Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konferens om korruptionsforskning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konferens om korruptionsforskning"— Presentationens avskrift:

1 Konferens om korruptionsforskning
Tisdagen den 15 maj 2012 Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs universitet Arrangör: QoG-institutet

2 Hjärtligt välkomna till QoG-institutets praktikerkonferens
Institutet för forskning om korruption och kvalitet i samhällsstyrningen Startades i liten skala 2004 Erhöll mer omfattande anslag 2007 Nu cirka 25 forskare och forskningsassistenter Kommer att fortsätta i (minst) fem år till Idag är tanken att vi skall redogöra för och diskutera ett antal av viktigare våra forskningsresultat

3 Dagens program Allmän presentation: 11:00 – 12:00 Lunch: 12:00 – 13:00
Valbara seminarer I: 13:00 – 14:00 Kaffepaus: 14:00 – 14:20 Valbara seminarier II: 14:20 – 15:20 Panelsamtal: – 16:15 Ett stort tack till Riksbankens Jubileumsfond som har gjort denna tillställning möjlig.

4 Varför startades QoG-institutet?
Den institutionella revolutionen En förändrad syn på vad som skapar välstånd Nya möjligheter att mäta institutionell kvalitet Starka samband mellan QoG och välstånd Närmare bestämt ville vi ha svar på tre frågor: 1.) Vad är QoG? 2.) Varför har olika länder så olika mycket QoG? 3.) Vilka effekter har hög/låg QoG? Samt, detta hade dittills varit ett mycket underbeforskat område.

5 Vad är QoG (Quality of Government)?
Vad är kvalitet i samhällsstyrning (Quality of Government)? Förekomsten av pålitliga, opartiska, icke-korrupta, icke-diskriminerande och kompetenta offentliga institutioner QoG är därmed inte detsamma som representativ demokrati Demokratiska länder kan ha hög och låg kvalitet i samhällsstyrningen

6 Hur fungerar QoG-institutet?
Problemdrivet forskningsprogram Sammanhållet forskningsprogram Oberoende forskningsprogram Stark internationell orientering Utbildningsprogram Utåtriktade aktiviteter Stora, öppna och alltmer lättillgängliga databaser

7 Forskningsresultat Problemet med låg QoG har mycket mera, djupgående och omfattande effekter på mänskligt välstånd än man tidigare insett Långt ifrån enbart ett problem för u-länder eller fd. kommunistiska länder Den i både forskning och politik mest använda definitionen av korruption visar sig vara utan värde De två dominerande teorierna på området missförstår med stor sannolikhet korruptions- problemets grundläggande natur

8 Välfärdspolitik och social tillit
Möjligheterna att bedriva en omfattande välfärdspolitik visar sig vara beroende av hög QoG Människors tillit till ”andra människor i samhället” visar sig vara starkt beroende av QoG

9 QoG skapar rikedom d.v.s. är bra för ekonomi och välstånd

10 QoG räddar liv

11 QoG bidrar till rent vatten

12 QoG gör människor lyckliga MEN,

13 Är QoG bra för ekonomisk tillväxt?

14 Räddar QoG miljön?

15 Minskar QoG ond bråd död?

16 Jan Teorell

17 Korruption, demokrati och krig
Kan man lära sig något av den svenska historien?

18 Svensk ”korruption” var främst (a) lokal och (b) personlig
Den försvann innan vi fick allmän rösträtt och folklig kontroll över regeringsmakten En viktig förutsättning för dess bekämpning var ett oberoende och opolitiserat rättsväsende Även om krig byggde den tidigmoderna svenska staten var det förlust av ett krig som utlöste statsförvaltningens reformering på 1800-talet

19 Lärdomar? Att förstå oss själva har givetvis ett egenvärde när vi vill lära andra Men: historiens lärdomar kan vara (a) unika för sin tid/kontext och därmed svåra att överföra; samt (b) normativt oförsvarliga!

20 Nicholas Charron

21 Korruption i Europa Under genomförde vi ett forskningsprojekt, finansierat av EU-kommissionen, med syfte att kartlägga hur korruption och samhällsstyrningens kvalitet ser ut i EU-länder (nationell nivå) samt i regioner inom länder (regional nivå) Nationell analys – Världsbankens data belyser ”4 olika Europa” Regional analys – Vår egen insamlade data bygger på en stor enkät med svarande från 172 olika regioner i 18 EU länder.

22 Varför ska vi bry oss om korruption i Europa?
Vad gäller korruption, så är variationen mellan länder inom EU större än variationen mellan länder i Afrika…

23 Varför fokusera på regioner istället för länder?
Skillnader mellan regioner inom länder är (ibland) större än skillnaden mellan länder. T.ex. är skillnaden mellan Bolzano och Campania i Italien större än skillnaden mellan Danmark och Ungern…

24 Lena Wängnerud

25 Kön och korruption Dilma Rousseff “It is my duty as President of all Brazilians to see an end to the impunity which shelters many of those accused of involvement in corruption practices…we will punish all abuses and excesses”. The Rio Times, 23 augusti, 2011

26

27

28 En relativt ny inriktning inom korruptionsforskningen
Förklaringsperspektiv: könsskillnader Kvinnor uppfostras till att bli mer laglydiga än män Kvinnor större omsorgsansvar än män Förklaringsperspektiv: möjlighetsstrukturer Kvinnor mer knutna till familjen/den privat sfären än män Kvinnor utestängda från ’good old boys networks’ Förklaringsperspektiv: vägen till politiska uppdrag Kvinnliga politiker kommer från en annan bakgrund än manliga politiker t.ex. kyrkan eller sociala rörelser

29 Carl Dahlström

30

31

32

33 Maria Gustavson

34 Den afrikanska förvaltningen – tidigare forskning
Annorlunda regler, normer och kulturell kontext – västerländska normer och administrativa reformer problematiska att överföra MEN få empiriska studier Vad anser de afrikanska tjänstemännen själva?

35 Revisorer i den afrikanska förvaltningen -empiriska resultat
På tvärs mot förväntningarna En tydlig professionell identitet Poängterar fördelar med att revision fungerar på samma sätt världen över. Samarbete över nationsgränserna, framförallt regionalt

36 Nya perspektiv! På afrikanska tjänstemän och revision
Historiska erfarenheter, lokala gemenskaper och lokal kulturell kontext är viktigt MEN - Lojaliteter och identiteter är mer komplexa. Skapas och omformas genom utbildning och professionella gemenskaper Skapar revision Quality of Government?

37 Monika Bauhr

38 Bistånd och korruption: resultat 1
Biståndets legitimitet: Korruption minskar allmänhetens stöd för bistånd, men det finns viktiga variationer inom EU

39 Bistånd och korruption: resultat 2
Biståndets organisation: Opartiskhet och förutsägbarhet i internationella organisationers beslutsfattande ökar byråkraters stöd för antikorruptionsåtgärder

40 Bistånd och korruption: resultat 3
Biståndets antikorruptionsåtgärder: Traditionella antikorruptionsåtgärder kan ibland vara kontraproduktiva

41 Biståndets legitimitet:
Korruption minskar allmänhetens stöd för bistånd, men viktiga variationer inom EU Biståndets organisation: Opartiskhet och förutsägbarhet i internationella organisationers beslutsfattande ökar byråkraters stöd för antikorruptionsåtgärder Biståndets antikorruptionsåtgärder: Traditionella antikorruptionsåtgärder kan vara kontraproduktiva

42 Marcia Grimes

43 Förändring utifrån och in
Förändring utifrån och in? Kan civila samhällsorganisationer bidra till minskad korruption?

44 Civilsamhället och korruption i OECD länder

45 Civilsamhället och korruption alla länder

46 Vad kan det civila samhället göra?
Mobilisera protester Stärka ansvarsutkrävande Informera och göra allmänheten medveten Ombudsmanliknande roll Befrämja reformer (t.ex. anti-korruptionslagar, transparenslagar)

47 Kontext, kontext, kontext
Instanser som är villiga att väcka åtal Välvilliga politiker och tjänstemän Stöd från gräsrötterna Engagemang från medierna Stöd från det internationella samhället Inte allt för korrupta institutioner

48 Stefan Dahlberg

49 QoG-institutets databaser
QoG Standard Dataset ( ) 194 länder 869 variabler WII (vad det är) - variabler som rör de grundläggande faktorerna i QoG (såsom korruption, byråkratisk kvalitet och demokrati) HTG (hur man uppnår det) - variabler som främjar QoG (t.ex. olika former av valsystem eller  statlig styrning, maktdelning, kolonialt arv). WYG (vad du får) - variabler som härrör till konsekvenserna av QoG (såsom ekonomisk utveckling, fred, hållbar utveckling, jämställdhet och politiskt förtroende).

50 QoG-institutets databaser
QoG Social Policy Dataset ( ) 194 länder 1070 variabler Variabler relaterade till socialpolitik (ex. sociala utgifter). Variabler relaterade till skattesystem (ex. skattesatser). Strukturella indikatorer för socialpolitikens förutsättningar (ekonomisk ojämlikhet, BNP, arbetslöshet, utbildningsnivå, hälsotillstånd). Opinionsdata (attityder till socialpolitik, skatter och staten i allmänhet).  Politiska indikatorer (valresultat, politiska institutioner). Variabler som rör grundläggande faktorer inom QoG  (korruption, byråkratisk kvalitet och demokrati).

51 QoG-institutets databaser
QoG Expert Survey Dataset (2008-) 135 länder (107 länder med tre eller fler experter) Det övergripande syftet med QoG-expertundersökningen är att mäta hur den offentliga förvaltningen är strukturerade och fungerar i olika länder.  Undersökningen omfattar en rad ämnen som vi saknar kvantitativa indikatorer för i ett stort antal länder men som anses relevanta för den offentliga förvaltningen struktur och funktionalitet (såsom meritokratisk rekrytering, intern befordran, karriär stabilitet, löner, opartiskhet och effektivitet). 

52 QoG-institutets databaser
QoG Expert Survey Dataset (2008-)

53 Andreas Bågenholm

54 Politisering av korruptionsfrågan i europeiska valkampanjer 1981-2010

55 Korruptionsanklagelser i valkampanjer 1981-2010

56 Genomsnittliga valresultat för olika partityper 1981-2010
Regerings-partier Största regerings-partier Oppositions-partier Största oppositions-partier Nya partier Anti-korruptions-partier -3,0 (163) -4,1 (87) 1,6 (313) 4,2 (85) 8,5 (23) 8,2 (29) Valresultat för partier som politiserar/inte politiserar korruptions-frågan Politisering av korruptionsfrågan Oppositionspartier Största oppositionspartier Nya partier Nej 1,2 (289) 2,6 (72) 8,5 (23) Ja 9,7 (24) 13,4 (13) 16,7 (5)

57 Korruptionsanklagelse
Regeringsskiften Korruptionsanklagelse Nej Ja Samtliga fall 42 % 65 % Låg korruption 31 % - Medelhög korruption 57 % 48 % 78 % Hög korruption 64 % 44 % 92 % Korruptionsskandal 41 %

58 Tack för visat intresse! Lunchen serveras en trappa upp


Ladda ner ppt "Konferens om korruptionsforskning"

Liknande presentationer


Google-annonser