Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriell focus och inriktning i Finland IVA VII Seminarium 22.2.2011 Stockholm Markku Karlsson, UPM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriell focus och inriktning i Finland IVA VII Seminarium 22.2.2011 Stockholm Markku Karlsson, UPM."— Presentationens avskrift:

1 Industriell focus och inriktning i Finland IVA VII Seminarium 22.2.2011 Stockholm Markku Karlsson, UPM

2 | © UPM Industriell focus och inriktning i Finland Koncept En ny skogsindustri - UPM sadlar om till Biofore -företag - Bestämmelser styr in på förnyelse och innovation - Exempel på bioutveckling inom EU och Kanada - Scenarier och vägkarta i Finland Bioraffineriprodukter - Biobränslen (biodiesel, bioetanol, bioolja) - Nya trämassabaserade material (Biokompositer, Nanocellulosa, Bioaktiva papper) Sammandrag 22

3 | © UPM MÖJLIGHETER I FRAMTIDEN Biobränslen RFID Biokemikalier Biokomposit VAD VI GÖR JUST NU Energi och cellulosa  Finländska cellulosafabriker  Cellulosafabrik och plantage i Uruguay  Vattenkraft  etc Anställda: 5 000 Papper  Journal  Finpapper  Tidningspapper  etc Anställda: 12 000 Tekniska material  Etiketter  RFID-produkter  Plywood  etc Anställda: 6 000 3 Förnyelse av skogsindustrin UPM blir ett Biofore -företag 3

4 | © UPM Förnyelse av skogsindustrin Helhetsbild: energi och utsläpp Biobränslen! 44

5 | © UPM Förnyelse av skogsindustrin Förnyelseportfölj Teknologi Produkt Kund Service Design Brand Businessmodell 100 % Existerande massa- och pappers- produkter från nuvarande fabriker 0 -> 30 % Grön energi, Trä-plast,.. 0 -> 50 % Biobränsle Biokompositer Biokemikalier Nanocellulosa,.. 0 -> 20 % Förbättrade produkter ur nuvarande portfölj t.ex. med resurs- effektiva teknologier Gammal Ny Gammal Ny Konkurrenskraft Företag Förnyelse Näringslivet/industrin Bestämmelser Regeringen Innovationsalstrare: 55

6 | © UPM Förnyelse av skogsindustrin Kännbart större efterfrågan på biobränslen i EU år 2020 Mil. t. CAGR* 32% CAGR* 13% (30%) *) Calculated annual growth rate – beräknad årlig tilväxtfart Source: Directive of the European Parliament and of the Council on The Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources EU:s klimat- och energimålsättningar för år 2020: - 20 % minskning av CO 2 -utsläppen - 20 % energi från förnyelsebara källor - 20 % höjning i energieffektiviteten - 10 % biobränslen inom transportsektorn EU-direktivet RES för förnyelsebar energi gynnar avancerade biobränslen: - Avancerade biobränslen producerade ur lignocellulosa, avfall och restbaserade råmaterial räknas dubbelt* vid kalkylering av förnyelsebara objekt 5% av dessa skulle betraktas som 10% Prognos för efterfrågan på biobränslen inom EU 66

7 | © UPM Förnyelse av skogsindustrin European Industrial Bioenergy Initiative (EIBI) Målsättningar - Möjliggöra kommersiell tillgång på avancerad bioenergi i stor skala per 2020 inkl. avancerat biobränsle som täcker upp till 4% av EU:s transportenergibehov år 2020. Stärka EU:s globala teknologiledarskap för förnybara transportbränslen Kärnaktiviteter - Val och finansiering av demonstrationer och referensanläggningar Demonstration: Resultaten från demoenheten möjliggör byggandet av den första kommersiella enheten och försäkrar enhetens prestation Referensanläggning: första enheten i kommersiell skala Uppskattad budget - 8 miljarder € över 10 år för att finansiera 15 till 20 demonstrations- och / eller referensanläggningar Tid - Första kommersiella förverkligandet åren 2015-2017 (projekt efter första ”demonstration call”) och per 2020 (andra ”demonstration call”). 77

8 | © UPM Förnyelse av skogsindustrin Förnyelse i Kanada genom Biopathways projects (publicerad 2011) Det finns många genomförbara sätt att omvandla skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial. Man kommer bäst fram till dem genom att framställa dem integrerat med den traditionella skogsindustrin. Marknaden i den nya bioåldern kommer att omsätta kanske 200 miljarder USD år 2015. Dynamisk tillväxt inom de nya bioprodukterna jämfört med blygsam eller ingen tillväxt inom den konventionella träförädlingssektorn. Integration av ny bioteknologi i befintlig produktion säkrar en livskraftig framtid och en fördel för Kanada inom träförädlingssektorn. 88

9 | © UPM Förnyelse av skogsindustrin Scenarier för skogsindustrin i Finland Tre scenarier har utarbetats: Building Europe, Paper & Packaging Solutions and Energy & Climate Crunch. De avviker från varandra beträffande utgångsantagandena om marknadspotential, marknadspris eller energikostnader. Utgångsdata – startlinjen – är medeltalet för andra kvartalet 2010. Alla tre scenarier utgår från att tillverkningskapaciteten har en viss tröghet – minst 70 % av den gamla kapaciteten finns kvar. Att notera om alla tre scenarier - Konsumtionen av virke ökar med 11 – 13 Mm 3 från dagens nivå - För alla tre scenarier har samma produkter modellerats - Skillnaderna kommer sig av förändringar i utgångsdata - Optimal virkesanvändning förändras när verksamhetsomgivningen förändras Source: Clustertech II, Finland 9

10 | © UPM Förnyelse av skogsindustrin Scenarier för skogsindustrin – allmänna rön Skogsindustriklustret i Finland kan ge mera vinst, arbete och kassaflöde genom att förändra verksamhetsomgivningen så att större satsning görs på mera förädlade produkter och anknytande service. Scenariemodellen ger kvantitativa resultat enligt nedanstånde. 10 Source: Clustertech II, Finland

11 | © UPM 2020 Emerging Market National Competitiveness Energy Markets Compact mill concept Bio-oil production from wood New paper products based on enabling technologies New Businesses Business portfolio, commercialization level Cellulosic ethanol production Biomass gasification to syngas and BTL Nano- Cellulosic products Agrofibre pulping technology Resource thrifty paper process P&P and biofuel production integration New paper-based services Förnyelse av skogsindustrin Från scenarier till vägkarta Wood-fiber composites Compact biorefinery concept 11 Bio chemicals

12 | © UPM UPM Biobränslen - Biodiesel - Bioetanol - Bioolja 12

13 | © UPM UPM Biobränslen Bioekonomi passar bra in i förnyad skogsindustri Förnyelse- industrin Skogsbruk Avverkning Logistik Sortering Torkning Stockar för träprodukter Stockar för träprodukter Massaved för massa och papper Massaved för massa och papper Virkeshanteringsrester, bark och stubbar Virkeshanteringsrester, bark och stubbar Plywood och sågat virke Plywood och sågat virke Massa och papper Massa och papper Biobränslen / Biokemikalier Skogsbiomassa Rest- återvinning Energiintegration Green power and heat Råmaterialintegr. 1 2 3 5 1 Biodiesel (BTL) Bioetanol Bioolja 2 3 4 Biokol 5 Biokomposit 4 5 Hållbar utveckling = radikal minskning av CO 2 + Non-food + hållbar värdekedja 13

14 | © UPM UPM Biobränslen Mervärde från integrerade bioraffinerier DIP Papper Alstring av värme och kraft Alstring av värme och kraft Avlopps- vatten- rening Avlopps- vatten- rening Massa Papper Alstring av värme och kraft Alstring av värme och kraft Avlopps- vatten- rening Avlopps- vatten- rening Bio- kemikalier, bioolja, FT crude Bio- kemikalier, bioolja, FT crude Bio- kompositer Bio- kompositer Avfall till energi Avfall till energi Bio- etanol Bio- etanol Bio- kompositer Bio- kompositer Integrerat bioraffineri för naturråvara Integrerat urbant bioraffineri Idag2015 - 14

15 | © UPM UPM Biobränslen UPMs biobränslen framställs ur non-food / träbaserade råmaterial BTL Biodiesel Bioetanol Bioolja Från biomassa till flytande (BTL) biodiesel Gjort på energived Bioetanol gjord av slamm, kommersiellt och industriellt avfall Används som bensinutspädningskomponent Pyrolysprocess med energived Används i stället för fossil lätt och tung brännolja – senare som fordonsbränsle Hydrerade biobränslen 15 Hydrering av flytande råvaror Använd som blandningskomponent eller ren 100% bränsle 15

16 | © UPM UPM Biobränslen 2G Biodieselkoncept Trähantering Förgasning & rening FT-syntes & uppgradering Vatten- rening CHP Fabrik (värmekraftverk) Massa- & pappersfabrik H 2 +CO Biomassa- torkning Massa ved Bark Stubbar Rester Pappersbruksenheter Tillläggsenheter Materialflöde Energiflöde Syntetisk biodiesel CHP = värme & kraft 16 C n H 2n+2 16

17 | © UPM UPM Biobränslen Bioetanolkonceptet bygger på att utnyttja industriella biflöden och avfallsfiber 17 Råmaterial- hantering Etanolfabrik Vatten- behandling CHP-fabrik (värmekraftverk) Massa- och pappersfabrik Industriella biflöden och avfall El PappersbruksenheterTilläggsenheter Materialflöde Energiflöde Avfallsfiber Biogasfabrik Bioetanol CHP = combined heat and power plant 17

18 | © UPM Trä- hantering Pyrolys Vatten- rening CHP fabrik (värmekraftverk) Pappersbruk Fiber ved Energi ved Pappersbruksenheter Tilläggsenhet Materialflöde Energiflöde Bioolja UPM Biobränslen Konceptet för UPM:s biooljeproduktion är snabb pyrolys av avverkningsrester och stubbar 18 Biomassa- torkning CHP = combined heat and power plant 18

19 | © UPM UPM Biobränslen Pilotanläggning för vätebehandlad biobränsle vid Kaukas fabriksområde Miljö konsekvensbedöming (Environmental impact assessment, EIA) är utfört vid Kaukas för en pilot och träningsanläggning. Pilotanläggningen kan senare byggas ut till en kommersiell anläggning. Olika flytande råvaror som t.ex. oätliga oljor och fetter, såsom även industriella sidoflöden och avfall, för att testas för förädling till avancerad högkvalitetsbränsle. Produkterna kan användas som blandningskomponent eller ren 100% bränsle. Används även för träning av operativ personal för en kommersiell anläggning. place for 1st picture 19

20 | © UPM NYA TRÄMASSABASERADE MATERIAL Biokompositer Nanocellulosa Bioaktiva papper 20

21 | © UPM Bioraffineriprodukter Nya material introduceras Kosmetika Livsmedel Elektronik Omslag, förpackningar Papper & trä produkter Farmaci Kompositer Aktiva ytor & porösa material Biokemikalier Biomaterial Nano- material 21 UPM focus Beklädnad 21

22 | © UPM Nanocellulosa Lätta och hållbara lösningar Reference: Aalto University, Janne Laine 22

23 | © UPM Förpackningsmaterial Bioaktivt papper och bioförpackningar Snabbrörliga konsumtionsvarufirmor är med och utvecklar interaktivt förpackande. Förpackningens andel och värde inom totalprodukten ökar. Tryckta komponenter, kostnadseffektiva produktionsprocesser och framtidshållbara förpackningsmaterial och substrat ger mervärde och utgör nyckelfaktorer för interaktivt förpackande. 23

24 | © UPM Industriell fokus och inriktning i Finland Sammandrag Viljan att förnya pappersindustrin kan vara en stark katalysator för energi- och materiallösningar och framtida bioraffinerier: - Den infrastruktur som redan finns inom pappersindustrin ger möjlighet till snabbt agerande och ekonomisk integration vid förädling och produktion av biomaterial och biobränslen. - Pappersindustrin har lång erfarenhet av hur bioråmaterial förädlas och hur det transporteras globalt. Pappersindustrin står inför en väldig utmaning med nya energi- och materiallösningar. Högst troligen blir största hindret inte själva teknologin utan att ändra det mentala klimatet till förmån för nya produkter som också beaktar socioekonomiska realiteter. Förnyelsen kräver ombyggnad av existerande kompetens samt tvärindustriellt samarbete och nätverksbildning. 24

25 | © UPM 25 Tack

26 | © UPM 26 Different phases of success Success – Wave generation Floating Surfing Surfing and new wave Wave generation Surviving game Money making Wave breaks - New competences Creating a need


Ladda ner ppt "Industriell focus och inriktning i Finland IVA VII Seminarium 22.2.2011 Stockholm Markku Karlsson, UPM."

Liknande presentationer


Google-annonser