Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktiskt tvärvetenskapande Systemtänkande och slutet på världen som vi känner den ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktiskt tvärvetenskapande Systemtänkande och slutet på världen som vi känner den ?"— Presentationens avskrift:

1 Praktiskt tvärvetenskapande Systemtänkande och slutet på världen som vi känner den ?

2 Kursmål • • redogöra för dagens miljö- och utvecklingsproblematik och begreppet hållbar utveckling, samt uppvisa specialiserad kunskap om ett specifikt fall eller område inom ämnet Hållbar utveckling; • ge exempel på olika synsätt och ideologier inom miljö- och utvecklingsområdet; • redogöra för historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på miljö och utveckling; • föra in en existentiell dimension i miljö- och utvecklingsdiskussionen; • redogöra för och argumentera kring vetenskapens/teknikens möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och människors ansvar för hur de används; • uppvisa god färdighet i att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom området; • formulera ett personligt förhållningssätt till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar och därigenom stärkt sin förmåga att möta en föränderlig omvärld.

3 (Tvär)vetenskande Seminarieserien Funktion • Att stimulera och utmana er – Kritiskt och kreativt tänkande i fokus • Att skapa en röd tråd och knyta an till de andra delkurserna genom att använda deras verktyg och litteratur på nya sätt. • Att komplimentera perspektiv och verktyg i de andra delkurserna • Att skapa förutsättningar för ett väl genomfört projektarbete eller tvärvetenskaplig uppsats.

4 FredagTvärvetenskap – komplexitet, förundran och Hållbar Utveckling 28 jan.Förberedelse: Seminarieuppgift 1 9-16 FredagPraktiskt (tvär)vetenskapande – 25 feb.Systemtänkande och slutet på världen som vi känner den. 9-16 Förberedelse: Seminarieuppgift 2 FredagKonstruktiv kreativitet, vetenskap och personliga förhållningssätt Bortom tro och vetande– Språk, mening och visioner 11 marsFörberedelse: Seminarieuppgift 3 9-16 TorsdagExkursion och studieresa till en inspirerande plats 17 marsFRAMFLYTTAD!!! MåndagGemensam Uppstart och brainstorm – projekt och uppsatsarbete 28 mars 9-12 TorsdagAtt arbeta tvärvetenskapligt för en hållbar utveckling 31 marsFörberedelse: Seminarieuppgift 4 9-16 Kritiskt/analytiskt tänkande Kreativt/nytt tänkande

5 PLAN för DAGEN  Historier, sammanhang och systemtänkande  Systemtänkande och slutet på världen som vi känner den - Att förbereda och utföra en intervju  Praktisk tvärvetenskap – undvik fallgropar och fastna inte i klyftan  Lunch!  Praktisk tvärvetenskap – prata, lyssna, rita, prata.  Olika lärstilar – VARK test  En blick in i framtiden

6 Sätt att förklara verkligheten

7

8 Händelse Mönster, trender Systematiska Strukturer Mentala modeller Vad var det som hände? Vad har hänt den senaste tiden? Har vi befunnit oss i en liknande situation tidigare? Vilka krafter bidrar till dessa mönster och trender? Vad i vårat sätt att tänka gör att dessa mönster och trender bevaras?

9 Sätt att förklara verkligheten Events Patterns, Trends Systemic Structures Mental Models Torka Graf över minskad vattentillgång Händelse Mönster, trender Systematiska Strukturer Mentala modeller

10 Färg Möbel Verktyg

11 Systemtänkande är mycket... • Systemdynamik (badkars dynamik) • Konceptuell Modellering • Mentala modeller • Organisationell inlärning • Populationsdynamik • Kaosteori • Lämplig förenkling och kommunikation av en irreducerbar verklighet. • Urgammalt.. • Förenar intution och vetenskap

12 En systemtänkare.. • ser helheten • ändrar sitt perspektiv ofta och därmed ser nya hävstångspunkter i komplexa system • tänker på hur mentala grundantaganden skapar våran framtid • belyser vikten av att tänka långsiktigt • hittar var oanade konsekvenser framträder • fokuserar på underliggande strukturer istället för att lägga skulden på någon

13 Systemtänkande •Sources, Stocks, Sinks and flows •Återkoppling •Fördröjning •Icke-linjära effekter •Tröskelvärden •Positiva och negativa kausala samband

14 Konceptuell Modellering • Ord • Bilder • Diagram

15 Om A Då B Orsak och verkan Linjär approach System approach

16 Causal Loop Diagram Causal - Orsak och verkan förhållande Loop - Sluten cirkel av orsak och verkan

17 Causal Loop Diagram - Notation Population dödlighet Andel av populationen som kan föda Genomsnittlig livslängd + - ++ -+ RB Variabel 1Varianel 2 + Länk polaritet Kausal Länk Loop-notation: Positiv (förstärkande) Loop Negativ (Balancerande) Loop födelsetal

18 Kausalt samband eller korrelation? Korrelationer representerar inte systemets struktur. Kausala diagram bör endast innehålla (vad du tror är) genuint kausala förhållanden. Glass försäljningMordfrekvens + Ej korrekt

19 Kausalt samband eller korrelation? Korrelationer representerar inte systemets struktur. Kausala diagram bör endast innehålla (vad du tror är) genuint kausala förhållanden Glass Försäljning Mordfrekvens Korrekt Medel Temperatur + + Glass försäljningMordfrekvens + Ej korrekt

20 Ansats och metoder i Klimatkrig  Kvalitativa/kvantitativa?  Naturvetenskaplig/humanistisk/samhällsvetensk aplig/annat?  Brygger de klyftan?

21 Relevant (för HU) Irrelevant (för HU) Hög Akademisk Kvalitet Låg Akademisk Kvalitet AB C D

22 Intressant Ur akademisk synvinkel Ointressant Ur akademisk synvinkel Användbar utanför akademin Oanvändbar Utanför akademin AB C D

23 Relevant (för HU) Irrelevant (för HU) OintressantIntressant AB C D

24 LUNCH!

25 En Återkkopplingsmodell för HUB

26 Tips på feedback…  Vad är utmärkande/speciellt med denna visualisering?  Vad hjälper dig att förstå Welzers resonemang bättre?  Vad är otydligt? Skulle man kunna komplettera med något?

27  Vad är funktionen med att rita systemkartor/mindmaps?  Hjälper det dig att fördjupa din förståelse?  Vilka fördelar/nackdelar finns?

28  Skulle Welzers text gynnas av systemkartor/mindmaps eller ej?  Kan ni komma på några andra bra metoder för att belysa författares resonemang eller förstå sig på ”verkligheten” lite bättre?

29 Upplägg Livsfilosofi och det moderna samhället eller Människan och Maskinen, 7,5 hp ( Tvär)vetenskapande seminarieserie och uppsatsskrivande eller projektarbete, 7.5 hp Miljö- och utvecklingsstudier: värderingar, världsbilder och visioner, 15 hp Januari Februari Mars April Maj Juni

30 Vårterminen 2011 Projekt/Uppsats klar Cemus konferens, mässa och festival VVV artikelanalys HUB 1 - Dekonstruktion VVV Essä och PM1 HUB 2 - Systemkarta VVV Synsättsanalys VVV Entrebiljett HUB 3 – personligt narrativ VVV PM Uppsats/Projekt val LF/MM LF/MM Slut

31 Reflektion Vad har du lärt dig av uppgiften dagens seminarie? Något som var extra svårt, utmanande? Vad var enklare? Vad har du lärt dig under VVVs och HUBs första delar? Vad var extra intressant? Vad kändes helt nytt? Vad kunde gjorts bättre? Vad saknas hittills?


Ladda ner ppt "Praktiskt tvärvetenskapande Systemtänkande och slutet på världen som vi känner den ?"

Liknande presentationer


Google-annonser