Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna Välkomna till till Bostadsrättsföreningen Brågarps Bostadsrättsföreningen Brågarps årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000 årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna Välkomna till till Bostadsrättsföreningen Brågarps Bostadsrättsföreningen Brågarps årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000 årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna Välkomna till till Bostadsrättsföreningen Brågarps Bostadsrättsföreningen Brågarps årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000 årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000 St.Staffans församling St.Staffans församling Brågarpsvägen 10 Staffanstorp Brågarpsvägen 10 Staffanstorp

2 Agenda Agenda  Årsredovisning 2011  Budget 2012  Ny styrelseledamot (suppleant)  Ändring av stadgar (Val av styrelseledamöter)  Ökning av insatser  Motioner  Car-port projekt  Canal Digital uppsägning  Städdag och samkväm den 12 maj !  Övrigt

3  Årsmötets öppnande  Val av ordförande och sekreterare för stämman  Godkännande av röstlängden  Val av två justeringsmän  Frågan om föreningsstämman har blivit utlyst i behörig ordning  Fastställande av dagordningen  Styrelsens föredragning av Brf.brågarps- årsredovisning och revisionsberättelse  Presentation av budget 2012 Forts. Forts.

4 Ekonomiskt resultat 2011 Rörelsens intäkter  Avgiftsintäkter 3 686 202 Sek  Överl.- pants.avgifter 6 400 Sek 3 692 602 Sek 3 692 602 Sek Rörelsens kostnader  Driftskostnader - 1 427 073 Sek  Avskrivningar - 21 082 Sek Rörelseresultat 2 244 447 Sek Resultat finansiella poster  Ränteint. el. Likn. Poster 86 027 Sek  Räntekostn. Lån - 1 876 925 Sek Resultat före skatt 453 549 Sek

5 Nyckeltal 2008 2010 2011 2008 2010 2011 Resultat -179 797:- 492 339:- 453 549 :- Hyresintäkter per kvm 632:- 697:- 711:- Lånekostnader per kvm 9 627:- 9444:- 9396:- Räntekostnader per kvm 440:- 293:- 361:- Bost. Byggn. subv./ kvm 51:- 28:- 16:- Driftsbudget per kvm 221:- 333:- 274:- Värmekostn. per kvm 101:- 117:- 115:-

6 Budget 2012   INTÄKTER :   Avgifter 3 965 313   Parkeringsplatser 16 800   Överlåtelse o pantsättn.avg. 5 000   Statlig räntesubvention 0 3 987 113   KOSTNADER   Staffanstorp Energi nätavg. 23 000   Eon förbrukning 37 000   Eon Gas 600 000   Sophämtning renhålning 53 000 Forts..

7   Sophämtning recykling 18 000   Sophämtning Sockerbiten 53 000   Renhållning trapphus enl. Avtal 75 000   Renhållning Rentocil mattor 6 000   Renhållning Trädgårdsskötsel enl. Avtal 105 000   Renhållning fönsterputsning 30 000   Renhållning snöskottning saltn. Mm 50 000   Hissar serviceavtal 5 000   Hissar besiktning 5 000   Hissar övrigt 15 000   Övr. Kostnader utemiljö 25 000   Canal Digital 61 000   Vatten avlopp Staffanstorp Kommun 130 000   Rep o underhåll fastigheten 30 000   Försäkrings premie 35 000 Forts.

8   Fastighetsförvaltning ekon. 55 000   Telefon Jour 2 000   Arvoden revisor o styrelse 95 000   Bankostnader 1 000   Övr avdragsgilla kostnader 25 000   Räntekostnader 1 900 000   Avsättning rep.fond 130 000   Avskrivning inv 21 000   Amorterig 500 000 - 4 067 000   Res. efter avskr. och amot. -79 887

9  Beslut omansvarsfrihet för styrelseledamöterna och revisorn och revisorn  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och avtackning av avgående ledamöter och avtackning av avgående ledamöter  Val av revisor  Val av valberedning  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag om föreningar eller föreningens stadgar

10 Ändring av stadgar  Nuvarande text:  § 8 Styrelse  Styrelsen består av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst en och fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.  Nytt förslag  § 8 Styrelse  Styrelsen består av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst en och högst fyra styrelsesuppleanter. För att få kontiniutet i styrelsearbetet så skall ordinarie styrelseledamöterna omväljas på ett respektive två år. Detta innebär att hälften eller vid udda tal närmast högre antal väljs på ett år.

11 Exempel extra insatser Lån 4% 5%  50 000 :- 2 000:- 2 500:-  30% skattereduktion 600:- 750:-  Månadsbelopp 116:-/mån. 145:-/mån.  100 000 4 000:- 5 000:-  30% skattereduktion 1200:- 1500:-  Månadsbelopp 233:-/mån. 290:-/mån.  Amortering ej medtagen Tillskott till föreningen vid 50 000:- ger 3 150 000:- Räntekostnad med 4% ger 126 000:- Räntekostnad med 5% ger 157 500:- Tillskott till föreningen vid 100 000:- ger 6 300 000:- Räntekostnad med 4% ger 252 000:- Räntekostnad med 5% ger 315 000:- Driftsbudget 1 516 000 med en infl. av 3% ger 45 000:-

12 Bostadsrättsföreningen Brågarp Bostadsrättsföreningen Brågarp  Nuvarande styrelse:  Ordförande: Kennerth Nilsson Vald 2011 på 1 år  Ledamöter: Vanja Larsson Vald 2010 på 2 år Inge Nilsson Vald 2010 på 2 år  Tommy Karlsson Vald 2011 på 2 år  Jonas Diurlin Vald 2011 på 2 år  Suppl.Michael Larsen Vald 2011 på 2 år   Valberedningens förslag inför årsstämman 26 april 2012:  Ordförande: Kennerth Nilsson Omval på 1 år  Ledamöter: Vanja Larsson Omval på 2 år  Inge Nilsson Omval på 2 år  Jonas Diurlin Avgår i förtid  Suppl. Michael Larsen ersätter Fyllnadsval på 1 år  Tommy Karlsson 1 år kvar på mandat  Nyval suppl. Patricia Andersson Fyllnadsval på 1 år   Valberedning Kurt Larsson Omval 1 år  Anita Börkén Omval 1 år 


Ladda ner ppt "Välkomna Välkomna till till Bostadsrättsföreningen Brågarps Bostadsrättsföreningen Brågarps årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000 årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000."

Liknande presentationer


Google-annonser