Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriell focus och inriktning i Finland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriell focus och inriktning i Finland"— Presentationens avskrift:

1 Industriell focus och inriktning i Finland
Industriell focus och inriktning i Finland IVA VII Seminarium Stockholm Markku Karlsson, UPM VA_Seminarium_ wb_and_video

2 Industriell focus och inriktning i Finland Koncept
06/04/2017 Industriell focus och inriktning i Finland Koncept En ny skogsindustri UPM sadlar om till Biofore -företag Bestämmelser styr in på förnyelse och innovation Exempel på bioutveckling inom EU och Kanada Scenarier och vägkarta i Finland Bioraffineriprodukter Biobränslen (biodiesel, bioetanol, bioolja) Nya trämassabaserade material (Biokompositer, Nanocellulosa, Bioaktiva papper) Sammandrag 2

3 Förnyelse av skogsindustrin UPM blir ett Biofore -företag
06/04/2017 Förnyelse av skogsindustrin UPM blir ett Biofore -företag VAD VI GÖR JUST NU Energi och cellulosa Papper Tekniska material Finländska cellulosafabriker Cellulosafabrik och plantage i Uruguay Vattenkraft etc Journal Finpapper Tidningspapper etc Etiketter RFID-produkter Plywood etc Anställda: Anställda: 6 000 Anställda: 5 000 MÖJLIGHETER I FRAMTIDEN Biobränslen Biokemikalier Biokomposit RFID 3 Bioraffinering_MKa_ wb

4 Förnyelse av skogsindustrin Helhetsbild: energi och utsläpp
Biobränslen! 4

5 Förnyelse av skogsindustrin Förnyelseportfölj
0 -> 30 % Grön energi, Trä-plast,.. 0 -> 50 % Biobränsle Biokompositer Biokemikalier Nanocellulosa,.. Innovationsalstrare: Bestämmelser Regeringen Ny Produkt Kund Service Design Brand Businessmodell 100 % Existerande massa- och pappers- produkter från nuvarande fabriker 0 -> 20 % Förbättrade produkter ur nuvarande portfölj t.ex. med resurs- effektiva teknologier Förnyelse Näringslivet/industrin Gammal Konkurrenskraft Företag Gammal Ny Teknologi 5

6 *) Calculated annual growth rate – beräknad årlig tilväxtfart
06/04/2017 Förnyelse av skogsindustrin Kännbart större efterfrågan på biobränslen i EU år 2020 Prognos för efterfrågan på biobränslen inom EU EU:s klimat- och energimålsättningar för år 2020: 20 % minskning av CO2 -utsläppen 20 % energi från förnyelsebara källor 20 % höjning i energieffektiviteten 10 % biobränslen inom transportsektorn EU-direktivet RES för förnyelsebar energi gynnar avancerade biobränslen: Avancerade biobränslen producerade ur lignocellulosa, avfall och restbaserade råmaterial räknas dubbelt* vid kalkylering av förnyelsebara objekt 5% av dessa skulle betraktas som 10% Mil. t. CAGR* 13% (30%) CAGR* 32% *) Calculated annual growth rate – beräknad årlig tilväxtfart Source: Directive of the European Parliament and of the Council on The Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources 6 Bioraffinering_MKa_ wb

7 Målsättningar Kärnaktiviteter Uppskattad budget Tid
Förnyelse av skogsindustrin European Industrial Bioenergy Initiative (EIBI) Målsättningar Möjliggöra kommersiell tillgång på avancerad bioenergi i stor skala per 2020 inkl. avancerat biobränsle som täcker upp till 4% av EU:s transportenergibehov år 2020. Stärka EU:s globala teknologiledarskap för förnybara transportbränslen Kärnaktiviteter Val och finansiering av demonstrationer och referensanläggningar Demonstration: Resultaten från demoenheten möjliggör byggandet av den första kommersiella enheten och försäkrar enhetens prestation Referensanläggning: första enheten i kommersiell skala Uppskattad budget 8 miljarder € över 10 år för att finansiera 15 till 20 demonstrations- och / eller referensanläggningar Tid Första kommersiella förverkligandet åren (projekt efter första ”demonstration call”) och per 2020 (andra ”demonstration call”). 7

8 06/04/2017 Förnyelse av skogsindustrin Förnyelse i Kanada genom Biopathways projects (publicerad 2011) Det finns många genomförbara sätt att omvandla skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial. Man kommer bäst fram till dem genom att framställa dem integrerat med den traditionella skogsindustrin. Marknaden i den nya bioåldern kommer att omsätta kanske 200 miljarder USD år 2015. Dynamisk tillväxt inom de nya bioprodukterna jämfört med blygsam eller ingen tillväxt inom den konventionella träförädlingssektorn. Integration av ny bioteknologi i befintlig produktion säkrar en livskraftig framtid och en fördel för Kanada inom träförädlingssektorn. 8 Bioraffinering_MKa_ wb

9 Förnyelse av skogsindustrin Scenarier för skogsindustrin i Finland
Tre scenarier har utarbetats: Building Europe, Paper & Packaging Solutions and Energy & Climate Crunch. De avviker från varandra beträffande utgångsantagandena om marknadspotential, marknadspris eller energikostnader. Utgångsdata – startlinjen – är medeltalet för andra kvartalet 2010. Alla tre scenarier utgår från att tillverkningskapaciteten har en viss tröghet – minst 70 % av den gamla kapaciteten finns kvar. Att notera om alla tre scenarier Konsumtionen av virke ökar med 11 – 13 Mm3 från dagens nivå För alla tre scenarier har samma produkter modellerats Skillnaderna kommer sig av förändringar i utgångsdata Optimal virkesanvändning förändras när verksamhetsomgivningen förändras Source: Clustertech II, Finland

10 Source: Clustertech II, Finland
Förnyelse av skogsindustrin Scenarier för skogsindustrin – allmänna rön Skogsindustriklustret i Finland kan ge mera vinst, arbete och kassaflöde genom att förändra verksamhetsomgivningen så att större satsning görs på mera förädlade produkter och anknytande service. Scenariemodellen ger kvantitativa resultat enligt nedanstånde. +2,0 +1,0 +0,8 Change in services Name of Scenario -1,8 +0,4 -2,3 -2,1 Change in existing products +5,5 +6,0 +2,1 +1,6 Total change +3,6 Paper & Packaging Solutions +5,2 +3,4 +2,9 New Products Mixed Building Europe Energy & Climate Crunch Revenue / Mrd € +0,9 +0,7 +1,4 +2,8 +1,7 +1,3 +5,1 +4,8 +4,6 +2,4 Profit / Mrd € Source: Clustertech II, Finland VA_Seminarium_ wb_and_video

11 Förnyelse av skogsindustrin Från scenarier till vägkarta
Business portfolio, commercialization level P&P and biofuel production integration National Competitiveness New paper-based services Emerging Market New paper products based on enabling technologies Compact biorefinery concept Energy Markets Resource thrifty paper process Compact mill concept Biomass gasification to syngas and BTL New Businesses Cellulosic ethanol production Agrofibre pulping technology Bio chemicals Bio-oil production from wood Nano- Cellulosic products Wood-fiber composites 2020

12 UPM Biobränslen - Biodiesel - Bioetanol - Bioolja
12

13 UPM Biobränslen Bioekonomi passar bra in i förnyad skogsindustri
Hållbar utveckling = radikal minskning av CO2 + Non-food + hållbar värdekedja Stockar för träprodukter Green power and heat Plywood och sågat virke Råmaterialintegr. 5 Förnyelse- industrin Massaved för massa och papper Massa och papper Skogsbiomassa Rest- återvinning 5 Skogsbruk Avverkning Logistik Sortering Torkning Energiintegration Virkeshanteringsrester, bark och stubbar 1 Biobränslen / Biokemikalier 2 3 4 Biodiesel (BTL) Bioetanol Bioolja 1 2 3 4 Biokol 5 Biokomposit 13

14 UPM Biobränslen Mervärde från integrerade bioraffinerier
Massa Papper Bio- kemikalier, bioolja, FT crude Integrerat bioraffineri för naturråvara Alstring av värme och kraft Avlopps- vatten- rening Bio- kompositer DIP Papper Avfall Bio- etanol Integrerat urbant bioraffineri Alstring av värme och kraft Avlopps- vatten- rening Avfall till energi Bio- kompositer Idag 2015 - 14

15 Från biomassa till flytande (BTL) biodiesel Gjort på energived
06/04/2017 UPM Biobränslen UPMs biobränslen framställs ur non-food / träbaserade råmaterial BTL Biodiesel Från biomassa till flytande (BTL) biodiesel Gjort på energived Bioetanol gjord av slamm, kommersiellt och industriellt avfall Används som bensinutspädningskomponent Bioetanol Pyrolysprocess med energived Används i stället för fossil lätt och tung brännolja – senare som fordonsbränsle Bioolja Hydrerade biobränslen Hydrering av flytande råvaror Använd som blandningskomponent eller ren 100% bränsle 15 15 Bioraffinering_MKa_ wb 15

16 UPM Biobränslen 2G Biodieselkoncept
Syntetisk biodiesel Biomassa- torkning Förgasning & rening FT-syntes & uppgradering H2+CO CnH2n+2 Bark Stubbar Rester Vatten- rening CHP Fabrik (värmekraftverk) Pappersbruksenheter Tillläggsenheter Materialflöde Energiflöde Trähantering Massa- & pappersfabrik Massa ved CHP = värme & kraft 16 16 16

17 Massa- och pappersfabrik
UPM Biobränslen Bioetanolkonceptet bygger på att utnyttja industriella biflöden och avfallsfiber Industriella biflöden och avfall Bioetanol Råmaterial- hantering Etanolfabrik Avfallsfiber Vatten- behandling CHP-fabrik (värmekraftverk) Biogasfabrik El Pappersbruksenheter Tilläggsenheter Materialflöde Energiflöde Massa- och pappersfabrik CHP = combined heat and power plant 17 17

18 UPM Biobränslen Konceptet för UPM:s biooljeproduktion är snabb pyrolys av avverkningsrester och stubbar Biomassa- torkning Pyrolys Bioolja Energi ved Vatten- rening CHP fabrik (värmekraftverk) Pappersbruksenheter Tilläggsenhet Materialflöde Energiflöde Trä- hantering Pappersbruk Fiber ved CHP = combined heat and power plant 18 18

19 Pilotanläggningen kan senare byggas ut till en kommersiell anläggning.
UPM Biobränslen Pilotanläggning för vätebehandlad biobränsle vid Kaukas fabriksområde Miljö konsekvensbedöming (Environmental impact assessment, EIA) är utfört vid Kaukas för en pilot och träningsanläggning. Pilotanläggningen kan senare byggas ut till en kommersiell anläggning. Olika flytande råvaror som t.ex. oätliga oljor och fetter, såsom även industriella sidoflöden och avfall, för att testas för förädling till avancerad högkvalitetsbränsle. Produkterna kan användas som blandningskomponent eller ren 100% bränsle. Används även för träning av operativ personal för en kommersiell anläggning. place for 1st picture 19 19

20 NYA TRÄMASSABASERADE MATERIAL Biokompositer Nanocellulosa
Bioaktiva papper 20

21 Bioraffineriprodukter Nya material introduceras
Farmaci Kosmetika Livsmedel Biokemikalier Beklädnad Biomaterial Nano- material Kompositer Elektronik UPM focus Papper & trä produkter Aktiva ytor & porösa material Omslag, förpackningar 21

22 Nanocellulosa Lätta och hållbara lösningar
22 Reference: Aalto University, Janne Laine

23 Förpackningsmaterial Bioaktivt papper och bioförpackningar
Snabbrörliga konsumtionsvarufirmor är med och utvecklar interaktivt förpackande. Förpackningens andel och värde inom totalprodukten ökar. Tryckta komponenter, kostnadseffektiva produktionsprocesser och framtidshållbara förpackningsmaterial och substrat ger mervärde och utgör nyckelfaktorer för interaktivt förpackande. 23

24 Industriell fokus och inriktning i Finland Sammandrag
06/04/2017 Industriell fokus och inriktning i Finland Sammandrag Viljan att förnya pappersindustrin kan vara en stark katalysator för energi- och materiallösningar och framtida bioraffinerier: Den infrastruktur som redan finns inom pappersindustrin ger möjlighet till snabbt agerande och ekonomisk integration vid förädling och produktion av biomaterial och biobränslen. Pappersindustrin har lång erfarenhet av hur bioråmaterial förädlas och hur det transporteras globalt. Pappersindustrin står inför en väldig utmaning med nya energi- och materiallösningar. Högst troligen blir största hindret inte själva teknologin utan att ändra det mentala klimatet till förmån för nya produkter som också beaktar socioekonomiska realiteter. Förnyelsen kräver ombyggnad av existerande kompetens samt tvärindustriellt samarbete och nätverksbildning. 24

25 Tack 25

26 Different phases of success
06/04/2017 Different phases of success Wave generation Surfing and new wave Creating a need Success – Wave generation Surfing Wave breaks - New competences Floating Money making Surviving game


Ladda ner ppt "Industriell focus och inriktning i Finland"

Liknande presentationer


Google-annonser