Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tvärvetenskapande – komplexitet, förundran och HU Hållbar Utveckling B - 29 Januari 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tvärvetenskapande – komplexitet, förundran och HU Hållbar Utveckling B - 29 Januari 2010."— Presentationens avskrift:

1 Tvärvetenskapande – komplexitet, förundran och HU Hållbar Utveckling B - 29 Januari 2010

2 Kursmål redogöra för dagens miljö- och utvecklingsproblematik och begreppet hållbar utveckling, samt uppvisa specialiserad kunskap om ett specifikt fall eller område inom ämnet Hållbar utveckling; ge exempel på olika synsätt och ideologier inom miljö- och utvecklingsområdet; redogöra för historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på miljö och utveckling; föra in en existentiell dimension i miljö- och utvecklingsdiskussionen; redogöra för och argumentera kring vetenskapens/teknikens möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och människors ansvar för hur de används; uppvisa god färdighet i att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom området; formulera ett personligt förhållningssätt till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar och därigenom stärkt sin förmåga att möta en föränderlig omvärld.

3 (Tvär)vetenskande Seminarieserien Funktion Att stimulera och utmana er – Kritiskt och kreativt tänkande i fokus Att skapa en röd tråd och knyta an till de andra delkurserna genom att använda deras verktyg och litteratur på nya sätt. Att komplimentera perspektiv och verktyg i de andra delkurserna Att skapa förutsättningar för ett väl genomfört projektarbete eller tvärvetenskaplig uppsats.

4 FredagTvärvetenskap – från komplexitet till förundran 29 jan.Förberedelse: Seminarieuppgift 1 9-16 FredagPå jakt efter hållbarhet – vad kan vi lära oss av historien? 12 feb.Förberedelse: Seminarieuppgift 2 9-16 FredagDen bästa av världar – Rymdresor, strängar och människans framtid 5 marsFörberedelse: Seminarieuppgift 3 9-16 FredagUppstart och brainstorm – projekt och uppsatsarbete 26 marsFörberedelse: Seminarieuppgift 4 9-16 FredagAtt arbeta tvärvetenskapligt för en hållbar utveckling 9 aprilFörberedelse: Seminarieuppgift 5 9-16 Kritiskt/analytiskt tänkande Kreativt/nytt tänkande

5 Plan för dagen Kommunikation och kreativitet i (tvär)vetenskapande – Föreläsning av Bengt Gustafsson Analys av artiklarnas logik Dekonstruktion och jämförelse av vetenskapliga modeller Lunch Tvärvetenskapligt hantverk och hållbar utveckling Systemdynamik av historiska processer – introduktion till 12 februari

6 1.Vad är systemet/fenomenet som ni valt att undersöka? Beskriv kortfattat för varandra och varför ni valt det. 2.Vad är oförståeligt/oförklarat i artiklarna? Vilken kunskap/förtydligande skulle du behöva för att förstå texten bättre. 3.Finns det tydliga modeller som används och kan utläsas ur artiklarna? Eller är de mer gömda?

7 Analys av artiklarnas logik 1.Syfte 2.Huvudfråga 3.Information 4.Inferenser 5.Koncept 6.Antaganden 7.Implikationer 8.Utkikspunkt

8 Dekonstruktion och jämförelse av vetenskapliga modeller i artiklarna

9 Modeller En modell är en förenkling, approximation eller abstraktion av ”verkligheten”. Kvalitativa: verbala, konceptuella, flödesschema, Orsak och verkan diagram (CLD) Kvantitiva: empiriska/statistiska, process/mekaniska/tidsberoende

10 (Tvär)vetenskapandets Begränsingar Möjligheter Roll i samhället Ansvar (Tvär)vetenskap för HU?

11 Trovärdighet handlar i stor utsträckning om att hålla sig till överenskomna normer om hur saker och ting ska göras, normer som är sprugna ur och förs vidare genom traditioner. Ett antal såväl uttalade som outtalade normer och konventioner ligger inbäddade i varje vetenskaplig tradition och i mångt och mycket avspeglas dessa i texten: vad som ska sägas, hur det ska sägas och var de olika komponenterna ska placeras.

12 Tvärvetenskapliga strävanden leder ofta till att de inblandade omvärderar den disciplinära bas de tidigare lutat sig mot för att skilja god forskning från slarvigt eller dåligt genomförda studier. Att efter en omvärdering göra sig av med sina disciplinära för-givet-tagna kriterier på trovärdighet utan att ersätta dem med något annat leder i värsta fall till att man genomför luddiga, ytliga eller rent ut sagt – dåliga studier, eller låter sådana studier passera.

13 Ska vi överbrygga klyftor mellan olika tradtioner är det nödvändigt att rensa våra texter från jargong och andra onödiga utestängningsmekanismer, utan att för den skull göra avkall på djup. En komplicerad balansakt vär värd att genomföra i dialog med kollegor.

14 Den starka fokuseringen på skillnader (som t.ex. Det ständiga idisslandet av ”de två kulturerna”) gör i sig att klyftorna befästs och ökar. Om samarbete ska underlättas måste också likheter belysas.

15 Att tolka information och skapa modeller Kreativ övning för nya insikter.. Anchovis-fiske i Peru 1950-2000

16 Komplexitet Komplext är vad som är svårt att förstå eller förutspå Komplexitet framträder i relationen mellan den mänskliga kognitiva-apparaten och naturen, våran hjärnas begräsningar samt sociala påtryckningar av att lyda (av praktiska och evolutionära anledningar) (ex. Mildrum) Metoder att utforska komplexitet: observation och jämförelse, experiment, modeller.

17 En Bedömningsmodell för HUB

18 Reflektion Vad har du lärt dig? Vad har du lärt ut? Vad skulle du vilja ta reda på mer om?

19 Mål för dagen.. Att träna sig i att plocka isär en vetenskaplig text och se hur den relaterar till annat som har skrivits om liknande system/fenomen. Att upptäcka att modellen som har stor inverkan på hur ett fenomen/system kan uppfattas Att undersöka (tvär)vetenskapens begränsningar och möjligheter och dess roll och ansvar för en Hållbar utveckling

20 Förberedande seminarieuppgift 2 12 feb: På jakt efter hållbarhet - Vad har vi att lära av historien Systemtänkande och historiska processer Diamonds Collapse

21 Systemtänkande Sources, Stocks, Sinks and flows Återkoppling Fördröjning Icke-linjära effekter Tröskelvärden Positiva och negativa kausala samband

22 Konceptuell Modellering Ord Bilder Diagram

23 Om A Då B Orsak och verkan Linjär approach System approach

24 Causal Loop Diagram Causal - Orsak och verkan förhållande Loop - Sluten cirkel av orsak och verkan

25 Causal Loop Diagram - Notation Population dödlighet Andel av populationen som kan föda Genomsnittlig livslängd + - ++ -+ RB Variabel 1Varianel 2 + Länk polaritet Kausal Länk Loop-notation: Positiv (förstärkande) Loop Negativ (Balancerande) Loop födelsetal

26 Kausalt samband eller korrelation? Korrelationer representerar inte systemets struktur. Kausala diagram bör endast innehålla (vad du tror är) genuint kausala förhållanden. Glass försäljningMordfrekvens + Ej korrekt

27 Kausalt samband eller korrelation? Korrelationer representerar inte systemets struktur. Kausala diagram bör endast innehålla (vad du tror är) genuint kausala förhållanden Glass Försäljning Mordfrekvens Korrekt Medel Temperatur + + Glass försäljningMordfrekvens + Ej korrekt

28 www.systems-thinking.org


Ladda ner ppt "Tvärvetenskapande – komplexitet, förundran och HU Hållbar Utveckling B - 29 Januari 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser