Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald1 Transportledning/Transportorganisation ( trpt ledn 2) Plan för 16 september 2009 Att leda, förmedla och planera,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald1 Transportledning/Transportorganisation ( trpt ledn 2) Plan för 16 september 2009 Att leda, förmedla och planera,"— Presentationens avskrift:

1 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald1 Transportledning/Transportorganisation ( trpt ledn 2) Plan för 16 september 2009 Att leda, förmedla och planera, såväl processer, människor samt transporter Kunna planera och strukturera samt prioritera intressenter och uppdrag Repetition av processer och ledningsprinciper. Utdelning av hemuppgift Kurslitteratur: genomgång av Åkerihandboken och visa förarhandboken, Hållbarhetsredovisning och Årsredovisning Krav på en Transportledare Transportmarknaden Planering Vad påverkar eller påverkas en transportledare av? Målet idag: förstå innebörden av processer och de åtta ledningsprinciperna, förutsättningar för planering

2 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald2 De åtta ledningsprinciperna Kundfokus Organisationen är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders förväntningar. Ledarskap I ledningens roll ligger bl a krav på att ge de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget. Medarbetarnas engagemang Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. Processinriktning Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser hanteras som en process.

3 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald3 De åtta ledningsprinciperna Systematiskt angreppssätt för ledning Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer som ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål. Ständig förbättring Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett beständigt mål. Faktabaserade beslut Verkningsfulla strategier och beslut baseras på fakta. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer.

4 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald4 De åtta ledningsprinciperna Ringa in ditt svarsalternativ Hur viktigt är … för skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft i ett företag? (1 = helt oviktigt till 10 = helt nödvändigt) 1 Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 12345678910 2 Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsriktning för företaget 12345678910 3 Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 12345678910 4 Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 12345678910 5 Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop – inbördes och med företagets mål och strategier 12345678910 6 Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 12345678910 7 Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 12345678910 8 Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 12345678910

5 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald5 De åtta ledningsprinciperna Ringa in ditt svarsalternativ Hur långt tror Du att det företag som Du tänker på (gjort praktik hos) kommit vad gäller att …. (1=arbetet har inte startat till 10=företaget är i världsklass) 1 Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 12345678910 2 Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsriktning för företaget 12345678910 3 Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 12345678910 4 Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 12345678910 5 Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop - inbördes och med företagets mål och strategier 12345678910 6 Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 12345678910 7 Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 12345678910 8 Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 12345678910

6 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald6 SIQs modell - fler ledningsprinciper SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling etablerades 1992 och är främst ett verktyg med vars hjälp en organisation själv kan utvärdera och förbättra sin egen verksamhet. Flera tusen organisationer från olika branscher och samhällssektorer och av olika storlek och typ använder SIQ-modellen i sitt förbättringsarbete. Erfarenheterna från arbetet med verktyget kan sammanfattas med att det: ger ledning och medarbetare en helhetsbild av den egna verksamheten skapar ett stort engagemang i organisationen skapar ett gemensamt språk och tydliggör vad som menas med kundorienterad verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar leder till förbättrat resultat Modellen bygger på tre hörnpelare: - Systematiken, Strukturen och Kulturen

7 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald7 Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt om hur den egna verksamheten fungerar.

8 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald8 Organisationsmodell En generisk organisationsmodell utgör stommen för de områden inom vilka frågorna skall ställas. Den sätter kunder, medarbetare och processer i fokus, och utgör grunden för Modellens huvudkriterier.

9 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald9 Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för - kunderna. De externa och interna kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara vägledande för organisationen, dess medarbetare och verksamhet. Engagerat ledarskap För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, ta tillvara potentialen i individers erfarenheter och olikheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt i dialog med dem definiera och följa upp målen. Allas delaktighet En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de resultat som ska uppnås. Kompetensutveckling Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens framgång och konkurrenskraft. Därför måste kompetensutvecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet. 13 grundläggande värderingar enl. SIQs modell Vilka finns med i de åtta ledningsprinciperna? Värderingarna är kännetecknande för framgångsrika organisationers verksamhet:

10 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald10 13 grundläggande värderingar enl. SIQs modell (forts) Långsiktighet Organisationens verksamhet måste värderas med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt. Samhällsansvar Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. Organisationen och dess medarbetare måste se sina processer, varor och tjänster som delar i en större helhet och aktivt medverka till förbättringar i både samhälle och miljö. Processorientering Organisationens verksamhet skall ses som processer som skapar värde för kunderna. Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för kundorienterad verksamhetsutveckling. Förebyggande åtgärder Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, varor och tjänster. Framsynthet, förutseende och planering är nyckelord i förbättringsarbetet där även kunder och leverantörer skall engageras. Ständiga förbättringar Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer.

11 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald11 13 grundläggande värderingar enl. SIQs modell (forts) Lära av andra För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och dess medarbetare på alla områden skaffa sig ny kunskap om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan uppnås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör. Snabbare reaktioner I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare reaktioner på kundernas behov av avgörande betydelse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och leverans av varor och tjänster, som för administrativa processer. Faktabaserade beslut Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina mål och för att tillfredställa sina kunder. Samverkan Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och i olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter hos såväl medarbetare som hos kunder, leverantörer, partners, ägare och huvudmän.

12 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald12 Vad är en process? En process är en grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall. (Definition enligt ISO 9000:2000)

13 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald13 Varför processer? Oftast är en organisation uppdelad i traditionella, eller praktiska, avdelningar som var och en gör en liten insats i den vara eller tjänst som produceras. Genom att tänka i processer, som skär igenom dessa avdelningar, är det lättare att få fram en helhetsbild över flödet i organisationen och mycket lättare att hitta problemen i de gränssnitt som finns mellan olika avdelningar eller moment.

14 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald14 Redovisning av övningsuppgift Marknads- föra Sälja Köpa in Planera Utföra tjänster Fakturera Följa upp Ruttplanering Planera transporter Personal- planering Planera beställningar Kundorder- mottagning Orderutdeln. Kundservice via telefon Fraktsedels- registrering Vägleda förare Ta emot fax Inköp Upphandling Köp av transport- tjänster Prissättning Fakturering Kontroll av fakturor Utvärdering Huvudprocess Behov från intressenter Kunder, anställda, ägare, leverantörer, samhället, Nöjda intressenter Stödprocess Ledningsprocess

15 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald15 Underprocesser som berör transportledaren Behov från intressenter Kunder, anställda, ägare, leverantörer, samhället, Marknads- föra Sälja Köpa in Planera Utföra tjänster Fakturera Följa upp Ruttplanering Planera transporter Personal- planering Planera beställningar Kundorder- mottagning Orderutdeln. Kundservice via telefon Fraktsedels- registrering Vägleda förare Ta emot fax Inköp Upphandling Köp av transport- tjänster Prissättning Fakturering Kontroll av fakturor Utvärdering Huvudprocess Nöjda intressenter

16 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald16 Hemuppgift 3 /Namn:……………………………………. En enkel processbeskrivning på papper över huvudprocessen i det företag som Du har haft LIA -praktik ifrån, som lämnas in den 23 sept. Behov från intressenter Kunder, anställda, ägare, leverantörer, samhället, Nöjda intressenter

17 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald17 Hemuppgift 4 /Namn:………………… De åtta ledningsprinciperna Ringa in ditt svarsalternativ =exempel Hur viktigt är ledningsprincipen för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft i ett företag? (1 = helt oviktigt till 10 = helt nödvändigt) 1 Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 12345678910 2 Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsriktning för företaget 12345678910 3 Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 12345678910 4 Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 12345678910 5 Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop – inbördes och med företagets mål och strategier 12345678910 6 Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 12345678910 7 Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 12345678910 8 Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 12345678910

18 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald18 Hemuppgift 4 /Namn:………………… De åtta ledningsprinciperna Ringa in ditt svarsalternativ Hur långt tror Du att det företag som Du tänker på (gjort praktik hos) kommit vad gäller ledningsprincipen? (1=arbetet har inte startat till 10=företaget är i världsklass) 1 Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda 12345678910 2 Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsriktning för företaget 12345678910 3 Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 12345678910 4 Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer 12345678910 5 Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop - inbördes och med företagets mål och strategier 12345678910 6 Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget 12345678910 7 Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta 12345678910 8 Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning 12345678910

19 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald19 Genomgång av Åkerihandboken och visa Förarhandboken, Hållbarhetsredovisning och Årsredovisning Sid 8 - 10. Trafiktillstånd? Sid 16. Tillstånd för avfallstransporter Sid 30-35 Transportavtal Sid 85-88 Arbetsmiljö Sid 125 -138 Kör och vilotider Sid 173-187 Kvalitet och miljö Jag återkommer under kursens gång om: Förarhandboken (längst bak i boken). Hållbarhetsredovisning (delas ut idag) Årsredovisning (delas ut idag)

20 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald20 Arbetsuppgifter för en transportledare (från yrkesbeskrivningar och platsannonser) trafikplanera fordon kundkontakter som innebär att försöka hitta den bästa lösningen för kunden orderhantering och faktureringar. administrera kundordrar, fakturering samarbeta med chaufförer och åkare. hanterar reklamationer, sökningar och uppföljningar bevaka och kontrollera flödet av varor som går från kyllagret via utlastningen till åkerierna. länk mellan kunden och föraren som transporterar godset enligt kundens önskemål arbetar i en ledningscentral och ta emot order från kunder och berättar vad de har för gods, vart det ska och när det skall vara framme Transporter ska planeras så att de blir så effektiva, billiga och miljövänliga som möjligt. Transportbranschen och industrin arbetar också för att i än högre grad samordna och effektivisera transporterna. Nya informations- och kommunikationssystem utvecklas för att bevaka, styra och kontrollera flödet av gods liksom persontrafik. Många tekniska hjälpmedel används för att få ett ekonomiskt och effektivt flöde av varor och transporter. T.ex. med hjälp av GPS system finna den bil som är närmast kunden och direkt kontakta den för uppdraget. Dessa hjälpmedel har fått en allt större roll i takt med att kraven på effektivitet, ekonomi och miljöansvar ständigt ökar. Vi går igenom IT-hjälpmedel vid slutet av kursen

21 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald21 Underprocesser som berör transportledaren Behov från intressenter Kunder, anställda, ägare, leverantörer, samhället, Marknads- föra Sälja Köpa in Planera Utföra tjänster Fakturera Följa upp Ruttplanering Planera transporter Personal- planering Planera beställningar Kundorder- mottagning Orderutdeln. Kundservice via telefon Fraktsedels- registrering Vägleda förare Ta emot fax Inköp Upphandling Köp av transport- tjänster Prissättning Fakturering Kontroll av fakturor Utvärdering Huvudprocess Nöjda intressenter Övningsuppgift: Vilka aktiviteter tycker Du att det saknas i huvudprocessen?

22 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald22 Exempel på befattningsbeskrivning för en transportledare Tjänstens omfattning/arbetsuppgifter och ansvar är att: samarbeta med kunder och leverantörer så att tjänsterna blir så effektiva som möjligt. kraven enligt ledningssystemen som berör affärsområdet efterlevs ta särskilt hänsyn till miljö- och trafiksäkerhetspolicyn i transportledningsarbetet snarast informera närmaste chef om avvikelser från uppgjorda planer aktivt medverka och påverka förbättringsarbetet inom koncernen medverka i målarbetet samt uppföljning av övergripande och AOs egna mål Befogenheter: enligt gällande attesträttsförordning och policys Samarbetsförhållanden: Tjänsten innehåller mycket kontakter med chefer och medarbetare i olika frågor varför ett ömsesidigt gott samarbete är av stor vikt. Ett flexibelt förhållningssätt till arbetet är nödvändigt pga. dess skiftande karaktär, arbetsuppgifter och arbetsbelastning

23 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald23 Kravspec. Transportledare Lägst gymnasieutbildning Helst eftergymnasial utb. Inriktning transport Dokumenterad erfarenhet Datavana Cockpit Excel Word SÅcalc Attest Agda Route Logix Verksamhetshandboken med kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö Lotus Notes Språk (tal & skrift) Svenska Engelska Ekonomi Ekonomiskt tänkande Kalkylering Utläsa grundl. rapporter Kontering Branschkunskap Personliga egenskaper Komunikativ Flexibel Förändringsbenägen Stresstålig Servicekänsla Resultatfokuserad Självständig/självstartande Initiativrik Strukturerad Engagerad Kontaktskapande Auktoritet

24 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald24 Transportmarknaden (transportledarens vardag?) Den som utför transportarbetet kallas generellt för transportföretag. Transportmarknaden består dock av ett antal typer av aktörer (Aronsson m.fl. 2003): Transportmäklaren, som sköter kontakten med speditör eller transportföretag. Speditören, som ombesörjer kontakten med åkerier och planerar transporten. Åkeriet, som hyr ut fordonet Fordonsägaren Chauffören

25 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald25 Inrikes godstransporter - transporterad godsmängd Järnväg 62,5Sjöfart 25 Lastbil 530 1970 totalt: 617,5 miljoner ton Järnväg 53,6Sjöfart 18 Lastbil 382 1980 totalt: 453,6 miljoner ton Järnväg 53,7Sjöfart 13 Lastbil 388 1990 totalt: 454,7 miljoner ton Järnväg 40,6 (2006) Sjöfart 12,6 Lastbil 353 2007 totalt: 430,5 miljoner ton Källa: SCB/SIKA

26 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald26 Inrikes godstransportarbete Sjöfart 9Lastbil 21 Järnväg 16,1 1970 totalt: 46,1 miljarder tonkm Sjöfart 10Lastbil 21 Järnväg 15,9 1980 totalt: 46,9 miljarder tonkm Sjöfart 8Lastbil 27 Järnväg 18,7 1990 totalt: 53,7 miljarder tonkm Sjöfart 7,9Lastbil 36 Järnväg 14,9 (avser 2006) 2007 totalt: 58,8 miljarder tonkm Källa: SCB/SIKA

27 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald27 Väg, järnväg och sjöfart Järnväg exkl malm 27,8 miljoner ton (avser 2006) Lapplandsmalm med järnväg 12,7 miljoner ton (avser 2006) Sjöfart 12,6 miljoner ton Lastbil över 30 mil 30 miljoner ton Lastbil 10-30 mil 85 miljoner ton Lastbil under 10 mil 238 miljoner ton Inrikes transporterad godsmängd fördelad på väg, järnväg och sjöfart Källa: SCB/SIKA

28 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald28 Lastbilstransporter i Sverige Kemiska produkter7 418 Cement, kalk13 991 Malmer, skrot, kol13 155 Oljor14 329 Metaller, maskiner22 133 Papper, massa, flis28 916 Livsmedel, jordbruk35 911 Trävaror, rundvirke61 532 Jord, sten, grus och sand97 153 Övrigt, sopor, blandad last, 58 846 tomemballage etc Summa353 384 020406080100 % 1 000 ton0-99100-299300 km - Källa: SCBs urvalsundersökning

29 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald29 Yrkesmässig trafik och firmabilar - inrikes Antal lastbilar43 70040 00053 55259 139266 000261 000407 600444 946 (registerstatistik) Antal lastbilar36 34237 56542 13946 79644 20934 67834 24633 369 -över 3,5 ton totalvikt (registerstatistik) Lastvikt, medelvärde 18 ton20 ton21 ton20 ton7 ton8 ton9 ton10 ton (undersökning) Presterade627 000714 800811 100784 400105 000147 100153 400154 200 tonkm/lastbil (undersökningsstatistik) Medel-75 km89 km102 km107 km43 km54 km79 km0 km transportlängd (undersökningsstatistik) 19901997200520071990199720052007 Yrkesmässig trafikFirmabilstrafik Källa: SCB

30 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald30 Åkerinäringens struktur - antalet åkerier och fordon Antal y-märkta bilar per åkeri19901997200120071990199720012007 1-8 3816 8145 9375 32658,155,351,348,9 2-54 7804 2924 2333 93233,134,936,636,1 6-107647438349335,36,07,28,6 11-152242242483091,51,82,22,8 16-2852503153802,02,02,73,5 Totalt14 43412 32311 56710 880100100100100 Antal Y-märkta bilar per åkeri19901997200120071990199720012007 1-8 3816 8145 9375 32621,519,215,913,3 2-513 10911 96312 00411 27233,633,732,228,1 6-105 6475 5546 1766 98514,515,616,517,4 11-152 8312 8173 1173 9287,27,98,49,8 16-9 0688 37910 09212 58423,223,627,031,4 Totalt39 03635 52737 32640 097100100100100 Källa: SCB Antal åkerier% Antal y-märkta bilar%

31 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald31 Försäljning av transporter Medelstora och större åkeriföretag Transportförmedlings- företag, speditions- företag Gemensamt ägda företag, lastbils- centraler Specialtransport- företag 11 000 åkerier Transportsäljande företag säljer transporttjänster åt 11 000 åkerier

32 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald32 Lastbilscentraler 307 257 224 188 174 144 128 114 108 106 350 300 250 200 150 100 20 0 Antal lastbilscentraler 1970198019901995199720012003200520062007

33 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald33 Åkerinäringens omsättning 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Total omsättning i miljoner kronor exklusive moms -93-94-95-96-97-98-992000200120022003200420052006 84 miljarder Källa: SCB

34 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald34 Sysselsättningen 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 19901993199720002002200320042006 Kvinnor Män Källa: SCB

35 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald35 Kostnadsfördelningen Personal Däck Diesel Reparationer o service Värdeminskning Fordonsskatt Försäkring Ränta Administration övrigt Lokal- distribution Långväga distribution Anläggningstransport med släp 10 4 3 2 3 55 10 5 4 3 2 1 12 7 28 3 40 7 5 3 2 13 7 23 5 35

36 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald36 Nivåer av avgasutsläpp 1990-2009 för tunga fordon COHCNoxpartiklar -87%81%-86%-97% 100 80 60 40 20 0 Euro 0 (1990) Euro 1 (1993) Euro 2 (1996) Euro 3 (2001) Euro 4 (2006 ) Euro 5 (2009) Procent (1990=100) Källa: EU Kommissionen, Auto Oil II, IRU

37 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald37 Minskning av partikelutsläpp Euro 1 (1993)Euro 4 (2006) 18 stycken tunga fordon Euro 4 släpper inte ut mer partiklar än ett ensamt Euro 1 fordon. = Källa: EU Transport in Figures, 2000

38 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald38 Tanktransporter 4 % Miljötransporter 7,7 % Lantbrukstransporter 8,3 % Övriga transporter 9,9 % Skogstransporter 12,9 % Närtransporter 15,9 % Fjärrtransporter 22,3 % Bygg- och anlägg- 38,6 % ningstransporter Åkeriföretagens verksamhet Andel av medlemsföretagen sysselsatta inom olika verksamheter

39 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald39 Planering Vad påverkar eller påverkas en transportledare av? Logistik = kostnadseffektiv leveransservice? Hur uppnår man det? helhetssyn på hela logistikkedjan från leverantör till kund med optimering av de olika delarna maximera sin egen vinst genom att flytta sina egna kostnader till andra företag i värdekedjan. Problemet med denna strategi är att företagen inte ökar sin konkurrenskraft då slutkunden ändå får betala samma pris för varan. Konkurrensen står mellan olika värdekedjor. viktigt att den information som finns i logistikkedjan är åtkomlig för alla delar om en underleverantör i ett tidigt skede får reda på vad en kund planerar att producera, så är det möjligt för underleverantören att planera sin produktion i tid. om transportföretaget i ett tidigt skede får reda på planerade leveranser från producenten, så blir det lättare att planera hur många lastbilar som behövs.

40 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald40 Leveransservice Leveransservice är ett övergripande begrepp som kan förklaras som ett företags prestation gentemot kund. leveranserna kommer i rätt tid eller att kunna ha stor flexibilitet vad gäller orderstorlekar. Leveransservice kan därför brytas ned i ett antal delar vilka bl.a. innefattar ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Servicegrad Flexibilitet Information.

41 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald41 Ledtid Ledtiden kan förklaras som tiden från det att en vara beställs tills den levereras. Ibland förklaras det som tiden mellan behov och tillfredställelse, vilket inte är riktigt samma som sak då behovet ofta uppstår en tid innan beställningen. I ledtiden ingår olika aktiviteter som ordermottagning, produktionsplanering, produktion och distribution.

42 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald42 Ledtid- exempel

43 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald43 Ledtid- kostnader Vad motsvarar en minskning av ledtiden med 10 dagar för ett företag som omsätter 500 milj kr vid 5 % låneränta?

44 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald44 Ledtid- kostnader Vad motsvarar en minskning av ledtiden med 10 dagar för ett företag som omsätter 500 milj kr vid 5 % låneränta? 10/360 * 500 milj. Kr * 5% = 694 000 kr

45 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald45 Leveranspålitlighet Leveranspålitlighet kan definieras som möjligheten att kunna leverera exakt den tid som man har lovat kunden. Detta har blivit allt viktigare, ett exempel är när man använder sig av Just-In-Time vilket ställer stora krav på att leveranserna kommer i tid.

46 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald46 Leveranssäkerhet Leveranssäkerhet är att kunna leverera rätt vara i rätt mängd med rätt kvalitet. Även detta har blivit allt viktigare då man numer inte har stora lager som buffert.

47 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald47 Servicegrad Servicegrad beskriver förmågan att leverera direkt från lager. Detta kallas även för lagertillgänglighet. Detta serviceelement är det som primärt är av betydelse vid leveranser från ett färdigvarulager när kunden kommer och köper direkt från lagret.

48 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald48 Flexibilitet Flexibilitet handlar om att skapa förutsättningar för att klara av att hantera avvikelser från de ursprungliga planerna. Det kan exempelvis gälla orderstorlekar, leveransadresser och emballage.

49 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald49 Information Informationsutbytet mellan leverantör och kund blir allt viktigare, inte minst med tanke på att tidskraven ökar. För leverantören är det viktigt att veta vad kunden vill ha så tidigt som möjligt för att kunna planera sin verksamhet. För kunden är det viktigt att tidigt få reda på vad som kommer att levereras, eventuella avvikelser från leveransplanerna och att kunna följa en order under en transport. Då djupare samarbetsformer skapas krävs det också större integration mellan företagens informationssystem.

50 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald50 Flöden vid transportuppdrag Materialflödet är flödet av gods genom transportsystemet. För att kunna förflytta godset krävs ofta en lastbärare av något slag, t.ex. en lastbil, vilket skapar ett resursflöde. Resursflödet är till skillnad från materialflödet alltid dubbelriktat eftersom resurserna inte förbrukas när transportuppdraget är utfört. För att komma överens om hur transportuppdraget skall utföras så krävs det dubbelriktad horisontell information. Det finns även ett behov av information om resursernas och godsets fysiska lokalisering, dubbelriktad vertikal information. Mellan köpare, säljare och transportör så finns det även ett monetärt flöde.

51 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald51 Flöden vid transportuppdrag

52 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald52 Ett transportuppdrags två delar, en materiell del som består av själva förflyttningen av godset, resursen och godset en immateriell som består av information, men innefattar även transportens kvalitet och säkerhet. I ett transportsystem så är det informationen som skall styra det fysiska flödet och inte bara följa det. Ett verkningsfullt informationssystem medför ökad transportsäkerhet och möjliggör eventuell avvikelsehantering. Informationssystemen hanterar också administrativa flöden som fakturor och körorder, vilket möjliggör en sammankoppling mellan de olika flödena. Om olika företag integrerar sina informationssystem med varandra så skapas förutsättningar för att säkra transportens kvalitet.

53 2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald53 Transportledning/Transportorganisation ( trpt ledn 2) Uppföljning av Plan för 16 september 2009 År målet uppnått idag? Ökad förståelse av processer och ledningsprinciper. Förstå hemuppgift till den 23 sept. Förstå i stort vad vi ska gå igenom i Åkerihandboken Presentation av Förarhandboken, Hållbarhetsredovisning och Årsredovisning Planering: Vad påverkar eller påverkas en transportledare av? Vilka krav kan finnas på en Transportledare En orientering av Transportmarknaden Fråga? Önskas denna dokumentation (upplägg) i fortsättningen? bengt.sigvald@alltransport.se? Vid frågor får ni gärna ringa på 0703-32 54 00


Ladda ner ppt "2014-09-11Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald1 Transportledning/Transportorganisation ( trpt ledn 2) Plan för 16 september 2009 Att leda, förmedla och planera,"

Liknande presentationer


Google-annonser