Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åldrande befolkning --- en fördelningsfråga Thomas Lindh, Linnéuniversitetet och IF Ladda ned eller beställ rapporter från www.framtidsstudier.sewww.framtidsstudier.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åldrande befolkning --- en fördelningsfråga Thomas Lindh, Linnéuniversitetet och IF Ladda ned eller beställ rapporter från www.framtidsstudier.sewww.framtidsstudier.se."— Presentationens avskrift:

1 Åldrande befolkning --- en fördelningsfråga Thomas Lindh, Linnéuniversitetet och IF Ladda ned eller beställ rapporter från www.framtidsstudier.sewww.framtidsstudier.se

2 Diskussionsfrågor De flesta går igenom livets alla stadier. Vad ska man då mena med rättvisa mellan generationer? Framtidens generationer är väldigt många och hur framtiden kommer att te sig om 100 år omöjligt att förutsäga. Hur ska då sådan rättvisa åstadkommas?

3 Disposition Lägesbeskrivning Sveriges åldrande –Fakta och möjligheter Demografi och ekonomi jämviktssystem –Hur påverkar demografi ekonomin Demografi och framtiden –Prognoser och globala perspektiv

4 ”Understanding how to adjust economic policy with respect to future demographic change will be a crucial question for policy makers in the aging industrial countries” Alvin Hansen AER 1939, presidential address at AEA.

5 Lägesbeskrivning: Sveriges åldrande Den ekonomiska politikens anpassningmöjligheter

6 Befolkningsandel 65+ (FN WPP) Sverige Europa Italien

7 Beroendekvoter (0-19+65+/20-64), skattningar och projektioner (FN WPP)

8 Svenska åldersgrupper (SCB) 2005 2015 Generationsväxlingen

9 Nuvarande krisen? Risk scenario Upptagenhet med att hålla statsskulden låg medför minskande investeringar i ”offentlig konsumtion” och överföringar mellan generationer. Därmed försämrade framtidsutsikter för de stora ungdomskullarna. Därigenom undermineras den framtida skattebasen och utsikterna för framtida välfärd för den äldre befolkningen Möjligheter Offensiva investeringar inom offentlig sektor … …för att förbättra och expandera utbildningssektorn …för att snabba upp arbetsmarknadsinträde och familjebildande och öka rekryteringen till vård och utbildningstjänster

10 Intergenerationella överföringar Den grundläggande hållbarhetsfrågan för varje samhälle är reproduktion Reproduktion kräver omfördelning från aktiva vuxna till beroende åldersgrupper Åldrande stör balansen i omfördelningssystemet –Oavsett om familjebaserat, individualiserat (lån och sparande) eller offentligt förmedlat Därför måste politiken variera med demografin Normpolitik suboptimal

11 Vad är NTA? Konsumtion – arbetsinkomst = netto off o priv överföringar + + kapitalinkomster - sparande Livscykelunderskott: överföringar och kapitalbaserade omfördelningar (köp och försäljningar av kapitaltillgångar, lån och utlåning, kapitalinkomster och sparande). Förmedlat genom privata eller offentliga institutioner, t ex familj, stat, landsting och kommuner, finansiella institutioner och välgörenhet.

12

13 -0.5 0 0.5 1 1.5 0 10 20 3040 50 6070 80 90+ Age Normaliserad med genomsnitttlig arbetsinkomst 30-49 Österrike (2000)Sverige (2003) USA (2003) Sverige: sen självförsörjning, sent beroende Österrike tvärtom och USA sen försörjning tidigt beroende Livscykelunderskott per capita Källa: NTA projektet 2007

14 Källa: Robson & Kaplan (2003) Mäns bidrag till konsumtionen och deras egen konsumtion Längst ner samma för schimpanshanar Kvinnors bidrag till konsumtionen och deras egen konsumtion Längst ner samma för schimpanshonor

15 Transfereringar Sverige 2003 per capita och aggregerat National Transfer Accounts hemsida http://www.ntaccounts.org/ Offentliga transfereringar Ut: skatt, soc avg In: off kons o transfereringar Kapitalmarknadsomfördelning Inflöden: Krediter, kapitalinkomst, arv Privata transfereringar Inom o mellan hushåll

16 Investeringar i framtida humankapital Avgörande för hållbarheten i de äldres välfärd. Humankapitalets livscykel varierar mellan länder. Takten i åldrandet varierar mellan länder De ekonomiska och sociala konsekvenserna varierar också. Demografiska förändringar förändrar de ekonomiska jämvikterna. Politiska åtgärder har mycket olika tidshorisonter. Även om trenderna är gemensamma blir detaljerna avgörande för när och hur politiska åtgärder bör sättas in.

17 Tre valbara scenarion: Öka den effektiva arbetsstyrkan –Arbeta längre: bättre hälsa, snabbare utbildning –Arbeta mera: öka arbetstid, minska semester –Utbildning: effektivare, konkurrenskraftig arbetsmarknadsanpassning Invandring –Arbetsmarknadsintegration: inslussning, utbildningsanpassning Öka barnafödandet. –Familjepolitik: bättre barnomsorg, föräldraanpassat arbetsliv och utbildning 5-15 år Direkt 10-50 år 5-25 år 25-60 år

18 Ekonomiska konsekvenser av åldrandet i Sverige närmaste decenniet Sparandet går ner Budgetbalansen försämras Inflationstrycket ökar Tillväxten stagnerar Handels- och bytesbalans försämras Ökat beroende av den globala ekonomin Regionala obalanser förvärras Ökad omfördelning nödvändig Väsentligen en följd av ökad försörjningsbörda (inte specifikt de äldre) Därmed blir den lättaste lösningen att minska födelsetalen och därigenom rädda välfärden för den nuvarande generationen av makthavare

19 Transfereringar Sverige 2003 per capita och aggregerat National Transfer Accounts hemsida http://www.schemearts.com/proj/nta/ Offentliga transfereringar Kapitalmarknadsomfördelning Privata transfereringar

20 Demografin och ekonomin Ett jämviktssystem Barn Vuxna Gamla

21 Varför är åldersfördelning viktigt? 1.Åldersfördelningen varierar kraftigt 2.Den går att förutsäga relativt väl 3.Förändringar i åldersfördelningen är korrelerade med ekonomiska och sociala förändringar 4.Biologiska och ekonomiska skäl talar för att dessa korrelationer är relativt stabila över tiden

22 Två observationer 1.De flesta makroekonomiska modeller antar en stabil demografi 2.Den demografiska transitionen implicerar att industrialiserade ekonomier inte kommer i närheten av en stabil befolkningsfördelning detta århundrade De makrodata vi observerar är från ekonomier i demografisk ojämvikt.

23 Praktisk ekonometri Enkel OLS: Barn 0-14Unga vuxna 15-29 Mogna vuxna 30-49Medelålders 50-64 Unga pensionärer 65-74Äldre äldre 75+

24 Demografiskt baserade makroprognoser

25 Vad åldersmodeller inte kan förklara 1

26 Vad åldersmodeller inte kan förklara 2

27 Extern balanspolitik? Credit squeeze Devaluation 82 Float 92

28 Investeringar

29 Inflation

30 Tillväxt

31 Åldersprofiler för olika makroekonomiska variabler

32 Tillväxt i sysselsättning

33 Demografi och framtiden Befolkningen bär samhällets minne

34 Prognoser Åldersstruktur speciellt i den äldre befolkningen har stor tröghet –Oberoende projektioner relativt tillförlitliga –Mätfel i Sverige relativt små och variationen i åldersstruktur stor Korrelationer relativt stabila –Men det finns gott om skattningsproblem –Lågfrekvent variation och persistens kräver långa serier

35 1998 prognos för byggnadsinvesteringar

36 Uppdaterad prognos av byggnadsinvesteringar OBS. NRs officiella årssifror finns bara till 2008, kvartalssiffrorna skiljer sig kraftigt

37 Svensk BNP/cap tillväxt uppdatering maj 2010 Från global panelmodell 111 länder 1950-1998 IJoF 2007 Svensk tidsseriemodell 1950-2003 JoF 2004

38 111 länder 1950-1998 IJoF 2007 Tidsseriemodell 1950-2003 JoF 2004 Svensk BNP/cap tillväxt uppdatering nov 2011

39 Backcast of global model 1820-1950

40 Tre frågeställningar: Nr 1 1. Bytesbalans och sparande? –Bytesbalansen (och handelsbalansen) försämras närmaste decenniet –Hushållssparande ingen robust korrelation med demografin –Variation i nationella sparkvoten huvudsakligen offentligt sparande

41 OECD gmsn investeringar och sparande

42 Tre frågeställningar: Nr 2 Arbetsutbud och efterfrågan, offentlig och privat. –Arbetsutbudet blir generellt mer högutbildat –Efterfrågeökning inom offentlig sektor beror på politiska beslut, gäller även offentligt finansierade men privat tillhandahållna varor och tjänster –En yngre arbetskraft bör medföra mer churning och lägre produktivitetstillväxt –Med sannolikt ökad migration och urbanisering kommer arbetsgivarnas marknadsmakt att minska –Regional mismatch av behov och arbetskraft kommer att öka –Den yngre arbetskraftens rörlighet ökar men den äldre arbetskraftens rörlighet minskar.

43 Offentlig sektor åldersstigen behöver nyrekrytera

44 Regionala skillnader kommer att bli stora Kommunalt självstyre av äldrevård och skola sannolikt inte hållbart

45 Tre frågeställningar: Nr 3 Den offentliga sektorns finansiering. –Ca 80 % av den offentliga budgeten utgör intergenerationella transfereringar –Det går inte att belägga något entydigt samband mellan offentlig sektors storlek och den ekonomiska utvecklingen –Ökade beroendekvoter innebär krav på ökad omfördelning –Vi blir också mer beroende av omvärlden

46 Organisation av omfördelning Vilket är effektivast?: –Offentlig sektor och beskattning (Sverige) Skattekilar, skalfördelar och försäkring –Individuell omfördelning över livscykeln och privat sparande (USA) Asymmetrisk information och osäkerhet, ökad kapitalstock –Dynastisk omfördelning och obetalt hushållsarbete (Japan) Könsjämlikhet och fruktsamhet

47 Andelar i äldreöverföringar Offentlig Familj Kapital

48 1920 1940 1960 1900 1980 2000 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 0102030405060708090100110+ Det svenska åldrandet under förra seklet

49 FNs befolkningsprognos 2015 Antal 1000-tal individer i 5-årsklasser AFRIKA ASIEN LATINAMERIKA NORDAMERIKA 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+ AfrikaAsienEuropaLatinamerikaNordamerika EUROPA

50

51 Bakgrundsmaterial 1 Sustainable Policies in an Ageing Europe. A human capital response. Society and the Future Research Report Series no 3, Institute for Futures Studies, 2006. The impact of ageing on innovation and productivity growth in Europe, Research Report No. 28, Vienna Institute of Demography, 2006 The Relationship Between Demographic Change and Economic Growth in the EU, Research Report No. 32, Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences. 2007 http://www.oeaw.ac.at/vid/download/FB32.pdf http://www.oeaw.ac.at/vid/download/FB32.pdf Sverige i en åldrande värld - framtidsperspektiv på den demografiska utvecklingen. Underlagsrapport 13, Globaliseringsrådet, Ministry of Education. 2008 http://www.regeringen.se/download/9d851a65.pdf?major=1&mino r=106433&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment http://www.regeringen.se/download/9d851a65.pdf?major=1&mino r=106433&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment …some other research. Ladda ned eller beställ rapporter från www.framtidsstudier.sewww.framtidsstudier.se

52 Bakgrundsmaterial 2 2009 Lindh, T and Malmberg, B: EU Economic Growth and the Age Structure of the Population. Economic Change and Restructuring, 42(3), 159-187. http://dx.doi.org/10.1007/s10644-008-9057-1 http://dx.doi.org/10.1007/s10644-008-9057-1 2009 de la Croix, D; Lindh, T and B Malmberg: Demographic Change and Economic Growth in Sweden: 1750-2050, Journal of Macroeconomics 31(1), March, Special Issue: Advances in Historical Macroeconomics. 132-148. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmacro.2007.08.014http://dx.doi.org/10.1016/j.jmacro.2007.08.014 2008 Lindh T, B Malmberg, Demography and housing demand–What can we learn from residential construction data?, Journal of Population Economics 21(3), 521-539. http://dx.doi.org/10.1007/s00148-006-0064-0 http://dx.doi.org/10.1007/s00148-006-0064-0 2008 Lindh T, Urban Lundberg: Predicaments in the futures of aging democracies, Futures 40(3), April, 203-217. http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2007.08.020http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2007.08.020 2008 de la Croix, D; Lindh, T and B Malmberg: Swedish Economic Growth and Education Since 1800. Canadian Journal of Economics 41(1), February, 166-185. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.00459.x http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.00459.x 2008, Malmberg, B, Lindh, T and M Halvarsson, Productivity consequences of workforce ageing - Stagnation or a Horndal effect? Population and Development Review, Supplement to vol. 34, Population Aging, Human Capital, Accumulation and Productivity Growth, 238-256. 2007 Lindh T and B Malmberg, Demographically based global income forecasts up to the year 2050. International Journal of Forecasting Volume 23, Issue 4, October-December 2007, Pages 553-567. Online August 2007 http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2007.07.005http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2007.07.005 2005, Lindh T, B Malmberg and J Palme, Generations at War or Sustainable Social Policy in Aging Societies, Journal of Political Philosophy 13(4), 470–489. (Swedish translation: 2006, Generationskrig eller uthållig socialpolitik i åldrande samhällen? Tidskrift för politisk filosofi, 10(3), 19-62.) Ladda ned eller beställ rapporter från www.framtidsstudier.sewww.framtidsstudier.se

53 Bakgrundsmaterial 3 2010, Dominique Anxo och Thomas Lindh. Vägen ur arbetslösheten (’the way out of unemployment) Konjunkturrådets rapport 2010: Råd till en finansminister, SNS Förlag. 11-26 2009, The Future Needs for Social Investment: Sweden as a Pilot Case. In: N Morel, B Palier and J Palme (eds), What Future for Social Investment? Institute for Futures Studies Research Report 2009/2, chap 8, 131-143. http://www.framtidsstudier.se/filebank/files/20091022$140156$fil$ L14XjdAIt31VUstBnU0K.pdf http://www.framtidsstudier.se/filebank/files/20091022$140156$fil$ L14XjdAIt31VUstBnU0K.pdf 2007, Lindh, Thomas and Malmberg, Bo “Age structure effects on investment, saving and trade”. Chapter 7 in: Population aging, intergenerational transfers and the macroeconomy, Robert Clark, Naohiro Ogawa and Andrew Mason (eds). Northampton, USA: Edward Elgar Publishing, 163-191. Ladda ned eller beställ rapporter från www.framtidsstudier.sewww.framtidsstudier.se

54 Bakgrundsmaterial 4 2011. Thomas Lindh: Social Investment in the Ageing Populations of Europe. Chapter 10 in Towards a social investment welfare state? Nathalie Morel, Bruno Palier and Joakim Palme (eds). Policy Press, Bristol. 261-284 2011, Ronald Lee, Andrew Mason (eds), Population Aging And The Generational Economy—A Global Perspective. Edward Elgar Publishing 2011, Lindh, Thomas, Long-Horizon Growth Forecasting and Demography. Chap 21 in Hendry, David F. and Clements, Michael, Oxford Handbook of Economic Forecasting. Oxford University Press. 585-606 Ladda ned eller beställ rapporter från www.framtidsstudier.sewww.framtidsstudier.se


Ladda ner ppt "Åldrande befolkning --- en fördelningsfråga Thomas Lindh, Linnéuniversitetet och IF Ladda ned eller beställ rapporter från www.framtidsstudier.sewww.framtidsstudier.se."

Liknande presentationer


Google-annonser