Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pia Lidberg, Lantmäteriet Annelie Höök, Gävle kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pia Lidberg, Lantmäteriet Annelie Höök, Gävle kommun"— Presentationens avskrift:

1 Pia Lidberg, Lantmäteriet Annelie Höök, Gävle kommun
“Geodatasamverkan skapar tydligare och enklare hantering i Gävle kommun” Pia Lidberg, Lantmäteriet Annelie Höök, Gävle kommun

2 Geodatasamverkan - tillgång till geodata för offentlig sektor
0360-FCP xxx xxx Uxx Rev PA1

3 Parter i Geodatasamverkan
Parter i Geodatasamverkan 167 kommuner Havs- och vattenmyndigheten Jordbruksverket Lantmäteriet Länsstyrelserna MSB Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Sveriges geologiska undersökning Sjöfartsverket Skogsstyrelsen Skolverket Socialstyrelsen SOS Alarm Statens geotekniska institut Statistiska centralbyrån SMHI Svenska kraftnät Trafikverket Transportstyrelsen Boverket Energimarknadsinspektionen Försvarsmakten Kronofogdemyndigheten Nacka tingsrätt Region Halland Region Skåne Rikspolisstyrelsen Sametinget Skatteverket Statens fastighetsverk Svea Hovrätt Trafikanalys Umeå tingsrätt Valmyndigheten Vänersborgs tingsrätt Växjö tingsrätt Östersunds tingsrätt 204 parter är med i Geodatasamverkan. De som är inringade är de informationsansvariga som tillhandahåller geodata i geodatasamverkan. I dagsläget är de 19 stycken. 18 st .andra organisationer (statliga myndigheter och landsting) som tar del av geodata precis som kommunerna som är med i Geodatasamverkan På kartan syns vilka kommuner som är med, 167 st. Fler kommuner är på väg att gå med. Man kan tillträda löpande under året.

4 Hur får man använda geodata?
För att kunna utföra den offentliga uppgiften oavsett organisationsform Inte inom affärsverksamhet Förutsatt att din verksamhets egen information finns i kartan får du Publicera geodata på Internet Sprida tryckt kartprodukt Rätt att vidareupplåta geodata till uppdragstagare/konsult Finns speciallagstiftning för de kommunala verksamheter som ska bedrivas på affärsmässig grund Ellagen – produktion och försäljning av el är affärsverksamhet medan nätverksamhet är att betrakta som offentlig uppgift Fjärrvärmelagen - 38 § Om ett kommunalt företag som avses i 3 kap §§ kommunallagen (1991:900) bedriver fjärrvärmeverksamhet, ska verksamheten bedrivas på affärsmässig grund Mer om vad som är offentlig verksamhet finnas att läsa på SKL:s hemsida och på geodata.se där det också finns ett flödesschema till stöd för att identifiera vilka verksamheter som är offentliga Kommuner med gemensamma funktioner - alla måste teckna licens för nyttjande Part har rätt att kontraktera konsult för uppfyllande av uppgiften

5 Fördelar med Geodatasamverkan
Fördelar med Geodatasamverkan ETT avtal Tillgång till stor mängd geodata Rätt att nyttja information när behov uppstår Alltid aktuell information Minskad tid för administration, avtalsförhandlingar, kontroll av rättigheter eller budget Möjlighet att upptäcka och använda mer geodata för att effektivisera fler verksamheter/förvaltningar Rationaliseringseffekter

6 Geodataportalen – en ingång för att söka, hitta och titta
Här är en bild av geodaportalen där man kan söka, hitta och titta på geodata. Geodataportalen är öppen för alla och nås via geodata.se I portalen kan man gå in och läsa metadata som beskriver geodataprodukten. Portalen finns i dels som allmän vy och en vy för avancerad sökning.

7 Frågor och funderingar, ta gärna kontakt med Geodatasekretariatet på Lantmäteriet

8 I första hand WMS/WMTS tjänster
Gävle kommun Avdelningen för geografisk information ansvarar för att all data rörande geodatasamverkan hanteras för hela kommunen. Påbörjat samarbete med Lantmäteriet om att metadata följer med tjänsterna och produkterna I första hand WMS/WMTS tjänster I andra hand laddar vi ner till våra egna databaser Flödeschema har upprättas om hur och när vi tar hem olika geodata Gävle kommuns ambition är att publicera kommunens geodata på Geodataportalen

9 Grundförutsättningar för kommunalt GIS
Företag Kartor Befolkning cX Adresser/Byggnader Fastigheter Personal

10 Samverkan – Systemintegrering
KÄRNAN Kommungemensam information -Befolkning (Befostat) -Adress -Lägenhet -Byggnad -Fastighet (FDB_CX) -Företag -Geodata Gävle Energi Affärssystem Gästrike Återvinnare Samhällsbyggnad Gävle -Byggreda -Miljöreda Barn&Ungdom Procapita - Skolenheter - Elevregister Utbildning&Arbete Verksamhetssystem - Företagsregister - Praktikplatser Omvårdnad OMFALE - Kundregister - Utskick 80 år Gavlegårdarna AB Gästrike Vatten

11 Kommunpaket - Verksamhetspaket Användar- och funktionsstyrt
Kommunklient (kommunpaket) KARTOR - Gävle kommun Primärkarta cXKartan Ortofoto - Publika kartor Googlemaps Bingmaps FDB - Adress - Byggnad Boyta Ändamål - Fastighet Ägare Areal BEFO - Statistik Antal Ålder Kön - Personuppgifter FORETAG - Bransch - Anställda PLANER - Gällande Detaljplan - Fastighetsplan - Områdesbestäm. BEHORIGHET(ACL) - Verksamhet - Organisation - Intern - Publik - Geografisk : Kommunklient_ALV Kommunklient_GAV Kommunklient_OCK Kommunpaket 1 Kommunpaket 2 Kommunpaket 3 Kommunpaket 4 Kommunpaket 5 Säkerhetspaket Tillämpning-Tillgänglighet-Säkerhet

12 Behörighet - Klient Active Directory, (AD) Active Directory  ACL
Gävle kommun Active Directory, (AD) Active Directory  ACL AD-säkerhetsgrupp - Klient ACL - Klient GIS.WEAVE.KLIENT.ENKEL KLIENT.E GIS.WEAVE.KLIENT.NORMAL KLIENT.N GIS.WEAVE.KLIENT.AVANCERAD KLIENT.A GIS.WEAVE.KLIENT.IPAD KLIENT.I Enkel klient Normal klient

13 iKartan - DEMO ikartan.gavle.se Befolkning Fastighet Adress/Byggnad
Företag Detaljplan Karta/ortofoto

14 Demo ikartan http://ikartan.gavle.se
Demo ikartan

15 Gävle kommun Fastighet

16 Gävle kommun Befolkning

17 Gävle kommun Planer

18 Gävle kommun Rapporter

19 Gävle kommun


Ladda ner ppt "Pia Lidberg, Lantmäteriet Annelie Höök, Gävle kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser