Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektörens stab. Det säkra landstinget I dag ingående delar i säkerhetsprocessen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektörens stab. Det säkra landstinget I dag ingående delar i säkerhetsprocessen."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsdirektörens stab

2 Det säkra landstinget I dag ingående delar i säkerhetsprocessen

3 Landstingsdirektörens stab Riktlinjer för landstingets säkerhet Processinriktat och med helhetssyn Landstingsdirektören skrev under de nya riktlinjerna den 25 augusti 2010. Övergripande Mål ”I landstinget ska säkerhetsarbetet bedrivas med ett helhetsperspektiv” där ovanstående delprocesser skapar en gemensam säkerhetsprocess. Syftet är att upprätthålla allmänhetens och de anställdas förtroende för landstinget

4 Landstingsdirektörens stab Säkerhetsprocessens ska bidra till Skapa en säker vård för patienter. Skapa en trygg och säker miljö för patienter, besökare, förtroendevalda, anställda och studerande. Säkerställa den dagliga driften och vid oförutsedda händelser möjliggöra en situationsanpassad optimal verksamhet inom alla ansvarsområden. Skydda landstingets verksamhet, information, egendom och ekonomi. Vidta åtgärder som bygger på risk-, händelse- och sårbarhetsanalyser samt uppföljning av en sammanhållen avvikelse- och händelserapportering. Internutredningar ska skapa beslutsunderlag i landstinget och kunna stödja andra utredningar vid tex försäkringsbolag, arbetsmiljöverket, socialstyrelsen och rättsväsendet.

5 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör SekretariatStab Akutsjukvård och ambulans Allm.kir Urologi Ortopedi Ögon Öron Käkkir. Kvinnosjukvård Division Opererande specialiteter Division Medicinska specialiteter Division Diagnostik Division Primärvård Division Vuxenpsykiatri Division Folktandvård Division Kultur och Utbildning Division Service Division Länsteknik Allm Internmed. Infektion Hud Lungmedicin Hematologi Njurmedicin Hjärtmedicin Neurologi Gastroenter- ologi Reumatologi Neuro och smärtrehab Geriatrik/ rehab paramedicin Barnmed Barnpsyk Barnhab Bild- och funktions- medicin Laboratorie- medicin Smittskydd Vårdcentraler i länets samtliga kommuner Rehabenheten i Luleå Länsenheten särskilt stöd/funk- tionshinder Baspsykiatri Specialiserad akutpsykiatri Länsgemensamma verksamheter Kliniker för allmäntandvård Specialist- tandvård Tandtekniker- laboratorium Norrbottens musiken Norrbottens museum Gran natur- bruksskola Kalix natur- bruksgymnasium Länsservice Landstings- fastigheter Kostservice Gemensam service Administrativ service Upphandling Infrastruktur Medicinsk teknik Verksam- hetssystem Teknikakuten Bla HSE Info Ekonomi Personal

6 Landstingsdirektörens stab Hälso- och sjukvård och folktandvård i Norrbotten 5 Sjukhus 32 + 5 Vårdcentraler 29 + ca 40 Tandvårdskliniker

7 Landstingsdirektörens stab Säkerhetsarbetet tidigare Regional säkerhets- kommitté Lokalt säkerhetsråd Leds av respektive platschef Leds av landstings- direktören Respektive verksamhet Landstings- direktören Div cheferna

8 Landstingsdirektörens stab MÅLBILD RSR Landstings- direktören LG SÄK Miljösäk Driftsäk Brandsäk Patientsäk Infosäk Allmänsäk Kris och Katastrof Arena för beredning av säkerhetsrelaterade frågor 2 st per år

9 Landstingsdirektörens stab Syftet med RSR Upprätta Landstingets säkerhetsplansäkerhetsplan Upprätta regional lägesbild av säkerhetsprocessen.regional lägesbild Bereda divisionsövergripande säkerhetsärenden till förslag för beslut.divisionsövergripande Styrgrupp och/eller referensgrupp för lämpliga projekt projekt

10 Landstingsdirektörens stab Säkerhetsarbetet i organisationen Regionalt säkerhets- råd Lokala säkerhetsråd Finns på varje sjukhus och leds av respektive platschef Leds av Säkerhetschef Respektive verksamhet Landstings- direktören Lednings- gruppen Kultur och Utb Folktandvård Primärvården Platschefer Delprocessamordnare 4-6 gr/år LG Säk 16/5 21/11

11 Landstingsdirektörens stab Syftet med LG Säk Kvalitésäkra framtagna underlag. Ta beslut Implementera tagna beslut Uppföljning av tagna beslut. 2010

12 Landstingsdirektörens stab Skyddsrådet Leds av Säkerhetschefen (Anders Öhlund) Beredskapsrådet Leds av Säkerhetschefen (Anders Öhlund) Miljösäkerhetsrådet Leds av Miljöledaren (Bertil Frankkila) Driftsäkerhetsrådet Leds av Fastighetschefen (Richard Lif) Informationssäkerhetsrådet Leds av Landstingsarkivarien (Jörgen Johansson) Patientsäkerhetsråd Leds av Patientssamordnaren (Britta Svensson) Brandskyddsrådet Leds av Fastighetschefen (Richard Lif)

13 Landstingsdirektörens stab Säkerhetsprocessens prioriteringar 2011-2013 Påbörja införandet av en landstingsgemensam avvikelseprocess Ny Patientsäkerhetslag ska vara implementerad, känd och tillämpad. Följa upp kunskap och efterlevnad av patientdatalagen. Följa upp landstingets förmåga att hantera driftstörningar. Utveckla landstingets förmåga att hantera våld och hot vid våra verksamheter. Utveckla landstingets förmåga vad avser internutredning, risk- och händelseanalys.

14 Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Ansvar Huvudprincipen är att säkerhetsansvaret följer verksamhetsansvaret på alla nivåer. Säkerhetsarbetet bedrivs som en integrerad del i det dagliga arbetet. Personalen har ansvar för rapportering av säkerhetsrelaterade händelser. Landstingsdirektören är ytterst ansvarig för säkerheten och fastställer inriktning och beslutar om prioriteringar. Säkerhetschefen samordnar landstingets säkerhetsprocess på regional nivå och upprättar landstingets säkerhetsplan. Säkerhetschefen leder delprocesserna Allmän säkerhet och kris- och katastrofberedskap.

15 Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Ansvar forts. Delprocessansvarig leder arbetet inom eget ansvarsområde, upprättar regional lägesbild för egen delprocess samt företräder delprocessen i det regionala rådet. Säkerhetshandläggare ur FTV, PV, K/U och LT samordnar divisionens säkerhetsprocess, upprättar divisionens lägesbild samt företräder egen division i RSR. Platschefen samordnar landstingets säkerhetsprocess på sjukhus för samtliga divisioner, exklusive FTV, PV och K/U, och upprättar lokal lägesbild. Platschefen leder Allmän säkerhet och kris- och katastrofberedskap lokalt samt företräder samtliga divisioner, exklusive FTV, PV, K/U och LT, i RSR.

16 Landstingsdirektörens stab Det säkra landstinget

17 Landstingsdirektörens stab Hur såg det ut i landstinget 2010? Pandemi och massvaccinering Tre allvarliga bussolyckor juni, augusti och december Vulkanutbrottet på Island den 14 april RSA arbete Fältövningar, katastrofmedicinska utb. och ledningsövningar Samverkan

18 Landstingsdirektörens stab Nationellt krishanteringssystem Höja nationens totala krishanteringsförmåga. Minska risken för och konsekvenserna av allvarliga kriser i samhället. Händelser med låg sannolikhet och stora konsekvenser är primärt en statlig angelägenhet. Underifrånperspektiv. Robust system, fred – kriser – krig.

19 Landstingsdirektörens stab Nationellt krishanteringssystem–bakgrund Exempel på extraordinära händelser: – Stormen Gudrun 2005 – Flodvågskatastrofen 2004 – Göteborgsbranden 1998 – Översvämningarna i Arvika 2000 Höga krav på landstingens och kommunernas ledningsförmåga. Oklart med kompetens och befogenheter. Utredningen om kommuners och landstings beslutsfattande vid extraordinära fredstida händelser i samhället.

20 Landstingsdirektörens stab Styrande lagstiftning Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Hälso- och sjukvårdslagen Smittskyddslagen Säkerhetsskyddslagen Lag om skydd mot olyckor Polislagen

21 Landstingsdirektörens stab Smittskyddslagen Reglerar arbetet med att hantera mycket allvarliga smittsamma sjukdomar, som kan leda till allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner

22 Landstingsdirektörens stab Lag om skydd mot olyckor Reglerar räddningstjänsten vid olyckor och överhängande fara för olyckor Vissa statliga myndigheter och samtliga kommuner är ansvariga för olika delar av räddningstjänsten Funktionen räddningsledare har mycket stark ställning och kan göra ingrepp i annans rätt, t ex bryta sig in i ett hus eller spränga ett hus oberoende av ägarens inställning

23 Landstingsdirektörens stab Polislagen Reglerar och styr polisens arbete och befogenheter.

24 Landstingsdirektörens stab Säkerhetsskyddslagen Reglerar arbetet för skyddet av rikets säkerhet – Den yttre säkerheten för det nationella oberoendet – Den inre säkerheten för det demokratiska statsskicket Säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting

25 Landstingsdirektörens stab Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Skyldighet att – planera – öva – inrätta krisledningsnämnd

26 Landstingsdirektörens stab Hälso- och sjukvårdslagen 7 § Landstinget skall även planera..… så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. 26 c § Kommuner och landsting får på begäran ställa hälso- och sjukvårdsresurser till förfogande för att bistå en kommun eller ett annat landsting som drabbats av en sådan extraordinär händelse ….

27 Landstingsdirektörens stab Viktigare styrningar ”tårtbiten” kris/katastrof [1][1]Allvarlig händelse Händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt genom särskild sjukvårdsledning. Stor olycka Allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet, men där det genom omfördelning av resurser och förändrad teknik är möjligt att upprätthålla normala kvalitetskrav. Katastrof Allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas. [2][2]Extraordinär händelse En sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. [1][1] Fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap”(SOSFS 2005:13). [2][2] Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).

28 Landstingsdirektörens stab Svenska krishanteringssystemet principer Ansvarsprincipen Likhetsprincipen Närhetsprincipen Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ha ansvaret i krissituationer. En verksamhets lokalisering och organisation ska så långt det är möjligt vara den samma under normala förhållanden som under kris. Kriser ska hanteras där de inträffar och av dem som är närmast berörda. Underifrån perspektiv Det är användarnas/kundernas och den lokala nivåns behov som ska lägga grunden för vad som ska göras.

29 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör SekretariatStab Akutsjukvård och ambulans Allm.kir Urologi Ortopedi Ögon Öron Käkkir. Kvinnosjukvård Division Opererande specialiteter Division Medicinska specialiteter Division Diagnostik Division Primärvård Division Vuxenpsykiatri Division Folktandvård Division Kultur och Utbildning Division Service Division Länsteknik Allm Internmed. Infektion Hud Lungmedicin Hematologi Njurmedicin Hjärtmedicin Neurologi Gastroenter- ologi Reumatologi Neuro och smärtrehab Geriatrik/ rehab paramedicin Barnmed Barnpsyk Barnhab Bild- och funktions- medicin Laboratorie- medicin Smittskydd Vårdcentraler i länets samtliga kommuner Rehabenheten i Luleå Länsenheten särskilt stöd/funk- tionshinder Baspsykiatri Specialiserad akutpsykiatri Länsgemensamma verksamheter Kliniker för allmäntandvård Specialist- tandvård Tandtekniker- laboratorium Norrbottens musiken Norrbottens museum Gran natur- bruksskola Kalix natur- bruksgymnasium Länsservice Landstings- fastigheter Kostservice Gemensam service Administrativ service Upphandling Infrastruktur Medicinsk teknik Verksam- hetssystem Teknikakuten

30 Landstingsdirektörens stab Organisation idag RKL med TIB-funktion LKL Kiruna LKL Gällivare LKL Sunderbyn LKL Piteå LKL Kalix Skade- plats Askmoln Pandemi Sjukvårdledare (SL) Medicinskt ansvarig (MA) Lokal Sjukvårdledare (SL) Medicinskt ansvarig (MA) Regional Sjukvårdledare (SL) Medicinskt ansvarig (MA)

31 Landstingsdirektörens stab Kommuner kontra Lokala sjukvårdsledare Göran Millebrand Berith Westerberg Per Wågström Siv Björn

32 Landstingsdirektörens stab Beredskapslägen Normal drift – Det som gäller normalt Stabsläge – Ledningen följer händelseutvecklingen Förstärkningsläge – Förstärkning av vissa funktioner Katastrofläge – Alla tillgängliga resurser tas i anspråk Nyckelroll har TiB

33 Landstingsdirektörens stab Nyckelroll tjänsteman i beredskap Vi agerar och reagerar efter vår upplevda verklighet

34 Landstingsdirektörens stab Särskild sjukvårdsledning Nationellt – TIB SoS, övergång till särskild sjukvårdsledning, dom vänder sig till Soc.Dep. – Nationell samverkan med Transportstyrelsen (Näringsdepartementet), MSB (Försvarsdepartementet) – Paragraf 32 a, Hälso och sjukvårdslagen. – När går brytpunkten för att man inte kan hantera detta nationellt!? Regionalt – TIB ska då kunna samordna inledningsvis – Övergår till särskild sjukvårdsledning – Samverkan andra landsting – Regional samverkan (Lst, polis, trafikverket, sjöfartsverket, Svedavia osv) – När går brytpunkten för att man inte kan hantera detta regionalt!? Lokalt – Skadeområde – Sjuktransporter – Vårdenheter – Lokal samverkan (kommun, polis osv) – När går brytpunkten för att man inte kan hantera detta lokalt!?

35 Landstingsdirektörens stab Krisledningsnämnd Lagen om extraordinära händelser (2006:544) stipulerar att det i kommuner och landsting skall finnas en krisledningsnämnd. I reglemente för landstingsstyrelsen regleras krisledningsnämndens verksamhet.reglemente

36 Landstingsdirektörens stab När ska krisledningsnämnden träda i funktion? Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Landstingsdirektören har en fri roll mellan RKL och styrelsen TiB eller regional sjukvårdsledare larmar landstingsdirektören

37 Landstingsdirektörens stab Relation till landstingsfullmäktige Krisledningsn ä mndens beslut ska anm ä las vid n ä rmast f ö ljande fullm ä ktigesammantr ä de. Fullm ä ktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna f ö r denna. Fullm ä ktige f å r besluta att krisledningsn ä mndens verksamhet ska upph ö ra. Om fullm ä ktige fattar ett s å dant beslut å terg å r de verksamhetsomr å den som krisledningsn ä mnden har ö vertagit till ordinarie n ä mnd.

38 Landstingsdirektörens stab Brådskande beslut Ordf ö randen eller, om han eller hon har f ö rhinder, vice ordf ö randen f å r besluta p å n ä mndens v ä gnar i ä renden som ä r s å br å dskande att n ä mndens avg ö rande inte kan avvaktas. S å dana beslut skall d ä refter snarast anm ä las till n ä mnden.

39 Landstingsdirektörens stab Bistånd Kommuner och landsting f å r p å beg ä ran bist å andra kommuner och landsting som drabbats av en extraordin ä r h ä ndelse. Om bist å nd har l ä mnats har kommunen eller landstinget r ä tt till sk ä lig ers ä ttning av den andra kommunen eller landstinget.

40 Landstingsdirektörens stab Stöd till enskild Kommuner och landsting f å r under en extraordin ä r h ä ndelse l ä mna begr ä nsat ekonomiskt st ö d till en enskild som drabbats av h ä ndelsen.

41 Landstingsdirektörens stab Krisledningsnämndens huvuduppgifter Normativ ledning – utifrån lagstiftning tolka och besluta om landstingets roll vid extraordinär händelse Besluta om bistånd till annat landsting Besluta om begränsat ekonomiskt bistånd till enskild

42 Landstingsdirektörens stab Det säkra landstinget Frågor


Ladda ner ppt "Landstingsdirektörens stab. Det säkra landstinget I dag ingående delar i säkerhetsprocessen."

Liknande presentationer


Google-annonser