Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Mångfald 2006 - 2007 Varför pratas det om etnicitet? ? ? ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Mångfald 2006 - 2007 Varför pratas det om etnicitet? ? ? ?"— Presentationens avskrift:

1 1 Mångfald 2006 - 2007 Varför pratas det om etnicitet? ? ? ?

2 2 Mångfald 2006 - 2007 Etnicitet Att tillhöra en grupp utifrån samma: v (ras) v hudfärg v trosbekännelse v nationellt ursprung v etniskt ursprung www.do.se

3 3 Mångfald 2006 - 2007 Diskriminering Koreanska Kvinna Visstids- anställd Deltids- anställd Lesbisk Hörselned- sättning 56 år Hmmm. §§

4 4 Mångfald 2006 - 2007 Lagstiftning om diskriminering u Lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet (1999:130) u Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder u Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning u Lag (2002: 293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning u Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet Källa: Roth, A-K Mångfaldsboken 2004

5 5 Mångfald 2006 - 2007 Så här säger lagen: (1999:130) u SAMVERKAN Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att främja etnisk mångfald i arbetslivet u AKTIVA ÅTGÄRDER Arbetsgivaren skall bedriva ett målinriktat arbete för att främja etnisk mångfald i arbetslivet u ARBETSFÖRHÅLLANDEN skall lämpa sig för alla arbetstagare oberoende av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp- fattning. u REKRYTERING Personer med olika etnisk tillhörighet skall ges möjlighet att söka lediga anställningar. u FÖRBUD mot etnisk diskriminering i arbetslivet. www.do.se

6 6 Mångfald 2006 - 2007 Lagens två delar u KRAV på aktiva åtgärder u REGLER om förbud mot etnisk diskriminering i enskilda fall - direkt och indirekt www.do.se

7 7 Mångfald 2006 - 2007 Vad är etnisk diskriminering ? Med etnisk diskriminering menas ”...orättvis eller kränkande behandling av en individ på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung samt trosbekännelse.” www.do.se

8 8 Mångfald 2006 - 2007 Förbud mot diskriminering Arbetsgivaren får inte behandla en arbetssökande eller arbetstagare sämre än arbetsgivaren skulle behandlat någon annan i jämförbar situation. www.do.se

9 9 Mångfald 2006 - 2007 Förbud mot etnisk diskriminering Gäller hela anställningsförfarandet, även om ingen anställs. v kallelse till intervju v anställningsintervju v användning av test v anställningsbeslut www.do.se

10 10 Mångfald 2006 - 2007 När gäller förbudet ? Förbudet gäller när arbetsgivare: v beslutar om befordran v uttagning till utbildning v tillämpar löne- och anställningsvillkor v leder och fördelar arbetet v säger upp, avskedar eller vidtar annan åtgärd mot arbetstagaren www.do.se

11 11 Mångfald 2006 - 2007 Vem skyddas av lagen? u Arbetssökande och arbetstagare u Inhyrd personal u Elever som fullgör praktik www.do.se

12 12 Mångfald 2006 - 2007 Rekryteringsprocessen Diskrimineringsförbudet gäller även: v mottagande, behandling och gallring av ansökningshandlingar v referenstagning v urval till anställningsintervju v lämplighetstester www.do.se

13 13 Mångfald 2006 - 2007 Etniskt diskriminering Arbetsgivaren får inte utsätta arbetstagare eller arbetssökande för direkt eller indirekt diskriminering på grund av dennes etniska bakgrund. www.do.se

14 14 Mångfald 2006 - 2007 Arbetsgivarens ansvar Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder, som gör att arbetsförhållandena lämpar sig för alla arbetstagare oberoende av etnisk bakgrund. www.do.se

15 15 Mångfald 2006 - 2007 Arbetsgivarens ekonomiska förhållanden måste beaktas u Företagets förmåga att bära kostnaden u Möjligheten att vidta en åtgärd u Åtgärdens förväntade effekt u Olägenheter i samband med stöd- och anpassningsåtgärder u Anställningens längd och omfattning www.do.se

16 16 Mångfald 2006 - 2007 Förbud att trakassera Med trakasserier menas beteenden som: v kränker v svärtar ner v förlöjligar v är skrämmande v är förnedrande för en arbetstagare www.do.se

17 17 Mångfald 2006 - 2007 Arbetsgivarens ansvar u Arbetsgivaren skall utreda och förhindra att arbetstagaren utsätts för etniska trakasserier. Samt sätta stopp för de trakasserier som pågår. u Varje förvaltning skall arbeta fram egna planer med aktiva åtgärder. Källa: VGR´s mångfaldspolicy:Vägen till personalvision 2010.

18 18 Mångfald 2006 - 2007 Trakasserier p g a anmälan Arbetsgivaren skall förhindra att arbetstagare utsätts för trakasserier p.g.a. anmälan om etniska trakasserier. www.do.se

19 19 Mångfald 2006 - 2007 Förbud mot repressalier Arbetsgivaren får inte utsätta en arbetstagare, som gjort en anmälan, för repressalier i form av t.ex sämre löneutveckling, utebliven befordran e t c. www.do.se

20 20 Mångfald 2006 - 2007 Förbud mot indirekt diskriminering Med indirekt diskriminering menas att tillämpa eller kräva särskilda villkor som verkar neutrala, men i praktiken särskilt missgynnar eller utestänger vissa grupper. www.do.se

21 21 Mångfald 2006 - 2007 Exempel på indirekt diskriminering Krav på: v svensk utbildning v kunskaper i svenska språket som inte är nödvändiga för arbetsuppgifterna v viss minimilängd v fullgjord, svensk värnplikt v svenskt medborgarskap v lång svensk arbetslivserfarenhet www.do.se

22 22 Mångfald 2006 - 2007 Rätten att få veta Arbetstagare och arbetssökande har rätt att få uppgift om: v utbildning v yrkeserfarenhet v andra meriter (som den som erhöll arbetet har) Offentlighetsprincipen gäller ! www.do.se

23 23 Mångfald 2006 - 2007 Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen innebär: v Rätt att se offentliga handlingar v Rätt att vara anonym v Rätt att få skyndsam behandling www.do.se

24 24 Mångfald 2006 - 2007 Styrka eller bevisa Anmälaren skall styrka att han/ hon i jämförelse med någon annan: v har blivit oförmånligt behandlad v har samband med etniciteten v befann sig i en liknande situation Arbetsgivaren ska därefter bevisa att han/ hon inte har diskriminerat. www.do.se

25 25 Mångfald 2006 - 2007 Kompletterande lagstiftning u FN - konventioner u EU - fördrag och direktiv u Brottsbalken u Arbetsmiljölagen Källa: Roth, A-K Mångfaldsboken 2004

26 26 Mångfald 2006 - 2007 Vad händer om man bryter mot lagen? Ogiltighet v avtal eller överenskommelser blir ogiltiga Skadestånd v ekonomiskt v allmänt www.do.se

27 27 Mångfald 2006 - 2007 Tillsyn Tillsynen av lagen utövas av: v Fackliga organisationer v Ombudsorganisationerna v DO - Diskrimineringsombudsmannen v HO – Handikappombudsmannen v HomO - Ombudsmannen mot diskriminering p.g.a sexuell läggning www.do.se

28 28 Mångfald 2006 - 2007 DO´s rekommendationer: u Ett arbete som blir ledigt eller en nyinrättad befattning ska analyseras, innan man gör en arbetsbeskrivning för att bestämma vilka arbetsuppgifter som ingår och hur stor del varje arbetsuppgift omfattar. u Arbetsbeskrivningen ska inte innehålla onödiga och omotiverade villkor eller krav. u Undvik formuleringar som får ett jobb att förefalla mer passande för personer med viss etnisk tillhörighet. u Alla färdigheter och egenskaper som krävs ska ha samband med uppgifterna i det lediga arbetet. Källa: DO:s handbok i rekrytering

29 29 Mångfald 2006 - 2007 DO´s rekommendationer: u Platsannonser ska visa att personer med annan etnisk tillhörighet än den på arbetsplatsen mest representerade kan söka arbetet. u Interna och externa annonsrutiner ska ses över regelbundet. u Om ansökningsformulär används skall det användas vid all rekrytering. u Bara frågor som är relevanta och arbetsrelaterade ska ställas i ansökningsformuläret eller frågemallen. u Genomgång av ansökningshandlingar och rangordning av de sökande måste ske systematiskt och konsekvent. Källa: DO:s handbok i rekrytering

30 30 Mångfald 2006 - 2007 u Meriterna ska mätas mot urvalskriterierna. u Fördomar, förutfattade meningar och slentriantänkande får inte styra bedömningen av ansökningshandlingar Ställ inga frågor om en sökandes civilstånd, barn, familj eller andra personliga omständigheter. Varning för hypoteser och antaganden utifrån denna typ av information. u Inga frågor ska ställas om etnisk tillhörighet eller religion. u Klädsel, uppträdande och kroppsspråk kan missbedömas. DO´s rekommendationer: Källa: DO:s handbok i rekrytering


Ladda ner ppt "1 Mångfald 2006 - 2007 Varför pratas det om etnicitet? ? ? ?"

Liknande presentationer


Google-annonser