därmed tagit initiativ till att ta fram ett uppdaterat underlag i samverkan med länsplaneupprättarna Dagens indelning av vägnätet är omodern (rv, lv, primära, sekundära osv) Utpekanden har gjorts för olika ändamål och de är av olika status och kvalitet Svårt att veta vilket underlag som ska användas när och till vad Underlagen används på olika sätt Planeringsverksamheten behöver olika typer av underlag Trafikverket har därmed tagit initiativ till att ta fram ett uppdaterat underlag tillsammans med länsplanupprättarna.

5 Bakgrund Administrativ indelning i vägkategori Funktionellt
Utpekade vägnät Ett flertal Funktionellt Prioriterat Vägnät FPV: Det ska visa vilka vägar som är viktigast för medborgarnas resor och näringslivets transporter i ett nationellt och regionalt perspektiv Det är en överenskommelse om att långsiktigt säkerställa god tillgänglighet på prioriterade vägar Det visar vilken funktion eller funktioner som är viktigast för de utpekade vägarna. Det har fokus på transportpolitikens tillgänglighetsmål. Underlag för prioritering av åtgärder

6 Hur blir det enklare? Trafikverket tar i samverkan med länsplanupprättarna fram ett planeringsunderlag som är genomarbetat och förankrat. Vi skapar en samsyn om ett prioriterat funktionellt vägnät. + det hjälper oss i kommande planeringsprocesser, projekt och verksamheter + det hjälper oss att ensa i andra utpekanden Det prioriterade vägnätet utgör en bra grund att utgå från i andra verksamheter eftersom: vi är överens om vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet vi är överens om vilka vägarnas viktigaste funktioner Tydligt vilket underlag som ska användas: Det utgör ett uppdaterat och samlat utpekande av vilka vägar som är viktigast för tillgängligheten och kommer att ersätta befintliga utpekade nät. Det gör det enklare att veta vilket underlag som ska användas och till vad. Det utgör navet för andra utpekade nät. Nya utpekade nät kommer antingen att ingå i eller utgå från det prioriterade vägnätet.

7 Mål Målet med det funktionellt prioriterade vägnätet är att:
skapa samsyn av vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet skapa en gemensam plattform för att tillsammans främja grundläggande tillgänglighet bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar (att ensa och rensa bland befintliga utpekanden)

8 Arbetsprocess och tidplan
Remiss: Trafikverket skickar ut FPV och Förhållningssätt på remiss till Länsplaneupprättarna, Länsstyrelserna (som ej är planupprättare), Regionala kollektivtrafikmyndigheter Beslut tas inom resp län om remissen också ska skickas till övriga aktörer, t.ex. kommuner eller kommunförbund. Trafikverket anordnar remisseminarium i varje län efter ök med länsplaneupprättaren, där alla remissinstanser bjuds in för presentation och diskussion. Remissvar skickas till Trafikverket. Kopia till länsplaneupprättaren som har något längre tid på sig att skicka sitt remissvar till Trafikverket. Beslut: Trafikverket tar beslut om FPV i samråd med länsplaneupprättarna. Det innebär att inget beslut tas om vi inte är överens. Är vi inte överens tar vi beslut om det vi kan komma överens om, t.ex. skikt 1 och 2, och så arbetare vi vidare för att komma överens om hela FPV. Förvaltning: Mycket viktigt att FPV är ett levande material som ska uppdateras. Initiativ till uppdatering kan tas av länsplaneupprättaren och Trafikverket och kan t.ex. ske i samband med nya RSA eller LTP. FPV bör aktuelitetsprövas i samband med ny LTP omd et ej uppdaterats – för att det alltid ska vara uppdaterat. Plan för förvaltning tas fram i höst/vinter.

9 Hur har det tagits fram? Trafikverket initiativtagare till Funktionellt prioriterat nätverk Förslag framtaget i dialog med länsplaneupprättarnas tjänstemän Ny företeelse iterativ process diskussioner, analyser och justeringar utifrån regionalt och nationellt perspektiv Remiss för att nå ett bättre slutresultat

10 Vägarna delas in i tre skikt
Nationellt och internationellt viktiga vägar Regionalt viktiga vägar Kompletterande regionalt viktiga vägar Vägarna pekas ut och beskrivs utifrån dess viktigaste funktioner De vägar som är viktigast för godstransporter långväga personresor dagliga personresor kollektivtrafik Förhållningssätt De utpekade vägarna ska delas in i följande skikt (skikten är inte prioriterade): Nationellt och internationellt viktiga vägar nuvarande nationella stamvägar och TEN-T vägar (gällande klassificering*) Regionalt viktiga vägar vägar som sammanbinder funktionella regioner och län (i regel riksvägar, men kan även vara länsvägar) Kompletterande regionalt viktiga vägar: vägar som sammanbinder kommuncentra och produktionsnoder inom regioner och län (i regel länsvägar, men kan även vara riksvägar) Funktioner. Sedan ska vägarnas beskrivas utifrån dess viktigaste funktioner. Det funktionellt prioriterade vägnätet kommer att vara indelat på följande sätt (rangordnat): FPV indelat i tre skikt; nationellt, regionalt och kompletterande regionalt viktiga vägar FPV indelat i fyra funktioner: Godstransporter Långväga resor (både bil och koll) Dagliga resor med bil (både bil och koll) Kollektivtrafik (både dagliga resor och långväga resor)

11 Varför tar Trafikverket detta initiativ nu?
Så att vi är redo vid t.ex. nästa åtgärdsplaneringsomgång Så att vi har underlag för t.ex. bristbeskrivningar de regionala hastighetsanalyserna …i den löpande verksamheten; framförallt i samhällsplaneringens olika skeden, remissvar av detaljplaner Trafikverket tar initiativ för att möjliggöra: ett sammanhållet arbete i hela landet att ett nationellt sammanhållande vägnät tas fram Vi ska vara redo; för t ex nästa åtgärdsplaneringsomgång som underlag för de regionala hastighetsanalyserna. Det behövs även i den löpande verksamheten; i samhällsplaneringens olika skeden, remissvar av detaljplaner t ex. Trafikverket tar detta initiativ för att: Möjliggöra ett sammanhållet arbete i hela landet. Så att vi kan arbeta utifrån samma utgångspunkter och på så sätt ta fram ett likvärdigt prioriterat nät i hela landet. Möjliggöra att ett nationellt sammanhållande vägnät tas fram, dvs. att utpekade vägar inte slutar vid en läns- eller regiongräns.

12 Vad innebär ett utpekande?
Det innebär att vi är överens om vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet vi tillsammans ska arbeta för att långsiktigt säkerställa god tillgänglighet på de prioriterade vägarna Det prioriterade vägnätet ska också visa vilken funktion eller vilka funktioner som är viktigast för de prioriterade vägarna Det prioriterade vägnätet utgör ett underlag för: vilka vägar där det är viktigt att värna och/eller höja tillgängligheten hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens olika skeden och i avvägningar mellan olika intressen

13 Hur ska vägnätet användas?
Det funktionellt prioriterade vägnätet är ett planeringsunderlag. Trafikverkets utgångspunkt är att: Den regionala och nationella tillgängligheten ska prioriteras på de utpekade vägarna Drift och underhåll ska anpassas utifrån vägarnas viktigaste funktioner I och med att vi är överens om vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet och vilka vägarnas viktigaste funktioner är, utgör vägnätet en bra grund att utgå från i andra verksamheter. Trafikverkets utgångspunkt är att: Tillgängligheten ska prioriteras på de vägar som ingår i det prioriterade nätet, både vad det gäller att bevara befintlig tillgänglighet (skydda vägarna mot åtgärder som påverkar tillgängligheten negativt) som att höja den (underlag för framtaganden av bristbeskrivningar och var vi ska prioritera tillgänglighetsåtgärder). Drift och underhåll ska ses över om de bättre kan anpassas utifrån FPV och vägarnas viktigaste funktioner. FPV blir ett komplement till dagens prioritering av DOU som framförallt baseras på flöden. Iom FPV kan DoU anpassas bättre utifrån om vägarnas viktigaste funktion är arbetspendling, då det t.ex. är viktigt att prioritera DoU på morgon och eftermiddag. Eller att vägar som är viktiga för långväga resor har en kontinuitet i DoU, så att det inte blir lägre nivå mellan två tätorter där flödena är lägre t.ex. Konsekvenser av nätet kommer först när vi använder det som underlag i olika verksamheter. Det ska då vägas samman med annat underlag och hänsyn ska tas till alla transportpolitiska mål, samhällsekonomi osv. Det får de konsekvenser vi vill att det ska få.

14 Ex. på användningsområden
Det funktionellt prioriterade vägnätet är ett planeringsunderlag Ex. på användningsområden Underlag för hantering av vägarna i den fysiska planeringen Beskrivning av brister Utpekande av riks-intressen Regionala hastighets-analyser Prioritering av åtgärder Framtagande av andra utpekade nät t.ex. vägtrafikledningsnät Regionala system- analyser Förhållningssättet utgör ett underlag och stöd i den fysiska planeringen: Underlag för hur vi ska ta hand om vägarna, både vad gäller att bevara och förbättra vägarnas funktion. T.ex. vad gäller anslutningsvägar, korsningsutformningar, avstånd till ny bebyggelse osv. Stöd i samhällsplaneringens olika skeden, både i tidiga diskussioner med olika aktörer och i sena skeden vid svar på remisser. . Beskrivning av brister och prioritering av åtgärder: FPV utgörs av de vägar som vi anser är viktigast för tillgängligheten samt har vi beskrivit de utpekade vägarnas viktigaste funktion eller funktioner. FPV tillsammans med Förhållningssättet utgör därmed en bra grund för bristbeskrivning och prioritering av åtgärder. Vi vet vilka vägar som vi anser är viktigast Vilken funktion som är viktigast Vad som är viktigt för den funktionen Framtagande av andra nät FPV ska utgöra navet för andra utpekade nät. Andra nät ska antingen ingå i FPV som en kvalitet på utpekade vägar (trafikledningsvägnät, nät för tunga transporter) Eller utgå från FPV, men därtill inkludera fler vägar (bärighetsnät eller omledningsvägnät)

15 Avgränsningar Avgränsning funktionsmålet Det funktionellt prioriterade vägnätet har fokus på transportpolitikens tillgänglighetsmål. Vid användningen av det prioriterade nätet som planeringsunderlag ska det sammanvägas med det övergripande målet om samhällekonomisk effektivitet och hänsynsmålet samt övriga relevanta mål och underlag. Avgränsning statligt vägnät Det prioriterade nätet omfattar enbart det statliga vägnätet. Luckor i det prioriterade vägnätet där enskilda eller kommunala vägar utgör viktiga länkar, t.ex. till en viktig nod, kan markeras som streckade i kartpresentationen. Avgränsning befintliga vägar De prioriterade vägnätet utgår från befintliga vägar och den infrastruktur som finns idag samt vägar som är under produktion. De regionala systemanalyserna föreslås användas som verktyg att beakta den långsiktiga dimensionen av vägnätets roll i samhället. Gång- och cykelvägar Det funktionellt prioriterade vägnätet pekas inte ut utifrån ett gång- och cykelperspektiv, utan omfattar enbart vägar för bilar, bussar och lastbilar. Det pågår arbeten runt om i landet med att ta fram regionala cykelplaner.

16 Kopplingar till andra nät
Framtagande av nya nät/utpekanden ska kopplas till Funktionellt prioriterat vägnät. Vägar som ingår i funktionellt prioriterat vägnät Dvs. vissa av de prioriterade vägarna uppfyller särskilda funktioner och/eller har en viss kvalité eller egenskap T.ex. trafikledningsvägnät Kvaliteter och beskrivningar av delar av FPV Nät som utgår från funktionellt prioriterat vägnät, men därtill omfattar fler vägar och är mer finmaskigt Kompletterande nät ska ta sin utgångspunkt i prioriterat vägnät, men kan därutöver inkludera andra vägar och utgöra nya ”fristående” nät T.ex. bärighetsvägnät, turistvägnät Kompletterande nät till FPV

17 Fortsatt arbete med andra vägnät
Funktionellt prioriterat vägnät ska omfatta de viktigaste vägarna. Där funktionellt prioriterat vägnät slutar tar andra projekt och utpekade nät vid som en fortsättning. Kompletterande kvaliteter till FPV Trafikledning Andra utpekanen på gång Omledningsvägnät Bärighetsvägnät Turistvägnät Översyn av befintliga utpekade nät Det funktionellt prioriterade vägnätet ska omfatta de viktigaste vägarna för nationell och regional tillgänglighet och därmed utgöra ett avgränsat utpekat nät. Det prioriterade nätet kommer att kompletteras med olika kvaliteter. Den första kvaliteten som knyts till nätet är trafikledning. Utöver de vägar som pekas ut som funktionellt prioriterade finns vägar som är viktiga utifrån olika funktioner och ur ett mer lokalt perspektiv. Där det funktionellt prioriterade vägnätet slutar tar andra projekt och utpekade nät vid som en fortsättning, till exempel omledningsvägnät bärighetsvägnätet och turismvägnätet. Kompletterande kvalitet - Trafikledning Trafikledningen kommer att koncentrera sina insatser till det funktionellt prioriterade vägnätet. Trafikledning kommer att erbjuda tre olika servicenivåer på det prioriterade nätet. Servicenivåerna ska harmoniseras med motsvarande principer inom EU. Det statliga vägnätet trafikeras olika och det finns ett stort spann i vilka samhällsekonomiska konsekvenser en händelse får. Dessa konsekvenser utgör grunden för vilken servicenivå som är relevant för en viss sträcka på det prioriterade vägnätet. Andra utpekanden Kompletteringar av det nuvarande omledningsvägnätet pågår. Det funktionellt prioriterade vägnätet inkluderar de regionalt och nationellt viktigaste vägarna för näringslivets transporter. Därutöver ska Trafikverket revidera nuvarande bärighetsvägnät, som omfattar hela det statliga vägnätet. Trafikverket avser att peka ut vilka vägar som är särskilt viktiga för turismen. Detta gör vi tillsammans med berörda aktörer. Översyn av befintliga nät I samband med utpekandet av det funktionellt prioriterade vägnätet ska Trafikverket göra en översyn av verkets befintliga utpekade nät och utreda vilka som används, hur de används och om de är uppdaterade. Därtill ska förslag tas fram om några utpekade nät kan tas bort därför att de nu ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet och därmed inte längre används, eller om de kan tas bort efter en komplettering av det funktionellt prioriterade vägnätet.

18 Vad händer med vägar som inte pekas ut?
Det prioriterade vägnätet är ett planeringsunderlag för regional och nationell tillgänglighet: På utpekat vägnät ska nationell och regional tillgänglighet prioriteras. På ej utpekade vägar bedöms den lokala tillgängligheten vara viktigast. Åtgärder för t ex miljö och trafiksäkerhet kommer fortsatt att hanteras på hela det statliga vägnätet. Drift och underhåll: Underlag för att bättre kunna anpassa drift och underhåll utifrån vägarnas viktigaste funktioner. Lågtrafikerade/prioriterade vägnätet påverkas inte. Bärighetsvägnät: Det ska göras en översyn av bärighetsvägnätet. Viktiga näringslivsvägar som ej pekas ut som prioriterade kan hanteras inom ramen för det. Utpekandet av Funktionellt prioriterat vägnät kommer inte att innebära förändringar av väghållaransvar. Det prioriterade vägnätet är ett planeringsunderlag för tillgänglighet: Det är upp till varje aktör hur det ska användas och därmed vilka konsekvenser det kommer att få iom att vi har olika ansvar. Det får konsekvenser först när det används i olika verksamheter, det ska då vägas ihop med annat underlag och de transportpolitiska målen. Behov av åtgärder för t.ex. miljö och trafiksäkerhet kommer fortsatt att hanteras på hela det statliga vägnätet. Drift och underhåll: Trafikverket kommer se över prioriteringen av drift- och underhållsåtgärder vilket kan medföra en omfördelning. De vägar som i samsyn pekats ut som viktigast bör prioriteras. Men FPV utgör inte det enda underlaget för hur DoU ska prioriteras, utan fortsatt kommer det i första hand att baseras på flöden. Dock ska det göras en översyn av DoU prioriteringarna utifrån FPV och så får vi se om det är något som bör justeras. T.ex. bättre underlag för att anpassa DoU utifrån om en väg är viktigast för godstransporter eller arbetspendling. Lågprioriterade/trafikerade kommer inte att påverkas. Utan det handlar om en omfördelning och anpassning på det högprioriterade vägnätet. Bärighetsvägnät: Det ska göras en översyn av bärighetsvägnätet. Viktiga näringslivsvägar som ej pekas ut som prioriterade kan hanteras inom ramen för det. Utpekandet av Funktionellt prioriterat vägnät har inga kopplingar till arbetet med väghållaransvar. Får det konsekvenser för framtida medel? Nej. Medlen för åtgärder kommer inte att öka till följd av detta utpekande. Ett stort antal utpekade vägar kommer inte att innebära mer resurser. Ett väl avvägt utpekande av vägar kommer att utgöra underlag för att fördela de begränsade resurserna. Pekas för många vägar ut, bidrar det varken till mer resurser eller till underlag för fördelning av resurserna. Poängen är att göra ett väl avvägt utpekande som sedan kan utgöra underlag för prioriteringar och andra diskussioner.

19 Remissprocessen

20 Remissprocess Omhändertagande av synpunkter Beslut Remiss Okt Nov/dec
Trafikverket skickar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät och förhållningssätt på remiss (till LPU, LST, RKM*) Trafikverket anordnar remisseminarium (anpassas efter ök med LPU) Remissvar skickas till Trafikverket *Resp. länsplaneupprättare och Trafikverkets regioner kommer överens om remissen även ska skickas till övriga aktörer, t.ex. kommuner, kommunförbund. Remiss LST, RKM och ev. övriga aktörer skickar svar till TRV med kopia till LPU 15 feb LPUremissvar skickar till TRV 1 ½ månad senare 31 mars Omhändertagande av synpunkter Trafikverket tar beslut om Funktionellt prioriterat vägnät i samråd med planupprättarna Trafikverket samman-ställer inkomna synpunkter Beslut Dialog och överens-kommelse mellan Trafikverket och LPU om ev. ändringar Okt Nov/dec April Feb/mars Maj Juni

21 Remissmaterial Kartor över det funktionellt prioriterade vägnätet
Sverigekarta Regionkartor (Trafikverksregioner) Länskartor Kartorna visar vilka vägar som föreslås pekas ut som funktionellt prioriterade. De innehåller olika lager, dels med vägarnas indelning i skikt och dels med vägarnas indelning i funktioner. Manual för hantering av kartorna finns på Trafikverkets webbplats. Handledning - Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät Handledningen beskriver hur vi ska förhålla oss till de prioriterade vägarna. Det anger hur vi gemensamt bör arbeta för att värna de prioriterade vägarna och förbättra tillgängligheten på dem.

22 Övrigt material Rapport Funktionellt prioriterat vägnät
Rapporten beskriver vad det funktionellt prioriterade vägnätet är, vad det omfattar, hur det kan användas i olika planeringssituationer. Den beskriver också processen för framtagande, remiss och beslut. Vi rekommenderar att ni läser rapporten innan ni tittar på remissmaterialet. Broschyren Sveriges viktigaste vägnät Broschyren innehåller kortfattad information om det funktionellt prioriterade vägnätet. Powerpointpresentation

23 Vad vill vi ha svar på? Synpunkter på utpekade vägar samt dess indelning i funktioner Synpunkter på förhållningssättet Övriga synpunkter.

24 Förhållningssätt till de utpekade vägarna

25 Olika funktioner har olika anspråk
Ett gemensamt förhållningssätt till Funktionellt prioriterat vägnät Syfte…. …att skapa en innebörd/utgöra ett stöd till hur de utpekade vägarna bör hanteras ur ett tillgänglighetsperspektiv Genom att…. …beskriva vilka aspekter som är viktiga för att värna och utveckla tillgängligheten på utpekade vägar Viktigt att alla transportpolitiska mål sammanvägs i planeringssituationen Viktigt att finna lösningar som fungerar såväl för trafiken som för andra samhällsintressen Till de utpekade vägarna arbetar vi även med att ta fram ett förhållningssätt. Förhållningssättet utgör en gemensam bild om hur vi ska bevara och förbättra vägarnas funktion, dvs. tillgängligheten. Det innehåller vad som är viktigt att beakta utifrån vägarnas viktigaste funktioner. Vilka aspekter är viktiga för vägar där godstransporter är viktigast eller där dagligt resande är viktigast? T.ex. vad gäller korsningsutformning, anslutningsvägar och trafikalstrande bebyggelse intill vägarna och andra typer av åtgärder som kan påverka vägarnas tillgänglighet. Förhållningssättet skickas ut på remiss tillsammans med FPV.

26 Förhållningssätt Viktiga aspekter på vägar med alla funktioner, ex
Kontinuitet i tillgänglighetsstandard Smidigt att ta sig fram Jämn hastighet Få störningar Kort restid Innebär exempelvis Nya anslutningar till prioriterade vägar bör föregås av trafikanalyser God kapacitet i genomgående huvudriktning bör eftersträvas Korsningsutformning, beakta vägens funktion och trafikens sammansättning. En lösning kan vara att samla ihop flera befintlig anslutningar till en ny Större trafikflöden: sträva efter planskilda korsningar för oskyddade trafikanter om många barn ska passera

27 Förhållningssätt Viktiga aspekter på vägar utpekade för godstransporter, ex God kapacitet Hög tillförlitlighet God trafikinformation Rastmöjligheter Vinterunderhåll Innebär exempelvis Undvik åtgärder som försvårar för den tunga trafiken att hålla jämn hastighet Säkra tillgängligheten vintertid på dessa vägar Prioritera åtgärder för hög punktlighet rastmöjligheter trafikinformation

28 Förhållningssätt Viktiga aspekter på vägar utpekade för dagliga personresor, ex Flexibilitet Förutsägbar restid God trafikstyrning God trafikinformation Vinterunderhåll Innebär exempelvis Prioritera vinterväghållning när arbetspendlingen är som störst Prioritera åtgärder som leder till att högre hastigheter kan hållas (t.ex. mitträcke) Korsningar/trafikplatser har god kapacitet morgon/em God trafikstyrning/trafikinformation kan uppnås

29 Förhållningssätt Viktiga aspekter på vägar utpekade för långväga personresor, ex Möjlighet att kunna planera resan Få störningar Relativt hög hastighet God trafiksäkerhet Innebär exempelvis Undvik åtgärder/störningar som ökar restiden och minskar tillförlitligheten Prioritera åtgärder som leder till att Kortare restid genom att eftersträva jämn hastighet och att sträckorna med lägre hastighet är få och korta God trafikinformation kan uppnås Bra rastmöjligheter

30 Förhållningssätt Viktiga aspekter på vägar utpekade för kollektivtrafik, ex Rimliga restider Smidiga byten av färdsätt God tillgänglighet till hållplatser Upplevelse av säkerhet och trivsel vid hållplats/anslutande GC-vägar Innebär exempelvis Undvik åtgärder som förlänger restiden och försämrar åtkomligheten till hållplatser Prioritera underhåll av hållplatser och anslutande vägar Prioritera åtgärder som leder till Kortare restider Prioritering av buss vid höga trafikflöden God tillgänglighet till hållplatser för gående och cyklister Trygga hållplatser

31 Hantering av remissynpunkter/beslut
Trafikverket kommer att föra dialog med respektive länsplaneupprättare utifrån remissynpunkterna. Trafikverket kommer att besluta om det funktionellt prioriterade vägnätet i samråd med länsplaneupprättarna. Trafikverket kommer att ta beslut om förhållningssättet efter bedömning av remissynpunkterna. Välkomna med frågor under remisstiden om något är oklart! Det innebär att Trafikverket inte kommer att besluta om ett prioriterat nät i ett län där Trafikverket och länsplaneupprättaren inte är överens. Råder det delade meningar i något län tas beslut om det vi är överens om, till exempel skikt 1 och 2, men inte skikt 3.


Ladda ner ppt "Remiss Funktionellt prioriterat vägnät"

Liknande presentationer


Google-annonser