Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna Välkomna till till Bostadsrättsföreningen Brågarps Bostadsrättsföreningen Brågarps årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000 årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna Välkomna till till Bostadsrättsföreningen Brågarps Bostadsrättsföreningen Brågarps årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000 årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna Välkomna till till Bostadsrättsföreningen Brågarps Bostadsrättsföreningen Brågarps årsstämma Kl årsstämma Kl St.Staffans församling St.Staffans församling Brågarpsvägen 10 Staffanstorp Brågarpsvägen 10 Staffanstorp

2 Agenda Agenda  Årsredovisning 2011  Budget 2012  Ny styrelseledamot (suppleant)  Ändring av stadgar (Val av styrelseledamöter)  Ökning av insatser  Motioner  Car-port projekt  Canal Digital uppsägning  Städdag och samkväm den 12 maj !  Övrigt

3  Årsmötets öppnande  Val av ordförande och sekreterare för stämman  Godkännande av röstlängden  Val av två justeringsmän  Frågan om föreningsstämman har blivit utlyst i behörig ordning  Fastställande av dagordningen  Styrelsens föredragning av Brf.brågarps- årsredovisning och revisionsberättelse  Presentation av budget 2012 Forts. Forts.

4 Ekonomiskt resultat 2011 Rörelsens intäkter  Avgiftsintäkter Sek  Överl.- pants.avgifter Sek Sek Sek Rörelsens kostnader  Driftskostnader Sek  Avskrivningar Sek Rörelseresultat Sek Resultat finansiella poster  Ränteint. el. Likn. Poster Sek  Räntekostn. Lån Sek Resultat före skatt Sek

5 Nyckeltal Resultat : : :- Hyresintäkter per kvm 632:- 697:- 711:- Lånekostnader per kvm 9 627:- 9444:- 9396:- Räntekostnader per kvm 440:- 293:- 361:- Bost. Byggn. subv./ kvm 51:- 28:- 16:- Driftsbudget per kvm 221:- 333:- 274:- Värmekostn. per kvm 101:- 117:- 115:-

6 Budget 2012   INTÄKTER :   Avgifter   Parkeringsplatser   Överlåtelse o pantsättn.avg   Statlig räntesubvention   KOSTNADER   Staffanstorp Energi nätavg   Eon förbrukning   Eon Gas   Sophämtning renhålning Forts..

7   Sophämtning recykling   Sophämtning Sockerbiten   Renhållning trapphus enl. Avtal   Renhållning Rentocil mattor   Renhållning Trädgårdsskötsel enl. Avtal   Renhållning fönsterputsning   Renhållning snöskottning saltn. Mm   Hissar serviceavtal   Hissar besiktning   Hissar övrigt   Övr. Kostnader utemiljö   Canal Digital   Vatten avlopp Staffanstorp Kommun   Rep o underhåll fastigheten   Försäkrings premie Forts.

8   Fastighetsförvaltning ekon   Telefon Jour   Arvoden revisor o styrelse   Bankostnader   Övr avdragsgilla kostnader   Räntekostnader   Avsättning rep.fond   Avskrivning inv   Amorterig   Res. efter avskr. och amot

9  Beslut omansvarsfrihet för styrelseledamöterna och revisorn och revisorn  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och avtackning av avgående ledamöter och avtackning av avgående ledamöter  Val av revisor  Val av valberedning  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag om föreningar eller föreningens stadgar

10 Ändring av stadgar  Nuvarande text:  § 8 Styrelse  Styrelsen består av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst en och fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.  Nytt förslag  § 8 Styrelse  Styrelsen består av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst en och högst fyra styrelsesuppleanter. För att få kontiniutet i styrelsearbetet så skall ordinarie styrelseledamöterna omväljas på ett respektive två år. Detta innebär att hälften eller vid udda tal närmast högre antal väljs på ett år.

11 Exempel extra insatser Lån 4% 5%  : : :-  30% skattereduktion 600:- 750:-  Månadsbelopp 116:-/mån. 145:-/mån.  : :-  30% skattereduktion 1200:- 1500:-  Månadsbelopp 233:-/mån. 290:-/mån.  Amortering ej medtagen Tillskott till föreningen vid :- ger :- Räntekostnad med 4% ger :- Räntekostnad med 5% ger :- Tillskott till föreningen vid :- ger :- Räntekostnad med 4% ger :- Räntekostnad med 5% ger :- Driftsbudget med en infl. av 3% ger :-

12 Bostadsrättsföreningen Brågarp Bostadsrättsföreningen Brågarp  Nuvarande styrelse:  Ordförande: Kennerth Nilsson Vald 2011 på 1 år  Ledamöter: Vanja Larsson Vald 2010 på 2 år Inge Nilsson Vald 2010 på 2 år  Tommy Karlsson Vald 2011 på 2 år  Jonas Diurlin Vald 2011 på 2 år  Suppl.Michael Larsen Vald 2011 på 2 år   Valberedningens förslag inför årsstämman 26 april 2012:  Ordförande: Kennerth Nilsson Omval på 1 år  Ledamöter: Vanja Larsson Omval på 2 år  Inge Nilsson Omval på 2 år  Jonas Diurlin Avgår i förtid  Suppl. Michael Larsen ersätter Fyllnadsval på 1 år  Tommy Karlsson 1 år kvar på mandat  Nyval suppl. Patricia Andersson Fyllnadsval på 1 år   Valberedning Kurt Larsson Omval 1 år  Anita Börkén Omval 1 år 


Ladda ner ppt "Välkomna Välkomna till till Bostadsrättsföreningen Brågarps Bostadsrättsföreningen Brågarps årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000 årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000."

Liknande presentationer


Google-annonser