Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmåga Gun Johansson MedDr Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Inst. för medicin och hälsa Linköpings universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmåga Gun Johansson MedDr Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Inst. för medicin och hälsa Linköpings universitet."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmåga Gun Johansson MedDr Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Inst. för medicin och hälsa Linköpings universitet

2 Källa: Försäkringskassan

3 Lag (1962:381) om allmän försäkring, 3 kap. Om sjukpenning 7 § Sjukpenning utges vid sjukdom som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Vid bedömningen av om sjukdom föreligger skall bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden.

4 Disease (sjukdom) JaNej Illness (sjuklighet) Ja Nej

5 Arbetslinjen samhällsperspektiv Kontroll och disciplin – skyldigheten att efter förmåga bidra till sin egen och välfärdssamhällets utveckling Rätten till självhjälp – ett bra arbete främjar människors självständighet och ansvarstagande Rätten till arbete – arbetet har ett stort värde utöver möjligheten till självförsörjning. Källa: Socialförsäkringsutredningen, Samtal om Socialförsäkring Nr 4: Vad är arbetslinjen?

6 Varför vill människor arbeta? arbetets värde  Ger struktur i tillvaron  Försörjning  Sociala relationer  Meningsfullhet  Identitet, självkänsla  Utvecklingsmöjligheter, lärande

7 Rehabiliteringskedjan – bedömning av arbetsförmåga Dag 1-90: Klarar den anställde sitt vanliga arbete med eller utan anpassning av uppgifter? Dag 91-180: Kan arbetsgivare erbjuda anställd annat arbete som man kan utföra trots sin sjukdom? Dag 181-365: Klara man något annat arbete på den reguljära arbetsmarknaden? Om återgång är sannolik före dag 366 bedöms i relation till befintlig arbetsgivare. Dag 365 -: Bedöms alltid i relation till arbeten på reguljära arbetsmarknaden

8 Återgång till vanliga arbets- uppgifter eller andra, hos arbetsgivaren Arbetsuppgifter sökes även på hela arbets- marknaden med stöd från AG och AF Fortsatt hjälp och stöd från AG och AF för återgång till någon form av arbete Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till vanliga arbetsuppgifter Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till nuvarande arbetsgivare Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden Vid nedsatt arbetsför- måga efter 12 mån kan förlängning beviljas Rehabiliteringskedjan

9 Rehabiliteringskedjan syftar till att öka rörlighet på arbetsmarknaden bland sjukskrivna, dvs uppnå bättre balans mellan individers kapacitet och arbetets krav. Vanligt antagande att hög rörlighet på arbetsmarknaden är bra för samhällets tillväxt och utveckling Men…….. Är människor som är eller har varit sjukskrivna under lång tid attraktiva för arbetsgivare? Hur anställningsbara är de? Kommer de sjukskrivna som byter arbeten att ha högre sannolikhet att vara kvar i arbetslivet? Dvs gynnar det hållbar arbetshälsa?

10 Återgång i arbete 60 % av alla sjukskrivna > 6 veckor uppger att de kan arbeta under vissa förutsättningar (RFV) 40% av anställda inom hälso- och sjukvård med sjukskrivning > 6 mån. uppger de kan arbeta om vissa arbetsförhållanden ändras (särskilt organisatoriska förhållanden) (Strindlund & Ekberg 2004)

11 Det moderna arbetslivet utmärks av:  osäkrare anställningsförhållanden  fler tidsbegränsade anställningar, projekt  högre arbetstakt, arbetsintensifiering  högre psykosociala krav  krav på förmåga att arbeta i team  ”self-management”, ta eget ansvar, kunna fatta beslut  individualisering

12 Rehabiliteringsgaranti Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en rehabiliteringsgaranti för 2009 och 2010 för att stärka den enskildes ställning i sjukskrivningsprocessen. Evidensbaserad medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte att åstadkomma en återgång i arbete Garantin ska inriktas på stora diagnosgrupper när det gäller sjukskrivningar pga sjukdomar i rörelseorganen och lättare psykiska problem Hälso- och sjukvården tillförs ökade resurser för sådana rehabiliteringsinsatser

13 Försäkringsmedicinskt beslutsstöd http://www.socialstyrelsen.se/amnesord/halso_sjuk/forsakringsmedicin / Akut stressreaktion - F43.0 Rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga Arbete har normalt positiv effekt och sjukskrivning bör så långt möjligt undvikas. Arbetsförmågan kan vara helt eller delvis nedsatt i 2-4 veckor.

14 Beslutsstöd för sjukskrivning, psykiska besvär Akut stressreaktionICD F43.02-4 v AnpassningsstörningICD F43.20 Depressiv episodICD F32lindrig: 1-3 mån svår: - 6 mån Recidiverande depressionICD F336 mån General. ÅngestsyndromICD F41.10 el 2-4 v. PaniksyndromICD F41.00 el. 2-4 v. Posttraum. StressyndromICD F43.10 Social fobiICD F40.10 el 2-4 v. Stressreaktion/krisreaktionICD F43.90 el 2-6 v. TvångssyndromICD F42.90 el 2-6 v. Utmattningsdepression, svårICD F43.86 mån eller mer

15 Arbetsförmågeutredningen Tillsattes av regeringen den 31 januari 2008 G.D. Anna Hedborg särskild utredare

16 Uppdrag Steg 1: Göra en inventering av de olika metoder som finns idag i Sverige och andra länder för att bedöma funktionstillstånd och arbetsförmåga. Utifrån detta föreslå användbara metoder Steg 2: Beskriva och analysera begreppet arbetsförmåga och presentera en begreppsapparat

17 Delbetänkande 1 (juni 2008) SOU 2008:66 (Hedborg) Tydligare fokus på funktionstillstånd och arbetsförmåga vid bedömning av rätt till ersättning inom sjukförsäkringen För tidigt att ta ställning till instrument för arbetsförmågebedömning FK ges uppdrag att utveckla och utvärdera instrument som används idag Fokusera i vilken mån olika metoder ger utrymme för försäkrade att vara delaktiga i bedömningen

18 Hur definieras arbetsförmåga?

19 Dimensioner i begreppet arbetsförmåga (Ludvigsson m.fl. 2006, litteraturanalys) Fysisk dimension Ex. fysisk arbets- kapacitet Psykisk dimension Ex. kognitiv förmåga Social dimension Ex. passa tider, socialt stöd I relation till arbetets krav

20 Definition – arbetsförmåga (Tengland 2006) En person P har specifik full arbetsförmåga om P har:  Den arbetsspecifika manuella och intellektuella kompetensen  Den fysiska, psykiska och sociala hälsa som krävs för att utföra de uppgifter och nå de mål som typiskt ingår i arbetet  Givet att den fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön är acceptabel, dvs är sådan att de flesta i samma yrkeskår förväntas klara av uppgifterna i miljön

21 Definition – arbetsförmåga (Nordenfelt 2008) A person P has complete (specific) work ability if, and only if,  P has the work-specifik manual and intellectual competence, strength, as well as toleration and courage, relevant virtues, other qualifications  and has the physical, mental and social health that is required to fulfill the tasks and reach the goals which belong to the job in question,  given that the physical, psychosocial and organizational work environment is acceptable to P, or can with adjustments easily be made acceptable to P.

22 Vad bestämmer arbetsförmåga

23 Ilmarinen J E. Concept of work ability. Occup. Environ. Med 2001;58 Fysisk kapacitet Mental kapacitet Social funktion Hälsa Skicklighet Kunskap Utbildning och kompetens Motivation Arbetstill- fredställelse Mänskliga resurser Värderingar Attityder Mentala krav Arbets- gemenskap Arbetsmiljö Fysiska krav Arbets- förmåga Arbete

24 Sjukflexibilitetsmodellen (Johansson & Lundberg 2006) Ohälsa Anpassnings- möjligheter Arbetsförmåga Kunskap, erfarenhet

25 Arbets- förmåga Närvaro- krav Frånvaro- krav Närvaro- incitament Frånvaro- incitament Arbetsmotivation Bör/får Vill Arbets- frånvaro/ närvaro Kan

26 Hur bedöms arbetsförmåga?

27 Metoder för att bedöma arbetsförmåga enligt Carlsson 2007* WAI -Work Ability Index CMVA - A criterion-referenced multidimensional model of vocational assessment APPA- Assessment of psychophysical abilities VCWS-VALPAR AWP - Assessment of Work Performance SASSAM-Strukturerad Arbetsmetod för Sjukfallsutredning och SAMordnad rehabilitering *Carlsson A. (2007) Metoder för arbetsförmågebedömning- en inventering. Projektarbete för Företagshälsovårdsutbildningen för sjukgymnaster/ergonomer. Arbetslivsinstitutet/Inst. f Folkhälsovetenskap, KI

28 MetodInnehållHur arbetsförmåga bedöms WAI Individfaktorer Antal diagnosticerade sjukdomar Psykiska resurser Sjukfrånvarodagar under det senast året Arbetskrav Arbetets fysiska krav Arbetets psykiska krav Arbetsförmåga Nuvarande arbetsförmåga i relation till arbetets krav Sjukdomarnas uppskattade påverkan i nuvarande arbete Nuvarande arbetsförmåga jämfört med när den var som bäst under livstiden Prognos om arbetsförmåga om två år Självskattning med formulär. Utförs av individen själv.

29 MetodInnehållHur arbetsförmåga bedöms CMVA Individfaktorer Antal diagnosticerade sjukdomar Psykiska resurser Sjukfrånvarodagar under det senast året Arbetskrav Arbetets fysiska krav Arbetets psykiska krav Arbetsförmåga Nuvarande arbetsförmåga i relation till arbetets krav Sjukdomarnas uppskattade påverkan i nuvarande arbete Nuvarande arbetsförmåga jämfört med när den var som bäst under livstiden Prognos om arbetsförmåga om två år Bedömning i simulerade arbetsuppgifter Bedömning i reell miljö med arbetskrav klassifierade enligt Dictionary of Occupational Titles Självskattning i strukturerad intervju. Enkät Datorbaserat frågeformulär “ Utförs av multidisciplinärt team..

30 MetodInnehållHur arbetsförmåga bedöms APPA Individfaktorer Fysisk och psykisk hälsa Social funktion Manuell färdighet Neurologisk funktion Syn Hörsel Intelligens Personlighet Motivation Arbetskrav Fysiska och psykiska förhållanden i arbetet Omgivningsförhållanden i arbetet Arbetsförmåga Förmåga att utföra uppgifter i relation till arbetskrav Bedömning i simulerade arbetsuppgifter. Bedömning i reell miljö Självskattning med formulär Utförs av multidisciplinärt team.

31 MetodInnehållHur arbetsförmåga bedöms VCWS - VALPAR Arbetskrav Fysiska krav Psykiska krav Arbetsförmåga Förmåga att utföra uppgifter i relation till arbetskrav Kvalitet i utförande av arbetsuppgift Uppehållande av motivation inför uppgiften Koncentration och uthållighet Stresstålighet Instruktionsförståelse Bedömning i simulerade arbetsuppgifter. Utförs av arbetsterapeut.

32 MetodInnehållHur arbetsförmåga bedöms AWP Arbetsförmåga Motoriska färdigheter i utförande av arbetsuppgifter Kroppsställning Rörlighet Styrka Koordination Uthållighet Processfärdigheter i utförande av arbetsuppgifter Uthållighet, uppmärksamhet Kunskap Planera tid, utföra, slutföra Planera arbete, iordningställa Anpassa, agera Kommunikations- och interaktionsfärdigheter i utförande av arbetsuppgifter Fysisk kontakt Språk, tal Informationsutbyte Sociala kontakter Bedömning i simulerade arbetsuppgifter. Bedömning i reell miljö. Utförs av arbetsterapeut

33 MetodInnehållHur arbetsförmåga bedöms SASSAM Individfaktorer Historik Substansintag Kroppsfunktioner Psykisk funktion Psykosomatik Sociala förhållanden Nätverk Fritidsintressen Motivation Utbildning – kompetens Arbetskrav Arbetsförhållanden Arbetsförmåga Förmåga att utföra uppgifter i relation till arbetskrav bedöms när SASSAM kombineras med försäkringsmedicinsk utredning* eller arbetslivsinriktad rehabiliteringsutredning Självskattning av resurser och hinder för respektive bedömningsfaktor, genom semistrukturerad intervju. Utförs av försäkringshandläggare. Bedömning i simulerade arbetsuppgifter görs i försäkringsmedicinsk utredning* eller arbetslivsinriktad rehabiliteringsutredning* som utförs av multidisciplinärt team.

34 Förhållande som sammanhänger med ökad andel som har nedsatt arbetsförmåga Fetma Hög ålder Låg aktivitet på fritid Skild eller änka/änkling Besvär från rörelseorgan/ryggbesvär Luftvägsbesvär Mentala besvär

35 Förhållande som sammanhänger med ökad andel som har nedsatt arbetsförmåga Låg social position Manuella arbeten Repetitivt arbete Statiska arbetsställningar Böjda och vridna arbetsställningar Brist på socialt stöd i arbetet Låg kontroll arbetet Höga arbetskrav Uppfattning att besvär är arbetsrelaterade

36 Hälsa och anpassningsmöjligheter som orsaker till självrapporterad arbetsförmåga Gun Johansson Rikscentrum för Arbetslivsinriktad rehabilitering, Institutionen för Medicin och hälsa, Linköpings Universitet Katarina Kjellberg Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

37 Syfte: Studera hur hälsa och anpassningsmöjligheter sammanhänger med självskattad arbetsförmåga

38 Urval och data 3020 anställda inom vård, tillverkningsindustri och försäkringsbolag Erhöll enkät 2005 Enkät frågade bl.a. efter självrapporterad hälsa, långvarig sjuklighet, anpassningsmöjligheter och arbetsförmåga 1422 besvarade enkäten

39 På vilket sätt har du möjlighet att anpassa ditt arbete dagar då du mår sämre? kan välja bland olika arbetsuppgifter kan utföra nödvändigt arbete och skjuta upp resten kan få hjälp av arbetskamrater kan arbeta långsammare kan ta längre raster kan förkorta arbetsdagen kan gå hem och göra arbetet senare kan arbeta utan att bli störd på arbetsplatsen kan arbeta hemma

40 Arbetsförmåga med avseende på hälsa och anpassningsmöjligheter bland kvinnor och män (%) KvinnorMän Mkt nedsatt Arbets- förmåga Något nedsatt Arbets- förmåga Full arbets- förmåga Mkt nedsatt Arbets- förmåga Något nedsatt Arbets- förmåga Full arbets- förmåga Själv- skattad Bra3237432671 hälsadålig423325444115 Långvarig sjukdom Nej4227442571 Yes213049243640 Antal an- passnings- möjligheter 7-9 4-6 0-3 7 6 12 18 28 25 74 65 64 6 5 14 20 30 31 74 65 55

41 PredictorWomenMenTest of diff. Self-rated healthPoor35 (18:67)62 (28;138)ns Long-standing illnessYes7,9 (4,5:14)9,9 (5,1;19)ns Adjustment latitude0-31,5 (,7;3,3)3,2 (1,3;7,8)ns 4-6 Postpone workNo1,1 (,6;2,1)4,2(2,0;8,9)s Choose among work tasksNo1,5 (,8;2,7)2,5(1,2;5,1)ns Get help from work matesNo Work at a slower paceNo Take longer breaksNo Shorten the workdayNo2,4 (1,3;4,5)2,9 (1,4;6,2)ns Go home and do work laterNo1,2 (,7;2,3)2,7 (1,2;6,3)ns Work without disturbanceNo,6(,3:1,2)3,6(1,6;8,2)s Work from homeNo ORs (CI 95%) for greatly reduced work ability among women and men.

42 http://www.imh.liu.se/samhallsmedicin/rar


Ladda ner ppt "Arbetsförmåga Gun Johansson MedDr Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Inst. för medicin och hälsa Linköpings universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser